2 Şubat 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

2 Şubat 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Bugünkü hava Yeşilköy rasat — merkezinden verilen malümata göre bugün hava bulutlu ve yağışlı olacak, rüzgâr cenuptan...
 Ankara müzakeresi Henüz halledilmemiş iki mesele müzakere ediliyor Türk - Yunan müzakeresinin son safhası hakkında aldığımız
 Şimendüfer sıyasetı ilerliyor Trenler temmuzda Sıvasa vasıl olacak Sıvas is istasyonunun açılma Ismet paşa kabinesinin takip
 Tasarruf mücadelesi Bazı lüzumsuz daireleri lâğvı düşünülüyor İcarlı binalarda oturan devlet daireleri hükümet binalarına...
 Ticaret odası kongresi Ticaret odasına 10 bin kişi kayıtlı olduğu halde kongrede 34 kişi var Ticaret odası kongrsi bu hafta
 Harici ticaretimiz En çok Almanyadan mal geliyor Yapılan istatistiklere göre 927 senesinden itibaren memleketimize en çok...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sıvas şimendüfer istas- Şimendüfer siyaseti bü- yonunun açılma merasimi yük adımlarla ilerliyor, Temmuzun inde yapı- memleket demir ağlarla lacak. bürünüyor. Sere 12 — No: 4063 K PAZAR — 2 Şubat 1930 Fisk S ai Şimendüfer sıyasetı 1lerlıyor Trenler temmuzda Sıvasa vasıl olacak Sıvas istasyonunun açılma resminde başvekilİsmet " Paşa Hz. de bulunacak Kayseri Sıvas mebusları ile devlet demir yolları erkânını hamil olan hususi tren yolda pek büyük te- zahürlerle karşılanmıştır. Kayseri de küşat merasiminde bulunmak üzere Şarkışlaya bir heyet gön- dermiştir. — Merasimde — Sıvas ve Şarkışla - kay- T nutuk söylemiş- lerdir. Bu nutuklara devlet demir yolları müdürü Vasfi B. cevap Vasfi bey nutkunda İsmet paşa kabinesinin takip endüfer siyaseti günden e inkişaf ediyor ve hayırlı neticeler veriyor. Memleketin her tarafında büyük bir şimendüfer | inşaatı | fa var. Sıksık foruz: v eç R n — Filân hatta ray ferşiyatına baş- v Sraritl e AĞ landı, — filân istasyonun —küşat | — Ankara, 1 (Telefon) — Şarkışla ıne[ı;nını :;şıld " istasyonunun açılma merasimine Demir ağlar çe uzayor, | giden heyet bugün saat 16 bu- — Kayeeri - Sıvas. hattının GSN C bitmek üzeredir. Temmuzun birinci günü Sıvas İstasyonunun küşat merasimi icra edilecektir. Sıva ilecektir. istasyonunun açılma me- temmuzun / birinde — icra Merasime — Başvekil Şarkışla — istasyonunun —açılma | İsmet paşa Hz. vekiller ve me- resmi dün yapılmıştır. Açılma | buslardan bazıları iştirak edecek- merasimi çok samimi olmuştur. | lere Ticaret odası kongresi Ticaret odasına 10 bin kişi kayıtlı olduğu halde kongrede 34 kişi var kongrsi bu hafta içinde içtimamı — aktede- cektir. Bu seneki içtimam diğer senelere nisbetle pek sönük geçe- ceği. anlaşılıyor. Her sene içtimalara yüzlerce küccar ve sanayi erbabı iştirak ettiği halde bu sene ancak 34 kişi gelebilmiştir. Halbuki İstanbulda ticaret odasına mukayyet 10 bini mütecaviz aza vardır. Kongrede 34 kişinin 10 bini temsil etmesi pek garip görllmektedir. Diğet taraftan tüccarın kon- greye iştirak etmemesinin sebebi şimdiye kadar köngrelerden ameli bir netice çıkmamasıdır. Bu ticaret odasının evelki sehelere kongre raporü teyit etmektedir. Bu rapora 'göre 927 senesinden itibaren — toplanan — kongrelerin ruznamesinde şu maddeler vardır 1 — Mallarımızın istandardize edilmesi, yi 3 — Fabrikalarımızın himayesi, Bu maddeler Ticaret oda isi Nemlizade Mitat bey şey çıkmıyacağını tahmin — eden iman işlerinin ıslahı, her sene oda | verilen malümata göre bugün köngresi ruznamesine girer encü- | hava bulutlu ve yağışlı ” olacak, menlerde — görüşülür, — raporlar | rüzgâr cenuptan esecektir. Sıcak- hazırlanır, neticede gene bir şey | lık düne nazaran bir parça azala- Çıkmaz, ertesi sene ruznameye | caktır. Konurlar. Dün en fazla sıcaklık 10, gece Bu seneki içtimadan da bir | 5, bu sabah saat dokuzda 9 idi. (Ankara müzakeresi | Henüz halledilmemiş iki mesele müzakere ediliyor Türk - Yunan müzakeresinin son safhası hakkında aldığımız en son ve mevsuk malümatı aşağıya kaydediyoruz: İhtilâfi mucip olan meseleler, Ankarada yunan sefiri ile hariciye vekilimiz arasında — görüşülmüş, tekniğe taallâk eden meseleler de Tevfik Kâmil beyle Yu- nan murahhası M. Fokas arasında tetkik ve müzakere edilmiştir. Bu müzakereler neticesinde bi tün ihtilâflr meseleler halledilmiş- tir. Henüz bir neticeye iktiran etmiyen biri mühim, diğeri tefer- ruata ait iki mesele kalmıştır. Müzakerenin bu defaki safha- sında - Yunan — murahhasları da daha itilâfperver bir. vaziyet al- bir itilâfa raptetmek tahakkuk edecdktir. Henüz halledilemiyen iki mesele Osmanlı pasaportile harice giden rumlara ve Garbi Trakyaya ait bir meseledir. Yunanlılar, bu iki nokta hakkır- da Atinadan talimat istemişlerdir. Bu günlerde bu talimat gelirse bu iki mesele de halledilecek ve itilâfname metni M. Fokas tarafından Atinaya götürülecektir. M. Fo- kasın Atinaya bu hafta “sonunda gitmesi tahmin ediliyor. Bu tak- dirde Tevfik Kâmil bey de İstan- bula gelecek ve komisyon işlerile meşgül olacaktır. İtilâfnamenin imzasında müba- dele komisyonu bitaraf âzası da bazır bulunacaklardır. En çok Almanya- dan mal geliyor Yapılan istatistiklere göre 927 senesinden - itibaren memleketi- mize en çok ithalât yapan Almanyadır. Bundan evel yani 926 senesinde İtalya harici ticaretimizde birinci plânda bulunuyordu. İstatisklere göre İtalya 1925 senesinde mem- leketimize 37 milyon 96 bin lira- lık mal ithal etmiştir. 927 sene- sinde İtalya harici ticaretimizde dördüncü dereceye — düşmüştür. Bu sene İtalya memleketimize 26 milyon 54 bin Jiralık ithalât yapmıştır. 927 senesinde bize en çok ithalât yapan memleketler şun- lardı Almanya — 30,005,176 Fransa — 29,173.157 , İngiltere — 28,757,500 —. İtalya 26,054,117 ,, Çekoslovakya 13,698,732 —. Belçika — 12,200,317 , Amerika — 8,163,658 , Romanya — 6,975,707 , Rusya 6,892,4410 —. Hollanda — 6,292,521 , Avusturya — 6,101,331 ,, Bize en az ithalât yapan leketlerin başında İspanya noyor. 927 senesinde İspanyadan bize 89 bin 715 liralk mal gel- |i mem- bulu- Tasarruf mücadelesi Bazı lüzumsuz dairelerin lâğvı düşünülüyor İcarlı binalarda oturan devlet daireleri hükümet binalarına nakledilecek İstanbulda icarlı binalarda oturan dairelerden Natıa baş mühendisliği Hükümet tarafından tanzim edi- | ruf işinde evvelâ lüzumsuz görü- len iktisadi program yakında kat'i | len bazı daire ve — teşkilâtın şeklini alacaktır. Hükümet pro- gramın tatbiki için bu sene 15 milyon lira sarfedecektir. in dahiliyeye Bu para bütçede yapılacak | merbut bıımudııı..kh.ıiı.ek.m, tasarrufla temin edilecektir. teşkilâtının lâğvı, vekâletlı Tasarruf için bazı lüzümsuz | içtatiştik şubelerinin âğvi, dairelerin ve icarlı binalar | tiçtik işlerinin umumiyetle istatis- da oturan devlet — dairelerinin | tik umum müdürlüğünde toplan- devlet binalarına lağvı düşünül- | maları neşriyat şubelerinin ve mektedir. Bu hususta Ankaradan | neşriyat - işlerinin ber vekâlette gelen telgraf şudur: Ankara, 31 — Hükümet istih- sal ve tasarruf hakkındaki tet- kikatını bit ü lir. Ta tevhidi bu rivayetler meyanındadır. İcarlı binalarda oturan devlet daireleri diğer dairelerin işgalin- Devamı il hifedl Tam mevsimi HLA - — Bana kurum taslanmaz kazım, ben kurumcuyum!

Bu sayıdan diğer sayfalar: