1 Şubat 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

1 Şubat 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bizi anlamak " İstemiyenlere Avrupa gazetelerinde gördü- ğümüz bazr yazılar, bize Türl ye'nin yeni giriştiği “Milli iktı- Söt ve tasarrul” mücadelesinin yanlış telâkki ve telkinlere ka- Pi açtığını gösteriyor. Bu harc- ketin manasını anlamıyanlar ve anlamak istemiyenler var. An- lamıyanlarla kolay anlaşabili- riz. Çünkü davamız okadar a- Çık ve haklıdır. Fakat anlamak istemiyetle- Tin menfi ve muzır. propagan- dalarını da karşılamak, hesap- sız bırakmamak mecburiyetin- deyiz. Berlin'de — çıkan - “Börsen Courrier” gazetesinin İstanbul muhabirini - maalesef - bu an- lamak istemiyenler kategori: ne dahil etmek zaruretindeyiz. Sön zamanlarda Türkiye'de şuurlu bir surette başlıyan mil- li iktısat ve tasarruf hareketi- nin manası ve hedefi nedir? Te- : diye muvazenemizin me_ı'ı'(;k' üzünden paramızın — gittikçe âüşmeıi'h:;irunin: kar$şı lâkayt kâlamazdık. Buna karşı alıma- lk tedbii m mak, etten dövis 1 zaruri ihtiyaçlara inhi- ettirmek olabilirdi. Bunun içinse yegânce ilmi yol, bir ta- raftan dahili mahsulât ve ma- rındal seltmektir. Yoksa - Ti inkişafı mümkün olmy un'? sanayi şubeleri ya- ratmak Dorkişotluğu kimsenin aklına gelmemiştir. ! Parası sabit ve alım kuvveti yüksek bir Türkiye Avrupa ve Amerika'nın sanayi memleket- leri için de bir kazançtır. Biz, ancak kazandığımız nispette sa ize » Bakırleşen bir 'e dünya pazarlarında ey bir müşteri olama ğ F Yeni Türkiye'nin giriştiği " geniş nafa işleri ve sanayi tesisat - ki mal zemesinin büyük bir kısmını ray, komotif, vagon, makine ve saire gi 5 mieketlerin- bi, hep cencbi san den almaktayız tikrar ve mill rakümü nisbetinde .ıdır_ı_ mikyasta inkişaf ettirebilir. Börsen Courriet nin İstanbul mu- habiri Alman sanayiinin lchine olan bu hakikati idrak edememekle memi- leketi hesabına büyük bir hata işle. miştir. Bizi gülünç yapayun derken kendisi bindiği dah kesen bir- gali mevkrine düşmüştür ki çok mütces- "h;in’m hareketimiz Hindistan'daki “çıkrık,, sansyiüne avdet hıı:îum!: müukayese edilemez. Bizim hareketi- miz, menfi ve irticat değildir. Bizim| harekctimiz müspet ve ileri - bir ha- Tekettir. Biz, h ancak paramızın is- lirin artması ve te- geniş bir B alka: “ev sanayline avdet et, ecenbi mallarma boykot yap, İP-| tidatleş, demiyoruz” bilâkis " SanRee tekniği yükselt, bizde inkişalı müm- kün olan sanayi şubelerine ehetmi et ver ve rağbet göster. T umıem:md: yapılmıyan — ve mallara karşı — kapıları Onları daha çok - alabil- dirimizi — artırmak yapılamiyan Mmüz açıktır. mek için müli gel yruZ. hu’:vn;;u'nın ve Amerika'nın şuur- du sanayi âlemi bu hareketin mmuval- fak olmasını ternenni etmek mecbu- riyetindedir, Çünkü alım kuvvetl git- çe daraları ve sürüm bubranlarına u üzümlerimiz gibi üzüm y Alman milletine “Almanı tötünü iç, Alman üzümü ye..” Diye hı_hpudı mek kimsenin — garibine gitme Kendi memleketlerindeki gnıy:( D Zirat emtianın revacını arttırma ıı? a bizden çok eyi yapmasmmı - bildi B ve yaptıkları pr;pıxındlyı hiçin k görüyorlar! KA . Hf.q.ızu evvel libenü.umn_b:îığı we kaynağı olan İngiltere 'de bile İm- paratorluk mallarının rağbetini ar- tırmak, onları hâlka tanıtmak, istih- salini düzeltmek ve çoğaltmak gaye- Sile İngiltere devletinin senede bet- Yüz bin Sterling vererek himaye ct tiği İmperial Marketing Board adt;ı İr cemiyetin mevcudiyetinden ve bu temiyetin zengin neşriyatından Bör: Sön Conrrie'nin İstanbul — muhabiri heberdar olma: ü Yeni Türkiye' a Nn gözlerile görmek istiyen tevcecüh Milletinize karşt olan *#yİ yapabilmek icin yeni 'ı“lrkiy:' Sanıı alamağa çalısınız. ağa ve anlamağa çaltıRIZ zi et Fd CUMA_RTFS[ 1 ŞUBAT 1930 4 üncü ; No 1428 NUSHASI ı_s—ıtunuşıun i|memleketimiğde faümessi! -| furdurmak ve müsaâade ii » 'rini hariç tutmak istiyorlar, Hekimler hafi bir içtima yaptılar.. Yerli, ecnebi semere — Son derece ihti- yaç olmadıkça.. Ecnebimustahza- rat kullanılmı- yacaktır Fakat bizde yapılmı- yan ilâçlardan istifa- de edilecek.. | Y İçtimaa — riyaset eden Niyazi İsmet Etıbba muhadenet teavün cemiyeti heyeti umumiyesi dün sabah aylik içtimama hâfi olarak Dr. Niyazi İsmet Beyin riya- setinde aktetmiştir. Cemiyet azasından — olup ta son ay için de ölen Dr. Mehmet ve Nurettin Süleyman Beylerin hatırala- rına hürmeten bir dakika ayakta tevakkuf edildikten> sonra -İ rüznameye geçilmiştir. "Ölen azanın ailelerine, cemiyetin sigorta sandığı mevcüdü 1.| verilmesi memnuniyetle karşılanmıştır. Cemiyete girmek isti- “İyen Gülhane hastanesi doktorlarından Şuphi Kadri, Ahmet Or- han ve Hamdi Beylerin azalıkları kabul olunmuştur. Cemiyetin bu sene balo yerine sadeçe bir çay ziyafeti yap- ması dolayısile bazı doktorlar tarafından vaki olan itiraz ve şi kâyetler tetkik edilmiş ve tasarruf endişesile balodan vazgeçil-| mesi müvafık görülmemiştir. Yeni bir komisyon fahiş fiatlerle hassa son günlâ bir çok de-|bulunmakta, bu yüzünden bir dikoduları mucip olan yerli i-:|çok paramız harice ve kaşakçı- lâçlar meselesi de görüşülmüş | lığı yapan bir takım yabancı el- ve bazı kararlar ittihaz edilmiş-|lere boş yere gitmektedir. r.Bu mevzu üzerinde söz sö- olmb:ıll)(ıı:;ğee "E”ĞKLZ“’.Ğ"..EJĞZĞ yliyen doktorlar etibba ile ecza |çemiyetinin lüzüm gösterdiği cılar arasında sui tefehhtim Açların Ankarada tetkik edil. zünden çıkan ihtilâfların iz: ikten sonra ithaline müsaade si lüzumundan bahsetmişlerdir. | edileceğini cemiyetimize bildir Bundan evvelki içtimada yer- ' miştir. li müstahzaratın tetkiki için teş Cemiyet, bundan bil'istifade kil edilen komisyonun ınc_ıaişi bütün dzasma gönderdiği bir ta kâfi görülmediğinden yeni bir | mimde, kendi ihtisasları dahi- komisyon vücude getirilmiştir. | finde kullanılması zaruri olan Komisyon _Eubhı nulhââî— metnu ilâçların isimlerini sor- net çemiyeti âzasından Tevfik | muş ve ayni zamanda bu tamim Salim paşa, Süreyya Hidayet |de patenteli ilâçlar yerine milli ve Mustafa Hulki Beyler, ede- ' iktısat ve tasarruıf itibarile çok yatı tıbbiye bayileri namıma Ev faideli olan sinonim (yani kim- liyazade ışıure_d= 3&’_ :;_'nâîz: yevi madde ismi) nazarı dikka- cılar cemiyeti te almmak süretile reçetelerin mürekkeptir. | yazılması bildirilmiştir. Bu ka- Bu komisyonun vazifesi, dok- rardan halk ta, eczacılar da is- torlarla eczacılar arasında ihu'_-' tifade edecektir. Çünkü pahalı lâflara sebebiyet veren — yerli / patenteli ilâçlar yerine ayni ter mustahzarat işini tetkik ve te$- | tipte olup ta ucuz olan ilâçların riki mesaiyi temin etmektir. t34ammümüne yarayacaktır. Komisyon mesaisinin neticesi- Ş DA ni 'Etıbba muhadenet cemiyeti-| — Cemiyet, milli mustahzara- ne bildirdikten sonra tekrar bir tın kullanılmasını daima hatır. içtima aktedilecektir. latmak üzre bundan sonra üza- Cemiyetin erkânından — biri Sina göndereceği bütün tamim * kattez lerin başında: xat şu izahatı vermiştir: ğ Bi # Milli larla teşek-| “Muhterem meslektaş, benze kül l"tî,:;ğâ';;:i:m î,u_ |yen ilâçları ve y?rli mustahze- yük gayesi yerli müstahzaratm Tatı kullanımız!” ibaresini bulun Sürümünü temin etmektir. Fa- durmayı kararlaştırmıştır, Bir kat Avrüupanm bazı müstahza- kısım eczacılar maksatlarını yü ratına ihtiyacımız vardır ve şim rütmek için yanlış yollardan gi- dilik onlardan vazgeçmek im- | diyorlar. Komisyonun bu husu- kânı yoktur. staki mesaisi heyeti umumiyece A AALAAAN AAAT ATARAA AA MA Miaşaanuaharcrciri: Sihmt NEebrasıa NELARENILU'E | GCürültülü ir&ııyre Eczacılâr dün toplandılar Yeni heyeti idare intihâp edildi Eczaçılşx cemiyeti senelik kongresi dün Beyoğlu Halk fır- kasında yapılmıştır, Dünşii.kangr:ye ilk defa o- larak bütün Türkiyedeki ecza- cılar veya bunların vekilleri iş- tirak etmiş bulunuyordu. Dünkü i te kadar ltülü iş, ba- idac geçmis, zen iki üç hatibin birden soz söyledikleri görülmüştür. Köngre Hüseyin Hüsnü E- mir Beyin riyasetinde toplandı. Mutat merasimden ve geçen senenin h:yeıi idare ve hesap müfettişleri raporlarr okunduk- maddelerin ımüzakeresine Ke- |çildi. Ruznamenin birinci mad- |desi, Cemiyet mizamnamesi- jnin 3 üncü maddesinin A fırka. sının tadili idi. Eşki heyeti ida- Te cemiyetin asli azalığına tahzarat laboratuvarları lerinin de dahil edilmesini isti- yordu. Azada biri kalktı: —”“Mustahzaratisahipleri ce- miyete dahil olurken niçin sair eczacılar asli azalığa dahil ola- mıyorlar? diye sordu. z Dünkü içtimadan bir intıba Heyeti idareden Nizamed- din Bey bu hususta izahat ver- di; — Bu sene mustahzarat sa- bipleri gelecek sene de diğer eczacılar asli aza olurlar dedi, Mesele reye kondu Bundan sonra gürültü çoğal- dı. O aralık mustahzarat sahip- lerinin cemiyete asli aza olup olmaması reye konuldu, ekseri- yetle kabul edildi. Bütün eczacılarm cemiyete asli aza olmalarını teklif seder bir takrir verilmişti. Reig tak- ririn yeni idare heyetinde görü- şülebleceğini söyledi. Dışarı çıktılar, , Bunun üzerine eczacılar, sa- lonu protesto makamında terk ettiler. Burada yapılıp ta Avrüpanın tetkik edilerek — eczacılar için kilere muadil olan ilâçları kul- daha faideli bir vaziyet ö lanmak her doktörün vazifesi- |Janacaktır. ee dir, ve bu ifa edilecektir. Kaçak ilâçlar meselesi z 'Tababette mühim olan bâzı Mektepliler ebi mustahzaratı vardır ki memleketimize ithali memnu- müsabakası dur. Çünkü bunları yapan falri |.38 inci halta başladı kalar dünyanın çok sürüm temin ettikleri için | 38 laci hafta başlamıştır. Ga- zetemizde çıkmış olan haber- lerden e mübimmini seçip bu akşama kadar gazete- miz müsabaka memurluğuna gönderiniz. etmek gibi kaytlardan kendîle-ı layısile İstanbı c;ıııı;ııışdilı:ıı_bub;::'-xl İ İhitiyaç di kaçak olarak “ye vekili şerefine veriliyor. ei Bd ; Biraz sükü;aet avdet edebil- mişti, Heyeti idare intihabına başlandı. Neticede yeni — idare heyetinin müttefiken C. H, F, namzetleri olan Tokat meb'usu Hüseyin Hüsnü, Eaver, Müey- yet İhsan, Feridun, Hüseyin Hüsnü, Nizameddin Talip, Ce- Iâl, Niyazi B: lerden teşekkül ettiği anlaşıldı. Kış müsamereleri ANKARA, 30 (Milliyet) —| Alman sefareti müsamerc- lerine - başlıyor. mümüzdeki Perşembe ilk müsamere harici- | iyet ma baştan nihaye- .. tan sonra ruznameye konan | | Milit Madafaa vekili Abdülhalik B. Askeri ceza | Onbaşılar, Küçükza- bitler inzibat ceza- ları veremiyecekler ANKARA, 31.(Telefonla) — Müdafaai mifliye Encümeninde adli ceza kanunu ile askeri mu- hakeme usulü kanunlarının tet- | kikatı bitirilmiş ve — lâyihalar Adliye Encümenine tevdi edil- |miştir. Yeni askeri ceza kanu- | zabitlere inzibat cezası vermek hakkı verilmemiştir. — Bunlara mübrem vaziyette yalnız pay- lama hakkı verilmiştir. Yeni kanunda riyazet hapsi- nc katıksız hapis ismi verilmiş- tir. İnzibat — cezalarınım ismi “disiplin,, cezası olmuştur. |Kâzim Pş. Hz. Viyanada VİYANA, 31. A. A, — Tür- kiye Büyük Millet Meclisi Rei- si Kâzim Paşa Hazretleri refa- katinde Türk sefiri olduğu hal de parlamentoyu ziyaretle bir müddet celsede hazır bulun- müuştur. Ankarada su Hükümetle bir grup arasında müzakhere Ankaranın su ihtiyacını fen- ni tesisatla yapmak üzre bir Al man sermayedar grupu ile cere yan etmekte olan müzakerat hilerilemiştir. Haber aldığımıza göre, bu grupun teklifleri Ma- Hyö vekâletince tetkik edilmiş| ve esas itibarile muvafık görül müştür. İ Bu işin (2,200,000) liraya ve 2 sene zarfında yapılması mu- karrer isede henüz hükümet namıma mr yoksa doğrudan doğ ruya şirket şeklindemi faaliyete zeçıleaiı noktası tetkik edil. ma ir. Şimdi Ankaranın ihtiyaçını temin eden su, bu mesele intaç edildikten sonra evlere kadar isale edilecektir. Abdülhamit veresesi Yunanistanı dava ediyorlak LONDRA, 30. A. A. — Day Hamit veresesi Yunanistan hü kümeti âleyhine 300 milyonluk | *tazminat davast açmıştır. Yu- | nanistan şimdiden 10 milyon eCi AAAT vermeğe amadedir. nüna göre önbaşılara ve küçük | | li Mail gazetesine göre, Abdül- '$ V- Felek, Haftanın iZ Dü teğer 3— Güzel yerlertmiz ” 3- Hikâye, Roman Büncü sahifede : i— lafanbul cuma — günleri Sinci sahifede: Basıl leniyor? l— Memleket haberleri | Yerli ve ecnebi ilâçlar işi hekimlerce halledild ve İnkılâp Hoca Osman Efendi — Öte. denberi talim, tenvir, irşat gibi bir çok şeyler var.. Halkı ten- vir için ne düşünülüyor? Her- kes ayni mesele hakkında bir türlü söylüyor. T ve irşa. dın bir noktada toplanması mu vafık olur. Buna dair izahat is- tiyorum. Hoca Bekir Efendi — Bursa- mızin işgal altında kaldığı za- man burada teşkilâtı milliye a- leyhine bir çok ihanetleri sabit olan bazı eşhası melune var. Ciheti kanuniyesini bilmiyo- rum, fakat bu melunların lâyı. kıle cezalarını görmedikleri an- Taşılrı Halk bunun sebebini anlamıyor. Yoksa hükümette, hâlâ iltimas usulü mü cereyan ediyor, diye şüpheye düşmek- tedir. Vatana ve millete ihaneti sabit olanların tecziyesini ada- let namına istiyoruz. Samiinden bir zat — Paşa Hazretleri, Patrikanenin mem- lekette kalacağından bahsedili- yor, Bu bapta ne tedbir düşünü lüyor, bu fesat ocağının fena. lıklarına karşı ne gibi tedbirler almacak? Ibrahim Efendi — Paşa Haz retleri, bir memlekette yapılan inkılâplar, eğer milletin ve memleketin ruhunda bir iz bı- rakmaz, esaslı surette yerleş- mezse inkılâptan beklenen se. mere hâsıl olmaz. Binacnaleyh inkılâbımızın bakiki mahiyeti hakkında izahat lütfetmenizi rica edeceğim. Gazi Paşa — Bu inkılâptan neyi murat ediyorsunuz, neler hakkında izahat istiyorsunuz? Ibrahim Efendi — Efendim, memlekette milli bir inkılâp ya pıldi. Bu inkılâbı halk tamami- le anlarsa, .bütün ruhile ona merbut olursa hariçten gelecek her hangi bir sadmeye karşı ;; bütün mevcudiyetile müdafaa eder. Onun için izahatı lüzumlu görüyorum. Samiinden bir zat — Malü- mu devletiniz, Yamanlılar bura | na, dan bazı arkadaşlarımızı siya- seten mahkâm ederek aldılar, | Millet götürdüler, Gazetelerde okun- duğuna göre bunlar kolaylıkla bir İf seyreder gibi görüyor ve alâkadar oluyor. Muharririn büyük bir. süratle kaleme eserleri arasında tam bir itina İle yazdığı yegâne romatı g- Bühsalâtı artırmak için 4 nilcü sahifede : — 69 — “Bu inkılâptan neyi mural ediyorsunuz?,, Düğün gecesi, : Sinemalara geçecek, her memlekette heye can verecek büyü Bürhan Cahit Bey arkadaşımız bir senedenberi » İçin büyük bir roman hazırlıyordu. Şimdiye kadar 14 cilt kıymetli eserle, binlerce karil mevkıloi yapan genç romancımız bize bu eserinin Yakında Milliyet sütunlarında çıkacaktır | Yazan: Silrt Mebusu Mahmul Tiade edilmiyecekler., Bur hakkmda müzakeratı sulhi; bir karar alımacak mı? Hoca Ziyaettin Efendi Paşa Hazretleri, Meclisi halde esasatı İslümiyeye, S rı İslâma rücu edildiği ül yor. İslâmiyet, terakkiye vel mü irfana merbuttur. Teşi sualleri kaydediyordu. Bir a Samiinden biri — Adli kâ pitülâsyonlar möselesini iş: yoruz ve öğreniyoruz ki murj fak olmuşlardır. Fakat bu n cadelelerinde tamamen mı olmamışlardır. Halb. ta fedakârlık yapacaklar mıd! Eğer adli kapitülâsyonl. gaya muvaffak olursak y larımızı, teşkilâtımızı Garp | sullerine göre ıslah için Bir Efendi — Sulhten so Rum ve Eremniler tekrar m lekete dönecekler mi? *”.. aç Samiinden daha bir leri oturduğu — G ea lhk gözü bir noktaya, asılı bir levhaya ilişti: sm meşrutiyet!,,. Konferans ! Tunan sinema binası t dilmişti. Her tarafa ba; levhalar asılmıştı. Bu le dan biri de (Yaşasın yet!) levhası idi. eser ile B aldılı. — bir gecesi

Bu sayıdan diğer sayfalar: