2 Ekim 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

2 Ekim 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i gi Istanbul, t TE ula sn ğı . .. » nelmilel demagoji) İk gas dare vasıtalarından Kiş, SeMagojidir. Halkın müzahe-| Üc pnüniyetini temin etmek is) İİ mi devlet adamları, denago-) My m akiyet için, kullanılması! riya alet telâkki çderler. Halkın Mhşyi devlet teşkilâtmdaki nufu: Mineş çtiYle, siyasi terbiyesi ve hü My rine dair vukuf ve alâkası: ii, olmaz Onun reyi kiymet tim hiç Sükümetin teşekkülünde mü: Kaş, öildir. Fakat hükümet ci Nkikg, lerine, siyasi programları kei in hayal hisselerine ait gö Ya ie ktir. ve bundan ötürü ko bini edilmeğe müsaittir, İşte dik gi, debili siyaset sahasm dai, bü vaziyet ve zihniyetin. Mv, sifadeye çalışırlar. Acil ME mevaffakiyetler isti vlet adamları demagoji İlaç e Wnarlar, Ancak demagc ag “ği deli kesen ahmak bi ialkin ihtiraslarını uyan Ti Onl oynamak ieteyenler Ky Yet üikerın hn öra Balan ale uğrayan hal yi Akik ger, SerPılırlar. . İhtirasla; Etli, elimden daha evel hareke- Bir, onlürın göz kamaştiran| İN Yara sabite bir zafer ve meşe ba- man hakikatla hayali ay- gal Şimer, Aklı selim ih- hi — gğalar. Halk aldatı- *. Bu uyanış ekseriya) et yanış iyi tikrârma “zarar verecek! İrrkatarın, çarpıştığı ve ii e zaheretini temin için u- sık Aleketlerde ba nevi sar görülmektedir. Son buhranı denilen nisbette dema- goji dan ileri gelmektedir. "iy, 7 alınız dahili siyaset sa eWr kalmamıştır. Bil takip eden son nda bu irtiran harici si yet etmiştir hayata © Sebeplerin en mühir ee iyenin ikçe nuf: arş yda etmesidir. C miyesi diplomasi âl *&ihat noktalarında mak, yeni dipk Sttiği en büyük ga timiye denilen me isi hayli muğlak ser müsait bi © düşlindüklerin hür, Maharete ve ön imi) İYe mütevakkiftir. Se iye hayat sahasında efkö- vik Miley yanmak. için müra K reler propaganda ile en gi sidir. Propa; Üy lay bir gâyenin iş Me St ojiy Sf İcra vasıtasıdır. $ eek teşcak bü vasıtaya istinat| İken Barbi rini yapmağa çalışır.) Seni yük gç7, #onra, çok iztirap "öy DİE suy, 7 beşeriyet kütlesi de- Mey kadar hiç bir şeyi ih tmemiştir. Haikım en âcına tekabul eden bü ile karşılanacak; | ! İri umumiye ası) fi-|li üni diği zamanda da ka onu <reçektir. Fakat o tifağı müzaheret ve sem- dir, ge etmek te bir siya- nda Pim halk, hakikat N HP biten şeyli dar vakıf mudır? Üğra mesuliyetini venin yolunu da İsmagoji silâhını Hahzur vardır? anlarda sulh ve tah it et, eafndâ Yapılan müna. | Marruzlar, hakikatı | bezi 24 kuruştan İ34 kuruştan 28 kuruşa inmiştir. m mahsulü | ti er kesi mem- Yeceyj ette pratik bir ne-| devi. A$ikâr olmakla bera su “7 ve teklifle diğe EDA Aşıkı . görü, Se elma genedenberi devam Bu, di demagoji siste- 3 günlerde en yük- ha vasıl olmuştur. işi, rinin, tahakkuku ifl, “* müspet bir ne. , Bulanık suda av. levletler için bi dildiğine © şüphe ve öğle yemeği Abdallah Efendi lo- Sanada Ma. | i den sonra Sra etmişelrdir. Çarşamba 2'T. evel09) 1 m tbikine dün re, memleket iktisadiyatını koruma» ğı istihdaf eden bu srm tacirler tarafından maal'escf yan kendileri için çok zararlı olmuştur. pirhuç, basma ve Amerikan cirler mevaddım resimleri azaldı; kül bir vaziyette kalmışlardır. Hakk: B. bir muharririmize demiştir, ki: ve mushedelerle resmi tenzil edilen maddelerin vaziyeti tatbiki üzerine değişmemiş olduğu çin bunlari sında yünlü ve mani faturaların bir kersmr da bulun: maktadır. Ticaret odası Devletlerleİf Articles conselidös münasebatımızı nazarı dikkate ala! rak vaktile alâkadarları eydi : İdarehane: , Ankara caddesi, No 100 Telefon numaraları: 3011—3919 3913 editmeliğir 10 kuruştur. Delen evrak geri verilmez. sı 5 Kuruştur Ankara dün i için müdiryete Ktanbul, Yeni tarifenin tatbiki gününde gümrük faaliyetinden bir manzara Dün tatbikata geçildi ümrük tarifesinin tesirleri.. Luzumsuz yere fazla ithalât y zarar görmeğe başladılar Pirinç, basma ve amerikan bezinden -istihlâk resmi Kalktığından fiatları düşmeğe başlamış, tacirler işkül bir vaziyete düşmüştü olmamıştır.” Tarifenin değişmesine rağmen gü i azalmamış, ve muvaridatı durmuştur. Bunun sebebi yeni tarife- mrükte ithalât ii yalnız ecnebi buğday de buğday resminin artmasıdır. Dün buğday fiati 10 para tereffü etmiştir. Mamafi “un resmi hakkındaki mua- fiyet daha bir ay devam edeceği için ekmek fiatinin yükselmiyeceği temin dilmektedir. İstihlâk resmin Mabadi 2 inci sahifede İ Son dakika ' Şayiala Maliyevekilinin gece yarısı gazetemize beyanatı Kanunun tatbiki tehir edilmemiştir Yeni gümrük (kanununun tatbiki tehir edildiğine dair dün akşam geç Bilhassa gümrük resminin artaca-İvakıt bazı tacirler arasında bir takım ğini zannederek fuzuli yapan" şayialar çıkmış ve bu haberin sıhhatı bezi ta. hakkında gazetemizden o malümat a- zerine bu ranmıştır. Geç vakıt yaptığımız tah- için müş kikat bu şayiaların küç bir esasa isti (mat etmediğini İsmail tehir edilemiyeceğini göstermiştir. Gece yarısına doğru ayrıca Mâliye vekili Saraçoğlu Şükrü Ecye telefon- — Evelce 13 kuruş “olan pirinçila müracaat ettik. Vekil Bey bu m emi, 928 tarihli istihlâk vergisinin Jracaatımızı alâka ile karşılanmış ve lğâsı dolayisile 3 kuruşa, Amerikan fşu beyanatta bulunmustur 20 kuruşa, basmağ — Böyle bir şey varit değildir. Ka- nunun tatbikine başlanmıştır, tehir ticari itilâfğedilemez ve edilmemiştir. Yalnız bu tarife tatbik edilirken tarileninğcaret muahedenamelerile tespit © İdilecelk ve edilmiş bazi maddeler var- e yoktur. Bunlar arağldır, ki bu maddeler üzerinden alına- ipekli O kumaşlarlağcak resim, ticaret meahedelerinde tespit © edilmiş edilecek olan konsolide ar- tildiler) bazı maddelerdir. Binaenaleyh bu maddelerden alr- #tanbal Başmüdürü Seyfettin Be İktisadi istiklilimizin - en mühim &seri olan yeni gümrük tarifesinin ta sabahtan itibaren baş landı. Salâhiyettar zevatın izahatma gör tarifenin bir kı ış anlaşılması ve ithalât hususunda lüzumsuz bir iştical U gösterilmesi tarifenin U tatbiki Gümrük tarife müdürü Devletlerle aktedilen yeni ve bugün bir kasım & yirmi kişilik bir up lalebe grubu İtalya'ya giti iiesmimiz bu seyahatın Uk intibaidır. pan tacirler ref'i kanunun tatbiki) Olur i Sandal bedesteninde mühim bir sahtekârlık değil 10 lira yerine vezneden nasil 1596 lirayı almışlar? ndal bedesteninde çok ma- i sahtekârlık ve dolandıri- cılık yapılmış isede pek az sonra iş anlaşılmış ve hadise kahramanı olan bir kadın yakalanmıştır. Vak'a şu- dur; Kağıköyürde Yeldeğirmeninde 6- turan İhsan hanım isminde bir ka- dınla henüz adresleri tespit edilme- yen Vecdi, Fuat ve Ziya efendiler İsminde 4 kişi dün sabah satmak üz ne b na bir yüzük götürmüşler i yüzüğe 10 ire kay ğlederi sonra yapılan müzayedede yüzük satılmış. Alel'usul vezneden satılan yüzüğün parası alınmak üzre bunların eline bir makbuz verilmiş, Bunlar da mak buzu aldıktan sonra tahrif ederek 10 İlirayı 1596 lira yapmış ve parayı vez- neden almışlar. Lâkin biraz sonra mesele anlaşıl- mış ve derhal zabıtaya haber verile- rek İhsan hanım tevkif edilmiştir. Diğerleri de aranmaktadır. Bir taraftan da tahkikata devam & dilmektedir. Biz neyapacağız? Dün encümen toplağdı ve son vaziyeti gözden geçirdi Ticaret odasındaki tütündüler en- cümeni dün toplanmıştır. Bu içtimada Bull garistan tütünleri- nin vaziyeti hak- kında Sofya sefa- retinden gelen ra- por tetkik edik ve rakipleri- nizi teşkil eden memleketlerin tü- tünlerine dair ye- niden tetkikat ya- pılması © tekarrür | etmiştir cümen reji Nemlizade MitatB kısaca demiştir ki —Tütüncüler en cümeninin, Alman MİTAT BEY yada Yunanlılar tarafından tütünle- rimiz aleyhinde yapılan propaganda ya mukabelede bulutiması hakkında bir karar yoktur. Bu sene tütün mahsulümüz (40) milyon kilo kadardır Yunanlıların o propagandalarına rağmen ihracat hususunda çok iyi variyetteyiz. Yeni sene ihracatı teşrinievelde € hemmiyet kesbedecektir Amerikalılar mutat mübayaata bu sene devam edecekleri gibi Alman- lar da mühim talipler meyanında- dır. İnhisar idaresinden (800,000) lo tütün almışlardır. Tütüncüler encümeninde alâkadar lar tarafından kazanç vergileri hak- kında vukubulan bazı müracaatlar da tetkik edilmiş ve lâzım gelen ka- rarlar ittihaz olunmuştur.” Mübadele Komisyon dün gene toplandı İçiima gürültülü oldu, netice yok. Muhtelit mübadele komisyonu dün M. Holstad'ın riyaseti altında toplanmış ve gayri emlâkin iadesi etrafında müzakerata devam edilmiştir. Dünkü içtima gene gürültülü olmuş, hararetli münakaşa) lar cereyan etmiştir. Yunan mural hasları iade edildiğini iddia ettikleri emlâkin bir listesini henüz komisyo- Da vermemişlerdir. Dün bütün müna| kaşalar bu mesele etrafında cereyan etmiş ve M. Rivasın riyasetindeki i- kinci büroda serdedilen nokta naz: rlar heyeti umumiyeye arzedilmi; Bu noktalar bilâhere heyeti umumi. yede bir karara raptedilecektir. Bun dan sonra geçen eylülde verilen bita- rafların muhtırası okunmuş, bununda müzakeresi diğer içtimalara barakıl- muştur. Dünkü içtima hararetli olmuşsa da bir neticeye varılmadığından bu- gün öğleden sonra tekrar toplaıla- caktır. REİSLERİN IÇTIMA! Umumi içtimadan sonra dün ak- şam bitaraf reis ile Türk ve Yunan murahhaslar: arasında hususi bir iç-| tima yapılmış, gene emlâk meselesi) görüşülmüştür. TAYYARE BULUNDU ze sandal bedesteni mücevher kısımı! mübadillere ait! 5 2 Yaşımnıaharriri Siirt uaol'umun NMEA NEME O macera! Nihat bey hikâ- yesinde yeni bir safha Nihat Beyin annesi ve hastane başhekimi ne diyor? Nihat beyin matmazel Viyoletle gönlil macerası gön geçtikçe garip bir şekil almaktadır. Nihat beyin sev- gilisi matmazel Viyolet kendisini yaş, İ: olması hasçbile sevemediği cihetle izdivaç teklifini reddettiğini ve Nihat beyin de bu cevaptan mlitecssiren mahut intihar mektubunu birakarak ortadan tagayyüp ettiğini söylemiş- tir. Her halde bu karanlık macerada- ki esrarın anlaşılabilmesi, Nihat be- yin elyevm tahtı tedavide bulunduğu |Bilecik hastanesinden çıkarak mese- Bilecik hastanesi Başhekimi Dr. Remzi Bey eyi anlatmağı muvafakat etmesine vabestedir. Şurasını kaydedelim ki Nihat B. Bilecik hastanesinde bulun- duğunun keşfedildiğinden haberdar; değildir. > Başhekimin: izahatı Bilecik memleket hastanesi serta- sibi, Remzi B. bu macera hakkında alitemmin malümat almak için ken- disine vuku bulan imüracaatımıza ay- İnen şurcevabı vermştir — «Nihat bey hakkında elyeym ev. velce verilen malümata ilâve edilecek bir şey yoktur. Tedavisi henüz hitara bulmadığından hastanede bulunma! tadır. Vaziyetinden ailesini haberdar ettiğimi daha kendisine söylemedim. Sebehi de pederi Nihat beyin elân bu- rada bulunup bulunmadığım telgrafla sormuştu. Bündan kendisini almak üzre buraya gelmesi ihtimalini nazı rı itibare almış olmamdır.Mumaileyh| burada bulunduğu meydana çıktığı" anladığı takdirde herçi -badabal| hastaneden çıkarak evvelce arz etti- gim halile bu soğuk ve rutubetli ha- valarda seyahata devarı etmesi ve binnetice daha mühirı biz hastalığa maruz kalması ihtimalidir. Bu sebep- le neticeye intizaren malümat ve re- mediğim için vaziyetinin anlaşıldığı- na vakıf olduğu takdirde fikrinin ne- den ibaret olduğu yani seyahata de- vam ve ya Istanbula avdet fikirlerin- den hangisinin galip bulunduğunu anlamak kabil olamamıştır. Nihat Bin annesi diyor ki Nihat B.in annesi Refika H. da dün kendisile görüşen bir muharriri- mize şu izahatı vermiştir — Ahbaplarımızdan kondüktor Hü seyin ef. İzmitte, Derbentte Nihat ile görüşmüş ve «Ben birisile 15,000 İiraya Mersine kadar yaya gitmek İ- çin bahsa tutuştum, Oraya kadar gi- deceğim.» demis. İki yün sonra oğlu- mun Bilecik hastanesinde olduğunu oğrendik. Nihat için polise müracaat edilmiş değildir. Nihade dayısı Hal kı B. bir mektup yazarak demiş ki 4Pederiniz bu uygunsuz hareketini den pek üzülüyor. Pederiniz bu hare- ketinizden sizi müahaza etmiyecek. İyileşir iyileşmez derhal Istanbula | dönünüz». Kendisine yol masrahı olarak evel ki gön 15 hira bugün de çamasırları- nı da gönderdik. Paşa babası Nihadın, Viyoletle evlenmesine muariz değil- dir, Şunu da ilâve edeyim ki Nihat gittiği yerlerden seyyah diye İmza- lar toplayormuş?.....—— Fırka bürosu Ankara'ya nakledildi Gazi Hazretlerinin Ankarayı teş- rifleri üzerine Cumhüriyet Halk fır- kası kâtibi umumilik bürosu da dün Ankaraya nakledilmiştir. eee 1 SLAM iMektepliler | müsabakası 21 inci hafta 3 Teşrinievvel perşembe günü mektepliler © müsabakasını» günüdür. Haft hangisidir, son him haberi MOSKOVA, 1. A. A. — Fransız atecileri Costes ilç Bellonte, N> birski üzerinden uçmuslar ve Yer koutak a doğru yola koyulmuşlardır. Bu afadaki inlerde gazetemizde arayınız. 5 gey gJilallayetr 4 üncü sene No 1307 ve ilân ücretli i Abone emizÜe çıkan yazı! € Şartları Harç 500 ku 1400) 70 ; Ga At 6 inci sa 3 inci 4 üncü Türkiye 0 ku 700 1400 KA AE m eri yy mn hukuku mahfuzdur İlan tarifesi: Nushası 5 Kuruştar Büyük Reisimiz emsalsiz tezahü- ratla karşılardı (Gazi Hazretleri Ahimesut'ta köy- lülerle görüştüler ŞEHİR GECE BAŞTAN BAŞA TENVİR EDİLDİ |Bir ihtiyar anme diyor ki: (“Sen giderken ağlamıştım. Bugün bak nasıl g ANKARA, 1 (Telefonl Gazi Hazretleri bugün öğle vak 2 şehrimizi teşrif buyurmuşlar. Büyük Gazinin avdet edecek lerini duyan Ankara daha evel- ki akşamdan itibaren donanmış ve bu sabah ta erkenden binler- ce insan yona akmağa baş- lamıştı. Gazi Hazretlerinin istikbali “Ahi- mesut” tan başladı. Ahi mesutlular evelki gece uyumamışlar ve bu sa- bah gün doğarken istasyona inmiş erdi. Tren Ahimesut'ta görününce istas- yonda bir kaynaşma oldu. Kadın er- kek, çoluk çocuk bütün köy halkı bir hizada treni bekliyorlardı. Tren durdu. AHİMESUT'TA KÖYLÜLER ARASINDA Büyük Gazi Ahimcsut'luların can dan tezahlratı arasında onlarla gö rüştü, Bir ihtiyar anne diyordu ki; — Sen giderken ağlamıştım. Bu Bün-bak' nasıl gülüyoruz.” Köylüler, Gaziye demet demet çi çek ve büyük bir alâka ve rehberli- ğine borçlu olduklar. feyzi bereke- tin bir şükran hatırası olarak başak tan yapılmış bir hediye verdiler Gazi Hz. bir müddet sonra sevinç içinde çırpmanların — yanından ayrı-| Idılar. Tren, onu selâmlamak için da- ha yüksek heyacanla bekleyenlere koşturdu. ANKARA İSTASYONUNDA öğleden sonra büyük Gaziye kavuştu ANKARA SEVİNÇİÇİNDE bep son vagondan inecek büyük in- sanı bekleyordi Gazi Hz. seri bir hareketle indiler mültefit ve mütebessim kendisini karşılayanların ellerini sıktılar, selâm turan askerin hatırını sordular. İSTASYONDAN ÇİKARKEN Gazi Hz, istasyondan çikarken izçi takımının çaldığı selâm borusu iki te- raftan çınlayan alkışlar arasında kay- boluverdi, Büyük Gazi halkı selimladiktan sonra otomobiline bindiler ve Dahili. ye vekili Şükrü Kaya beyle birlikte yollara dökülen halkın tezahuratı a- tasında Çankayaya gittiler. LEDEN SONRA Gazi Hz. öğleden sonra meclis ö- mündeki inşaatı bizzat teftiş etmişler ve bazi malümat sormuşlardır. GECE TENVİRAT Gece şehir baştanbaşa tenvir edil- miştir. Bilhassa İş Banka binası Zarif ampullarla mükemmel bir su rette tezyin edilmişti. o Hakimiyeti Milliye maydanındaki Zafer Abidesi de kuvvetli projektörlerle tenvir edil. miştir, 21 PARE TOP ANKARA, 1 (A. A.) — Trenin muvasalâtnı müteakip 21 pare top İstasyon içinde vekiller, mebuslar, kumandanlar, büyük roemurlar, şe) hir halkını mümsessilleri sefirler yer-| lerini almışlardı. Bir tabur asker 2€-) lâm için bekleyordu . İstasyonun de şında mektepliler, izciler ve binlerce) insan (toplanmıştı. Bir tabur askeri de istasyondan itibaren sıralanmış.) SAAT ON İKİ BUÇUK Saat on iki buçük oldu. Uzaktan trenin sesi duyuldu. Gözler hep sağa döndü. Tren yaklaşıyordu. e Gözler Yalova'da Gazi Hz. için Gazi'nin yeni ıdullah Beyin beyanatı Yalova'nın imarında düştur şudur: “Mükemmel konfur, mükemmel gıda, şifai vesıhhi banyo ve bol eğlence..,, Gazi Hz. nin teşyilerinde bulun- mak ve “Yalova” hakkında verile- MAMA LYA AA cek evamir ve talimatı tebellüğ et- mele için: Beyelmeiain ilidir onto.) endaht edilmiştir. ARİFİYEDE ADAPAZARI, 1. A. A. — İstanbul. dan Ankaraya avdet buyurmakta o lan Reisiçümhur hazretleri Arifiye is- tasyonuna muvasaletinde trenden in- mişler kendilerini istikbale çıkan hal kla bir müddet hasbihal etmiş ve ma- halli ihtiyaçlara dair istizahta buluna tak halkın çoşkun tezahuratı arasın- Mu seyahatlerine devam buyurmuşlar er, yapılan banyo dairesi. eseri: Yalova. Sadullah Bey misi Sadullah R. in şehrimize geldi- ni yazmıştık. Yalovadaki imar ve İnşa faaliyeti ve mutasavver proje- (Mabadi 2 nci sahifede!

Bu sayıdan diğer sayfalar: