2 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

2 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ergin Dima e saya Nu. 2 2955 - Onuncu sene, Gündelik İÇTİMA İ MUAV | ir cemiyet azası arasındaki te- ci arı içti ve kar- şılıklı muhabbet hislerine istinat e- rin e karşı ola e cemiyeti ba istismar yenil bu borcu tari GAMER mümkün olamaz. Bir kene gördük: A; hay ka'da uavenet işlerine tahsis edilen paraların yekün nede fıransız bütcesinin yek o a mış.Bu malümattan son- ka gibi sefvet ve kapita- Tiz izmi son haddine vasıl olmuş bir ALEZ komünizm ve s0s- yalizmin niçin intişar edemediğini r de; A Dirügu ÇARŞAMB A2 REİSİCÜ! 1929 Her yerde | Zi TEŞLİFİ YÜK SN UNAL Sili Candan zahüratla Büyük yi Karşıladı Gazi Hazreti dün öğle yakti e en düyan “Ankara, daha ei | Ş ve di mdan itibaren donanmı er, “Ga azl , m tan başladı. Ahimi san kasi a akmağa anlak. Hazretlerini istil e Gazi Hz. askeri teftiş ederken . i Amerikalılarla Ticaret Misakı. TÜRK - AMERİKAN TİCARET MUAHEDESİ İMZALANDI. ade mazharı e Fıkra. il . ANKARA DARÜLFÜNUNU. Avrupa Miheimizie hiç birini tanımıyoruz ki de, a in li tan sonra otomobile bindi. Dahili-| VA'NIN | tur. sayma oldu sa söy mal bir sie İye Vekili Şükrü Kaya Beyle sil YAL A bg ket, bu » yin ilesseseyi kurmak için < >> te, yollara dökülen halkın tezal merkezlerini dee Bi- pane --aşıyor! *İratı teki Çankaya'ya İla İMARI İ İN. İzim barlardan yim iç bir sebep durdu, Büyük Gazi Ahi- “m ei ndan tezahüratı Reisicümhur' Gazi Hazretlei vee i a için erke Sülnd u hu- leğildir. ü, Bir ihti-İnin teşrifleri e dün ei e| Sey riselain Umum. Müdürünün | susta hiç bir imkânsızlığı akla getirmi- sidir ki, cet niyet” karşısında an 2 ml iy Di Ski Muhabirimize dikleri.. (yoruz. pr - ie BIY y aiz- 3 GAME SAN, > İstasiyon kiabem Gazi Muallim w dir. : İstanbul, 1 mz Seyri- ee pi muaztam bir bina halinde yük- Amerikalı zengin böyl d n met demet ampüller edilmiş | sefain “Umum Sadullah! seldi, Bu liği seneden yor: Kazanılan servetin eshiiyebi çiçek ve büyük alâka ve rehberliği- alan Bk iye si Bankası) ibaresi Bey, Samim beyi a itibare, orta Tu yetişti, karşı bir mi ii İk Çünki üre ieyiz ol ik na in i yi Gel wa'da imar taalitei devam! cektir. İstanbul'da da Darülfünunun E- bu servetin husulünde, il ei memek z Mi Haki a ol ia li ılmıştı ekinler usustaki inşaat debiyat ve Fen Fakülteleri vardır ki ga- çiren ferdin emeği ali demiye- baş e ei bir heğiyecik | Ayrıca Hakimiyeti idi iye Em havaların müsaade ettiği müddet yeleri hemen yalnız lise mualli- tin de yardım ve tesiri görülmüş-| ve <1 © i Abidesi etraftan |, ke faaliyet devam edecektir. | mi çıkarmaktır, ve er müdavimleri kavuşmaktan doğan se İle kuvvetli projektörlerle tenvir edil- Bu inşatın mühim bir kısmı biti y Yük: 'ualfini Mektebinin Jeyli tale- tür. Birçok kimseler bunun vücuda iştir. iniğ addolunabilir. Meöüleb” sena “ Mei eli sidir. Müderriğleri muayyen, talebesi gelmesi için ae ardır kavuşmak için daha yüne bir Arifiyeden eşe. ile muvakkat kaplıcaların bülilmir Mr olan 1 lala SE u h bu serve d Adapazarı, 1 (A. A) — İsti -İbir hakt taya kadar ikmal edilmiş! yE 5 di İL ve uzak veya yakın diğer vatan- İstasiyon'un içinde eki Maskamlar öermdi naklinde ne gibi rülat vari in daşlara karşı ödenecek bir minnet | Meb'uslar, Kumandanlar, büyük olan Keisicümhur Hz. leri rik e temizlenmiş, gayri munta- miyoru. iz uallim Mektebine bu ve şükran borcu vardır. a elin-| me: , şehir halkrı -| İstasiyonu'na i ti- > m in LA geldiğ 3 -İsilleri ve Sefirler yerlerini almış-j renden inmişler kendil. istik-! ina karşısında “acaba bunu en fay- den geldiği kadar diğ yar KEİ ardi y ae ei halkl yerlerde havuzlar, İtskiyeler Ve, dayı pir surette istismar işine yapma fah ve saadeti için amil'olm; rdı. ur asker selam için bale cıkan halkle görüştüler. parklar'yapılmıştır. Her halde ge-| ,, .,> diye uzün uzun düşü Sağ lışmalıdır. Bu düşüncedeki hakikat bekliy: ac Donald yare Dahiliye Na-| Jecek sene banyo mev: simine kadar| Psi Peki aka l takdirde Biahekimi “ei-bün e İstasi “ siyon” m pa e zırı Thomas'a diyor ki: aplıcaların her ekşiği bitecekti; e ke ME mde; her att i .İler, izciler ve binlerce insan alova kasabasıda keyi şekild e ie ii kn pi rise ıştı. Bir tabur askerde ii birakılmiyacaktır lıcalarla| Zaman gayrı tabii İzleği mahkümdur. : akiğiz iyon 'dan itibaren Sıralanmıştı. Yal 1. It yep yeni bir Ankara'da bir i bu- nuh; ğa ihti: k kendine - de iki Şore yapılacaktır. Halkın menfaa-| Jundurmağa ihtiyaç vardır. Yalnız Tep > tını gözete: si hef türlü müracaat-| Fakültesini ve Hukuku şimdilik yerinde bıra diğer Darülfi 5 eler: hizmet etmekte, ir et vazi y Li korktu ile ye: tinde z. Çünkü mevkilerini icap ve e varln tai rak etmi: and aşlardan müte- esirleri de asgari <|si m diş gıiriar mek v: i haddine i inle Si Zeki MESUT tan çınlıyan alkışlar arasında kay- oluyordu. da da darülfümuna malik olan her me: leri kabul etti I dri bildirildiğine nazaran Mussolini Büyük F. a yi rinki Ankara m la yat ıntama oyun kâğrtlarını ko; ima dini a zaltmağa karar vermiştir. Bu büyük biras mucip olmuştur. NN ebelik Şayılanızda 1 Esa Büyük Gazi halkı selamladık- — Çan Zr unutma, ellerimiz acık oynıyacağız, gizli iş yok. Yol me ve Hal inşaatı NUN NZNUNUNUNU. bir görüyoruz. Öyle ümit ediyoruz ki bu büyi ri rek Başarmak — ri Güme Maarifini, İml Cemal 1 Hs | Ya: i bill

Bu sayıdan diğer sayfalar: