15 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

15 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Müurahhasları İstanbu'la Murahhaslar Pek > Zeyat Vardır. Istanbul, Atina Ni eylemi © sulh kongresi reisi kongrenin idare heyeti ve Hakkında, ehemmiyetli ve — 4 iğ Gümrük Tarı Gazi (iz. A miralı vam Mevat : yg? Yeni gümrük tarife Kabul Ettiler. şekerli me- Alman Ziyaletler” Verildi KE 'nin ml ii Filosu Baş- eki Gümrük iğhalat teri. ral Frederick Field gümrük istihlak vergile- alâkadarlara Hazretlerine Maarif Vekili zati devletlerine Tevfii Ankara'da eği vi Tevlik kabil olabileceğini "Hariciye e > unanistan Akvam Cemiyetine Müracaat İmiş, manda Cümhuriyeti teşekkürlerini kabul Başvekil Müller : a şe — Fimivecek mi ıkra. RTA TAHSIL sel Milletlerin ırfan seviyesi üç di İlk tahsil, orta tahsi| vafakat eylediğini nimiresmi surette bil- Ümümü evel. dirmektedir. ; o YUGOSLAVYA'DA YENİ verilen za çarpan bir z oviŞ e “5 tadır. Bu bnn üm gün iik yıl dönümüne mi yüzden - Amiral Hariciye Vekilliğinden çıkarken. e denizi kulübü ile Bir ekspresle şehrimize on misli istasiyonda misli fezayüt (Devamı 3 üncü sayıfada.) mülahazadan halay Iryor Namzetleri. 4 il seviyemiz birinci pürin cağımız u güzel MEL Ke sirke ne kadar zaman Vatan maarifinin orta tah$i, idarı şkilât e e eden te, seneden fazla sürmiyecek tahsil da mani üzerinde İstanbul, bitaraf azası r Amiral Müdafaai Milliye Vekilliğinin önünde İstiklal marşını dinlerken, gençliği komisyonu

Bu sayıdan diğer sayfalar: