16 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

16 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mana. 16 Leşrımeve 5 ebekede GAZ vardır. Evlerinizde GAZ kokusu hissettiniz mi? Şir. kete haber veriniz, pençerelerinizi açınız. GİBRIT YAKMAYINIZ En son çıkan 8 inci sayısı En mükemmel Avrupa mecmuaları kadar zengin ve nefis basılmıştır. Bu Say Kâzım Paşa 4z. terınin Spor işlerimiz hakkında beyanatı ie Tayyare Cemiyet: Re:s: Fuat 8İ, ain sel Spor kulüpler! adak: beyana | maikı IHER SPORCL OKU MALIDIR. Yudrum gi Abidin Bave: Schneider yarışları Peyronmnet ce torre: Gupası G. G. Grey Dünyanın en seri , L& ö - imroz adasım dasli bombardıman ettik? Tayyareci Şakir Hazım Graı Zeppeiin 35090 sean (Şimdiye kadar iç bir muharrir bu yazıda oduğu gibi Lava seya- hallerin: bu kadar Ze ie yazmamıştır ) Okyanusların üzerinde... Yıldırım yağmar ve nrtinalar içindenbir ok gibi yeşea lava gemisinin bu macerasi herkes! sürüktiyecek kadar 50-den btazla Resun ve Klişe Bir rorma Roman, Müsabaka, Spor havadisleri V.S. 19 KURUŞTUR 322 ve 323 Doğumlulara: Ankara köy Askerlik şübesiden ts.b vabancı Ankara e ve köylerindeteştimevel 929- tarihine kadar Şu: Eye. pılimak' üzre 20bulunan bilumum 322 ve-323'de 2-A98f. tammelı efradın. ğumlu ve bu doğum: ile muamele: kavıt muamelesi' yapı b e müracaatları ilân olunur YAZIHANE ve MAZALAR > atık Pazarında Kmacı De ar Çocuk: Saray» caddesinde, Kiralık hane. İsmetpaşa cadde- a ayrıca ha hye — ni ODALA DÜK Sigorta yazıhanesine müracaat. Telefon No.1311 2-5093 Yalnız öğr muayenehane yazıhane veya atel VE ve yahut ze kira kar: Yozgat Meb'usu Avni Vi mü- Tacaatleri 5551 Kirakıl gazino. Mühim Fırsat Ankara evkaf müdürlüğünden inşaatçıla , Samanpazarında Erkek dire | rın nazar ı.dikkrtine . : Mühendis mezkür gazinonun arka da ii Mahmut Şükrü. ki baliçe ayrı, ayın olmak üzere Mühendis Mektebi Mühendis eği Me leriğm med ve Güzel San'atlar Akademisi | tebi Mü güne muayenci ie gü yenidem müzayedeye Gy tur talipleri: re ihale içim 21-10 i LABOR me pazar iris ali te ve Şera Müdücü anlamı ie ig r gün Ankara ii 1 — Kiremitli i eb'adı OLUR apsenin. yarı i < ve MSA 120m5 ME yg Iv o (SE ddE 24 odağ e Me hrukat münakasaar. A Mm hapishanesi umumi mü- m > Ankara umumi hapishanesi £ çin muktazi 30 ton ingiliz kok kö- mürü ve 5500 kilo meşe kömürü ve 7 mediğini anlamak İzi cemin terik edilen müteaddit tahtı te- iri tecdit edilen bu taamülü Siczii evide kiremit nümunelerinin küreler deru- nunda tehellür ettirilen kihritiyetin tebellüründen husule gelen kuv evlevivesi le vel ittisaiyeden müteessir olmadığı görülmüş olmakla yi kiremidim. | dm karşı yakama ve (mağı Yı ha ap a m irası;,mazarrat erek mili at tesirinde ear ve dağılmak asi arızalara maruz şan Sip isti. — Kiremit hamurunun suda erme li babi olup olma- : — mere ilen — kimyevide kiremi: havi olduğu minhal emleha ayrı kabili taktir in cüzi olduğu anlaşıl- MEŞİN. fsh k nebiveden lili kiremidi namı iie memleketimize ithal edi- olar makta ere » Rutubet | 26.600 kile. çam odunu 27. 9. 929 ta- nefaset itibarile ia bir ayarda olduğunu ve ihinden ik 0. ae ar rine kadar Balim müteessir ii sert, sağlam, pişkin ve mukavemetli Lu- — öö ası memleketi im her rktiminde muvaffakfyetle istimal edile- yirmi gün bileceğini ispat Köl ştir, 79 saya vâz olunmuştür taliplerinin. Mahmut Şükrü kole kömürü için 108 Tira ve çam Fabrika adresi: Eskişehir Limitet. â Meb'usu Emin irk iz “Ele. (o 1808-1264 ema muvakkate mektuhilej. Emen bee ey ği ği & bez j birlikte 17.:10. 929. tarihinde per: “ Mı em Bey ticarethanesi “ 1229 embe günü rd avilayet tah- 2- 5445 Metin ve hususi Bit'trikodan ya gayet şık Kenteri modası mucibince Size elin temas | za Tetafet ve zarafet, vüm « azal Savver kataloğumuzu talep Yegâne satiş mahalli: Paristeki RESMİ KİMYA, VE BAKTERİYOLOJI ğin şe MÜSTENİT BİRCOK GÜZİDE EVSAF HAİZ OLAN bürrüş ği istanbul kyk emi laburatuvarları tahlil raporları mucibince 2 Litin CEVHERİ KEŞF VE TESBİT OLUNMUŞDUR. BA “SUYUNDA . 133. zi KAPSUL VE ETİKETLİ ŞİIŞELERLE BUTUN LO. KANTA GAZİNOVE PASTARANET ERDEBULUNUR Fiat Küçük şişeler: aynıdır. Fıçı ve yeli İni 16 mere itibaren nzilat yapılmıştır vam Fıçılar: Her sün muntazam en az bir tıçı alanlara İstanbul şubesi : Beyoğlunda Tünel mevkiinde, Ne Liradan: itibaren. EB in Hİ Oapasu: Banka. Caddesi bÜ ve perakende nrüşteriye 70 kürnş. pl sınlikler: Büyükler 25. küç (5 kuruş. ; Altinda Fi Vek 2264

Bu sayıdan diğer sayfalar: