7 Eylül 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

7 Eylül 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

in akimiyeti Milliye tan getiri; Nu. 2930 Onuncu sene. R CUMARTESİ 7 EYLÜL 1929 Her yerde $ kuruş. sü akl yı pala. gil lise Je İra meki o Büy ük Dahı Fransanın yeni Uz - ani semi kime ait © lursa ölsun asıl m laş- Ye KİZA Me an büyük bir farkı yoktür; Zafer ile neticelenmiştir. Başladığı güh-| daima arkasındaki | denbei tle biteceği merak-| olan diplomata âittir. la takip edilen müza! ler, inkis Zeki En tala değil her tarafın kabul ettiği |“ — — ik Böy geli bir pazarlıkla" hitam bulmuştur. iii e ie iye Ee Umumi bir noktai nazardan konfe- ae mum Kâtibi ransın bu akıbeti bütün milletleri T iz a ; evfik Bey bugün (dün) : Anka- ğa Er - kğ “|. ra'ya hareket etmiştir. La Haye'deki uz! sulh siya- —.—— setinin bir bei gil be te lakki edile- B ondra'da sıcaklar. bilir. Beynelmilel nl her hal- yi kö soğuk de eyi, ir uzlaşmı gündenberi İriğitirede hüki ve ve sibel yl in MÜ-| sürmekte olan. büyük Sıcaklar cah olduğun: Eşi yüzünden birçok yerlerde -yeni- ii r uzlaşma gi ibi L den kuraklık baş göstermiştir. > da mukabil akdar milex tiyapdakı oksin bb de edilmiştir, Buna Briand lerden bazıları hemen boş oldu- iye kadar Si bazı hallerde su kıt- ele inat ğundan Uz- lığından sıkıntı çekilmektedir. 1 â neticesi in öneri “Maliye| ilkem Nazırının talepleri yüzde 75 nisbe-| Tevkif edilen direktörler. tinde tatmin edilmiş olmaktadır.| Londra, 6 (A. A.) — Berlin- Bun kabil diğer taraf da den Reuter ajansına çekilen bir Young plânını kurtarmıştır. izel telgrafa nazaran: Almanyanm a 2 mına, İste-| en büyük sigorta ir emr. iklerini alamadıkla iraz Mi hir Şimdi bila ee ep Franklarrki tigepe ettikleri 48 a a iz ei ka) me Per Siherom) kai ası- snüikahil 36 mi dince, on-) nın iflasma sebep olar mezkür larda mukabil Dir iedakârleke bu-| müessesenin üç diren tahtı m; iktara razı olmuşl r-| tevkite alınmış a3 dır. Fransa, İtalya, Belçika v: panyada plânını, ve bunun-j* kra la beraber izzeti Elma le —STANSEN” 'E CEVAP., muş - Bu itibarla - İngi Bu yazıyı Akşam “mma merak: no! "in zaferi; im: “İki, serlevh: ökmen ae Me rülebilir. Orta aş be medi” bir 'muvaffakiy et varsa vrupa' 'nın sulh ve Selimin) İ yapılmadan bu kadar kanalizasyon mas- itti ar, 'ansen'in tenkidi, İaaiyafıla Dlânı | rafı yapmak cina ye tür, demekmiş. İngiliz Hariciye Nazırı M.Hen -) — İstanbul e fen heyeti di- derson, La Haye'den' ayrılırken| yor ki: “Yeni Roma'nın plârir $ yilda ya-| Fransa ile İngiltere arasıntlaki| pılmıştır. İstanbul ötedenberi tetkik 6-| münasebata bir soğ riz Ol| gilmiş, az Çok esas-hatları tesbit edil el duğu hakkındaki zan ve tahminle- ai esassız olduğ söylemiştir. > ye vi İngiliz metalibi tatmin edilinciye | “İ si, dar maliye nazırının Fransa a-| imar miyei İ leyhindeki hücumlarıma ahe-| yapılabilir. İstanbul'un plânr bir yaban- et eden ingiliz hariciye nazırı) ci deği keti anlıyan, Şehri tanr. şimdi vaziyeti tamir edecek hoş| yan pir Türk tarafından yapılabilir. sözler sarfedebilir. Bu, şüphe vg onun vazifesidir. Fakat ortada bir) * “” a Mn Yafder ki, ngiliz -| Ankara'nın belediye müdürlerinden | Fransız samimi iti i RE edi ir, * Fransızlar | per ne yaparsa, ama milyon alen markı IS) siz iz yapan İstanbul Sreminliği den he! de- iel kselerinden tedarik ede- em rek ingiliz unu muhai ip a edebildiler. Bun “ei az para İmıp eyi dostluğun ie le büyük bir kıyrheti kalmamış olsa Mir e konferansinin muhte- ir şe La re plân m lif sallar. milletler için fikri geldiği Maçka'ya doğru düşünülen sokâk gibi.)| ul & nün €n güzel şehirle-| İstanbul'da bu asır ve unmaktadır. -| bu devirde şehircilik denilen ilimden). Friedrickishafen, sa -—Kont Şe Sro W- | arilryan, bir damla anlıyan bir tek| Zeppelin balonu, 8,48 de yere in- lakki eden | Kişinin bulunmaması, ve herkesin kendi | miştir, muarız devletler Beritan a İmpa-| yaptığını doğru belen ir vi mia şi Zeppelin'in un iz maliye nazırı-| Kötü işlerin devam etmesinin bundan| devrialem se tinin muvaffaki- na müzahir oldağüna .hissedince, | sonraki “ mes'uliyeti şehirci olduğunu | yetle bitmiş diyin ildi: müsaadekârlık göstermekte gecik-| bittabi iddia etmiyen, ve'işte ii e he-| tedir. Zeppelin seyahati diğer i i en şi ke-| yetinin sözünü dinli; Muhittin Bey | sait kadar rahat ve emniyetli. b k âlâ| gibi sevgili bir arkadaşımıza linet tır Resmimiz Zeppelin yolci # lu, Ne Briand, o kadar ileri| da, onun için im'da. gördüğümüz | Mer Lü inin kamarasmı gö k- i Başve-| bende karşı fikirlerimizi söylemekten! 4, Medeniyet yerdeki izleri! ibi muk il kendimizi alamadık, ak ile göklere nakletmiş bulu: lede ll bi de Mussoli- Falih RIFKI | nuyor, du rurulur:) | apılır. | kadroları “dün çıklı. Bu sene yapılan. kadrolarda esas ilibariyle istikrar gözellidi.. > | Gazi her milletin indinde dünyanın ANS Ss b âhisidir. Reşit Galip Beyin Beyi İstanbul, 6 (Telefi fon) bE/ Dek marka ve İsviçre'deki Hima; fal kongresine iştirak e dirliği olan ydın Meb'usu Reşit Galip Bey şehrimize avdet etmiştir. -Kendi- > örüştüm. Reşit Galip Bey be- > 5 z E iaipeliei gayet güzel ve z kon ei intibalarla döndüm. Orada Sie mürekkep heyet azala- psinden yeni Türkiy enin CEVAT B. Maarif Vekilliği Orta tedrisat Umum müdürü. u sene Maarif kadrolarının anziminde esas itibarile rara riayet edilmiştir. Kadro daki tebeddüller sıhhi Di ve talepler ve bir de inzibat ko- iş, leyin mesai ve e a ni a in parlaklığı, ufukla, mızda kan yeni Türk harfleri; Z zaman- da kazanılan harf mülünün bilhassa Büyük mizin siması- a, şahsiyetine, hayatına, ni ile hi çalışmak siyasi vaziyeti Briand o nutkunda Fransız Alman münasebatını anlattı. Akvam nk içi erir e eği bir misyonunun kararı ve ayni za- manda terfi noktai nazarından yapılmıştır. bezi milletin nazarında Gazi Haz- EY m ö lekyiyiye Lise kadrolar; şu Bn alatasaray ir ye üne ei bul: aj si ö ies e mua) iyi terfian re Me a üğüne, Kastamoni lisesi Baş Muavini Nuri B. mezkür mektep Müdür- üne: Orta ea İr> z Orta mektep M el ü v. muzllimlerinde n dürrahman B. Kars Orta ei (Mabadi 3üncü sayıfada) a. a Fapp-ha döndü. İve em kuvvetli şalisiyetisolarak ta- üyük ne derin mil- mevzular üzerinde kongi gedeki ei iri olu- rupa'lı, Asya'lı, Amelia lı nan hatti hareketin bi ma- hafilde husule getirdiği “Sui tef- siratı izale için büyük gayretler tir M > e bü; OMabadı ikinci sayıfada) Filistin vakayii e en resimleri neşreği; zihniyetlerin mera şeyler » Son sa; $ : natı sırasında şimdiye kadar (Mabadi 3üncü sayıfada) sükünet buldu. | ıfamızda Filistin Ye

Bu sayıdan diğer sayfalar: