3 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

3 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir Pr oje. Yeni Ez eğk Kargalı. 2 Hâkimiyeti Milliye Teşr hi“ve 3. Memleketlerde: Rüşve eti meselesi siye idaresi. kışın Sisli ve Üni a sevahili e cavi- V€ re seferletinin- emniyetini temin plânlarını e tetki.kve keş için inni Vekil. o ne»takdim- etmişti. İstihbaratı- mızagöre- Vekillik m tetkik. tesisata başlıya- İstanbul Ticâret ve Zâhire bor- sası talimatnamesi; iktısat. vekilli- ğince; tadil ve;mahalline» Emlak ve Eytam Bânkası umumi müdürlüğünden Mevkilerile Mimi mahsusası aşağıda yazılı Hi parça, emlakin nulmuştu an zart) mealli ve 12-10-929 önül nde satış komi huzurilesicra sedilecek- beher, mülkün mler gi ii miktarda itemi- teminat varakasını- tekli ktuplarile abilinde bizzat veyahut mecHsin: tiş- ak posta ya:tevdi ederi li peşin olarak ve nakten-istifâ oli | veya erimize- ve-yahut: bul ir. Şul etine müra caatla:mufassal'şartnamemizi imü- ve müzayedeye iştirak halinde: bir.nüsbasını:birlira ve teklif mektuplarına raptetmeleriicabeder.- Teminat ü Mevkii Nevi Müştemilâtı Lira 751 İzmirde Hükümet - Askeri Otel ve Kıraathanenin hali 5,000 & caddesinde park otel ve hazir vaziyeti ile altındaki karşısı Kıraat- dükkânlar “ hanesi 2228 — Vapur. taamil,. sahliye, Sarre hakkında.müzakerat. ya: İş» Pilsudski'vesparlamento. cesâret SPOR ö ncı sayısı, Sair 1 tekrar-etmiştir. 4 Yeni Pirot Konferansı. Ankara-Defterdarlığından: Bir adet kapalı 512 fiyat. oto- ile bir adet Boyik otomobi- bilmüzayede: 10-10- günü saat on beşte lanlar Ankara.

Bu sayıdan diğer sayfalar: