16 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

16 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hakimiyeti Milliye EA Teşrwevel 16 Türk mürnarlığının gideceği yol. ai e ya takhanesi. başlıkları, parmaklıklar, çini şekileri kubbeler ve kemerle- paralarından bir şey dinl edenço- gibi bu tezyini parçalardan da bir eri A BEİ ardı. Bütün süsleri ve şekilleri milli o- millette bir zevk e kimsenin hoşuna hastalığ a ayni anla Yapı lan bu hasta eserler- sır. evel yiti işgal eğe Türki mimarlığı yoldan gittiği için mevkiini kayi tir sebep nedir? Bu sebeplerb bir pi değildir. En baş- ca; pia rehberi olan e mantık yerine Yala ır. Bir millette içti mai se. e iktisadi a aka , başla dı- öste- rir.Avrupa'yı fena ve ani Gren Imamış bir tarzı taklitten ibaret olan tan- şekilleri üzerine de ve Avrupa'nın o zamanki i Bar ok Renesans unsurlarını tatbika başlamışi ardır. Bundan şu ikmaştr ee rini biraz bolca olm. pal ime zihni marlar ehemmi; atfile asıl mimarinin'ruhunu ka; betmişlerdir. O vakitte! ap mimar! Irk, il cın sine na yapmak v: de sade bir gü örtmek cihetine ği süsleri ile miştir, çizin ai mimarlığı, i iz gördüğümüz o çirkin binalar vücu- da yim tir. etol uyandığı 1 son Za- rlerine bakarak ilham almak is- temiş fakat gideceği yolu tayin e- e dökerler. dememiştir. eserleri tetkik ve m ğaçlı sne de bu larm ruhuna nüfuz edip ondan ağaçlı yahni ı eyi yapı! sonra bir milli mimari yolunu arı değildir. Bahçeleri e tapar. e oeski eserlerde de la muhat bir yere yapmaktadırlar. yalnız tafsilat ve süs cihetini gö: Halbuki bu bahçelerin etrafı sokak üş ve ilhamını bunların tezyini , olmak itibarile tozd. ültü- ısurlarından almakla iktifa et- teala Me ave da İden rahat etmek kabil ölmaz. Hele miştir. lin zemini kazılırken mühim anına ait olduğunu göstermek: bit esiniz Disi Halbuki mimari yalnız süs ve bir Fi ini temeMerine tesadüf e-İtedir. Zaten bir hafta evel halin un sahası küçük olursa. Böyle |ve tezyinat mıdır? caminin, bir ha- İdilmi iştir. egim aneti binasının biraz e bulunan ni iğ ea ei ME misal ol- bu binanın bi ere Ankara'd: vuz başm- | bi hak Sn ii ve süs mimarisi değil k "kütle e ihtiyaç mi i. Ri yalnız di değil her Avrupa böyle oldu memleketinde her mı- ar yeni asrı Gla uymak uriyetini hissetti. An'aneler kıldı. İtiyatlar bir tarafa atıldı. Hai İstasiyon ye vr döşenmesi diz > Yal lerdeki Ağaçlar ıkimiyeti Milliye meydanından İstasiyon caddesinin görü; Hakim hâkim oldu. Binaların şekli, cephe- leri, taksimatı değişti. Süt tunlar, kemerler, kubbeler, kı- Iı ir tara: vi atıldı. Fakat her memleket eni zihniyete Da yn binala.| ös gene kendi mili ei zevkini de ilave iğ e ia rının ve istirahat artık kim: kil im demiy: yu | mıştır. Bugün ağaçsı: bir şehir düşünmek ihtimali Fakat birçok şehirler bu ağaçlar Nin DİE yk temin ettiği sıhHat redde- yeceği bir hal i e azami is- la ve Görelim) in İbel rrm bir kene i. Fakat her yerde çehresi te- rakki. usulleri tat bik mma e asri mimari. a her yerde i az çok a u. pece ey ark ii iri e ve tezyinat farkı o Maarif Ve 'kâleti mimarı Profe- sör Egli eke binasile mimarlarımı- zın gideceği yola Ne meşale ti tut- muş e işte mimari eserin nasıl hem modern ve hem de milli alabileceğine en güzel misal. Celal ESAT pe ke e e tte bugünkü te yatı aynii Ki eni g iinde temin edecek bir şekilde te- edi uzak en istifade e Yolla ra kil ei ge e Lüritii saray ve” şatolara Kiğka yolla: ve sırf ol rn e gölgeleri! ia iş çlara e n sı Lİ i asır Si ara menazıri bir şekil verme! nları tezyin etmek fikrin- den tevellüt etmi: iştir. ünü. Ankâra Palas'ın önünden itibaren ayak işi yapılmaktadır. mi önünden de istasiyon tamamen e Ankara Palas'ın önündeki e yekne: ıktığı gibi tesis. ve bakım itibarile e ır. İki di bir surette Mei eden sıra a- in boyundaki bir Dini -İHalin Zemini in ühım Br Binanın r eaşekişri iki tarafına ikişer her yedi metroda bir dikilen ağaç- ların mecmuu bi ini i tecavüz eder. -ya kaldırımdan abideye bakış. saklığı anar can İsen yollar — imen ve agaçlık kısmın- di k a büyüktür. Bizim eski igili bazı ağaçlık w bostai yeni Çünkü bunlar umumi ya ve binaenaleyhi gürü rültü e to eme vücuda getiriliyor. Bu parklardan şehir ha ir ın ME istifade toz|ı v gürültü kaybolan bulva: rın ağaç il Ri temin edeceği isti- fadeden büyüktür. Bundan başka - deki nın, bir mektebin, rı bünyeleri ve gereği vardı caba bir cami mi çapl bir drleei oymakl ir, As ma mabedi olmak ihtimali vz nl abi bu binanın Mail aki paheği PR n > tduğ lie ne boka bir Ti sİdir. Şehir içindeki -İdikmek faidesizdir. Sokakl dır. | tarafa sıra ile >. Yl ziyade nz e rına toplama; e bun- EE teli et- dü meği düşünmüştür. Yolların hangileri! ağaç dik: mek lâzım geldiği de bir mes' ri sokaklara ös larda iki ağaç dikmek usulü terk olunmaktadır. Şu kadar ki ba- ve yeşillik sahaları İsi mek cihet a edilme! garsiyatın ei El ni Rk kullanılacağı bir ta- kım yerlervardır ki onlar da bir şe ir ın zevkine tabidir, Bu rek güzel bir manzara istihsali fik- mak , Zeminden beş: altı meti ro” 5 ici 31 haldı Bugünkü san'at böyle bir sıraya resmiyenin kapısına milli eri 'ücuda ir glur muyuz? Işte şana fi dizilmiş cılız ve tozlu ağaçlar ye- taşlar büyük bir yk devam düvürl 5 ktedir Bu kli mi bi yakın vakte kadar gi mimari- duvarların alt kısmında yekpare bir k ökesi bul kt hal içindeki dükkânların birinden meydana çı ik olursa | eden geçen Si otobüs, kamyon, kağnı. ve araba gürültüsü arasında rine ve o gn şehrin icap eden rlerine topi u e münferit ağaç yi böyle telakki ediyo: böyle öğretiyor. Milli Pr yap- mak istiyen mimarlar, toplandıkla- dır. tesadüf edilen bir toprak yağ | kandili parçaları bunun Romalılar ' erkeolı loji noktai nazarından bir ve- sika kazandırılmış olacaktır. iii amman Sen rın tozlarından saf bir hava il ihtimali vardır. Bahçenin içini ke-İt: ki ii — etmek cihetine temayül etmektedir. C.E.

Bu sayıdan diğer sayfalar: