31 Ocak 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

31 Ocak 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Dikkatler: Sıhhat ve iktisat Dostumuz bir hastaya, ufak bir cerrahi ameliye esnasında, hissini iptal için, şırınga edilen...
 Memleketimiz kömür memleketi olduğu halde İstanbulda bir ton kömür 30 şilindir. Halbuki Zonguldaktan Pireye giden Türk...
 Mübeccel hanım 930 Kraliçesi dün Parise hareket etti Güzellik kraliçesi Mübeccel hanım *dünkü trenle Parise müteveccihen...
 Mübarek ramazan Bu akşam sahur davulu çıkacak Bu akşam ramazanın ilk gecesidir. Bu münasebetle teravi namazı kılınacak, sahur
 Fakir ve malüllerin ilticagâhı Darülâceze imalâtaneleri tevsi edilecek Müessesenin varidatını çogaltmak için Darülâcezedeki
 Şişli hanımları — Mazhar Müfit bey hücuma hazırlanıyor Ankaradan gelen haber- y lere göre De- | nizli mebusu Mazhar Mü- VA
 Valide hanındaki vaka vakanın sebebi ne imiş Eminonünde tütüncülük eden İsmail efendi ile Nimet hanım arasında geçen bir...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1923 -1924 ders senesi zarfında ilk mekteplerde 61bin kız çocuk okurken. AKŞAM *1927 -1928 senesinde bu adet 122 bin olmuştur. Cumhuriyetin ilk neticelerl CUMA — 31 Kânunusani 1930 Fiatı 5 kuruş Sene 12 — No : 4061 Zongı_ıldak kömürleri Pirede İstanbuldan ucuz! Memleketimiz kömür memleketi olduğu halde İstanbulda bir ton kömür 30 şilindir. Halbuki Zon- ldaktan / Pireye giden Türk mürleri daha ucuza, yani 27 şiline satılıyor. Bunun sebebi İstanbul limanında vapurlardan mavnalara kömür boşaltmak usul- lerinin gayet iptidai olmasıdır. yüzünden bir vapur derce amele küfelerle günde - boşaltıyorlar. “Bundan başka tahliye masrafları Mübeccel hanım 930 Kraliçesi dün Parise hareket etti Güzellik — kraliçesi Mübeccel hanım -dünkü trenle Parise müte- veccihen hareket etmiştir. Mübec- cel hanım istasyonda bi halk tarafından teşyi — edilmiş, kendisine pek çok çiçekler, şeker- ler hediye edilmiştir. Çiçek bu- ketleri o kadar çoktu ki kompar- timan âdeta bir bahçe halini almıştı. Trenin hareketine yakın kala- balık o kadar çoğalmıştır ki teşyie gelenler arasında bulunan kadın- lardan bazısı izdihamdan bayıl- mış, bir çocuk ta ezilmekten güç- lükle kurtulmuştur. Müheccel hanım cumartesi sa- bahı Parise vasıl olacak, pazar akşamı Operada verilecek olan lîılndı buunacaktır. Avrupa çarşamba günü Le Journal gazetesi idaresinde cektir Mübeccel hanım son günler zarfında bir çok mektuplar almış- tır. Bunların içinde izdivaç teklif edenler mühim bir yekün tutuyor. Avrupanın hemen her tarafında takip € iz Halbuki İstanbul Zon- guldağa 12, Pire ise 48 saat mesafededir ihap edile- | Yep yeni tarzda bir roman Bu, Aka Gündüz'ün “CUMHURİYET,, için yazdığı bir romandır Başladı mı, başlıyor mu? Refikimizi Fakat sebep ne olursa olsun | kömür havzasının yanında bulunan İstanbul imanında kömür fiat- lerinin Pireden daha pahalı ol- | ması çok gariptir. | İstanbul Zonguldağa 12 saat mesafededir. Halbuki Pire ile Zonguldak arasındaki mesafe 48 saattir . Alâkadar daireler iki liman arasındaki bu farka seyirci vazi- yette kalacaklarına bir tedbir almalıdırlar. Bilhassa bu günlerde asma köprü derdile meşgul olan liman — şirketi ve ticaret ödasi her şeyden evel bu işi düşünme- bi ramazan hazırlıklarını lerdir ik camilerinde mahyalar kurulacaktır. Mahyalara milli — tasarrufa —Git — cümleler yazılacaktır. Bu gece imsak saat 5,29 da yarın akşam da iftar 17,25 tedir. Miib:ır:ll(: ramazanı - karilerimize | tebrik eder gözellik kraliçeleri intihap edi-- miştir. Lehistan —intihabatı çok güç olmuş, müsabakaya 4860 kız iştirak etmiştir. Belçikada da 3500 kız iştirak etmiştir. Yunanistanda — muhtelif şehirlerden intihap edilen güzeller Atinada matbuat cemiyeti tarafın- dan verilen baloda toplanarak içlerinden yunan güzellik kraliçesi | seçilecektir. göreceksiniz! MDikkatler: Sıhhat ve iktisat Dostumuz — bir. kastaya, ufak bir cerrahi “ameliye esnasında, hissini iptal için, şırınga edilen ilâç, tesir etmemiş. Doktora na- zaran yerli malı imiş Yiyecek, içecek, giyecek şeyler için pek âlü.. Kumaşın biraz fenasına, rengin biraz çirkinine seve seve tahammül eder ve yerli mal kullanırız. Fakat iş, sıhha- timize, uzut azlıraba, ölüme ve hayata taallük edince, mesele değişir. Tasarrufan da, iktisadın da ilk kududu âmmenin sıhhatidir. Bu hududu geçince her şey durur. Onun için “Yerli müstahzerat kullanalım! , diye haykıran ec- zacılarımıza ilâcın ne pamuklu, ne ipekli, ne de yünlü kumaşa benzemediğini hatırlatmak isteriz. Sıkhatimizi koruyacak - şeylerde kudutlarımızın ve gümrüklerimi- zin kapıları arkasına kadar açık olmalıdır. Şişli hanımları Mazhar Müfit bey hücuma hazırlanıyor Ankaradan gelen haber- lere göre De- | nizli mebusu proğra- mın müzake- resinde kür- süye çıkma- Mübarek ramazan | 3" z Bi hi yor. İstanbul $ u akş.ımkszı ü davulu: (P TRE A "Aklışım »in Mazhar Mütit bey va ” anketine — verdikleri — cevapları d akşam. ramazanın ilk gece- | Gikkatle takip eden — Denizli manı kılınatak, sahar vakti davul | Mebusu âdeta hiddetlenmiş, çıkacaktır. | —— * — Mütalâaları resimleri ile Müftülük ve dini >müessesat | birlikte gazete sütünlarına geçen bu hanımefendilerin içinde Şili '€en müsrif hanımları da var. hati erkeklere atan, cibiseli boyata boyata giydiklerini iddiz eden bu hanımlar tasarrufa bun- dan sonra İriayetkâr olacaklarsa oda bir şeydir,, diyor. M. Valko Macar Hariciye nazırı şubat içinde gelecek Ankara 29 — Macar hariciye nazırı M. Valkonun Şubat orta- sında şehrimi; asalati bek- leniyor. Burada merasimle karşı- lanacak ve bir hafta kalacaktır. İhsan B. Ankara 29 — Sabık bahriye vekili İhsan Bey pazara mahkü- miyet müddetini doldurarak ha- | pisaneden çıkacaktır. -— Adanaya çiftliğine gidece; iyleniyor. Valide hanındaki vaka Eminonünde tütüncülük eden Nimet hanım arasında geçen bir hadiseden bahsetmiştik. İptida yazıldığı gibi İsmail efendinin Nimet hanıma borcu olmadığı anlaşılmıştır. İsmail efendi bir kaç sene Ni- met hanımla, birlikte son zamanlarda kendi: y rılmıştır. Son hadisenin bu iftirak | neticesi olduğu anlaşılmaktadır. | İsmail efendi Nimet hanım hak- kında polise şikâyette bulunmuştı İsmail efendi ile vakanın sebebi ne imiş çocı rla Tetkiki hesap encümeni 1928 senesi darülâceze hesap raporunu bitirmiştir. Rapor, matbaada ba- sıldıktan sonra müzakere edilmek üzere âzaya dağıtılacaktır. Raporda bilhassa sütteki küçük çocuklara iyi bakılmakta olduğu takdirle kaydedilmektex Müessedeki halı, dikiş ve kun- dura imalâtanelerinde * çalışanla- rın imal ettikleri elbise ve ayak- kabı, müessesenin — ihtiyaçlarını tatmin ettikten sonra emanet hademe ve çöpçülerinin de elbise ve ayakkabılarını temin ediyor. Encümen çok faydalı” semere veren imalâtanelerin tevsii lüzu- muna kanidir. Darülaceze talimatnamesi be- deni kabiliyetleri müsait olanların şehir yatı mekteplerine kabul edileceklerini - bildiriyor. -Ancak bir çok talepler karşısında kalan şehir yatı mektepleri d: çocuklarını kabul - etmediğinden müessesede bulunan çocukların bedeni kabiliyetlerine göre sanat 'Tebi Fakir ve malüllerin ilticagâhı Darülâceze imalâtaneleri tevsi edilecek Müessesenin varidatını çogaltmak için : bazı çareler düşünülüyor uklardan bir grup hasta bir. arada erbabı. — olarak temenni ediliyor. . Yapılan bir cedvele göre 1903 tarihinden 1928 senesine dadar müesseseye kabul edilen çocuk- lardan 871 kız ve erkek çocuk evlâtlık olarak aileler tarafından alınmıştır. Bundan başka bu müd- det zarfında 780 çocuğun aileleri zuhur etmiş ve kendilerine teslim edilmişlerdir. Tetkiki hesap encümeni darük- âceze için |bir filim tertip etmek fikrindedir. Bu filimde müesseseye 'en küçük yaşta alınan çocukların nasıl büyüdükleri ve bir meslek sahibi oldukları gösterilecektir. Bundan başka, darülâceze için senede bir “şefkat ve yardım , günü intihap edilecek müessesat ile bazı hayırperver zevatın yar- dımları talep edilecektir. Müessesenin varidat menbaları 'az olduğundan düşünülen tekem- mül çarelerinin temini için cami, sinema gibi umumi yerlere birer yardım kutusu konacaktı yetiştirilmeleri gayri resmi

Bu sayıdan diğer sayfalar: