1 Şubat 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

1 Şubat 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gp EE mamak m. vi GN ayn ğiylml na Dakimiyeti Sllliy 307. On biri Gündelik, BİZİ ANLAMAK İSTEMİYENLERE. Avrupa e ln CUMARTESİ 1 ŞUBAT 1930 ESR Her yerde 5 kuruş. MUAMELE KALKMIYOR SANAYI rn EM NAYİ MÜREN | YERLİ İLAÇLAR İÇİN VERİLEN SON KARAR. iii ETIBBA VE MUHADE- T CEMİYETİNİN İcUMAK TÜRK MAARİF CEMİYETİ ÜÇÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ. Dizi Yapmıştır. müz bazı ılar, bize Türkiye'niı ATIF BEYİN ATI. arif - Cemiyetinin üçüncü iel akkı, > milli iktisat ve ta-| o, kanu iz e veri e e e anbul, 3 e —istanbul TR dün Ankara Kız Lisesi bin. Maliye Vekilliğinin, memurların ter kr, üzerinin yanlış telak-| yiği ve “Milli Tasarruf Cem lem en içme İz Pipe bşek sevim, Jairekile vene e yi xi için 30 ağusto ei it ki v. e kapı açtığını e mas ai ge: a le akarı üzere senede iki defa imtihan vor. Bvt e gitmiş olan Sanay Birliği murah- | Pu itimada bilhassa son günlerde bi Cemiyet heyeti idare azasından İs- yaj yapmı usülünü Kabul etmiş dağ yor, Bi 'üdürü Atıf| Sok dedi koduları mi olan yerli i-İtanbul meb'usu İhsan Paşa cemiyet na-| malüm dur. sayan! ee iye ali il iie atideki be- işa a güel Ve ik saat İma aöz yerin üç var. Anl amıyanlarla kolay anlaşa"| inata bulundu. cvam eden münakaşalardan|lik mesaisini Maarif Vekili Gemal| çeçen sene Hükümetşe kabül edilen a Çünkü davamız o kadar açık li sat Vekili Şakir Beyle görüş.|9Onra yeni kararlar” ittihaz üsnü Beyi i terfi ve teadül kanunu mazarı dikkate haklıdır. yeke deştlküs yelleri Bu mevzu üzerinde söz söyliyen dok-| cemiyetin ilk tesisine bant sıfatile bü- ” Paket ei istemiyenleri: ki telakki ve nazarı itibara - alına-| (otlar, m ile eczacılar. y) yük varlıklar göstermiş olan esbak| işti i - icesi if Vekili merhum Necati Be yandın cağını beyan eylemiştir. Sanayi mües. Y» ir birakma: | seselerinden - muamele a alar. | izalesi | Tüzumundan . bahs Kiye. takdirle eniyi miştir. a vap i rılması * mes'elesi tetkik edilmiş ve ver. | pvndan evvelki celsede. yerli mi n Paşa cemiyet in art- eyi. girdi ve meb vim Vİ ilim Sie için teşkil edilmiş. aa rim ve ilk senesi (20) bin lira. e Bedir m ”Börsen Courr-| hassa #imayeye muhtaç olan milessese lez Misi geli ” 6 0) bin ii- ier,, şirin İstanbul muhabiri | /ere İm im verilmesi Vekillikçe 2 ia vir. ee isyon vücuda “geliri”! raya çar ve Mani rik ekil Gem hi sef - bu anlamak istemi-| tensip olunmuştur e eş sü Be, pik Gis ve te- ağ > kisi için ae liği yardımları tek yenler. yiz e iy e v YA BİNESİ rar ER nla kaydetmiştir. İhsan Paşa Cemiyetin Güzel Bir MALİYE VEKİLLİĞİNİN YENİ TERFİ VE TAYİN US İmtihanların Şekli Ve Kazanacakların Hı ——— ŞAREIŞLA İSTASİYONU DİNİ" HERASİMLE AÇILDI. Son mi Türkiye'de şu- Bai urlu bir sürette see milli ikti BERENGİEE Ee Küşat pe Miçe Sât ve tasarruf hareketinin manası Madrit, 31 (A.A.) —Berenguer ka- Natuklar İrat Edilmiştir. ve hedeti nedir? Tediye muvazene- Mİ Sineyi e sit ir, i Perimo De Rivera'nın istifa sebebi.) | Şarkışla, 31 (Sureti bassiyee vi Madrit, 31 (A.A.) —Perimo De Riv-| den ie len) — asi -treri era beyanatında istifasının. ordu ve | güzergâhm ei samimi rin — donanma - rüesasriile istişarenin tiyaçlara inhisar et- rdi. ı yegâne ilmi yel, bir taraftan dahili ei t ve mamu- Tatın isti! € revacımı artırmak, büyi etini Ye ektir. diğer elmadan aza mizin € tinva piyası -alarındaki reka- bet! a, pamuk vi ii ailelerile iştirak etmişlerdir. BEŞLER KONFREANSINDA MERİKA MURAHHASLARI. İngiltere'nin Bahri İnşaat Programırida Tadilat. menfi. netice vetmesinden - ileri geldi e| ğini Mi tir. PAMUK FİATLERİ. RİKA ALIM SATIM iKETLERİNDEN BİRİNİN ç İLAİ 'Londr: e inkişafı müm- muk satın alalı ilan etmesi — kün olr ı bir rine bu madde fiatinde müthiş bir > zzül hasıl olmuştur. müz e yaramak donkişotluğu| siler vaziyeti bu yüzden pek fen: isenin a gelmemiştir. ea li iniLERi Biz, ancak kazandığımız nispet- te satın alabiliriz. e Fakirleşen bir mal Avru; mıştır. — 1 ım— e —>22 rımız açıktır. Onlatı daha çok ala-| bilmi artır- ek için milli gelirimizi ık istiyoruz. V: o. şirketlerin: |, alcak pek az pa | 2. Sineği e İkümurateiyeii in etti ve hattın Pupa nm ve Amerika" nin Şu “eğme Vali Fuat Beyin riyasetin- deki bir e beraber e Şark şim ür Si Vali Vekili Bey! r nutuk irat m Cü ii Bey mi e fercilik si beklesin Londra, 31 (A. ei ransının mı ndaki İngiliz tehidei eemmenez tarafdar masına rağmen e devletten e birini: İn: edeceğine heyeti ii skn kani için heyeti Fran: e e çalındı. Vali Vekili EEE leyi alk heyecan içinde t rat yapıyor, ie a et Paşa “eee rile Cümhuriyet halkın - şükranla tek- | rarladığı üç isimdir. Fıkra. Türkiye dünya KEŞAN eyi'bir müsteri ola Yen Türkiye nin giriştiği geniş yi rl i ve sınai tesisat--ki mal- esinin. bi dokomati vagon, makine ve sai gibi, hep ecnebi sanayi memle! e Tenizd$ almak ai mızın isti e tera ei Tarı içil R tiki hesaıma ta da len tir. Bizi me çapa bin ak mecburiyetindedir. kuvveti gittikçe daralan ve sürüm buhraı yük bir kısmını, e leket er lerimiz ie alman. izimü dikleri niçin bize çok gi Harp ten | eli Kerimin beşi). temenni Çünkü olmasını nlarma sahne olan bir mem et onların da zararmadır. ğ e ni in iti e bizi > ki ez üzüm yetiseydi etmek alım Geçenlerde gösterilen milli bir fili a san'atkârlarımızn derecelerini olduğu ansız projesini in ir Ş sata ilim hareketlerinin sak Deni vardı: Her ikisi de bizim ız bir fevkalâdelik gös. tek-sahnemiz TUT hayran olduğumu: termediler. Bununla beraber yer yüzün- iz 5 k balsed. g M. TARDİEU. e tia n n bizden artır! eyi im asını bili orlar? diye an eti gitmezdi i. KE ai memlekelerindki sınai ve i em epi çok e yakla propagandayi ne Se Bulgaristan için diyorlar ki, Fransa Başvekili. hazır olduğunu söylemiştir. Fransız de- TERİ rez Tesit merasimine birçok meb'uslar A) — Beşler konte- i Ameril al zi ayi İmemurların terfileri DER büt tarı ete imtihan şubatta get si biç al heyet huzurile gönderilerek tetkiki ve terfi yap idik münhal vukubul- lukça olacaktır. Vekillikçe tatbik edilen bu usul ma- “niye memurluğunu bir meslek haline if- rağ ederek e siye esasını temin ede- )cektir. ktir. Maliye memurlarında aranılması zım gelen evsaf ve iktidar elde siri ve tabi? olarak bu evsafı haiz me- rlarla tedvir edilecek dairenin mua- (Devamı 3 üncü sayıfada.) RÜSUMATIN AVRUPA'DAN GETİRDİĞİ MOTÖRLER. ÖRL EE TÜRK BAHR eek mii ÇALIŞACA. ü İhsan Rifat i de gubat nüliye- alulaliela el, Motörler ağlebi iht rına doğru timal mart ortala- umiyetle faaliyete geçmiş $u işl memleketlere san Si ihraç e- leke: MM Rüsumat Umum Mü- dürlüğü ik kadar mebzul ve fi motörü idareye kâfi ve indi a ilmin henüz başlayıp ei ha kında tereddüt etmek tabiidir. ini dalı kese! bir gafi Bia düşmüştür kil; çok müteessi: Samat haj ye bir in kalap y orluk ela vi imi ları bal n rağbetini| ... ei bir hamle göstermek mecbu- rtırmak, onları a tmak, Fay He: me bir temaşa it i jin azami bir dikkat ve itina a — nı ve mütalea olunacağı ğini beyan eylemiştir. İngiliz ümit « murahbaslarından Babriye| mec iv ayine SE zeredi ait kad- . Motörlerde imdi; alınmağa ve imeğe Gi Bu efrada ida- re müstahdimleri gibi maktu ücret veri- letin büyük bir nispetsizliğe meydan ecel a . Motörlerde çalışacak olan türk bah- me usında, bir sahne önünde” daime üzü- pi hareketi kimiz Hindistan” ha- gaye: > öben yüz bin ri vererek hi- 'k lâ- iz ii siniğlâri e meni bir ehemmiyeti mahsusa # bahriye zabitanı arasından alınacağı ve bunlar ra tekaüt hakları a kalmak cü bir hâdise oluyor. mıştır. DÜNKÜ MAÇLAR. im ttiği İmperial Marketing yansa ne büyük bir saadet oldu-| Mac Donald tenilate meselesinin Board atlı bir cemiyetin mevcudi-| ğunu geçen gün bir tulüat tiyat, Li z ai # dir. Bizim hareketimiz müspet ve| etinden ve bu cemiyetin zengin ei Sahnenin üstünde kendi evinde|ne tevdi olunan vazifeyi Peta Ke bir hareke tir meşriyatından Börsen Oi imiş gibi dolaşan ve halkın eğlenmek|le başa Aim m kaviyyen z, halka: ii iri i i ie y duğunu beyan eylemiştir. üğümü. et, ecnebi mallarına boykot yaj Pi İngiliz Pi E biye demi iyoruz, bilakis "si — Yeni EKİL 'yi hâlâ Pierre Lo- du: Halk münevverden bu hususta çok Gr & 4 ln gözlerile i Zi kusurl. e 31 (A.A.) — Bahriye Birin- < naileş, te ni eğ e İSİ terem a nüal> > ederiz: i ğ ci Lor m 'nin inşa: işafı müm şubel yi karşı yl Gini şasr vardır. Bunün EE temaşayı seven-|ti baliriye programında aşi ad i ei eimiyet ver Ve e rağbet gös: nizi eyi yap: e k için yeni Tür:|lerin yapacakları şey, bir halk gözü ve | hakkında Avam Kamarası ie iyoruz. kiyeyi tanımağ erir sen çalı: zevki ile tülüat seyretmeleridir. Hi şmız blokla yapılmıyan ve yapılamıyan mallara karşı kapıla- V.N. bu bir'za zarurettir, F.N. yemine za dai inşaat programından 2 | (Devamı 3 üncü sayıfada.)

Bu sayıdan diğer sayfalar: