7 Eylül 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

7 Eylül 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Eylai 7 Finkara Ticaret Mektebi talebe kayit ve kabulü. © Mektebimiz talebe kayit ve ka- “bul muamelesi 7 eylül 929 cu- martesi günü başlıyarak ay so- nuna kadar devam edecektir. Kayit ve kabul şartları I — lik mektep tasdiknamesini haiz bulun- mak. u — Oniki yaşını ikmal etmiş olmak. IM — Türk m ei nüfuz tezke- resiyle teyit e Vi — Yeni sed >* bulaşık hastalığı P ka doktor raporiyle ispat etmek Taliplerin bizzat veliler.yle ve “üç adet fotoğraflariyle cumadan mada her gün saat ondan on ye- diye kadar Hacı Bayramda kâin Ankara ricaret Mekt: bi Müdür- .. e en a. > lüğüne müracaat etmeleri lazım- dır. 2—4139 G bi sisme Yms : i Taş DI- e ai illeter — (300) ton yanmış bakır talibine ıklarının ıma- satılacaktır. Beher ton için teklifi linde yn olunan fiat İngiliz lirasın- on tecrübelerde, bunların an aşağı olmıyacak 7,5 li- sağa gi ; örn, bu- ralık teminat mektubu verilecek m km iye cevherin kini sevkinde ayrıca o enamel . veni 2,5 nı nisbi verilec MR evel bir pe- tar parası ea lacak. he Slm derse ediniz. Taliplerin kapalı zarfla 21 eylül 1 — Maliye Vekâleti sinde yapılacak ser ile kalörifer San pazarlık suretile ve yir- bahıçe- ni gin müd konulmuş tur. — Talipler yüzde yedi bu- eminatı muvakkatelerile 22 yla 929 tarihine müsadif pazar günü saat on beşe kadar İyi detle münakasaya “Ankara şehir AS. Ş riyaset mn: Cihangir li EN ni Çavi mektebi nu Ömer oğlu Aziz Efendinin serian şubeye müra- caati ilan ol 4 nden: ahiliye Vekâleti Muhasebe Müdiriyeti tetkik memurların- dan Ferruh im ise olunan me- niyeti hi duğu ve ar” dan bir ayi öm müddet mi rur eylediği halde vazifesine av- det etmemiş ve esbabı tecavüzü hakkında haber dahi gönderme- miş olduğundan tarihi ilandan m on-gün zarfında müra- tmediği ve esbabı tecavü- zü hakkında bir haber dahi gön- dermediği takdirde müstafa ad- dolunacağı ilan olunur efendim. 24790 1929 tarihine LE günü saat onbeşe kadi müdürlüğüne müracaat iz leri 24814 md een Birisi ye diğer ikisi da- hilde immsE için üç genç hanı- ma ihtiyaç vardır. Arzu edenler şeraiti anlamak üzre sinema mü- dürlüğüne müracaatleri. 2-4886 encümeni 14722 lira bedeli keşifli Ak- lo- metro arasında bir makta dahi- linde 3500 metre tulünde maa- tesviyei türabiye silindiraj ile birlikte müceddet ipi o kat ve iktidarı mi işin nihayetine kadar al musaddak bir fen memuru b lunduran talibine kapalı zarf u- sulile 14 eylül 929 tarihinde saat on beşte Aksaray'da daimi encü- g aktiye ve ka'mektubile müracaatleri. Mi e Maarif Vekâletinden: Maarif Vekâleti için mül yaa edilecek G0, ,000 kilo ye 70 onkok Ay 929 cu- 8 martesi m ei münakasaya mazi ie vim? taliple- müdürlüğüne caat ee ilan olunur. 2-484 Hakimiyeti Milliye Münakasa. Nafra Vekâletinden: Nafia Vekâleti Hususi kalem e Sular müdürlüğüide P.T.T. Umum Müdürlüğün- | 17,5 lira maaşı aslisi olan iki kâ- den: tiplik münhaldr. ER a Sek ük memuru are müsadif pazar günü 5: 4 de mek üzere meyi tel anesi Zat işleri müdürlüğünde atli ı icra © ir, syemizi ve > rl emurin kanununun dördüncü sw maa ei mucibince Orta mektep — Müsabaka türkçe mizi ten olan, hi izme eti aske- Ji riyesini ifa iki kadar me imla vekiraat umum! rafya ve hesaptan €y- isim on e birinci çarşamba günü icra si ektir. kir üsal abak -aya iştirak ede- zin yaşı 18 ile yirmi beş ola- Se aydan ibaret olan tedris müddetinin hitamında on yı yaşını ikmal edecekler de müsa- bik kabul olunurlar. — Uç sene hizmet mecbu- esinde ka- idi geze miühalileliğde ted- rise başlamadan evel :noterlik- ten eyi taahhütname alı- ii — Mülazimlere tedris müd- si şehri otuz lira ücret veri- hastalıkla malül olmıyan talip- e kadar ba- tin a en: e nik Develu kazası merkezindeki mektep binasında yapılacak(1Z, 487) bralık bedeli keşifli ikmali inşaat olbaptaki şartnamesi veç- hile 11-9-929 çarşamba gülü saat 16da kapalızarf usulile ihale e- dn üzere münakasaya ko- nulmuştur. Bu ptaki şartnameyi me si fazla izahat almak İsi enlerin encümeni vilayet &a- temine ve Maarif müdüriyetine 'üracaatları ilan olunur. 24701 ası. T.B.M.M.U. Ki T.B. M. M. Matbaasınm a dairesine ioikünde 5 bir arazoz ii kayan bir. hafta. sonra e Ta- ç -3 li 4 FP. MB. Satın Alma Komisyonu ilânları ik — Kurıkta bini mütecaviz boş teneke mahallin- de tsellüm edilmek şartile satı- e Müza; tonluk arazoz 11/9/ 929 piri saat on dörtte pa zarlıkla satın al lerin teminat ile müracaatleri. pa e aa 10 eylül ak- | senelik ihtiyacı olan soma A kadar ve Eee dört kalem kâğıt kapalı si ez ba ist ii Si müracaatleri ağa i 2- 4804 görmek için U. Kâtipliğe müra- Ankara yollar baş | csatları ve ihale günü olan 299. 929 salı günü saat'on dörde ka- mülhem nden r zarflarını idare Kr 1 eylül 929 da es iha- e evelce ilan edilmiş olan Na. | teslim ederek bir makbuz al Tarı ilan olunur. 20 e ton Ei kimiz 114182 82 24742 -climelii kararı “ iktizası ni en ey şi st 929 paza rm özümü v slayer mü arı ilan yenii nda ahnelerle sarayı güler için açılan diş muaye si bugünden” itibaren iş- meğe e başl ıştır. Muayene ve tedaviler mecca- nidir. Ve diy hekimleri Şadiye Hanımla Muhiddin Bey tarafla- ili yapmak. e günleri: cumartesi uayel Pazartesi, çiz perşembe, günle- ri sabahleyin saat 9 buçuktan on ikiye kadardır. MEMUR an TO Ankara Çimen: ar Türk A- nonim Şirketini < mhase i ilmek ü e üzel Hüiğeka Bilenler — erin Ankara adresine ilmi müra- aatleri. 2-4819 ye vekâleti Tef- tiş hey'eti Reisliğinden Teftiş heyeti kaleminde 1400 kuruş maaşli bir kâtiplik mün- haldir.. Memurin kanunun daki" evsaf ve şeraiti haiz olan hanım veya Erkeklerden yazı makine- si istimalini SİRİ tercih edi- lecektir. Şeraiti matlübeyi' haiz olanların 8 al 29 pazar günü- ne kadar Teftiş ile müra- caatleri ilan olun 2-4810 Ankara San'at meklebi talebesi efendilere: Mektebimiz teşrinievelin bi- rinde tedrisata başlıyacaktır. Mezun Efendilerin evel mekte bu tarihten be avdet, etmemeleri ilan olunur, 100 top birinci hamur 63--95 Rai o ince elven kâğıt 57 «82 2-4747 şor: aranı Seri etmi si, bir daktilo E- Şevrole tiyaç ie müracaat edilmesi. 2- zarı mü > mahallinde satı-” lacaktır. Taliplerin ii ki memi 2. i Aecle satılık arsa o: ğe a “ait muhtelif -Böstancı mahllesinde Ada | parçalarla müstam lolap ve ii ni i ro İN masa ve sair vat Ak- iplerin Bostancılar ivesinde “ harbi beenii Akife müracaat etmele- > ” e İm ga oi We 24879 ve ye 2-4866 1395 lira bedeli. keşifli yeni sinema yanındaki. caddenin be- mn yaya kaldırımı e , Satılk ev ve tarla : 'umartesi günü istiyenlere | ğine elişleri san isirer. Paris ü m. Madam BEKER Fransızca ep; 24817 di almak adini Itfaiye Emanette 250 lira ücretli bir meydanmda Cemal Bey apartı” | imarli Wo M manında 7 numarada gri &ler a ie a <P “Ders içinher saat eli) ee ç 18 edilebilir.) gr” 20 ne ee olan tesviye ve parke meydanın par- kın tamiri 10- -9-29salı günü pazar Lkla verileceğinden taliplerin saat 15 de encümeni Emanete müracanılar, 2489 Ankara masa, etajer,. lamba, im ,perde, yün gibi 26 kalem malzeme 9-9-4 Pazartesi günü saat 14de aleni müzayede ile mala (Bir kere görünü Iktisat kin El tina Ge Dizel mi cek ve ökkümülatördeni ölür Dir e aki- ni me ve bir bahç mii a r. Talip olanların vesaikile bükallki ektrik 1 ri e : San'at Mektebi Müdürlüğü 2-4872 müdürlü; müracâatleri ilan olunur. 2-4802 E gren A Cemiyetimiz eri em e In-. gilizce del rilecektir. Ta- liplerin öğle a caddı esi ında cemiyet merkezine müra- caatleri. MEME ET)

Bu sayıdan diğer sayfalar: