19 Nisan 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10

19 Nisan 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 10 — VAKIT Merkez scenes: Galata Köprü başında Beyoğlu 2362. Şube acente Mahmu diya Hanı altında İstanbul 2740 Yalova postası Her gün bir vapur 8,45 de Köprüden hareketle Büyükada ve Yalovaya gider ve aynı “günün akşamı 17de kalkarak Büyükada ve Köprüye gelir. Trabzon birinci postası (İZMİR ) vapuru 21 Nisan Pazartesi (12 de (Galata nhtımından hareketle İnebolu, Samsun, Gireson, Trabzon, Rize, Hopaya gidecek ve dö- nüşte Pazar iskelesile Rize, Sürmene, Trabzon, Tirebolu, Gireson, Ordu, Ünye, Samsun, İnebolu, Zonguldağa uğrıyarak gelecektir. Hareket günü yük kabul olunmaz. Antalya, poslası © (ANAFARTA ) vapuru 20 “Nisan Pazar 10 da Galata nktımından hareketle İzmir, Küllük, Bodrum, Rados, Fet- hiye, Finike, Antalyaya gide- cek ve dönüşte mezkür iske- lelerle birlikte Dalyan, Mar- maris, Sakız, Çanakkale, Geli» boluya uğrıyarak gelecektir. izmii - bersin Süral postası (MAHMUTŞEVKETPAŞA) vapuru 22 Nisan Salı 12 de Galata rbhtımından o hare- ketle Çarşamba sabahı İzmire gidecek ve akşamı İzmirden hareketle Antalya, Alâiye, Mersine gidecek ve dönüşte Taşucu, Anamor, Alâiye, An- talya, Kuşadası, İzmire uğr- yarak gelecektir. 'udanya postası Cuma, Pazar, Salı, Çarşam- ba günleri idare rıhtımından 9 da kalkar. Kiralık Yalova kaplıcalarında ber- ber, tuhafiye, boyacı, tütüncü ve gazeteci dükkânları birer sene müddetle ayrı ayr icarı müzayedeye konmuştur. Mü- İ zayede nisanın 26 ıncı cumar- tesi günü saat 14 te icra kı- lmacağından talip olanların maktuan ellişer lira teminat akçelerini alarak Levazım mü- düriyetine müracaatları . Ea DOYÇE LEVANT Linye ilambune. Brem; Aavers, İstmbel ve Bahrisiyab arasında azimet ve avdet muntâzam postaları Prem vers ve Raterdam. mza rmuvasal, Hambar dan İman NOPLİYA vapuru limanımızda MİLOS vapuru 27 nisana doğru AKAYA vapuru 29 nisana doğru YOLOS vapuru 4 mayısa doğru Bargaz Varna; Kü Jimanımızd, ce, Kalas ve Trail için » hareket edecek Yaparlar; NOPLİYA vapuru Ilmanımızda AKAYA vapuru 29 - 30 nisanda tahmilde Anvers, Roterdam ve akında lmanımızdan hareket edecek yaparlar IMROS vapuru llmanımızda GALATA vaputu 27 - 28 ni- sanda tahmilde 4-8 mayısta tahmilde NOPLİA vapuru 9 « 10 mayısta tahmilde Fazla tefsilât için Galatada “Ovakimyan hanında umum! a- centalığına müracaat, Telefon: Beyoğlu 641-674 VOLOS vapuru ktenen vapurlar 19 Nisan 1930 IMAYISŞ: ömrü YALOV Bu sular (911 Bevnelmilei Roma Serg e tak Her türlü “Sihhi Tesisat Her sınıf Otel ve Lokantalar Gazinolar - Salonlar - Eğlenceler I MAYIS dire marhar olsrak Satılık evler ve arsalar İstanbul emvali eytam idaresinden: 1 — Halit efendi ile Fatma hanımın istikraz ey- ledikleri mebali& mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan Kasımpaşada Camiikebir mahallesinde Yemeniciler sokağında eski 2, 4 ve yeni 2 numaralı (4 zira üzerinde zemini çimento döşeli, stor kepenkli, köşede ve cami karşısında O ! odayı havi kârgir bir bap dükkân, — Sadberk hanımın Üsküdarda Tavaşi Hasan ğa mahallesinde Selim paşa taşı sokağında eski 38, yeni 54 numaralı ve 12 zira üzerinde 7 oda, 4 sofa, 1 sandık odası, 1 mutfak, 1 kuyu, 1 sahranç, 4 halâ ile 548 arşın bahçeyi havi dışı boyalı ahşap binanin nısıf hissesi, 3 — Nurettin Efendi ile Şerife hanımın, Cerrah- paşa Kürkçü başi Ahmet Şemsettin mahallesinde yeni 28, 28-1 numaralı ve biri 45, diğeri 70 zira üze- rinde ie 2 oda, 1 sofa, 1 mutfak, 1 kuyu, 1 halâ, e 3oda, isofa, i mutfak, 1 kuyu, 1 halâyı havi 275 er arşın bahçeyi müştemil ahşap 2bapev, 4— mii oğlu Hasan efendinin, Feriköyde eski Büyük yeni, cedit Ok meydanı sokağında 16 mükerrer eski, 18, 1-2 yeni numaralı ve 108 zira üzerinde 4 oda, ! sofa, i mutfak, 2 halâ ile 72arşın bahçeyi havi birinci kat duvarı kârgir, üzeri ah- i şap bir ev, 6 — Ömer Fevzi efendinin, Sultanahmette Ka- ba sakal mahallesinde eski Kemeraltı yeni 15 met- relik caddede eski 5, yeni 9, 11 ve 398 harita, 20ada numaralı, tevkifane binası yakınında 8,80 metre cepheli 285, 75 metre murabbaı bir kıt'a arsa. Yukarıda borçluları ve mevkileri yazılan arsa ve binalar müzayede ile satılığa çıkarılmıştır. Ta- lip olanlar ve fazla malümat almak istiyenler her gün saat 15e kadar İstanbul Adliye binası dahi- İinde istanbul Emvali Eytam idaresine müracaat i etsinler. Istanbul emvali eytam idaresinden: Tahir efendi zevcesi Ruhiye hanımın istikraz eylediği mebaliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan Kartalda Kasaba mahallesinde Saraybahçe so- kağında, istasyon karşısındaki hükümet konağı bahçe- sine bitişik 220-16 numaralı 2258 zira dahilinde 9 arşın kutrunda duvarlı bir bostan kuyusu ile bir kat metin ve 300 arşın terbiinde natamam kârgir hane inşaatı bulu- nan muhterik köşk arsası satılıktır. Kıymeti muhatme- nesi 1580 liradır. Birinci ihalesi 550 lira bedelle talibine 16-4-30 tari- hinde iera edildi. Kat'i ihalesi de 3 - 5 - 930 cumartesi günü yapılacaktır. Fazlasına talip olanlar o gün saat 15 e kadar Adi ye binası dahilinde Istanbul Emvali Ey- tam idaresine müracaat etsinler. İ lira. Artırmanın İstanbul 4 öncü icra dairesinden : Gayri menkul malların açık arurma ilârı Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne bir baphanenin mısf hissesi, Gayri menkulün bulunduğu mevki mahallesi sokağı numarası: Kum- kapı Nişancası çeşmesi 23 numaralı hane Takdir olunan kiymet amamına yapılacağı yer, gün ve İstanbul dördüncü icra dairesi * 930 perşembe sazt 14 il T6ya olduğu şarfnamesi 6 - 5 - 930 #eihledis ibareli 930 za 146 numara ileİstanbul dördüncü icra dairesinin .müayyen o numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. ilânda vanlı olanlardan fâzla maltmat almak isteyenler işbu şartnameve ve 930 - 146 nümarasile İstanbul dördüncü icre me- murivetine müracaat etmeleri. 4 — Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin yüzde yedi teminat göt- terecektir 3 — Hakları tapu sicilile sabir olmı yan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadar- ların ve irtifak hakkı sahiplerinin ve hususile faiz ve masrafa dair olan Tddi alarmın. İşbu “ilân T. itibaren: 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me muriyetimize bildirmeleri içap eder; aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmıyan- lar sanş bedelinin paylaşmasından hsriç kalır. 4 — Gösterilen günde arurmava iş- trak edenler artırma şartnamesini oku müş ve İüzümlu malömeti almış bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar Olu surlar, Üstünde bırskılan gayri menkul lerin bedeli zamanında verilmezse gayri menkul ikinci bir arorma ile satılır bedeli farkı we mahrum kalınan yüzde beş niz ve diğer zararı ayrica hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizçe acilen tahsil olunur. eş numaral şart tahakkuk etmek kaydile üç gırıldıktan sonra gayri menkul en ğök artıranın üstünde bırakılır; Şart tahakieuk etmezse artırma geri bırakılıp alıcı taah büktlerinden kurtulur o ve teminat ta kalkar, 5 — Artırmanın birinci veya İkinci olmasına ve gayri menkule teallök eden kanuni hakka ve satışın tarnna göre diğer şartlat vergi; belediye/ tanziliye; tenviriye, vakıf icaresi ve bileömle rüsüum müşteriye sittir, Yazılan hane yukarda gösterilen23-5-930 tarihinde istanbul dördünel icra memur- lağu odasında işbu ilin ve gösterilen arurma şârtnamesi dairesinde savlacağı ilân olunur. Emniyet sandığı müdürlüğünden: Mehmet Sabri B. Fatma Kâ- niye ve Enzile ve Nazire Hanım- larım 6749 ikraz numaralı deyn senedi mucibince Emniyet san dığından istikraz (eyledikleri meblâğ mukabilinde sandık na- mına merhun bulunan Beyierbe- yinde elyevm Camii şerif s0- kağında eski 8 mükerrer yeni | 2, 4 numaralı ve biri yüz yirmi | dört diğeri yetmiş iki arşın arşa üzerine mebni biri bir diğeri iki kattan ibaret biri üç diğeri dört oda, birer sofa, birer mutfak, dört bin dört yüz dört arşın bahçe ve müştemelâtı sai- reyi havi iki hanenin tamamı vadesi hitamında borcun verilme- mesinden dolayı satılığa çıkarı» larak sekiz yüz elli lira bedel ile müşterisi namına kat'i ka. rarı çekilmiş iken bu kere yüzde on zam ile başka bir müşteri çıkarak müzayede bedelin 935 liraya iblâğ eylemiş olması cihetile mezküör iki hanenin 21-4-930 tarihine omüsadif Oönümüzdeki pazartesi günü tekrar son mü- zayedesinin İcrası ve muamele- sinin ikmali mukarrer bulundu- ğundan talip olanların mezkör günde nihayet saat on beşe ka- VAKIT ın" Cüçük ilânları > Her gün neşrelun ... Tarife. 1 Defalık vin ihtiyaç kalmayın-) caya kadar ( 10 defa) ilân edil- mek üzere maktu Abonelerimizin her üç ayle için bir delas meccanen! 4 satırı geçen Tl. ............i satılık yer ——— — — Acele satılık hane — Üsküder Toptaşı Atik valide mahallesi Köprülü könak sokağında No,4 alm odalı hane scele saolıktır. Taliplerin “Valide Gzrisi müezzini Mustafa Efendiye müfâcastları Kiralık ve satılık köşk — Eren köyünde Suadiye Hat koyan yedi odalı derununda kuyu ve vasi. bahçeyi havi kırk beş nitmarslı könk kiral satılıktır arzu edenler müracaa: eylemeleri. Satılık hane: Şe Çukürçeşme yarında Marmaraya » ezareti ve itsalindeki vöşke ade bağıda van arkasida aralı beş ia Taş — Kullanılmış markalı Türkçe, İngilizce eli . İdarede 11 numaraya mürac: Remington klâv Lüks gramofon — Ficm çants hem salon İçin fevkalâde vüksek sesli maroken 113 A Kolo; 50 lira noksanına Sirkeci gü imrük kimyahanesinde Şerife H. Alım İyi cinsten — 2 Bir seyahat veya tiyatro dürbünü satın almak istiyorum. Vakıt idarehanesinde ( Dürbün ) adresine müracaat, İş aranıyor Fransızca, İtalyanca ve Türk- çe — bilen daktilograf bir Türk hanı mı hususi şirketlerde veya müesseselerde iş aramaktadır. İstiyenlerin Vakıt; Dak tiloğraf adresine müracaatları, Ders İngilizce ve Fransızca — Fe yeni usullerle hususi dersler. Tepebaşı SI Na. Hacopulo apartımanı ikinci kat ATT Dr. A. Kutiel Gizli ve cilt hastalıkları mütehassıs Karaköy börekçi Fırını sirasında No 38 Profesör Doktor M. Lutfi Gülhane ve Cerrahpaşa hastaneleri Marazı tşerih muallimi Dehik ve intani hastalarını Cuma ve Paz mada her gün ikiden sonra Divenyel" Şekerci Sokak N.7de kabul etmektedir. Tetefon : İst 2296 Osmanak Hukuk dairesinden: Osmancığın Kara oğlan oğlu Ha Asliye mahkemesi Dodurka — kariyesinde n mahdumu Meb hukuk kısmıns Kara oğlan Oğ” asker? meçhul met mahkemei asliye bilmüracaa amca zades tu Osman umumi seferberlikte sevkolunarak Hayat ve memst bulundagundan merkum 0), pine hüküm: itasımı talep v muhakemede merkum Ox seler berlikte askere sevk olunarak olduğu aşılmış oldu, (07) ve (3 yapıları tahkikat neticesinde 19.10.9090 tarihinde kâra makla tebliğ makamina kalm olmak (N. 189 re keyfiyet ilin olunur, VAKIT 2 dar Sandık idaresinde hazır bulunmaları lüzumu ilân olunur. Abone olunuZ

Bu sayıdan diğer sayfalar: