1 Şubat 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

1 Şubat 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 Şubat 1930 ğ /— Sahife 8 B —linüğ AA — -- ——— — oraıma Türk Maarif Cemiyeti Mektep defterleri **t ASN Hanında 18 Her yerde arayınız. Umuümi deposu: İstanbul/ Fincancılar - yokuşunda numaradadır. “BPARIZYANA,, da Her” akşam Lokantamız, muhterem müşterilerinden gördüğü rağbı teşvike mukabelei şükran olarak büyük bir fedakârlıkla musiki alemimizde İlk defa olarak iki mühim musiki heye- fini bir araya getirmeğe müvatfak olmuştı diye kadar malüm ustalardan mürekkep olarak icrai sanat eden NEŞEi MUSİiKi saz heyeti HANIM MUGANNIYELER ve asri sazlarla icrayi sanat eden USKUDAR MUSİKi HEYETi Ayrı ayrı ve birleşerek hem klâsik hem de asri ve fantazi parçalar terennüm edecektir. K U AF ürk Anonim Elektrik şirketi umumiyesi t Galata Bahtiyar han &- TAKSİTLE Haftada İ lira ile Kostüm Tayorlar Viyena İho: Fantazi Kostümler va her nevi İngiliz kumaşlarından 1smnar irİstanbul. Eminönü No1ö-16) Karakaş Elbise mağazası Bu ilânı kesup müracaat ediniz. “Çocukların neşesi ! “Ebeveynin saadeti! Kanmalık, zaliyeli umumiye ve gönir rabatarlıklarına karjr bin” kuvyej » ilâcıni dünyanın hertar ” Tafında * valideler Ve çocuklar büyük bir. memnoniyelle kullanar rak. pek büyük faide görmekter HE> HASAN PAŞA FIRINININ — RAMAZAN çörek, pide ve tatlılı v İ dir. Zira bir asirlık şanlı mazisi olan bu müessesenin nefis v ulâlı iltar sofrasının başlıca müzeyyenatındandır. çabuk yazmakta . A . j Maliye vekâletinden: 28 Şubat 1930 tarihinde açılacak Maliye müfettiş muavinliği müsa- baka imtihanına ait duhul şeraiti ile imtihan programı. Maliye müfetiş' moaviubiği viçia: biri-28 Şabat 1930 ve diğeki 31 Ağustos 1930 tarihinde tihan açılacaktır. 28 Şubat 1930.da açılacak imtihan dubul şeraiti şunlardır : 1 — Türk olmak. 2 — Âli mekteplerin birinden mezun olmak, 3 — Yaşı 24 ten aşağı 30 dan yukarı olmamak. 4— Namzetler ilân tarihinden itibaren 20 Şubat 1930 tarihine ka- dar doğrudan doğruya Maliye Vekâleti' Teftiş hey'eti reisliğine istida- name ile müracaat edecekler ve verecekleri istidalara aşağdaki evrakı vesaikin musaddak suretlerini rapt edecekler 1— Nufus tekeresi ve ikametgâh adresi. 2— Tercümei hal hulâsası, 3— Askerlik mükellefiyetini ifa ettiklerine veya tecil edilmiş bu- lunduklara dair olarak mensup oldukları askerlik şubesinden alına- cak resmi vmesaik. 4— Mektep şahadetname veya tasdiknamesi. Namazstler imtihandan evvel sıhhı muayeneye tabi tutulacaklardır. Lazım gelen şeraiti hâiz olmalar tahriri ve sifahi olmak üzere iki defada icra kılınacak müsabakaya iştirak edeceklerdir. Evvelce yapılan Müsabakada bir defa İiştirak ile muvaffak olmayanlar ilân olunan şeraiti haiz oldukları taktirde bu müsabakaya iştirak hakkına malik- tirler. Müsabakanın birinci tahriri kısmı Ânkara ve İstanbulda ve tahrirde muvaffak olanların ikinci şifahi kısmı Ankarada olacaktır. Tahrirde müvaffak olmayanlar şifahi imtihana kabul edilemezler. Müsa baka neticesinde kazananlar Maliye müfettiş muavinliğine tayin olunacaklardır. : Müfettiş muavinliğine kabul tarihinden itibaren iki üç sene müd- detle bir müfettiş refakatında - sit gördükten sonra bir ehliyet imtihanına tabi tatulacaklar ve bu imtihanda da kazananlar mesleki malümat ve mümareselerinin tezyidi zımnında en az bir sene müddetle Avrupaya izam edilecekler ve gönderilmezden evvel Maliye müfettiş- liğine tayin olunacaklardır. Avrupadan avdet eden müfettişler teftiş hey'etinde beş sene müddetle ifayi vazife etmeğe mecburdurlar bu müddetin hıtamından evvel hey'etten ayrılmak teyen —müfettişler Avrupada bulundukları zaman zarfında Hazinece kendilerine sarf edilen mebaliğin hey'ette bulundukları her kâmil sene için yüzde is bakıyı bir güna itiraza mahal kalmaksızın Hazi- le edeceklerine dair Maliye vekâletine kâtibi Adilden musad- dak bir kefaletname vereceklerdir İmtihan porogramı 1 — Maliye ve iktisat ilimleri hakkında umumi malümat. 2 — İstikrazlar ve muhtelif şekilleri borçların itfası tahvil ve tev- idi, Türkiye düyunu umumiyesi hakkında malümat. 3 — Vergi tarhında takip edilmesi lâzım gelen kaideler. Bilvasıta ve bilâvasıta cibayet olunan vergiler sermaye ve irat üferine mevzu vergiler ve bunlardan her birinin faideleri ve mahzurları, 4 — Kanunu medeninin gayri menkul ahkâmı hakkıdda umumi malümat. 5 — Türkiyede bu gün cari olan bil'umum vergi ve resimlerile tarh ve cibayet usulleri. usulü tahsil ve tatbikatı kamuniye. 6 — Muhasebei umumiye kanumun ahkâmı ve bu hususta ki talâalar bütçe ve tabi olduğu esaslı kaideler senci maliye ve devrei hesabiye —mevzu kanunlar masarifin tediyesi ve ilatemri ve bülçenin mürakabası şekilleri, 7 — Türkiyedel 8 — Hukuku malümat. 9 — Basit ve mürekkep faiz hesapları nisbet ve tenasüp kaideleri satıh ve hacım mesahaları yeni mikyasat usulü. 10 — Ticeri usulü defteri usulü besit ve muzaafa hakkında muh- tasar malümat. 11 — Tarihi mali ve- Coğrafya Türkiyenin tabü, idari ve maada iktisadi Coğrafyesı, 12 — Türkçe ve Fıransızca kitabet (Imtihanda Fransızce dan İngilizce -Almanca ve İtalyanca vukuf dahi ayrica mazarı dikkata alınacaktır.) « Evkaf Umum müdürlüğünden: Ramazani şerife mahsus olmak üzere Beyazıt camişerifi avlusunc setler kiraya verilmekte olduğundan boş olan kısımlar için talip olan- lar Şubatın seki Cumartesi günü saat üçe kadar her gün İstanbul Evkaf müdüriyetinde Vakıf Akarlar müdütlüğüne müracaat eyleme Vilâyet diimi"em:limiıidm': mali teşkilât hakkında umumi malümat. idare hukuku ve ceza mahkemeleri usuline dair Gün gelecek ki nihayet bir Ünderwood yazı makinasını almağa mecbur olacaksınız. Çünü dünyada emsali yoktur. 24 senedenberi Amerika'da Olimpiya'd Yazı kursları, stenografya, kopya İstanbul'da kâatçılık ve matbaacılık anonim şirketi ( Fratelli Hai Galata Mahmudiye caddesi No. 11 Telefon : B. O. 1761 .) çesi ve bazen ahırı ve t emvalin — tasarrufuna âit | birinci çıkıyor. İstanbul dördüncü icra memur- luğundan: Fatma Şahnaz hanımla İbrahim Necati beyin İffet Türkân hanımdan borç aldıkları üç bin liraya mukabil vefaen ferağ eyle- | dikleri - Eyüpsultan — Abdülyedut | mahalle ve caddesinde eski 11-13 yeni 9 numaralı maa bahçe bir bap hanenin kırk beş gün müd- detle müzayedeye konarak sekiz yüz lira bedelle talibi uhtesinde olup bedeli müzayede haddı la- yıkında olmadığından kat'i ihalesi icra kılmmak üzere bir ay müd- detle temdiden müzayedeye kon- muştur. Hududu: Neyire hanımın hane ve bahçesi Muhittin paşanın bah- iki âm ile mahdut 460 arşın terbünde arsa derununda 165 buçuk murab- bar bina mütebakisi bahçe olup bir havuz ve bir kaç fidan vardır. Evsaf ve müştemilatı : İki katı kâgir üç katlı binada zemini çini bir antre iki kömürlük zemir malta bir taşlık biri sandık odası olmak üzere altı oda biri cam bölmeli iki salon zemini malta maltız ocaklı mutfak olup deri- nunda frenk tulumbalı kuyu bir sofa iki hela vesaireyi muhtevi olup Elektirik tesisatı kiracıya aittir. Mahiye22li bey kıracıdır. daha ziyade öğrenmek isteyenler kıymeti muhammenelerinin yüzde onu nisbetinde pey akçelerini hamilen 929/4494 dosya numa- rasile İstanbul dürdüncü icra me- murluğuna müracaat etmeleri ve 8/3/30 tarihinde saat 14 den 16 ya kadar ihalei kat'iyesi yapıla- ilân olunur. Hukuk Mahkemesinden: Gümrük müdüriyetine izafetle Avukat Sırrı beyin İstanbul Balkapanı hanında 78, 79 numarasında mukim Ali Rüştü Efendi aleyhine ikame ey- lediği 27 lira 70 kuruşun tahsili hakkındaki davadan dolayı tastir | kılınan davetiye zarfına verilen meşruhattan mumaileyhin Bulga- ristanda olup ikametgâhı meçhul bulunduğu anlaşılmış Bittalep bir ay müddetle tebligat ifası karagir olarak muhakemesi 10/3/930 Pa- zartesi günü saat 14 te talık kı- lınmış olduğundan vaktı mezkürda mumaileyhin bizzat hazır bulun-

Bu sayıdan diğer sayfalar: