22 Ağustos 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

22 Ağustos 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YAKIT 09 4rus aralama EEE AZ 17 İNE sayıfası ikin anki EU! EE. emmi FerihalTevfik ki Sinema hayatına niçin atılıyor, ne yapacak ? ahat veriyor *0s amam « sencdik kültürü le aş nn Sürrealist edebiyat N luharririmize IZ z - Enkonsiyanın biyat, | 1 yapılmadı monşer Şair ve enilik mera m bu rdum * özleri boğazıma | | Freud, bal ahsettiği enkonsiyan Nİ Şu şuurumuzun al | ve 7a- gizli düran Man, sag zaman şuur sahasına iç *N cinsi arzüları mi? Bu- emu demek '$ #wet. Evet ta kendisi. İşte | ostum edebiyat bunun | “debiyatıdır. Yeniliğe dört nala giden 4 dostuma: di bakalım dedim, iyorsunuz? radan bir ay geçmek ortada hayli edebiyatına ait Hatta :memle- | “sürreralist “ariyeler bile iye bir <iler var, zde başladı. Mavların neşriyatından anlaşılıyor ki bizde belik; “sürrealism, | bir “fantezi ediliyor. bir nüz Ve acayi Rom antik e anlik yağ, lere nazaran ie Bizzat “sürrealist, ve felsefe Psiko-Analiz, ykırıdı sürrealist, *ereyar ve metot Vere esas Ma -debiyat cere- istinat Sür | | tarika- | Yam enkonsiyana m bir edebiyet dır. Bu cereyan psikoloji” istihalelerin dayanır. şudur : insan şuurun altında ğil en enkonsiyonln ve olunur, ........ 1 yünün gay” Petile son zamanlarda Bey* Kozdaki futbol sahası ehm- i müsabakalara sahne ştur. uzuvlarla bilhassa m hattı yepyeni ve etli bir hal alan Bey oz. takınaı İs tanbulun birinci sınıf bir davet her cuma sahasma e derek takımının yeni şek ii el e etmekte “ve takımını tecrübe du suretle şayanı istifade a ğ 2 Müsabakalara imkân ver takımı vevelki Vefa “ile “kar ve ikiye karşı dört | Sayile galip gelmişti. Sonra #€çen cuma Fenerle yaptığı yasta da iki ikiye bera” “re kalmıştır. Bu neticeler Bey iminın yeni şeklile gayri abili ihmal bir kuvvet ha” İni iktisap » ettiğini göster mektedir. Beykoz yarında Söley” | Maniye ile karşılaşacaktır. © Denizcilik federasyonun dan * Deniz mektepleri ve Plaşmış koz ta- yun bizim hulyavi bir akişi ve'bir hayat ham- İ kendine fi şekilde kullanmasıdır. /İşte ie reketlerin emek meçhul, Bu kör lerin menbaı © kör kuyudadır. kendi halinde- pliğini olduğu Hal buki, bizim şuurumuz. .bir | terbiyenin | ruda ruh ndi b gibi muhafaz cemiyetin . ve neticesidir . o Şuurumuzun cemiyet “kaideleri ile saflı kaybetmiştir - ruhun ve bizi | en canlı | ğın saf hareket sahayı ancak erikonsiy inerek bulabiliriz. Si edebiyat bu Realistler cephesini ettiren yana | rre- alist tezle ortaya atıldı. ya İ caki psikolojiye göre ruh | tahlili yaptılar yahut örfler ve âdetler üzerinde çalış- mesele sosyal doladılar Sürrenlistler ise asıl ruhun hakikatıne kavuşmak tiyorlar. Bu hakikate hal kavuşulabiliyor mü? Buna kolay kolay evet | denemez .. 'Enkonsiyanı in- | san ruhunun yegâne hare- der- | İ ket noktası farzeden üstatlar enkonsiyan dedikleri | bir birinden farklı söyliyorlar. Meselâ, | Dr. Freud, S.C yung, Alfred Adler enkonsiyan bahsinde ayrı ayrı nokai nazarlara sahiptirler. Freud'ün hocası *enkonsiyan, diyor, hayatımızın bile zaman özler lesidir. » A. Adlere' konşiyan uzviyetin muhite intibak etmesi ve muhiti ydalı olabilecek | nazaran en enkonsiyana böylece uzvi- yetin kendini. bozulmaktan muhafaza faaliyetidir. de- | nebilir. Frewd'e ;göre bap” | sedilmiş, meydana çıkamâ- İ mış cinsi arzulardır. Daha Sevkozdaki müsübakalar! kursları idman Yı rdu dara” fından 23 ağustos yü Heybeliadada yapık tertip edilen büyük deniz yarışlarına iştirak hususunda bazı ku- ettikleri | cuma gün mak üzere lüplerir tereddüt haber alındı. İttifak mizamnam ün. askeri “spor kilâtımızın müt- dan Fede- | nesi mu” cibince bütü teşkilâlı, teşi tefiki oldukları»! Fa syonumuzun bu müs gakek' edildikleri ittefik kulüplerin amname bakalara takdirde, » bermu- mü ed liğ olunur. Doğum mil İ- —— xe esasta bu kadar ihtilâf var. Farzedelim ki, bunların içinde Freud'ün ki en meş- İ bur en çok akla yakınola: | nıdır. “ Sürrealist Freud'in nazariyelerine ina- enkonsiyani teşrih edecekler ve yep yeni bir estetik vucuda getireceklerdir. Fakat eserler le le narak gözül “psiko - A- asla tevafuk et miyor. San'atkârlar . her hanği bir buluşu enkonsiyan me- tar hâlinde tanitmak isti- yorlar.. Hatta riyotlar ki bir el atışta en- konsiyanı derhal © yakalı- yorlar ve bize enkonsıyan- dan köşesinden eserler vetriyor- © zannı ve- ruhunuzun en gizli ar. Hayır, yapılanlar henüz fantezi devresini geçirmiş değildir. kafiyenin istendiği cümlenin parçalan- Veznin bozulması, man ihmali, «sı Sörrealismile ciddi ve hakiki (o surette alâkadar ! ............. ktubu Yerli mallar ve gazeteciler Bir karlimiz şayanı dikkat bir tfeklifte bulunuyor i Vabst gazetesinde akk tar aganda ki ikkarle an moktam herinyetinden haberdar | zi , lerde | onun | ömürler Cev ve Nevrada © “Uzun diler ve büyük dercetmeli ve suc sayda dr gazeleciler bir > Ebeler e den Böyle yap kaybederler Memlekete yardım etmiş olurlar et Molie b z ie öirüdini tebrik ederiz. hemmiye yler değildir. Bu saydı ğımız “şeyleri * daha evel başka mekleplerde yapmış- lardır. Halbuki Sürrealistler bi- | ze enkonsiyandan haber vereceklerdir. mektebin en esaslı canlı karekteri budur. Sürrealisim şekilden ziya- de ferdi ve ferdin derin liğini arayan o mekteptir. en ek rühun ha- kiki cephesini görebilmek için insanın kendisini uy- kuda farzetmesi ve ber “Spontane, şeyi enkon- siyandan bir haberci zan- netmesi her haldejSür alist- lik değildir. Sür realist edebiyat eser- lerinni, (Oiddiasna (göre verebilmek (için “Psiko psikoanaliz, usullerine gö- re hareket etmek mecbu- riyetindedir. Bu usullere riayet edilecektir çünkü; “enkonsiyan her zaman şekilde kendini gösteremez. Dr. Freud'ün 35 Derinliğe ini ve çher sene- Bu yepyeni | n Alman mek ere termek | lik tecrübeden , ona usulu şu esaslara irca | ettirmiştir 1 Ruyaların tetkiki . İ 2 Ssöz hatalarının tetkiki 3 — Tiklerin tetkiki | Bize enkonsiyanı keşfe | hizmet edecek bunlardır. Sürrealist ede- İ biyat rüyaların birçok mo- noğrafilerine ve ağzını çarpılan, yiyen, -ilâh.. tik sahiplerinin mo- noğrafilerine istinat ederek irrealist , bir edebiyat yapacaktır. Yoksa empres- kabahatı yonizimin — ne aldığı ders | ! İ nihayet tırnağını | gözünü kırpanların | vasıtalar | Küçükk kuduğun hikâyel, bırakıy işirtiğim ve vardır. Meselâ tarih romanı yaz- tariha, polis ro için mak için | manı yazmak polis raporuna muracaat ederiz. Sürrealist edebiyatında Re- derhal tetm. dum alizim gibi esaslı bir mek- | | tep olmasını istiyenler eser- lerinde enkonsiyanı ihmal etmemelidir. Bilâkis enkon- siyana hakikaten inmelidir- ler. Sadri Etem “ İ&ençelerin Ro- manyâ seyahali Pek eğle eli oldu. Romi Darülfünün bahçesindeki yare elilmiş, hul “asker ib Bükreşten sone abrikalar “ueesasszeemessemezezzemesememeze .... Büyük zaler bayramı | pe. meselesi 30 ağustos tes” it edilecek? 30 ağustos cuma büyük zalı bayramımızın heyecanlı rasimle tes'idi için Kölore an “bir program ha- tesadüf e tarafı arlannıştır Programa nazaran evvelâ 9,30:da Ko- lorduda askeri we mülki erkânın tebrikâtı kabul olu- cuma sabahı nacak, Sonra da büyük geçit resmi Geçi yapılacal smine edecek olan askeri ktepler planâcaklardır Saat 1ld larla 10,30 mekte M. Bedri Vakit — Bu hu İdamızı ayrica yazı günü nasıl | tarafından muayene edi- fırka- tarafından | birinci lecek, sonra | dan bir zabit düşmanın imhasile netice. | lenen başkumandanlık mu- | harebesinin tarihçesi “şöy- | lenecektir. Müteakiben 3 K.K. Şükrü kısa nutuk i ünü Nail paşa bir ik edecektir l klardan sonra geçit | resmi başlıyacak, geçit » kıtaat Şişhane Karaköy nahmet mi yapan ! karakolu | sü, Sulta t öprü- Be- meydanına kadar gi- yolile Gece mektepler vö kıtaat tarafındari fener alayı tertip ecektir Saat 13 | miye, Beyazıt ve Yıldız | te dön (21) ver pare top atı- | Jacaktır. Murahbaslarınıza talimat kn ahkâm Ve komisyon 1 Beye eski mukapelâr dairesinde vatapdaşlarımızın huku * bi nezedindi kunn müdafa ve tâlimar verilmiştir i l fin pırıl | görürler : VA gir âmâ yanı! köpr eleyin * eçenler, kö! tarafında wüden raköy yedi har” yandığını parıl Ge enlerde ” ei tümden i söndürsünler; o k Afiyet olsun: bii kara hay gelini suna rağmen etinin yenilip yesik memesi bahsine Daver dostumuz da karıştı. Dünkü “Cumhuriyet » diyor ki: ö * Dünyada yedikleri maddi hatlar arasında tAY#S kedi de cennet taam! kalır.» Bu ilâve edilebilir. sun deriz. vani K te ların manevi nda, gibi hakimane öz“ ne Afiyet ok

Bu sayıdan diğer sayfalar: