19 Nisan 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

19 Nisan 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| b. 3D yal «sayı 4ğİİ Cumartesi 19 4 teri Nim > 4 1930 RM e kel Ban m ER MUHITTIN BEY Viyanalılara(2- ,Muhtelitimiz, kuvvetli olmıyan rakibi m, Dün şehrimize geldi Şehreminimizin bütün | sıhhat ve neş'esi yerine gelmiştir İki buçuk aydanberi Avrupadı bir tedavi se- İt yapmakta olan Vali vekili ve Şehremini ittir bey dünkü ekispresle şehrimize gelmiştir. Ey, Muhittin beyi istasyonda vali vekili Fazlı bey, #net muavini Hâmit, polis müdürü Şerif bey- lerle bütün Ema- net erkânı kar- şılamışlardır. Muhittin bey | istasyonda ken- disini karşılıyan- ların ayrı, ayrı ellerini | sıkmış, hatırlarını sor- muştur. İstan - buldan pek yor- | gun bir çehre ile giden Şehre- minimizin yüzün- de eski yorgun» luk eserleri kal- m mıztır. Mo dün istasyonda kendisini karşı ! İıyan bir muhar. ririmize (şunları söylemiştir : İ len, Muhittin Bey “ Avrupaya ek ve tedavi edilmek üzere gitmiştim. İki “ ây zarfında hem dinlendim ve hem tedavi de aç Paris, Lozan, Nis ve Berlinde birer müd- liyidım. Sıhhatım- ve neş'em tamamen yerine evimi Şehreminimizin neş'e ve sıhhatinin mı dileriz. VAKSİM DAYAG ali muavini Fazlı Bey tah- kata başlandığını söyliyor ' vr ör dayak faslı geçen Taksim merkezi yshamızda başka vilâyetlerden birinde rü olan bir zatın Taksim merkezinde > isminde kir aktöre dayak atmış Yani kaydetmiş.ve bunu pek garip ein nasıl mümkün olduğu hakkında taç, Dün habal 2 tenvirini istemiştik. ünün için valı muavini Fazlı beyi Mesele hakkında fikir ve mütalea- söyl zl B. neşriyatımızın nazarı dikkate M yerek bize şu cevabı verdi: Zinde, ölü beyin şikâyeti üzerine Taksim ie kadı, sökikata başlanmıştır. Bunun bir iki 7 bir N meticelenceğini ümit ediyorum. Eğer ı 97 tahakkuk ederse tabii icap eden in beyşj | Bugün karşısında bir buçuk saat devamlı bir şaşkınlık içinde bocalamış.. Yenâne sayısınıda penaltıdan yapabilmiştir Dün muhtelit takımımız Viya- na şehrini temsil eden takımla karşılaştı ve maalesef 2-1 yenildi. Sor Ziârmanlarda eskiyen, eleman- istibal devresi dığı için bir geçiren vebu sebeple zaif bulunan| 23 Nisan Çocuk Bayramı haftasının ilk günüdür. futbolumuzun Viyana gibi mer- kezi Avrüpanın bellibaşlı bir futbol kuvyetini temsil eden biz takıma karşı başka türlü bır netice al- İ ması zaten beklenemezdi. larının yerine yenilerini koyama e er Den Buitibaris neticeyi (maalesef) kaydile (Oyazmık O yeknazarda doğru bir hareket © gürülmiye- bilir, Fakat hadiseyi bir parça teşrih edersek bu ( maalesef)i çok yerinde ve pek lüzum kullandiğımiz bu telehhüfü daha kuvvetli bir kelime ile ifade etmemizin daha döğru Olala- cağı şüphesizdir . Takım Viyanalılara yenildi. Maalesef çünkü mağlüp edebi- leceği bir takıma yenilmiş ve bir gelebeyi göz göre göre kur- ban etmiştir. Bu Viyana takımının şehrimize gelmesine delâlet eden merkezi Avrupanın meşhur futbol dik- tatörü Her Hügomayzel, Istan- bula Viyanayı temsilen zayıf bir teşekkül göndermekte bir beis görmemişti. ( Alterafi 7 inci sayıfamızda | Lord Loyd gitti Ankarada Gazi Hz.leri tarafından kabul olunacak Birkaç gün evvel geldikten sonra İngiliz omezar- lıklarını ziyaret maksadile Ça- nakkaleye gi- | den İngilterenin | sabık Mısır ko- miseri oOLord Loyd dün avdet İ etmiş ve akşam İ trenile Ankara- ya gitmiştir. Lord Loyd Ankarada bir kaç gün kala: cak ve Gazi Hr. tarafından şhrimize | rimize Lord Loyd edecektir. Bazı gazete- lerde, icraatı iti- barile pek şe- | dit bir zat olan Lordun buradan Hindistana gi- deceği yazılmış- tı. Dün kendi- sini gören bir | mubarrerimizin bu (husustaki sualine çevaben sabık komiser: — Hayır, des miştir, Gazi Hz. lerile görüştükten sonra tekrar avdet kabul edilecek, sonra Roman- |buraya gelip Romanyaya gideceğim. “tmek üzere tekrar seh- Bu vol, Hindistan yolu değildir. | Db 12 sayıfa Dyenildiki YENİ TİYATRO Tekrar sahneye dönecek olan Raşit Rıza Bey ne anlatıyor ? Şadi B. de gelecek, E. Bineme- ciyan Hanim çağırılacak... Feriha Tevfik Hanıma teklif yapıldı. Türk sahnesinin büyük şöhretlerinden birisi olan kıymetli san'atkâr Raşit Rıza, bir infiali takip eden uzun bir ayrılışı mü- teakip tekrar sahneye ve san- 'atına avdet e- diyor... Son haftanın tiyatro ve hatta biraz da edebi - yat hayatında sü- rekli bir hareket, iaanmamakla beklemek ara - sında canlı bir merak (yaratan bu doğru habe- $ rin, ber şeyden evvel san'at he- sabına kaydetti- ği yegâne keli- me şu olabilir tahmin ediyo- rum: Zafer.. Kıymetli san- Raşit Rıza-B. 'atkârı dün gördüm. Başımın içinde bü haberle beraber doğuveren sayısız bir süâl yağmuru var- dı. Bunu kendim kadar hatta çok daha ziyade san- 'at için, kariler için anlamak is- tiyordum. Kendi- sile, evinin re- simler ve biblo- larla süslü bir odasında konuş- tuk; evvelâ: — Uzun bir ayrılıştan sonra sahneye dönüşü- nüz bir büyük hadise teşkil edi- yor, dedim. — En büyük âmil, arkadaş- ların ısrarıdır. Bu şüphesiz.. o dedi ve sonra düşün- dü, güldü, ilâve Feriha Tevfik H. etti; — Sonra kim bilir belki kurtlar yeniden kay» namağa başladı.. kim bilir! ( Alttarafı 8 inei sayıfamızda ) Müzayede ve Miinakasa Maliye müfettişleri kongresinin hazırladığı kanun lâyihasında neler var? (Lâyihenin metni 2 inci seyıfemizdedır. )

Bu sayıdan diğer sayfalar: