1 Şubat 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

1 Şubat 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Akşam Sahife 6 Tarihi roman tefrikar İstanbulu nasıl fethettik? İpodromda at yarışları devam ederken, Ro- manos kapısı Üzerine üçyüz okka sikletinde granit bir gülle düşmüştü. Kostantin Türk- Terle mücadı Bu esnada (Lukas)tan bir mikîu,u almıştı: «Priamos koşuda birinci geldi.. derhal bir af iradesi imzalayıp gönderiniz ! » Bu esnada koşucular, ipodrom- | daki hakem tribünlerinden verilen işaret üzerine hazırlandılar. Seyirciler, beyaz af süvarisinin kim olduğunu biliyorlardı. Saray muhafızları , Priamos a diş biliyorlardı. affını bekliyor. Agripas| a0 bil itibar 30 gün zarfında — Çoktan — beri — meydanda koşudan evel alenen | © Mart 930 peşembe - günü saat yoktu söz vermiştir. Halk, | 16 da birine arttırmdsı icra kılı- — Acaba kimden ve neden cesaret aldı da meydana çıktı? — Belki de idama mahküm olduğundan haberi yoktur... — kabil degil. Priamos impe- ratorun zihninden geçenlere bile agâhtır! — O halde, kellesini koltuğuna alıp gelmiş olacak...! Muhafızlardan bir kulağına fısıldadı : Etrafındakilere dikkat et.! — Ne var? — Herkesin fyüzü gülyor.. — Sebebi...? — Anlamadın mı 21 n sahaya çıktığı beri, saray düşman- “gözleri, yılan gözü gibi, başladı ın var! İyi keşfetmiş- sin... Ben farkına varmamıştım! Bir diğer muhafız, atın üstün- de heykel gibi duran arkadaşla- rına seslendi: — Priamosu göriyor müsunuz? Agripasla görüşiyor — Acaba imperator tarafından af a edildi? — Kabil — değil.. — imperator, dostünü, — düşmanını — evelden keşfetmiştir. — Beyaz at birinci gelirse...? — Ağripasın, rakibine - böyle fırsat — vereceğini zanneder ? — Bence bu tali ve tesadüf meselesidir.. yena, DEriPas mağlup olursa çok — Alenen söz verildi: Priamosun | mutlaka affedilmesi lâzım... Hakem tribünlerinden son işarel verildi İki... Üç... riyede sahanın bir başına iki mavi bayrak çekildi. Üç kırmızı ve bir. beyaz at ada koşmağa başladılar. * Romanos kapısı ndan — müthiş top sesleri aksediyordu. Kostantin surlarda, askere yeni emirler vermek ve mudafaa hat- larını takviye etmekle "meşguldü. İmperator Türkler le bizzat har- bederken, /podorom dan gelen bi hassa süvarisi Kostantine şumüs- tacel mektubu getirı * Haşmetmaap! Bugünkü at yarışı, halkın hissiyatini ok- sayan çok inühim bir hadiseyle neticelendi. İhtilâlci (Priamos) be- yaz bir atla yarışa iştirak etmişti. Birinci İZANSIN SON GÜNLERİİ İKİNCİ KISIM arkadaşının | Yeni neşriyat Muhiv'if Şubat nushası Muhit'in G mcı nushast çıktı. | Bir çok kıfmetli muharrirlerimizin yazılarıny/ 100 den resmi muktevidir. Güzel bir elbise kalıbı | bu nushaya ilâve edilmiştir. Mu- hif'in bu sayısında 2 milyon türk lirsi kiymet. biçilen kıymetli bir tablonun yedi renkte basılmış kopyası vardır. Karilerimize tav- iye ederiz. Yazan: iskender Fahreddin Fatih sulh icrasından: Şevkiye H. ile Mahmut Sala- haddin beyin mutasarrif bulun- dukları" Eyüpsultanda — Topçular mahalle -ve caddesinde atik ve cedit 7 No üç oda ve iki sofa lele ediyordu. | safta (Agripas)la koş- | ve iki helâ ve bir- matbah ve dalar ve Priamos yirmi | mikdarı kâfi bahçe ve kuyu ve dört hatve farkla Ağ- | eşçarı müsmireyi havi 800 li kiymeti muhammenesi — olan bir Bap hanenin izalei şuyu zımnında satılması kararlaşarak tarihi ilân- ripası geçti. Binlerce seyirci heyecan ve gal- yan içinde Priamosun nacağından talip olanların kıymeti muhammenenin yüzde 10u nisbe- | tinde pey akçasını hamilen icraya müracaat etmeleri ilân olunur. Üsküdar hukuk hakimliğinder Mevhibe hanım tarafından zevci Zeytün burnu Mayrona fabrika- sında makinist Kâmil efendi aley- hine ikame etmiş olduğu boşanma | davasının esnayi muhakemesinde muhakemede hazır bulunmadığın- | dan hakkında giyap kararı veri- Terek yevmi muhakeme 13/3/930 tarihine müsadif Perşembe günü saat 10,30 a talik kılınmış ve müt- 'tahaz gıyap kararımın bir sureti mahkeme divanhanesine talik edil- miş olduğundan yevmi mezkürda mahkede - isbati vüçut etmediği takdirmede hakkındaki mahkemenin gıyaben icra olunacağı malümu olmak ân olunur!. bur söze ve eski ananaya istinaden (Priamos)un hürriyetini istiyorlar. Askerle — halk — ara- sında — bir. müsademe vukuu — pek mühtemel- dir. İpodroma bizzat gel meniz kabil olmadığı takdirde bir af ira- desi imzalayıp — gı dermeniz - çok muva- Fek olacaktır... » — p Lukas Notaras bu Megadoks'un Türkler inde, büyük bir granit güllesi Romanos surları üzerine düşerek, yirmi otuz askeri telef etmiş ve dokuz hatve mürabbamda tehli- keli bir delik açmıştı. (Mabadi var) Ankara Tayyare şubesinden: (Et nakliyatı ) Ankara Mezbahasından ve trenle hariçten gelüp istasyondan Şeh- remaneti hududü dahilindeki kasap dükkânlarına, müessesat ve imalâthanelere (resmi müessesat hariç) tevzi edilecek bilumum tt, ciğer, baş, ayak ve işkeembenin nakli 1/3/930 tarihinden 1/3/932 tarihine kadar iki sene müddetle ve kapalı zarf usulile ve muayyen şaraitle yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştı 1 — Senevi bedeli muhammen 12000 liradır. 2 — Nakliyat ve tevziat ücreti kiyede bir kuruştur. 3 — Müddeti müzayede 20/1/930 tarihinden B/2/930 Cumartesi gününe kadar yirmi gündür. 4 — İhalci kat'iye 8/2/930 Cumartesi günü saat 16 da Ankara Tayyare şubesi heyeti idaresi huzurile yapılacaktır. $ — Talip olacaklar bir istida ile ve bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminati muvakkate nakden veya banka mek- tubunu havi kapalı zarflarım şube riyasetine ihaleden yarım saat evel vereceklerdir. 6 — Zarfların küşadında en yüksek bedel herkim tarafından veril- mişse onun üzerine ihalei kat'iyesi icra edilecektir. 7 — Zarfların küşadında sahiplerinin ve ya musaddak vekillerinin hazır bulunmaları lâzımdır. 8 — İhalei kat'iyeyi müteakip teminatı muvakkate yüzde onbeşe iblâğ edilmekle beraber bir hafta zarfında ayrıca tanzimolunacak mukavelenameyi de Noterden musaddak olarak mütaahhit şubeye teslime mecburdur. Aksi takdirde teminat akçası irat kayt ve nakliyat yeniden müzayedeye vazolunacak ve her (l ayede arasıtda bir noksan görülürse o da talibi evveline tazminettirilecektir. 9 — Mütaahhit Şehremanetinin gösterdiği sıhhi ve fenni şer: ifaya mecburdur. 10 — Mütaahhit yevmi ihaleyi mütaakip yirmi gün zarfında nakliye vesaitini temine mecburdur. 11 — Gazete ilânatı ücreti Noter harcı, mütaahhide aittir. ( 12 — Fazla malümat almak ve şaraiti şubeye müracaatları, Bergama Belediyesinden: Bergama belediyesi Zabıta memurları ile daimi amelesi için 30 takım - yerli kumaştan elbise ve kasket ile 10 adet amele muşambası kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Talip olanlar 5 Şubat 930 Çarihine kadar kumaş ve astar nümuneleri ile tekliflerini göndermeleri ân olunur. ü ir pul ve rüsumu saire öğrenmek arzu edenlerin bir hi Her akşam l Çengelli iğne Nuri Niyazi efendi, şirket mü- | — — Defol.. Seninde çengellilerin dürünün odasına yıldınm gibi | de Allah belâsını versin, girdi. Müdür bey bu esnada iki | — Müdür bey daha biddetini alar telefonla konuşuyor; — 1hlamur d n mamıştı ki telefon çaldı ve ince içiyor ve hesabatı tetkik ediyordu, | Yorgunluktan bitkin bir haldeydi. L"'_“ğ" Sti GöE IÇ tanımadığı Nari Niyazi efen | — M (i GRRİR DA geneeli ee | dinin yüzüne hayretle baktı. — Bendeniz Nuri Niyazi. Evvelâ merhaba, saniyen size müthiş kârlı bir iş teklif ediyorı Müdürün bayreti iki miş ve zavallı adam baygın yuvarlandı. Doktor, müdürün — nabidlarını oldu. | yoklarken sordu: Nuri Niyazi efendia sözünde devam | — E.. söyleyin bakalım... Artık etti iyileştiniz yal, — Derhal 5000 Tiralk bir | — Müdür sararmış başını kaldıra« avans veriniz ve iki gün sonra | rak: depolarınız onlar! dolu olacaktır.. | — — Teşekkür ederim, dedi, iyi- Z Nelerlez kığa t el e aie n — Çengelli iğnelerle... 50000 | Ça Geğil ya. ee eERi e , — Hayır bilâkis satın almanız — Çengelli iğne mi? — Fakat | |. efendim bizim şirket yalnız balık | 'özim.. — 2 | üzerine muamele yapar.. Bizimki | — Müdür, için için ağlıyordı — Aman Allahım sen bi Ben bu Çengelli iğneleri ne ya- payim? Hiç olmazsa gramofon olsalardı. Misafir odasında papağan bo- guk sesile haykırıyordu. balıkçılık — şirketidir... iğneyi ne yapalım? — Ne şirketi/ olursanız olunuz mutlaka çengelli iğne almalısınız. — Haydi efendi — Fakat. Çengelli — Fakat filân yok.. Odacı! bu | — Çengelli iğne... Çengelli efendiyi dışarı çıkar. iğnel — Odacının yardımına hacet |— Müdür yorgun başını yastığa kalmaz; ben kendim çıkarım.. | bıraktı; korkulu rüyalar gördü: Sade şunu unutmayın ki mutlaka iğne satın almalısını: Niyazi efendi, müdürün e dışarı çıktı. Çengelli iğneler.. Kangal kangal, kıvrim kıvrim çengelli iğneler de çengelli iğneler, Ertesi sabah müdür 5 kilo za- yıflamış olarak daireye girerken, odasına kâ- tip girdi. Dudaklarının ucunda | ya C, kemali hürmetle şapkasını kurnaz bir tebessüm vardı: Flk b — Müdür bey, dedi, harikula- Demek efendimiz çengelli de bir tesadüf... 50,000 okka çengelli iğne var ve âdeta yok pahasına kaldırmak kabi Müdürün gözleri büyü — Ne gene, çengelli Siz de mi? Azizim balık şirketin- de çengelli iğnenin mahalli sar- finı anlıyamıyorum. Kâtip, omuzlarını silkti: — Fakat âdeta yok pahasına.. verdiniz? iğneleri almağa karar Dedi, Mi odasında koltuğuna ken- dar attış Ve: — Satın alıyorum... Çağırın o teresi.. Neydi ismi Nuri mi? Niyazi mi? Çağırın o herifi.. Satın alıyo- rum onlardan.. Onlardan işte çen- gellilerden.. dir Diye haykırmağa, — irlemeğe, okka... y ide ga, SDE]UR;., ederim beni rahat | ağlamağa başlar başlamaz, Nurl bırakınız.. Niyazi efendi odanın ortasında Kâtip derinden |bir göğüs ge- | belirdi: çirdi : T PN — Ben Nuri Niyazi buradayım.. 5000 50,000 okka çengelli iğne.. Sudan ucuz.. — Peki efendim... Lâkin nede lira avans, olsa çengelli iğneleri satın alaca- ğınıza eminim. - dedi ve çıktı. Avans verildi. fakat çengelli iğneler gelmedi. Bu iş kurcalan- madı. Balık şirketinin çengelli iğne alacağına kimi inandırırsı- nız ki.. Müdürün odasına odacısı girdi. Masanın üzerindeki ihlamur bar- dağını alirken mirildandı : — Müdür bey.. Çengelli iğne alsanız a 1 Nükili: (Hikâyeci) Kayseri ile Şarkışla arasında şimendifer işlemiye haşlıyor Devet Demiryolları ve Limanları umum müdürlüğünden: Kayseri - Sivas hattının Kayseri - Şarkışla arasındaki 130 kilomet- roluk bir kısmı 1 Şubat 1930 tarihinden ilibaren yolcu ve eşya müna- kalâtına açılacaktır. Bu kısım üzerinde şimdilik Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri olmak üzere haftada üç muhtelit tren işliyecektir. Kayseriden : hareket 730 Şarkışlaya : muvasalat — 13,00 Şarkışladan : hreket 14,00 Kayseriye : muvasalat — 19,30 lâ izahat için istasyonlara müracaat edilmesi lüzumu ilân olunur. İstanbul Posta ve Telgraf baş mü- dürlüğünden: Muhtelif ebadda 1182 adet Telgraf direği münaksai aleniye suretile münakasaya vazedilmiştir. Münakasa 5/2/930 tarihinde saat on beşte yapılacaktır. Talipler teklifnamelerile yüzde yedi buçuk nispetindeki teminatı baş müdüriyette müteşekkil komisyona tevdi etmeleri ve şartnameyi görmek isteyenlerin her gün baş mi et kalemine müracaat edebilecekleri ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: