19 Nisan 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

19 Nisan 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(VAKIT)N imanda tenhalık lan şirketi müdürü mdi Beyne diyor? ! günlerde ithalât ve ih- | işlerinin azlığından İstan- İmanı pek tenhalaşmış ve | ti rıhtımı haftalarca sefer Adan duran tüccar vapurla- olmuştu. Bunların arasında dan beri posta yapama- ida vardır. lan şirketi müdürü Hamdi Akliyat o buhranının ve Ji- iki tenhalığın yalniz İstan- bünhasir olmadığını söyle- şu izahatı vermektedir. Civarımızda bulunan diğer âr bilhassa Pire, Ya, Rusya limanları İs- gibi işsizdir. Dünya nak- Viyasasındaki bu buhranın sebebi her memleketin “ olan mahsulâtını kendi “miye ogayrıt etmesidir. İan maada bizim limanımı- | İtaha olması Karadenizdeki Metlerin o vaziyetlerile alâ- Ardır. Bir Sırp nazırı 4, oslavyanın maden dar Dr. M. Koroşet Yehrimize gelmiştir . Seyyahlar ve nazırı iitede ederek Romen çek Akat, muallim ve talebelerinden e*kkep 86 kişilik bir seyyah Esi gelmiştir. VUKYUAT 4 Eve ateş! dn, li ulmıyan mektepli stâhını çekince. Miki gece May aşk yüzünden bir einaye şe tümek kalmış Mdisen dn bir gençtir. Yi kahramanı Halıcı İtalya, | şehrimize paskalyatatlin- | âşkertiği kızdan yüz | Çocuk gayramı | Hazırlıklar tamamlandı | Reis Fuat bey şehrimize geldi! İ buradan Viyanaya gidecek Himayei etfal cemiyetinin 23 nisan çocuk bayramı hazırlıkları ikmal edilmiş ve bayram teza- hüratını idare edecek olan ko- mite tarafından her mektepten iki zeki efendinin isimleri cemi- yete bildirilmiştir. O gün muh- telif şenlikler yapılacak ve cuma | günüde Türkocağında bir çocuk | balosu verilecektir. Bu münasebetle ŞEHIR HABERLERİ Limanda kaçakçılık | İnebolulu Mustafanın mavnasından çıkan kumaşlar Rüsumat idaresi tarafından | evvelki gün limanda bir kaçak- çılık vak'ası meydana çıkanı- | mıştır: İki numaralı ambar eşya boşaltan İnebolulu Mustafa- nın mavunası bir şüphe üzerine taharri edilmiş ve baş altında gümrükten (kaçırılmış 53 top yünlü, pamuklu mensucat dana çıkarılmıştır. Mustafa bu | önünde | mey- hazırlanan (kaçak şyayayı “Piyesloti,, vapurun-| programı tetkik etmek Üzere hi- İdan bir yazmacının kaçırdığını Ankaradan şehrimize Mumaileyh kendisile görüşen gazetecilere (seyahati ve 23 nisan bayramı hakkıdda | şu izahatı vermiştir: İ — Burada biraz kaldıktan sonra tedavi için Viyanaya gi- | deceğim. Cemiyetimiz merkezi umumisine gelen haberlere na- | vilâyetlerde cemi- | yetin ve cemiyet mensuplarının çocuk bayramına ait hazırlıkları | ikmal edilmiş ve bilâistisna her taraftan bu seneki bayramın ve | İ yapılacak şenliklerin en yüksek tezahüratla tes'it edilmesi ka- rarlaştırılmıstır.. Çocuk balosüna devet Türkocağından: Çocuk haftası münasebetile 25 nisan cuma günü ( Türkocağında çocuklar için bir eğlenti tertip edilmiştir. Bü eğlemiye 6 - 12 yaşlarındaki çocuklar. iştirak . edebilecek ve yanlarında ailelerinden yalnız İ bir kişi bulunabilecektir;. Bu | eğlentinin davetiyleri gayet az olduğundan iştirak edeceklerin nihayet 22 nisan salı gününe kadar Türkocağı kitabetine mü- İ racat ederek dettirmeleri rica olunur. | B. dün gelmiştir. zaran bütün isimlerini ân Ahmet Hilmi isminde | oturan Nedim hanıma iki ay ! min edilen b ve resimleri hakkındi kavmakamlarda, mütalea İs A Mitiye inşnatra b ıfat vergisi t may ipuda Viyana t © müskirar imalithanesi olduğunu ydası buna a! fabrikasi old ticaret a sOrOUŞ, pa cevabı veril miştir #5 mayesi A Ki İ teribotlar!a miz polis & 15000 rrut sandığını, blan 1 izüm ve İncir fiatla bir tenezzül haşla yu işlerinin aslahi için olması vülmektedir. liman oktruva ahipler gbi limanlara açılacak sanayi | akşam | etmişlerdir. 29 misin ak edecek olar muhtelif salat mümessilleri de varın gideceklerdir mayei etfal cemiyeti reisi Fuat | iddia etmiştir. | Memleket haberleri | Sinemada Bir manda! Evvelki sabah İzmirde İk likte hem komik, hem kork dise olmuştur kurtular ist etm Dİ manda $ Sinet inema una | Nasılsa sahibinin | İ l dan; varındaki tul £ rerek halki » i | de bırakmıştır da sahibi tara danın bilhassa ikten sonra Civarin de ves Feci bir ölüm bir habe 4 olmuştu Hizmet Tefikimizin İ maddesinden takibat | ruhsatnsm. kay- | tamir fenni şe vapılmaktad ! Kavnanasını ö.düren ! | mal ole akıda Bösin öldür hı köy altı mir inde kaynana Ğ rinden — bıçaklıyarak A bir müddet donra vak wşur Bu adam kim? A İbra nim Hali Hf, minde aslen Su Seriyede Ad e bir mahal almak kimiz Sur ikametgâh Bu akşam Sinemeinr: | Alkazar — Çelik kasanın esrarı Alemdar — Kariye Lâten Asri — Casus Markita | Ekler — Talili Tot Elhamra — Leylâklar öça'ken Etuval — İhtiras Lüksenburg — Casus kadın Majik — Renkli Fener | Melek — Hollivut revüsü Opera — Elinizden Şık — Silik çehreler Beşiktaş Hilâl — Çarın yavesi Bar ve Müzikholle Garden — Elli Lis Balet Bekefi, V | Türkuvaz — Arizona balesi ze | L dina Tarasov perim,Madam ve | da cemiyette gayet vasi bir faa- 4 Memlekette Vakıt Inegölde 'AKIT 19 Nisan 1920 — tasarruf Köylülere düğün masraflarının makul bir hadde indirilmesi tavsiye edilecek Hususi İnegöl muhabirimizden: Milli tasarruf cemiyeti birkaç | gün evvel halka bir beyanname neşrederek buhranlardan doğan tasarruf cereyanlarını izah | etmiş ve bu cereyana girmele- | rini tavsiye etmiştir (Beyanna- meler bütün köylere kadar gön- | derilerek herkesin okuması te- min edilmiştir. Cuma günü de İ Türkocağı salonunda bir kısım son İ memurin ve halkla bir musahabe yapılmış, cemiyetin maksat gayeleri izah olunmuştur. ve | Vaziyetin ehemmiyeti karşısın- | liyet sahası görünmektedir. Dü- şünülüyorki, girişilen mücadelede muzaffer çıkmak, emelleri tahak- kuk ettirmek için her türlü ted- bire müracaat edilmek lâzımdır. Cemiyete kaydedilen azaların imzaladıkları teahhüt ' varakala- rının ber hangi bir teahhüt se- | nedi olmadığını, bu kâğıda im- za atmakla yapılan teahhüdün bir milli haysiyet meselesi oldu- ğunu bilmesi lâzımdır. Senede | bir lira aidat vermemek için aza | insanlarada | olmaktan çekinen İ çok tesadüf edilmektedir. Maa- mafih bu da bir meseledir, aza- | ığa davet edilirken derhal dattan bahsetmek aza adedi- | nin çoğalmasına «mani . olabilir. | Tasarruf cemiyetlerinin bu hur susu nazarı itibare almaları lâ- | zımdır. İnegöl tasarruf cemiyeti | bu ciheti nazarı dikkate aldığı | gibi daha başka şeyler yapma- | | | ğa da karar vermiştir. Bu cüm- leden olarak köy ihtiyar heyet- lerini Türkocağına davet ederek köylülerin (o düğünlerde yaptıkları füzeli israfın, vaziye- tin icap ettirdiği tutumlukla gay- ri mütenasip olduğunu izah ede- cek, düğün masratlarının makul | bir hadde olması tavsiye edile- | cektir. Filhakika köylülerin düğün- lerde o yaptıkları masraf çok fazladır. Bu cihet çok mühimdir, köy- lüyü bolluk zamanlarına ait olan bazı it yatlardan neye mütevakkıf ise yapılmalı- dır. İhtiyar o heyetlerini teşkil edenler bir köyün yegâne mes'- geçen insanlarıdır. rehberlik edilirse onlara İ vaz geçirmek ul ve sözü Bu heyetlere | köylerinde faydalı işler görebi- | lirler. İşte tasarruf cemiyeti bu cihetleri düşünüyor, ve teessüsün- | den itibaren başlıyan C. H. fır- Mapa elini İ rilmiş ve kasının devamlı müzaheretine is- tinat ederek bu işlere girişmek istiyor. Kasabamız gençliği sporla o kadar meşgul olmıyorsa da di- ger bazı içtimai hareketler gös- termektedir. Türkocağı gücünün geçen akşam verdiği müsamere bunlardan birisidir. Müsumere sinema binasında ve- sonunda sinema da gösterilmiştir. Gençlerin verdik- leri temsil “Baykuş,, tu. Piyesin manzum ve yüksek olmasına rağ- men gençlerin muvaffak olma- idman | dıklarını iddia etmek haksızlık olur. Bir iki günlük çalışmadar sonra kasabamıza iki üç saat- lık tiyatro (hayatı © yaşatan idman gücünün vasıtaların nok- sanlığı içinde bu kadar bir ha- reket göstermesi takdire karşı- İ lanacak bir varlıktır. Bu gençle- sahadaki (faaliyetleri devam ederse ara kasaba dolaşan bu fasılasız kasaba rin sıra | tulüatçılardan çok daha munta- zam bir temsil heyeti meydan? getirebilmeleri kabildir. İşte bu müsamerede bu isti- dadı göstermişlerdir. 23 nisanda temsil edecekleri “İstanbul efen- disi,, nde daha parlak bir mu- vaffakiyet | gösterecekleri ümit ediliyor. Yalnız o şurasını kaydetmek icap eder ki temsili verenler pi- yesin mahiyetine tamamen vakıf olmaları ve onun vereceği ter- biyevi neticeyi bilmeleri lâzım- dır. Bu müsamereye kıymet ve- ren şeylerden birisi de idman yurdunun bandosu idi. İdman yurdu ayrıca ve müstakil bir müessesedir Kasabamızın id- mancı gençlerinin kurduğu bu yurtta başka türlü bir canlılık göze çarpıyor, 5-6 ay içinde ve tayin ettikleri bir muallimin ne- zaretinde bir bando takımı teş- kil ettiler ki bu suretle kasaba- mızın mühim ihtiyaçlarından bi- İ rini temin etmiş oldular. Bu iki genç kardeş yurdun elele ve fe- rağatle çalışmaları Türk gençli- ğine şeref veren bir harekettir, BR. | Doğum ve Kadın hastalıkları mütehassısı Doktor | Hüseyin Naşit | Türbe, eski Hilâliahmer binası | No. 10 Telefon: İst 2622 TAGANNİ EDEN GENÇ ARTİSTLER «4253x504 Seslerini hayretle dinlediğimiz RAMON NOYARO ve KONRAD NAGEL den sonra şimdi RIŞAR BARTELMES BETTY KOMPSON un refakatile önümüzdeki 21 nisan pazartesi akşamından itibaren ELHAMRA sinemasında ira€ edilecek MAHPUSUN Şarkısı Son derece müessir sesli, sözlü ve şarkılı filminde konuşacak ve mr) ŞARKI SOYLÜYECEKTİR. Çim

Bu sayıdan diğer sayfalar: