April 19, 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

April 19, 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İlim ve fen, iktisat sahalarında ol- duğu gibi, sıhhat vadisinde de milleti- mizin her ferdini sök ve çalışkan bir kol halinde y: k lâzımdır. Dr. REFİK. No. 3150 On birinci sene, Gündelik, e VE SAN'AT ZEVKİ, CUMARTESİ 19:NİSAN 1930 Her yerde $ kuruş. Viyanalılar Bire Karşı İki İle Galip. lerin olduğu gibi, milletle- ; ferdin ha; ğu gi milletlerin hayatında da muvakkat buhran devreleri vardır, Bu devre- lerde hayatı addi ve manevi i ki muvazene bo- zulur. p lir. Fakat buhranı ilk sebepleri il ol insanlığın farik yanii — eli yi Me et çekmiş ol tarla “5 hilh liği ve taşmağa ba: HİMAYEİ ETFAL BU SENE NELER YAPACAK? ana'ya Giden Fuat Beyin yanı İstanbul, 1 Himayei Be 5 üz Bey beyanatında yetin Kongresi mayısta top- m Bü sene Ankara'da elli ya-| aklı bir çocuk ve açılacaktır. Keçiören'deki 9 ye ilave olarak il Bi mr ile 100 çocuklü bir paviyon Dr. Fuat B, mutasavyerdir. aşla TUZ. İ pılması 'miyetin. fa- Maddi zevklerin ifratiyle şaha Me &çen senekinden fazladır. kalkmış sevki tabiilerini tatmine ftasr için & uğraşanlar arasında esaleti fikriye” ağ Elde” Teşkilatı Zİ lerini muhafaza edenler Bayr€-| yan “yerlerde de sihir yapılacak- tin beyhude olduğunu anlamışlar,! tır. ve derin bir sukutu hayal içinde) 23 pisanda' Türkiye'nin hör tarafı gene fikir ve san'at zevkine döm| ,, ii bir resmi “geçit yapılacak mek e Er ii mayei Etfal'in Ç za İ Kehedilemiyoceğini SLAM bü-| hareki ketlerine| yük fikir ciye ayak uydurmak lüzumunu tes slim | miştir. ma- rakki bapilaleriii | i dıkça İntizar iline Zeki MESUT | ashing 18 ) Ayandan | akn eği ; İngiliz - Ameri- İn Yao bat tilatalmzzeğe Serçe) Mâcak emni — maddesinin bu üç devler! tin hükümrani haklarına dokunmadığı Şi Ve bunları hareketlerinde serbest bıra! Yığını sö; ylemişi | Londra, 18 vi — Washington'dan b göre esi Hoover üçler m inin mii amel olduğu edil- eclii xi dar de sed mi için dalak ölme tedir. nüm edilecekti: SERGİ uk AÇILIYOR. Mili örtte n yalnız davetliler gezecek Sanayi Nümune irk Ocağında Sergisi yarm FRANSA'NIN ALT HARİCİYE A den fazla idare an, Cuizot ve Delcasse: mm sir SR Bi Muhafız İ25n 2 Viyanalılar: Muhtelit: 1 İstanbul, 18 (ELM.) — la İstanbul muhteliti arasında ka Ee seyirci önünde oldu. Viyan, ile maçı kazandılar. dg Irlar- pek ri VİYANA MUHTELİTİ İz / TAKIMIN iel DAVE ri SN e eg si ER MUKA mek arzusile dırlar. mütchassis . bulunm; Takımla beraber İstaı bila maç-! ların: idare edecek olan e federas- M. (Moro)nun da r. davet a eee maç 23 nisan çarşamba günü Gengike er Gücü muhtelitile ve ın cuma günü Ankara muhtelitile icta edilecekti tir, vel İNGİLTERE - SOVYET- ocuk Marşı teren- | LER TİCARET İTİLAFI, İZVESTİA'NİN BUNA DAİR MAKALESİ Moskova, : İzve: Rus ticaret itilafnamesinin akt B (A.A) — Tas ajansı bil- stia gazetesi muvakkat İh- İsi İve imzasını, Sovyet Rusyası ile O Jist memi ee ap ve içtimai jimleri i derin ve esaslı ri ie. at etmesi itibarile -memi Mezkür ve Ya ti htilaflı mes' "elelerini ta dava faz) ıldı 8 (A.A) — Kal saba ei 5 bildiriliyor: Vazi; a'lrlar bire karşı iki akdağ için | HİNDİSTAN'DA HAYVAN CİNSİNİ ISLAH İÇİN. irin min e Londra, Ikuta'dan iyette mü- him ve vahi geçtiği halde pl ve bilhassa bela her- angi ani bir taarruza sie vam olunm; MARİE AVDET EDİYOR. aliça Mari y Maile iin göre, Gandhi |v, nan Hint milli kon- sinin icra komitesi riyasetini kabul- imtina etmiştir. ee 1, 18 (HLM.) — ie Mari pazar gü: reşe gym e Romanya mr 0 ika lı günü Bukreşe gidiyor. ilmi teklif o iL e: > ho a Kır: timaların hedefi SUNİ TELKİH TAMİM EDİLİYOR. ime YA meni nimiz hay- ri sarfedilen mesai ei telkih EA e meyanı m tl sem zi de tatbiki. için iŞ bir mütahassıs celbetmişti. Mütahas harasımı Karacabey içirir çöl * kursta mü ıslarımıza bu usulü öğ- sz ve bii de müt Kl ia Lr 5 cuklu müessese-| © fatanbul'a geler Viyanalıların An: küvvetli müfrezeler ikame olu me o yaln ankasının yardı-, kara'ya celbi Göğe bahsetmiştik. Di sa mahallerden birini tef: tisı ya-' Haber sidığımıza töre ka elik ole Ti ilen başındaki zabite bir',; si unln ne > Se m il Hakkı öm ge için teşeb- beri atılmış ise de isabet ettirileme- sir Dr Giğieler ittiği, pu isata geçmi EE e iz rn işi takip etmek üzerö | Gandii'ye bir teklif... vk Meri ei kir şii Blkivoter Bir eri Dere > Londra, 18 (A.A) — Allahabat'dan İP “öğe Balikesiin ve e m ii male“ Barlar, Kar Minlyi ROMANYA KIRALİÇASI Çankırı, Ankara, Çorum, Uzunyayla, sa Türk inkılabının yeni e gör Bilik Gk Yİ nunda bu usul hususta İktısat Vekilliği. baytarlarımızı azami derecede teşvik etmel ri Fıkra. MUŞLAR! İstanbul hanımlarından bir kısmı mi- ding yapmışlar, nuti irat etmişler dağrlmışlar.. Yalnız bütün bu işler arasında mitingin mühasnn o düşünme ği unutmuşlar. Meydanda yapılan iç an ya protesto, ge sadır — İmakamlara bildirilir. Halktan küvvet almadıktan, halkın fikirlerine terci- man olmadıktan sonra yapılan bir mi- tingin herhangi bir musah: in .n€ farkı vardır? İşte İstanbul'daki” &a dınlar mitinginde de bu nokta ünu- tulmuş: Ne bir it, var, bir teşek. kür. Kararsız dağılan bir içtima. En esaslı ciheti. unuttuklarını ancak bi hafta sonra hatırlıyabilmişler! 'albuki mitin; ya çıkarılan yeni bir kuvvettir. Türkiye bunu süs ve gösteriş tela ii - etmekten çok uza Bu kadar ciddi bir hamle a fahtezi ve tefer- unun için bu eyi bir eser yalla uğraşın. LORD LLOYD GELİYOR. İstanbul, 18 (H. M) — eski Mısır fevkalâde Lloyd bı İngiltere'nin Komiseri Lord u akşam Ankara'ya hareket etti.

Bu sayıdan diğer sayfalar: