1 Şubat 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

1 Şubat 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Te AHRE Ruh, bedensiz yaşar mı? Efendinin nebbaşlığa kalkışmâsı ölmeden mezara gömülen bedbahf kadını -Ona teşekkür etmeliyizi,, « İdri telâketten kurtardı Hülâsa Mal müdürünün mezara girmişken tel Bören kervan içinde geriliy, Kadının ağzından dudaklarının kenarına doğru kan sızıyordu. Kocası: — Kan 1- dedi. - Bu kan , meden akıyor? İtalyan doktor, iğilip muayene etti. Bize, ilizce olarak bildirdi. işini çekmişler. Kocası atıldı; — Bakayım, bakayım! Doktor, küçük parmağıle kadı- mın duüdaklarını araraladı: Azı fani İadının ağzından — — İşte şu dişini çekmişler. Mal müdürü haykırdı: Vayl Altın kaplama çekmişler, yahul Altm kaplama dişini çekmişler... Daha yeni kap- latmıştık. Bir an düşündükten sonra ilâve etti — Ağrının öte tarafı bakalim, doktor. Or ftane altın kaplama Yerlerinde duruyor mu? Bu sözleri, İtalyan'a tercüme ettiler. Açıp baktı: — Dişler / yerlerinde duruyor. müdürü, bana yumruklarını r, nefretle bakıyordu. da açın a da iki vardı. Sen çektin karımın ağ: dK D u », alçak herif ah... O kadarcık ına tamah edilip de.. Cümlenin bu zoktasında sustu: — Mamafih, kahır. yüzünden hatuf gördük! - dedi. - Sen, eğer mezarı açmasaydın, karım, gömülü halinde boğulup gidecekti. İtalyan daktora bu sözleri ter- cüme ettikleri vaman gül, — İdris Efendiye, nebbaşlık ettiği için müteşekkir kalmalıyız! müteveffiyenin güneş vurmuş. Daha doğrusu, bu havaliye has bir tarzda güneş vurmuş; Kalbi, bize atmıyor gibi gözüktü; Teneffü: kesildi sandık ve kendisini göm- Halbuki, 0 kanının akması yeniden canlanmasına badi oldu. İdris Efendi, bu teşebbüsile bir hayatı kurtarmıştır. Bu muhavere cereyan ettiği » esoada, sabık ölü kadın, yerin: den doğruldu. Artık , bir gözü kapalı , öteki gözü açık filân değildi. Ağzı da, tabü cesamette idi. Fakat, gözleri bir garip ışılda- yışla ışıldıyordi Gözlerinin içine bakıyordu: — Sen misin? diye üzerine doğru yürüdü. - Ah benim canım! Ah benim bir taneciğimi Ah benim gözelim! Gel, nice zamandır hasretini çektiğim enfes dudak- larından seni öpeyim. Ve kendimi müdafaa imkânını | bana bırakmadan boynuma sarıldı; ve, beni, iki yangından şapır gapur öptü. - (Arkası yarına) Açık muhavere aa Beylerbeyi'nden — aldığım — bu mektubu calibi dikkat bulduğum Mersimin en harikulâde temaşası alan LGINLIKLAR | REVÜSU - FOX Gaştan başa sözlü ve şarkılı filmi ELHAMRA SİNEMASINA mektedir. Paramant dünya 11 de ten var mı? yok mu? özlü havadisleri, Bu, zilâtlı fatla matir Dün akşam MAJİK SİNEMASINDA KALİYOSTRO için aynile dercediyorum: Efendim Malmüdürünün bareminin vefatı münasebekle, geçen akşam, vücu- 'dun harafeti hariciyeden müteessir olmamasını insanım — korumasına | Gi z ERaeek hararcti Ü müthiş muvaffakıyetleri kazan- mıştır. — Aktistlerin — kusursuz Ooyunu, mizansenin zenginl filimi mevzi temaşakiranı heyecana getirmiştir. Bu muazzam - eseri görmekte kusur etmemeli KARTİYE LATEN MORiS DEKGERA nn 9B ŞAHESERİ vermeyen bu şuuri tahaffuz değil, belki vücudun şuurumuzun hari- cinde olarak muhafazasıdır. Ezan- böyle sıcaklarda cümle: Vücut, fazlasile ifrağ etti neticesi olsun soğuklukla hararetini hali tabüsinde bulundurur. Keyfi- yet böyle olsagerektir efendim. idip YENi BAKİRELER Mümessiller alacıdar OPERA da — * Halkımızın mahbubu dehakâr RAMONNOYAR0 'nun en son ibdar Yakında MAJiK SİNEMASINDA ebedi gençliktir. Seyrisefain Antalya postası ŞEHREMANETİ ZtSün matina (l , saat T4İ30 da (ANAFARTA) vapuru 2 İ TEI!SINE' AKAN şubat pazar 10 da Galata rih- | | tımınnan hareketle İzmir Ki | ! 3 perde — | lük Bodrüm Rados Fethiye J ıııf Yerli mallar —| Finike Antal ! dönüşte —me | Ha H İ UA C Sakız Çadakkale Geliboluya B £ Ka TayaRi Şikekür. Cuma günü matine saat 14/30 da Trabzon birinci postası Bir daktilo Aranıyor. Şerait ve” tafsilât yarnki “ Cumhuriyet,, refikmizde,.. (CUMHURİYET) vapuru 3 Şubat — Pazartesi 12 de Galata ıhtımından hareketle İnebolu, Samsun , Gireson , 'Frabzon, fovkalâde aumaralarile Rize , Hopaya — gidecek ve C ae K ae Darülaceze: müdürlüğünden: Tirebila , Giresen , Odu ! İ , Zörtleceze mat tiri Bi teygir v vetinde mersedes otomobili diğeri Fort mamulâtından üzerinde Sekiz kişi isti- abına mütehammil sandık bulunan kam: Ünye, Samsun, İnebolu, Zon: guldağa uğrayarak gelecektir. Hareket günü yük kabul olunmaz. — Merki Acentası: — Galata | bunları gü Köprü başında, Beyoğlu 2362. İ itasi içia sevmi mümyedale yüzde yedi Sübe Acentası Mahmudiye İl| butük tominat akçelerile darülacezeye NŞ D” Üİ özimdleri teklir” varakalarının saat on dörtte açılacağı'ilanı olunur. HAMERDE HKADIN Türkiye İş Bankası fevkalâde hey'eti z umumiyesine davet Türkiye İş Bankası Meclisi idaresincen: 2 Hariran 1929 tarihinde inikat eden fevkalâde hey'eti umumiye- sinde Bankamız sermayesinin bir milyon lira tezyidi ile beş milyo: Kiraya iblağma karar verilmiş idi. Kararı mezkür ipka edilerek tezyi den ihraç edilen bir milyon liralık sermayesinin tamamı taahüt ve tediye İ edilmiş olduğundan bu hususta muktazi muameli tasdikiyenin ifası hissedaran hey'eti umumiyesinin 25 Şubat 1930 $alı günü saat on altı buçukta fevkalade olarak içtimar takarrur etmiştir. Hissedarlarımızın yevmi mezkürda Bankamızın Ankarada İdarci Merkeziye binasında isbatı vücut eylemeleri luzumu ilân olunur. Bugün ve bu akşamdan itibaren takviye edilmiş mükemmel MALEK SiNEMACI edilen muazzam sesli filim. ODEON dan: MARi KOST ile HANRi RUSEL ELHAMRAsinemasında CAMBAZLAR ve sür zumarılar. Bugün saat 16,1/9de Allelere mahsts MELEK SiNEMASIND 1 Şubat 1930 Bugün OPERA e a RONALT KOLMAN ve LİLİ DAMİTA yı Sesli filminde KORSAN (e Matineler saat 1 den itibaren MiLlLi SiNEMA Ramazanı şerif münasehetile orkestra refakatile her akşam 2 muazzam şaheser filimleri ile ayrıca zengin varyete numaraları göstereceğini muhterem müşterilerine arz eyler 9 kısım birden mümessili | ÇARIN SON GÜNLER: BASTER KETON H 10 kısım tekmili Matineler : 2,30, 4,50 Suvare 9,30 birden Bugün ve yarın son olarak ALEMDAR Sinemasında Mevsimin en heyecanlı ve en merakaver filmi TAHTELBAHİR 44 Baştan sonuna kadar pek büyük bir heyecan ve alâka ile takip Gündüz 1, 3, 5, 7, ve gece 9,5 da ge? Komedi Fransez'in meşhur sosyeteri MADAM MARİi BELL < ve JAN MURATın refakatile önümüzdeki hafta: HENRY KISTEHAEKERSin şaheseri: GECELERİ filmini temsil edecektir. x A olarak BAŞTAN BAŞA SÖZLÜ (lk flim olan bu eser 9 kadar büyük bir mükemmeliyetle vücude gelirilmiştir ki ak: ylerin canlı olarak sahnome bulundukları zan ve hissl seyireile hasıl olmaktadır. Bu, sinemadan üstün ve tiyatrodan kâmil bir temaşadır. ıOPERA rşambadan iNTIİKAM filmini gösterecektir. Sesli ve - şarkılı MUÜLEN RUJ Dün akşamdan itibaren yeni ramazan programı başlamıştır. Bilhassa meşhur Arjantin kitarist ve şarkıcıları DUO LOS SARANDIS — Püyük muvaflikiyetler kazanmışlardır. Bugün başıyacak olan YILDIZLAR REVUSU DOBO GİRLS ) programı - zenginleştirecektir . Ayrıca MAYMUN /MATİNE. 6 sibat mevsimin birinci BALOSU Olaskeli ve maskesiz) DOLORES KOSTELLO ndanberi ASRI SİNEMA nin “saze akşamdanberi olduğu CANBAZHANE KIZI süperfilminde muzaffer — olmaktadır. j İ | , Büyük yıldız LUİZ BROKS MEŞ'UM FAHiŞE filminde zehirle/ici ve öldürücü sefihe ve kibar alüftenin canlandırmaktadır. H gün NUHUN GEMİSİ Tekmili biden gösterilecktir. Matineler saat 13, 14,3/4, 16,3/4, 18,3/4 de

Bu sayıdan diğer sayfalar: