9 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

9 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. i v könsie al miş pöryan, devletlere yardım mes ele- Ne kadar dışında bulunan devlet- nu gakimiyeti Milliye bal Nu. 296 2062 Onuncu, sene. © ÇARŞAMBA 9 TEŞRİNİEVEL 1929 Her yerde 5 kurüş. ündelik. DİYA GL FENLAN aktile (tecavüze uğrıyan A Fenlandiya Hük küçük e Hhat ihzari İlini lim Mi a ve onun; ol olan emniyet memivsari Akvam Cemiyeti yanında yaln iz iİ hikmeti vücutları olan mes'elel er| için değil, bir de cemiyete girmiş Geyigtler arasında mea yit için bir vasıta nü oynıyabilecektir. O hal İde z leri Sür pisik sulh ve tahdidi "eleye mü © tahdidine ve esi e Fransa, İtal- beklenilen vam Cemiyeti fikrini ha e bir tatbik sahası demek olan nşümul ve Akv: ya rahhaslarının İnittefilkar Kukui Takdiri drüiki #eyöğmi sinesinde ink $ Ez lan ilk umumi teşkilat olmuş ola- Ba yetle nazarı dikkati celb- dekieri Pr gg? Falih RIFKI öneelilir olduğu i eğ en alâkadar pe A hükümet kadar bizide alâkadar eden bu teklifler 6 Masikli?- nin istemesi üzerine tahdidi tesli- I ARI, hat koi li mı öz t lan ve bizim de azat em- n On Önü Seli izivde Her Bu rind. telakki çk gre prim u Tarelia raimer Yapı acak. Tababet ve şuabatı san'atları- Yin tarzı İrasMA daii ir ARL a tev- ları are heyeti ve haysiyet Süren a- leri de alâkadar et pd iyet komitesinde” konuşulma-| edilecektir. E piğan, daha gbi bir şey olamazdı Memlekesimizde, sl san'at alli ayni orlar ve di mik ister İRİ taallük ettiği € gerektir; Tec bayize uğrıyan bir ev ii için şini görüşebilmek viz'in tarif “edil mesi Tamda. hain seplrik göğe doktorlar çeri etıbba oda- arına tına iştirakleri mecburi Slülirinken dır. —— Beyaz Saray'dan Tebliğ. Şimdiden Şaya Neticel Mac Donald diyorki: Hoo- ver'le benim gayem yalnız Amerika ve ingiltere ara- sında değil bü- tün milletler arasında ha- kiki bir raki mes inin ve mümkün mertebe sami- mane ve dus- tane münase- batın tesisidir. Londra, 8 (A.A.) — - Reisim er Elde Etm — Hoover ile Mae Donald nı Memnuniyet isicümhür Mr. Hoö Kellog misakını dalına rehber itti- Ji reel İ yet devri: Cümhuriyet Devrinde Darülfünun. : Darüllünunda Maarit Vekili Şerefine Ziyalet | Verildi. İst ra 8 Eri on) — Bugün Dar ülfünun £ Vekili Cemal Hüsnü Bey Mü bir çay siri yerilmiş- si e Zye te Vel meler —. ir nutuk mani k ol fesinde muvaffakiyetle e söyledi, Darülfünun Emini Neşet Ö: b bir nutuk söylüyerek Darülfünu- elli senelik bir denli malik olan “parlak dö: çelme htelit Komisyonda talep etttiler. omisyon yanatında; — Müzakerat terakki etti. Va- adığından müzâk. e M. rn kit. müsait olm © Türk murah- > Hoover ve Mac D ington'a avdet ie İett Londra, 8 (A.A.) — Washing- mi inde ısrar ikten sonra bu mi yalnız denizde! Ni ral deri e havadaki kuvvet i karar veri © e viii Amasya, 8 (AA rif Hakeza — ahdi eslihata sedir ve yakın taallükü i riyet bayramında yapılacaktır. Komitesinde müzakeresi Göller Mütecaviz tarifinde müşküla- tı inkâr etmek iş TUZ. Anca bu tarif yapıldıktan ve bütün — etler re kabul ettirildikten mizi ir iş görül müş ve sulh 2 Fıkra. R CEREYANI. İlim, felsefe ve san'at âlemimizde öör) hareketsizlik, bir uyuşukluk devam ed r.. Bu sükün ki yorucu mücadele dinli hak i düş ei bildiriliyor. olmasına rağmen fevkal ide si lan İngilte: hu-) ve arzusuna tevfikan Mac Doz İtere ve Amerika bir harp tehlikesinin zuhuru bun- ta in 5 eği m tinde Meb'us: Ayan meclisle- Meb'usa! bir “ii iŞ ilte- D: ta Ingilt Amerika iki .siyasiyesi- onald | Ya! duğunu ve bunların herhangi ın | devlete karşı bir ittifak aktstı leri mevzubahis olamıyacağını be |; miştir. 8(AA. üm — ek dan i Li az olunuyo! larmın tahkikat icrası hakkın- daki teklifleri henüz müzakere €- dilmedi, dedi. Eksp don dallar m | Vekili Saracoğlu Şükrü Bey bugün Sy Ankara'ya hareket et- Reisicümhür Si Sefirimi: H leri Nezdinde. e e pet meye Ma bilmiyoruz. ketler hi Mg meclisini ziyare ti| etti gi bii ir nu utukta Mesela miyeti muhit- hi istese ve o ce > bitraj eklinde | res ke beğenmeyip ve kil tebdili- meyi lunacaktır? Bu esasından kon türk medet eniyesi erafındaki #inakaşe- bütün e: üsün- “İden ibaret kaldı. Şimdi me! bir sü- küta alışan bu muhitlerde dolaşırken, İL İ Mac ald namına yin resmi ti al neşredilmiş Sofya Sefiri Hüsrev Bey ve re- kiram RR ki gün Reisicümhu nız iki ie Jfüni Alim susuyor, filozof kendinden geç- iğ, Bu va- -İziyet kaşrısında hatıra > fikir buhra- ar değil, Fikir kıtlığı Kâbilin önünde Muharebe: Oluyor. Habibullah Kâbi'de Tutunmak İçin Uğ iruyor. İkonik 2 A,) — Termez'- eğ bildiriliyar Nadir Han'm müfrezeleri Lahor Vadisinden Kabil üzerine sü Eânebi eser satış e kadar yi ükseldi? Bu ilin huldür bie zce met <-Jlah « Fakat türkçe imtişar. eden eser-|i f Cihan Sulh EE ez Atina, 8 S0) — Erge ievletlerinin Kon; para ihdası resmi teklifi tas- vip tbhniiari İmeğe alıkonmuştur.” .Galatasara Şii. Cumaya Geliyo Ankara amiakesin dan : Galatasaray iptal mensup atlet gurüp ikara'mıza bit “spor 1 ilerden bir İ Ee, yapmak di bu cumâ günü ge çi li merkezi e müdalanı r ün kuvvetlerini ve ale ko; gm m pren- atüsünün isti inbat rr okum. bir luğu, fikir âlemimizin eni bir hâreket için hazırlığı zanmedersek ii değil, e - Büyük vaHfakf iyet sayılma: u durgun) Kı edilerek ileri sürülüyor. ilimle mana şümulü üzerinde Kellog misakının kabulünden sonra fikir ihtilafları meydana çıkmıştır. Kellog sari nın bütün devletlere kabul 'ği bitaraflık esası muzaher: a Taş İriyor, bütün Ka ai Eğer mil muhendis uğraşıyor. Çizgi adamlarının or. e leşiyei, nubu deki di Mi cereyan €t- tedir, İstanbul © Adliy 8 Clean) — hüliye sibi ile ne dereceye kadar telif olur larımızın İstanbul, Vekili «rep at Bey gün me tef- nabilir? Nitekim azaları rı bü vaziyet karşısında ista- tünün Kellog misakı ile telifini ile- ri sürmüşlerdir. Buda doğrudan doğruya emniyet ve tahdidi üesli- dar oldüğün- mitesinde ümet lerde gittikçe daha eyi beliren sulh arzuları ve ın bu süküti hâdise değildir. Ortada “okunacak yazı gömleğe acaba tekrar | “gayri mek edebiyat ye sairat darma Eat dinalik yoruz aym ni eyi Can a mevzu bolluğu içinde ELİ en şe izan düşün- dük “ bun he, pertmel iylet biz hailehin vücuduna ihtiyaç vadır, arı ve bu hedeler ve faaliyetler tahdidi tes-! stanbul si tiş Mi e — e — e TİCARET ODASININ TEŞEBBUSU, İstanbul, 8 Selesi Şarek odası Romi F.N. şarkisin-| & cağı temenhisini izhar meeaş DENİZLERDE ANLAŞMA. vğ > ile Hoover Ba tü“ Ma DAĞ ld e teslihat hakknda iri m iğ Timi sr askeri orlar, atılmalarını temini içim istical olunâ- Kiel — İngiliz karikatürü, — hüründen mütehassistirler. Yalnız An- yayi müsabakaya çıl u edenler ler şahısları e müşübakayyapıtak üz: perşembeye Ankara'ya hareket li lerdir. — e — ENİ MESAİ SAATLERİ. Mağ 8 (H.M.) — Dairelerde yeni başlanmıştır. mesai satilik tatbikine sonra da saat ——.e—— ixi girşi NA İstanbul, 8 (HLM.) — Şehrimize öğ Pabian

Bu sayıdan diğer sayfalar: