24 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

24 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hakimiyeti Milliye Teşrimevel 24 BİR KAZANIN DÖRT SAFHASI: 1 — Boynuzlanma. medeni; erin Çok Buğa güreşi Ra oma garipti enuj letlerinde ve bilene Mari da da revaçta olan.bu Fransa ümeti yeni menolu: daki ki vi Tİ cede bir buğa gür: de ı Av A Buğa Güleşi Fransa'da Daha Yeni Men Edildi. Ispanya'da Yeni Tarz Buğa Güleşi Nasıl Yapılır.İspanya'nın En Meşhur Matadoru Senede 6,000,000 Frank Kazanır. Bu Yüzden Bir Çok İspanyol Gençleri Olür. - — imi bey senede alacağı parayı günde kaz anacaktır. Üçüncü dere- eşçisi yarım gün- 5,000 peseta alır. İkinci derece- gr istisgar a İspanyol vektedir. lip de bir buğa aa olabilmek n içini çekme: a'da tün gençliğin i ii merakı “var la üreşi. Hem genç hem fakir eni için ise buğa gü- reşi daha cazipti buna mukabil de can sıkıcı bir işte ği va usul yakın (PEKODENİ Öksürük - Boğaz YEREMLİLERE, SIRACALMANA vi aşağı düşmez. Bir kasap veya bak- kal çırağı ise günde 5,000 peseta almak için canımı seve seve tehlike- ye koyar. Birinci derecede bir güreşçi ne alır dersiniz? Juânito e 100, ,000 ve vi izim bir buğa güreşçisi olan / tadır. ie aslen Seville şehrinin ir. Vakıa bunda ha-İ si yatını tehlikeye koyacaktır, fakat| sokak eye ibarettir. Şimdi MİR mii sıska ve hastalıklıdır- bir merakı vardır: Buğalarla güreşmek onları gi çi lime sonu. | kazanmaktadır. Fakat bu para ne glüp mek. uanito'nun asıl ismi-Juan Bel- monte'dir, Belmonte'nin birçok sa- ği te'dir. Be (ş-İ mimi Hrzilayl vardır ki iri Sis 3— Ağı Belmonte İspanya" da çok eski ir maziye dali lan buğa güreşi- nin tarzını e ASR işti Eskiden a güreşlerinde gü- reşçiler imiğayı kaka vururlardı. Belmonte'nin A) modada ise buğaya çok, pek çok, hatta lüzu- mundan yine maktadır. fazla Belmonte'nin kanaatince eyi bir fiilen Matador - buğa güreşçilerine veri- sö isim - Duğeyuei şiş ide i za zaman len b kiyetle yapmaktadır. Bu suretli ır e 0 kilo « gx'ir ve saatte 50 kilomet- re süratle koşar. İşte, Matador'un cesaretini göstermek için mümkün ii bunu yapmağa muvaffak Imuştu: zekâsı, bu cesareti, o gözle- Belmonte soğuk iin ve bilhassa rindeki mesafe hesap etmek kudre- tile en li keli imi muvaffa- edir ki çok vahşi ve hatta i re olan bu eğlenceyi mümkün. olduğ! Je Vr bir şekle tirmektedir. a küp emirle cesur 2 HN Şii kolay hücum etmez. | Fakat Belmonte en yumuşak bu- az bile kudurtur. O kadar çevik ve maharetlidir ki ape ge “elbisesine boynu r yaklaşır. meral korkmaz. Hatta bir dostun — Sahada ölmek isterim. De- IR darbelerile yere N sini, tır. Bütün bu tehlike lere — rağmen dan şişleme. hastalıklarında . ASİ VE KEMİK ZAYIFLİKLARIMA, emine) ALIKDAN AALKANLARA. nte genç ve çok zengin- te buğa er içinde en » calibi dikkat olanıdır. damlaları üstünü kana bulıyacak uğaya yaklaşmalıdır. An- cak o zamandır ki, o, miş addeder. u, çölde “yetiştirilmiş, insan yüzü iş yırtıcı bir hayvan- ve Alnı taş vo gi boynuzla- nın arası bir redir. Boynuz vurması bir atı a kaldırır; Yeni usul boyn RİME, KAŞE, ei VE Gi 5 inde t 5 kâşik la imi £. kp Matador'u kâ-| Yak fi derecede kete kanlılık göster- olmu: Juanito Bir güreş e Gağan nedir bilir mi- aldığı para ve cesaretine dı iz? miş Balmonte kendi icat ettiği bu Pp Belmon'te'nin ta e teliikiz ve bil- B hassa gözlerinin kararı kadar s uzlara sürünme. Ankara Defterdarlığından: Kızıl bey tahsil X inin keşfi mucibince “27 lira uşla ta- miri ,münakasaya şirk perşemb: Kisi müte Sekil yöne ep caatları, 2-5613

Bu sayıdan diğer sayfalar: