15 Ekim 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

15 Ekim 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Hava soğudu Balkanlarda şiddetli soğuklar başlamıştır Dünden beri devam eden » yağmur ve sert g bir poyraz havayı...
 Istanbulun imarı meselesi Emin B. şehir hududunun küçültülmesi aleyhinde Yol parasının nısfı emanete verilmeli ve serbest...
 Halici kurtarmak için.. Şimdiki Galata köprüsü yerine bir asma köprü inşası için Ticaret odasından şehremanetine müracaat...
 Bir içtima için 25 lira! Mezbaha meclisi idaresi azası her içtimada 25 lıra hakkı huzur alıyormuş - Cemiyeti beledıye...
 Bir sui istimal meselesi — Dahiliye vekâleti Trabzon idarei hususiyesinden - teftişat yaptırmak için mahalline bir teftiş...
 Bir vapur karaya oturdu, fakat kurtarıldı İtalyan bandıralı Margera vapuru dün limandan çıkarken havanın muhalefeti yüzünden
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Genç ressamlarımızın sergisini bir ay zarfında ancak 300 kişi ziyaret etmiş. Halbuki... Sene 12 — No: 3954 AKŞAM SALI — 15 Teşrinlevel 1929 «« Geçen sene Yüksek kaldırımda bir fok balığı- nı 2000 kişiden fazla meraklı görmüştü! Fiatı 5 kuruş Halici kurtarmak için.. İstanbul - Galata asma köprüsü yapılacak mı?.. Emanet masrafı ve şehrin güzelliğini bozması noktasından bu fikre aleyhtar imdi salata köp- rüsü yerine bir asma köprü inşası için caret odasından şeh- rTemanetine müracaal edildiğini - yazmıştık. Galata ile Eminönü arasıtda bir asma köprü inşasını Tica- ret odasından evel nafia vel imdiki Galata köp- ün vaziyeti Ha- Timanın - diş aksamı arasında bir mania- teşkil etmek- tedir. Günün iş saat- Haliçe - hiç bir gemi / giremiyor. Kömür depoları, sınai müesseseler ileride Haliçte tesis edilecek, Ha- liç istikbalde inkiş: Bugünkü köprü muştur. Emanet heyeti fenniyesinin ve bilâhare bu fikri benimseyen emanet makamının kanaatına göre böyle bir köprü inşası çok mu- azzam paraya mütevakkıftır. Mas- şehre tahmil etmek imkânsızdır. Şehremaneti heyeti fenniyesi, arasında yapı- mahafilde bir asma köprü inşa- Sına, vapurların her zamen bunun altından — geçebilmesini — temine taraflardır. Nafıa vekâleti bu hususta iptidai mahiyette olmak üzere, tetkikat yapmışlır . Recep B. Şehremane- tine böyle bir asma köprü inşa- Heyeti fenniyenin bu bususta istinat ettiği esbabı mucibe şudur: Altından - kolaylıkla gemilerin tarda tahsisat il ceğini bildirmiştir. Asma köprü inşası fikri lehin- de bu kadar kuvvetli cereyanlar olduğu halde emenet heyeti fen- niyesi şiddetle muhalefette bulu iştirak edebile- | geçebilmesi için asma köprünün deniz sathından itibaren 80 metro yüksekliğinde olması lâzımdır. Halbuki İstanbulun en yuksek binası olan Beyazit kulesi deniz ( Devamı ikinci sahifede) Bir içtima i için 25 lira! Mezbaha meclisi idaresi azası her içti- mada 25 lira hakkı huzur alıyormuş Cemiyeti bele- diye tetkiki he Sap'encümeninin Karaağaç essesini kal he- sap raporunda şid- | detle tenkit etti- ğini yazmıştık . Bu raporun en mühim — noktası memür ve müs- tahdemin maaş ve ücretlerile fazla memur adedi idi. Karaağaç mezbahası pavyonlarından Bilhassa meclisi idare azasının | — İdare meclisi azası bu iddiaya | aldığı hakkı huzura itiraz edili- cevap hazırlamışlardır. Bu ceva- yordu. Meclisi idare azası her | bın istinat ettiği noktal içtima için 25 lira hakkı huzur | meclisi idare bütçeye kı alıyorlar. Encümen - raporunda , | SiSat miktarının ancak üçte ikis dünyanın hiç bir yerinde bir iç ma için bu *kadar çok para alır aadığın: zikretmektedir Bugün Ha 0ZE Hava soğudu Balkanlarda şiddetli soğuklar başlamıştır — | Dünden beri devam ede yağmur ve sert bir poyraz havayı hissedilecek de- rerede soğutmuş, şehre bir — kış manzarası — ver: $ miştir. Bir çok yer- lerde - şimdiden sobalar yakılmağa başlanmıştı Edirne havalisinde, bilhassa Bul- garistanda şiddetli soğuklar baş- lamıştır. yüksek dağlara kar yağ- maktadır. Anadoluda da ” hava soğumuş, termometro düşmüştür. Bir vapur karaya oturdu, fakat kurtarıldı İtalyan bandıral Margera va- puru dün limandan çıkarken ha- vanın muhalefeti yüzünden Kum- kapı önlerinde karaya oturmuştur. Vapur eşyasının bir kısmını tah- liye edererek kendini kurtarmış İntene saRla Kd blzclesi | yanında karaya oturmuştur. Va- purun baş tarafı iskelenin bir kısmını harap etmiştir. Bu kaza inden — şirket vapurları Kandilli iskelesine yolcu çıkaramamışlardır . Bugünkü hava Yeşiköy rasat mersinden veri malümata göre bugün hava y: murlu ve bulutlu geçecek, rüzgâr gimal — istikametinden eseçektir. Rüzgârın bir saniyedeki — sürati 14 metrodur. | Dün hararet 16 dereceydi. Gece hararet 15 derece, bu sabah 16 derece olmuştur. Bugün — Karadeniz, — Akdeniz, Trakya OrtaAnadoluda hava yağ- murlu geçecektir. Balkanlarda/ şiddetli vardır. Sıcaklık gittikçe azalmaktadır. Bir sui istimal meselesi Dahiliye vekâleti Trabzon ida- rei hususiyesindem - teftişat yap- tırmak için mahalline bir teftiş | heyeti göndermiştir. Mülkiye müfettişlerince Trabzon | idarei hususiyesinde bazı suisti- maller olduğu Dahiliye vekâletine ihbar edilmişti. Bu suistimal şa) alarına vali Hilmi beyin ismi ka- suğuklar Bugün — Son sahifede üçük ilânlar ındaki tafsilâtı ak menfaatı- | şehrinin da- İstanbulun imarı meselesi Emin B. şehir hududunun küçültülmesi aleyhinde Yol parasının nısfı emanete verilmeli ve serbest mıntaka yapılmalı İstakbul başlardım. Bunun için evvelâ para meselesini halletmek lâzım. İstanbul - hemşehrisinin — tarik | bedeli olarak verdiği vergi aşağı yukarı 6 milyon lira tutuyo , Bu paradan İstanbul yoluarına | 5 para sârfedilmiyor,.. Şehir da- | bilindeki caddeleri haş görelim, |bu caddeleri emanet ” yaptırsın, fakat meselâ Şişli ile Maslak, Bi yük dere arasındaki yolu idarei hususiye neden yaptırmasın? Bu kabil yolları idarei hususiye kanunur 1 göre vilâyetin yaptır- | ması âzım. Bu niçin temin edil- miyor? Tarik bedelinin nısfı, hiç olmazsa sülsü çmanete verilirse, İstanbul — yollarının - kül halinde imarna atılmış ilk adım olur., Sabık şehremini, cadde ve so- kaklarımız için varidat menbarı ha kolaylık- la iman içi küçültülme: fikri etrafın- 'da düşünce- lerini kayd- ettiğim şeh- reminleri ara-| sında opera- tör Emin beyi ihmal edemezdim. işler yüzün- den lehinde, Operatör Emin B. ve aleyhinde en büyük , dedi ko- dulara vesile veren sabık. şehr- emini, şehir için hazırladığı prog- ramı tamamile tatbik edemeden emanet makamıni halefine biraktı. Merkez. rıktım hanındaki yazi- hanesinde (l teşebbüslerle meşgul olan Emin beye bu fil — Çok geniş bir mevzu.. Ben, şehrin küçültülmesine aleyhtarım. İstanbul, şüphe yok ki kül daha çabuk imar edilir. Fakat, bütün şehri kurtarmak için şim- diki halile imar etmeğe bakmalı.. Hem buna ne İlizum var efendim? İstanbul denilince Adalarile, Üskü- darile bir kül halindedir. Bunları parçalayamazsınız, birbirlerile alâ- kalarım kesemezsiniz. İstanbuldan dağınık şehirler var Emin B. bu mevzuu daha fazla münakaşa etmek istemedi ve şeh- yin imarı için düşüncelerini he- men anlatmağa başladı — İstanbulun bu günkü şeklini gösterdikten sonra şehrin ima için başka ne yapılabileceğini HesordümEmin böyin ik ae gelen şehir mıntakası Adalardır ve fikirlerini şöyle izah etti — Adalar için hususi bir idı kabul etmek lâzım. Şehremin alınmalı. Bu meselâ Beyazıt için alınmayan hususi bir istihlâk ver- gisi, lüks - vergisi bir şey. gibi Bu para ile Adaların elekt suyu temin edilir. Emin beye: Boğaz içi günden güne sönüyor,harap oluyor? Buna karşı ne düşünüyorsunuz? diye — Boğaziçinin istikbali bence taayyün etmiş gibidir, Boğazda sınai müesseseler yapmalı,ve bun- lar behemehal yapılacaktır,vapu ların ücret tarifelerini ucuzlatmalı. Benim fikrime göre vapur tari- felerinin yüksekliği Boğazın harap olmasına sebep oluyor dedi ce devam etti ve

Bu sayıdan diğer sayfalar: