1 Şubat 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

1 Şubat 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Aklın eremiyeceği bir iş.. Bu day ucuzladı, fakat ekmek fiatı düşmüyor! Geçen sene bugday 18 kuruştu, bu sene 14 kuruşa duştu
 Feci bir kaza Zonguldakta grizu patladı 13 amele öldi oldu, dördü ağır, ikisi hafif 6 yaralı var Zonguldak 30 ( *&ıuî )— Dün
 Kadın arzuhalciler çoğaldı.. v Türk harflerinin kabulünden sonra kadınlar için yeni bir iş sahası açılmıştı: Arzuhalcilik.
 Genç bir kız 2 senelik nışanlısıyla birlikte kaçmış Dün Beşiktaş polis merkezine bir hanım müracaat ederek şu sözleri...
 “Heybelide su , yok! 3800 kişi deniz ortasında susuz!.. Heybeli ada halkı namına matbaamıza bir heyet geldi. Heyet adadaki
 Ucuz ve sıhhîrgrıfda Neşet Osman bey listeyi muvafık bulmıyor «Ucuz olsun diye her kese ayni şey tavsiye edilmez» diyor...
 İzmirde tayyare şehitleri ihtifali İzmir 28 (Hususi) — Tayyara şehitleri — ihtifali bu sene İzmirde büyük merasimle yapıldı.
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugün hava ekseriyet!c bulutlu geçecektir. Hafif yağmur yağması muhtemeldir. Sıcaklık gel azalacaktır. Sere 12 — No : 4062 Fiatı $ kuruş Aklın ereıı;iyeceğİ bir ği Buğday ucuzladı, fakat ekmek fiatı düşmüyor! Geçen sene buğday 18 kuruştu, bu sene 14 kuruşa düştü fakat.. Bu sene Ana- doluda — tahmin edildiğinden fazla —| buğday yetişmiş- tir. Evelce şeh- rimize yalnız Kon- ya, Eskişehir, Polatlı gibi yer- lerden - buğday gelirken bu sene Samsun tarikile buğday gelmiştir. Halbuki eşkiden nakliye — vesaiti olmadığından bu vilây terde racul için zeriyat yapı'mazdı: Yeni düfer hat- sayesinde bu vilâyetlerin mah- İstanbula daha ucüz ve seri. bir. surette — J geliyor. Buğday fiatle- rinin düşkün ol- masına — ve fazla mal — gelme- sine- rağmen hâlâ ekmek - fi leri düşmiyor. Geçen sene bi day 18 kurüşken ekmek gene 15 kuruş 10 paraya satılmıştı, bu sene buğday 14 kuruşa düş- tüğü halde ekmek bir türlü ucuzlıyamıyor. Bunun sebeplerinden biri rın vaktile telâş ederek ha mal / getirtmesidir. O — zaman Anadoluda ne kadar mal yetiş- tiği henüz anlaşılmamıştı. Bu yüzden İstanbula bol miktarda ve 18 kuruştan mal getirildi. Hâlâ ih- sulâtı Dnarhının Fırın içinde hamurkârların faaliyeti değirmenlerin elinde pahalı mel vardır. Bu pahalı mallar ekmek lerinin düşmesine mani oluyor. kat tüccarın bu hareketinin ceza- sını neden halk çekmeğe mecbur olsun? - Frincılar derhal — ekmek artırılması / için müra- caatte bulunacaktır. Fiati düş- müyor. Geçen seneye nazaran buğday Hiatı dörtte bire yakın bir nisbette düştüğü halde ekmek fiatınm hâlâ geçen seneki nisbeti muhafaza Setmesi —aklın — kabul edemiyeceği bir şeydir, t- Kadın arzuhalciler çoğaldı.. Türk harflerinin sonra kadınlar için yeni sal açılmıştı: Arzuhalcilik. gakinesi tedarik eden bazı kadın- lar Yenicamide, resmi daireler çivarındaki erkek meslekdaşları arasına karışarak işe başlamış- lardır. Bunlar makine ile daha çabuk ve daha temiz iş gördük- | lerinden çok rağbet görmüşler, miktarları gittikçe artmıştır. Bunu gören erkek arzuhalciler- den ekserisi birer yazı makinesi alarak bununla yazmağı öğrenmiş- lerdir. Mamafih kadınlar daha az ücrete kanaat dlıld:mîdınâ!kck- lerden çok iş yapıyorlar. Resml miz bir kadın arzuhalciyi İş ba- şında gösteriyor. Feci bir kaza Zonguldakta grizu patladı 13 amele öldü, dördü ağır, ikisi hafif 6 yaralı var Zonguldak 30 ( Ülusüst ) — Dün gece Süleymah Sırrı bey maden kömürü otağında grizu patlamıştır. Bu sutada ocakta || bir çok'amele vardı. Bunlar- || dan Bir kısmı Kaçabilmişse || de bir kısmı içeride kalmıştır. Bu suretle enkaz “altında ka- || lıp ölenlerin miktarı on bir dahmin ediliyor. | Grizunun — patladığı yere |i yakın bulunan elti ameleden | |) dördü ağır, ikisi hafif surette yaralanmıştır. Yaralılar has- taneye kaldırılmışlardır. Hadiseden sonra arkadaş- || | larına bakmak üzere içiriye | giren iki amele de derhal | ölmüştür. Bu surelle kazadan ölenler on üçe baliğ olmuş- | tur. Maden idaresi mühendis- | leri kurlama ameliyatına baş- dadılar. Şimdi . içerde kaza neticesinde çöken yerler temiz- lenmektedir. — Heybelide. S yokl — 3800 kişi deniz ortasında susuz!.. Heybeli ada halkı namına mat- baamıza bir heyet geldi. Heyet adadaki susuzluğun son zaman- larda çok feci bir şekil aldığın- dan halkın belediye dairesine vuku bulan müracaatinin hiç bir ti yermediğinden acı acı yet ettiler. Heybeli adada eskiden bir çeş- me vardı, bu. çeşme su - ihtiyacı- nı bi derece telâfi ediybrdu. Geçen sene çeşme bozuldu, © zamanden beri ” susuzluk baş gösterdi. Halk yıkanmak için Maltepedeki çeşmeden su getirt- meğe mecbur oluyor. Bu suyun tenekesinden Maltepede bir, Ada- da bir kuruş resim alınıyor. El, kap kacak — yıkamak | kullaılacak bir suyun tenekesine 2 kuruş resim vermek çok fazla- dır... İçecek suya gelince, bu ateş bahasınadır. « Adaların imarı için projeler yapılırken her şeyden evel su der- dine bir çare bulmak lâzımdır. Bilhassa Heybeli bu hususta en müşkil vaziyettedir. Bu müşkilâta bir an evel çare bulmak 3800 ki susuzluktan — kurtarmak Tâzımdır. Genç bir kız 2 senelik nişanlısıyla birlikte kaçmış Dün Beşiktaş polis merkezine bir hanım müracaat ederek şu gözleri söylemiştir “İsmin Zehra, Kızım Muazzez evden kaçtı. Onu buldurup bana | feslim edin.,, Beşiktaş polis merkezl tarafın- dan yapılan tahkikat ” Muazzez hanımın; 2 senedenberi anlısı bulunan — bir - şoförle — birlikte kaçtıklarını meydanm çıkarmıştır. Taharriyata devam edilmektedir. Ucuz ve sıhhi ğıda Neşet Osman bey lîsteyi muvafık bulmıyor «Ucuz olsun diye her kese ayni şey tavsiye edilmez» diyor- — — Doktor Mazhar Osman beyin ucuz ve kâfi derecede gıdalı yo- mek listesini yazmıştık. - Bu liste hakkında düşüncelerini anlamak üzere bir muharririmiz şehrema- neti sıhhiye müdürü Neşet Osman beyle görüşmüştür. Neşet Osman B. diyorki: — Bunun için birden bire bir şey söylenmek güçtür. Bir çok Mmütehassıslar böyle yemek Jiste- keri tahzim etdişlerdir. Bu her geyden evel bir. gida — hifzissih- hasıdır. Meselâ Mazhar Osman beyin listesinde kapuska var. Ka- Poska âlâ şey, fakat hazmı pek güçtür. Zayıf mideler bunu nasıl — hazmederler? — Bu İiste her kese, her aileye göre dı dir. Ben doktor. olmak itibarile evimdeki yemeği aile efradının vaziyetine göre tanzim, mütema- giyen takip ederim. Meselâ bir aç gün sıra ile et yeniyorsa va bunun ailem efradı üzerinde iyi bir tesiri görülmezse © zaman vücudun albomine olan ihtiyacını tatmin için derhal yı 7 melerini tavsiye ederim. | hekim olmuyan aile reisleri bunu | tanzim edemezler. - Onun — için ucuz olsün diye her kese umus miyetle ayni şeyleri tavsiye ede- meyiz? Öteden beri —müdafa: ettiğim bir - fikrim Bizde mutlaka aile hekimleri bulunma- hdır, Her ailenin bir aile tabibi ol- mali, o aile o hekimle her şeyi isti . Bu da külfetli Bir hekim 100 ailenin aile tabibi olsa aile başına iki lira alsa ayda 200 lira iyi bir paradır. Yahut sıhhi konferanslar: tertip edilmeli. Ondan aanra mek- teplerde gida hifzssihhasına dalir Osman bey derslere fazla chemmiyet vermeli, Çocuk istikbalde ne olursa olsun mutlaka yiyeceğini bilmelidir. Ali paşa ne diyar? Mazhar osman beyin yemek listeleri" hakkında — Hilâliahmer reisi doktor Ali- paşa da bir Mmuharririmize şu — sözleri söylek miştir: -— Böyle listeler ucuz olur va —— umumiyetle — gıda, & KK ae p ÇK A ayrıayrı — yemeklere — muhtaçtır, feselâ benimle bir hamalın yer | yecek ihtiyacı bir değildir, î Herkes aldığı nispette çıkarı malıdır. Akşam alınan ertesi gün ishal ve basur şeklinde zuhur ederse o yemekten fayda beklen- meziyi Bir çete reisi | yakalandı İzmir 30 — Kırşehrinde şekavok | yapmakta olan Yamin çetesi reisi * Yamin Manisada yakalanmıştır, İzmire getirilmektedir, İzmirde tayyare şehitleri ihtifali İzmir 28 (Hu- susi) — Tayyara gebitleri — ihtifall bu sene İzmirde büyük merasimle yapıldı. Hava çok güzeldi, sa- bah — erkenden mektep talebesi cemiyet mümes- yet askerler B kışla meydanında| toplanmıştır . Saat onda Ka- difekaledeki tay- yara — şehitleri kabristanına / gi- dildi. — Burada erkânı harp bi başısı / Şefi avukat Fuat, kız muallim mektebi müdürü Şevket Süreyya — beyler tarafından — nu tuklar irat edildi. itlerin kabire çe- lenkler kondük- tan sonra avdet olundu. iki grüp

Bu sayıdan diğer sayfalar: