16 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

16 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

fer gün © Nu. 2969 Onuncu sene. Gündelik. YUGOSLAVYA KIRALLIĞI. han kek YE veren evletin i âzım gelen Dakimiyeti gili savat Firini Tir eden yeni unva- inkâi < halde de hükümeti, şimdi- vi kri ikinci safhasında —| maktadır. İKabil Şehrinde ÇARŞAMBA 16 TEŞRİNİEVEL 19290 nın ırk ve siyasi nüfuz rekabetleri- ni ortadan kaldırmağa hâdim ola- düşünülüyor. Ker bu e büy yük bir şılanmış Milletler ve ırklar arasındaki iz- ti nazarı itibara alınınca bu unvan tebeddülünün Psikolojik tesirini Her ye ış olduğu ıslahatla da hay- r yapımı Zeki MESUT Sükünun adesi. Nadir Han İngiliz Büyük Elçisi tarâtından verilen ziyafeti müteakip; Sağdan Elçisi, BaşvekilHz., Amiral Field, Abdülhalik B, ve e Saracoğlu SOR Mezarı Şerit?d - K r ve sükünun olur. Sırp - hırvat- - sloven. karalı. uvvedes Taratındın le bir Me iinde geçmişti Medeniyet ve kültür karl sirj Bila oldukları iddia eden Miri tlar yasi ve iktısadi e bir| türlü tahammül etmek lardı. milli bir ümetin teşekkülüne mani olan ilde ihtilaf ve tefrik- ya ni ağ yasi imei geçen yaz eni vak'a la ara sel bebiyet' verdi. O alık, ialğın inhilal alâ- Belgrad'ın si -İberi mezkür ikale hiç bir ha- n|bu air Şemle bi dar Işgol O.uumuştür. a Amiral Sir Fredrick ra, 15 A.) — Reüte jJansına Afgan hududundan gelen ev: haberlere göre Nadir Han ihtisasatını Anlatıyor. bi ri teşrinievelin altısında K İs bi eli ise derşehirli içe “mwral Cenapları Dün Akşam Şehrimizi Terketmiş İlesinde müharebeler el'an devam ve Merasimle Teşyi olunmuştur. jeti sini i ak s Amiral vi Fredrick Field cenap- 2 > a kabul et- lari dün ara Palas'ti a Kâbil'de bir telsiz istasyonu hayli za ber alımamı amama tadır zır bulunan İngiliz Bü; ie Hizir in teşebbüsü: | Müsteş « Edmon: . A.A.) — Termez İsözlerinirşöyle nakletmiştir: pe den mik Seyit Hüseyin ÜÇ) — Ankara'da banlı bir faaliyet gördüm.! | bin-kişilik maiyeti ile Bece Sakiye Hükü d H yardım etmek üz re Sl Şerif” J Hü merkezinizin az zamanda | i ten hareket" etmiştir. Hüseyin'in |tesna şehirler arasında m ee bi dizi deri kanaatim v: Han ş ehine de Gazi Hazretleri Se ira âsile bahti- m. Muhterem mili al sâmimi | alara nail oi Gazi H. dum, 4 İgirdikten « sonra kendisini Emir il ilan azretleri Teprytear yak meği kararla srdilâr, yor. ve Büyük Elçimize memleketin inkişaf Dokuz ay eve! feshile tesis edilmiş olan Yugos- lavya diktatörlüğü her şeyden evel “da yeni bir takım tedbirlerle bunlar) Amii da leme üdürü Umumisi, maridanlarile Başvekil Pe Hazretleri namma ik 1 . a ve terekkisi hakkındaki âli fikir ve ral Frederisk Field. Tetkikten Sönra.. |aatrınr söylemek ticutkârliğinde buz mütalealarını söylemek Tütutkârlı- ğında bulundular. Bu saadetli gün- ii deniz Fil, b dj er yaver- polis Mn tarafın dan A edilesi ODESA'DA MÜSAD Filistin Vakayınin Hakıki lr tai een medyunum. Her zâman methini işittiğim güzel is is- tanbul'u ee bende kat'i Haya ek bir zihniyet ikame et- jimii ailhiyet İm bii — ae Londra; 15 (A.A.) — Daily Ma- Kudüs'ten ailiğde göre Filistin'de ze DR ei i yar laz e Filis başt şa gez-|” ol Biriken. azasından |* tanbul Valisi. ve Doanma Hopkin ü ili dan b, vaka; Kumandanı Mi) ni an Daily ayiin ea hükümeti serisi raretli hüsnü kabulden fevkalâde ' müte: > Na etti ten sonra ikincisine -başladı. hesiz menfi bir rolü ifade eden rinci safha ie e ramak lâzım ge eldiği kanaatine va- sıl olduğunu , söylemiştir. Mümai- leyhe göre buraya metin, azimkâr ei i EY le İstanbul'da Ria, ie nil nr bildirmişti a bilmek daha r. Asıl pet ve yal aratıcı alel başarılması: e Taşım Sprii pabilec mediği eri takdirde İng; Muhtelit Mübadelede" sanvaffakiyek kriteryomu ancak bu gm icraatıdır. i anarşi, idari çanarşinin ilk olm ii he iel ör kimi idare ingi vaziyet vı Tarifeleri tepsi ve ıslah olunmuş- tur. Son günlerde yeni bir kanunla m ez ziyade tezahür a i ümit olunuyor. Hududu ol, bir ei oslavya Gri si deki bütün unsurlar ara ında il) ket vahim il ED Şi düsün İstanbul, 15 (Telefon) — — mi e en bura: lip iüekr Ağı Araplar #ündileri apland. e kat Komisyonu arşı yaptıkları boykotu günden güne teşdit ettiklerinden memle- bir ies buhran are- fesinde bulunuyo, gi Ani > Komi , | azanın »tâyi ni Çemiyeti: AN amdan e e, iye ösapia, müsadere" sarfedi ilmiştir. Se a rari den müzakere ne- km ve parlak Müh-' de Darültü gün bir vazifedir. t günlerdenberi de- isyon reisi üçüncü bitaraf Hel yerde $ kuruş — Tevlik Rüştü zi İngiliz Büyük B. Arkada erkân. TDarüllünün Sulh X Ve Medeniyete Yaptığı Hi Hizmet. e milel Süfh si Şer » Ziy a Veriyi a 15 ea fon) e Bugil Kis a beynelmilel sulh ime şes füvu li e B arp eşup e e i gayesine gine ir müca- Li İğ hatçı türalimiali gösterilen yolu da takip etmektedi a: hazilerinği EE ve La- tin aim yeni türk alfabisinin ki bulü, bu inkılabın li ve parlak vi delilidir. i ee a için tamamen yeni ait mm miştir. Bu su! 4 en büyük faydasına * Beşeriyetin rim ilgi olan bu Hi laçin. size'o: ank ii kayi hissiyatiniz; İtaat inin Siz sulh muhiplerini emin terakki ve letine mati maksadi ei i nun .namına selamlamak a) | Bunun üzerine sulh en reisi M. £, — İstanbul'da biçkaç saat dı dar İREN müddet ismi, . e mukabele için bana bir fırsat balişetmiz |) HAPS EDİLEN SOVYi SOVYET > - Rivas'ın da memleketine mezi- ,J olacaktır.,, ve iri hakkın- rilen hüsnü kabul SE cemapliaai çok mi Bü- N bri ba os in Ni DUNKU ZIYAFET. İngiltere Akdeniz Filosu ye B kesik talikine kafar verdiğini mandanı Amiral Fredri ick Field ci vi tebliğ i/ MISIR KRED Dİ. FONSİYE TAHVİLATI. Kabi, 4 — A. Mısır kredi ü keşidesi ği vyet vatatidaşları hak- larında yapılan gayrı insani muameleyi |" mektedirler. —— o. miştir. Ziyafette Başvekil İsmet İSTANBUL TİCARET Ps Hi im —— R.İ Maliye, Nafra, Milli Müdafaa Ve- | lerinin bugün emi) ve Riyaseti Cümhur Kâtibi | Umumisi buluni m ir, EŞYİ M 1905 RASIMI, e 637,2. Amiral Eler Field. ve -İti erkânı dün akşam 'ekspresle İs- 54,000 numara yüz bin lara e eylemiş ve istasyon- i kazanmışlardır. Bahtiyar Beyin yı Hakkı Nezihi ve vergiler ASEM de İzmir Tİ. caret Odası sabik kâtibi umumisi İbr: -İhim Hakkı Bey tayin edilmişlerdir. sinde 1886 eni sırlarına vâkıf olacağınızı gösterir... sinde karli tahvillerden 36,418 nal e BE de gördüğü | hü nu yüz bin, Üy maiye-| 1911 senesinde çiriş en den ve sulha ait mesaide ön ayi ank ikramiye MAUNUZ. in medeni âlemin irili yeni e kabul ile sizler de medeni mil- Jetler arasına girdiniz. mak em ny larınızı ye Gerede kolayı Bundan evel M. Lafontaine Türkiye > isnü kabulden memnuni- melike me-. a etle bahsetmiş ve müjdedir, ve çok iyi bir alâmettir. emiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: