19 Nisan 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12

19 Nisan 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

f Caze'amisin öiküm yan ve reüim'ei, külün haklan imahfundar , « Gazeteye gönderilecek mektiipların üzerine İdare içinse (İdare) yazıya İ ait se (Yazı) işareti konulmalıdır. — ektenlara ederindem, bermeli mekedderesin sektanlara b vulmuy preterm | bertekmasından ve Sünlerm münderimebeden Kare we es'al değildir. , Terme Devlet demiryolları H. P. mağazasından: 29.3-30 tarihinde müzayedesi yapılıp verilen fiatlar haddi | lâyıkında görülmediği cihetle satılmıyan muhtelif miktarda mevcut | olan ahşap ve maden fıçıların 20-4-30 tarihine müsadif pazar günü saat on dörtte müzayedei aleniye ile satılacaği ilân olunur. Devlet Demiryolları Haydar- aşa mağazasından: Müğazamızda mevcut 'palanga, palanga makarası, 17 ton ka- dar kablo tel, araba tekerleği ve muhtelif madeni malzeme ile simd ye kadar muhtelif tarihlerde müzayedeye çıkarıldığı halde satılamıyan malzeme ve eşyanın 26-4-30 tarihine müsadif cumar- | tesi sünü aleni müzayede ile satılacağı ilân olunur. 45 AKMA A —> Büyük Tayyare Piyankosu 8inci tertip düncü keşide 11 Mayıs 1930 Keşideler; . Vilâyet, Şehremaneti, (Defterdarlık, Ziraat ve Osmanlı bankaları. mürakıpiarı ve balk huzurunda yapılır e Büyük ikramiye 45, 000 iiradır. Her keşidede çıkan numaralar tekrar do'aba konmaz. İş, Maarif vekâle seraya : v Miuharrir ve tabilerin nazarı dikkatine Gelecek ders senesi başında neşredilecek mektep kitapları liste- sine konulmak Üzere muharrir ve tabiler tarafından yeniden gön- derilecek kitapların tetkik zamanları, şekilleri ve şart'arı şunlardır: 1 — 15 haziran 1530 tarhine kadar vekâlete teslim edi'miyen kitaplar 1930 - 31 ders senesine ait kitap listesine konulmıyacaktır. 2 — Tetkike gelen kitaplar temmuz nihayetine kadar tetkik etti- rilecektir. 3 — Tetkik için gönderilen kitapların iki nüsha olarak ve yan makinesi ile kâğıdın yalnız bir tarafına yazılmış olması ve hafita resim ve şekil gıbi kitaba ilâve olunacak şeylerin de beraber bu- lanması lâzımdır. Bu evsafı haiz o miyan müsvedde'er kabul edil- miyecektir. 4 — Tetkik işin muayyen müddet. zarfında ikmal olunacak ve temmuz gayesine kadar icap edenlere tebliğat yapılarak kabu' edi- | len kitaplar 15 agustosta neşredilecek !isteye ithal olunacaktır. 5 — Bu suretle tetkike verilecek kitapların Maar'f vekâleti neş- riyat müdürlüğüne teakhüt ü olarak gönderilmesi veya elden tedzii lâzımdır. - Çanakkale vilâyetinden: Çanakkale wlâyeti dahilinde Balya» Çanakkale yolunun Çandan itibaren vilâyet hududuna kadar olan yirmi bir küsur kilometre tult üzerindeki imalâlı sınaiye ile tesviyei turabiye amel'yatı vahidi kıyası fiat üzerinden kapal zarf usulile münakasaya konmuştur. Münakasa 14 mayıs 930 çarşanba günü saat on beşte Çanakkal» v.lâyetinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecekler teklif mek- tuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat on beşe kadar Çanakkale valiliğine vermeleri lâzımdır. Münakasaya konan işbu inşaatın muhammer “edeli 200000 liradır. Talipler münakasa şartnamelerıni Çanak. le, Bilikesir, İzmir, İstanbul baş mühen- disliklerinden ve Ankara yollar umum müdürlüğünden tedarik edebilirler ve münakasa evrakı dosyasını mütalea edebilirler. Daha fazla malümat istihsaliyle mahalli tetkikat icrası için Ça- nakkale baş mühendisliğine müracaat edilmesi lâzımdır. Ticerette muvaffakiyet yal- nız iş bilmiye il, mües- sese yerinin MERKEZ bulunmasına da bağlıdır. URERN BEY KANI MATBAA 1STANRUL | Babalı, Tet » #88 CİPARE — İŞLERİ » 1m Fatihte Haydar medresesi Şehzadebaşında Darülhadis medresesi Beşiktaşta Kılıncali mahallesinde garaj Arnavutköyünde 12-24 No hane Vilâyet daimi 930 çarşamba günü saat on bire taliplerin encümene müracaatları. Mahkeme Temyiz Hu Jstanbul dördüncü scra dairesinden Şişhde Bomontı caddesinde Bulgar çarşısında Hocaibrahim mahüllesin- de 5 numaralı hanede sskin iken hâlen ikametgâhları meçbul ve ka- nuni wmümessilleri bulunamıyan Emin paşa zade Ekrem Dev zevcesi Me- lek Gülşen ve mahtumu Kemalettin Bey ve kerimesi Fatma Leman ve Ayşe Lebibe hanımlar Alacaklı Todori Efendiden 8 ağustos 337 tarih ve 21,99 maralı iki kıta Kartal tapu tasarruf senedile bilihale ve bılhesabe borç aldığınız 2200 liraya mukabil uhteniz- de bulunup velaen ferağ eylediğiniz hanım nü- ge © veya: DA “ODA Kiraya veriliyor ANKARA CADDESİN- DE VAKIT YURDUNA MÜRACAAT EDİNİZ. 5 V i - m Şekip Habip Cumartesi, pızartesi, çarşam- ba, perşembe Ayasofya Yere- batan caddesi Hacı Süleyman apartmanı Tele on: İst. 3035 Emlâk ve Ey- tam bankası ermayesi, 20 00.000 ürk ri İbtiyat Akçesi 754,000 ,, İnşaat ve Emlâk üzerine müsait şeraitle Para ikraz eder Blumum Banka muamolit İstanbul Şubesi Bahçekapı 3972 Telefon İstanbul : Kütahya sulh hukükünan : Küsah: yarın Saray rpahallesinden dülger zade mütevelfa Hüsnü Elendi kerimeleri vekili Sülerman Efendi. ile müddej aleyh Auf ve “Refik Efendi ve *aire o meyanında mütevekkin - izilei şovu davasının icra Kilinan wuhikemei givnbite Tetideinde | şuvuun İzslesine 923 mart 930 tarihinde |! karar verildiğinden hukuk usulü muhağ | kemeleri. kanununun 407 inci maddesi mucibince sekiz gün Zarında müracaata temviz etmedikleri takdirde hükmün | kesbi katıyet edeceği ilân olunur. Kartal kazasının o Tuşla o kariy& sinde köşk bayrı sokağında vakı yirmi üç dönüm üç yüz on iki zütralı bir kıta zeytinlik yerile miki Ve otuz bir dönüm iki evlek iki yüz otuz “üç zira vüsatindeki ara- 2inizin satılmasını alacaklı vekili talep etmiştir Man resiilmal ve resmi tahsil ola- rek yüzde beş hesabile ceman 2310 lira ile beraber tediyesi hakkında Ankara caddı UYAZI Balâda muharrer emlâki hususiye icare verilmek üzere 7 ©0999089990996 920999 e Tm i Yeni icra ve iflâs kannnu şeri Hâkim oğlu Ahmet Refik Bey .. .. ..“ 3 üncü cilt neşrolundu Bütün nümunelerilc ameli ve nazari mühim bir Her cildi 150 kuruştur. Satış merkezleri; İstanbul Ankara © desinde VAKIT, CİHAN ve İKBAL kütüpaneleri. | dükkânında Mustafa Efendi müs | Kolacı dükkânı v —e SAYISI HER VERDE & KURUS EZ © —— — VE İDAREHANE “VAKTT YURDU Teleral: VARIP, partı encümeninâ kadar müzayedeye konu tuk ve İcra azâsindan 686006) İssanbul dördüncü icra Handan: Nargileciyan Maksut Efendi! cesi Mariçanın Agop Nargilecitiği diden 341 senesinde 3007 muaf marasile istikraz eylediği on bil mukabil birinci derece teminat İĞ len Beyoğlunda o Feriköyünde Bİ re caddesinde eski 137 mükemii 228-38 numaralı tevsi çe dükkân ve fevkanl sükmayı gir; bina otuz gün müddetle iha liye ilânına konmuştur. Mezkâr? umum mesabası 234 arşın terbili bundan yüz altmış iki arşın yel #antim olup birine kas kargif? kan ahşap bina yüz elli altı ari sekiz buçuk santim © alişip aksa” zemin ka tamamen çimentö olup üç bölme ile, perukâr dükiği kolacı ve kolacıya icar olunan merdfğ ve helâyı havi mutbah ve atel müstamel kısım ile kolaçıya sit bölme'i asma odayı mvhtevidir. #5 oda ve aln bodrüm olan kolacıya icar oluna da Panayot efendi Kiracıdır. i Arkadaki Davutoğlu . sokağın imridat eden bahçenin kısmı CÜfĞİ zulmuş çini ile döşeli olup dd ile aralarında beton merdiven ve arkasında duvar vardır. tebliği muktazi ödeme emri ikamet- gâhınızın meçhuliyeti hesahile teb- liğ edilmemiş olduğundan tarihi ilandan itibaren on üç gün içinde 930.10 dosya numarası ile İstanbul dördüncü. icra dulresine mürücaatla borcunun tamamına veya bir. kısmı- ni alacaklının takibi icrası hakkına Irirazınız varsu bildirmeniz veya ve tarihi iilândan İtibaren doksan gün Zarlında borcu overmemz aki takdirde: mefruğun < satılacağı ödeme emri makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (9380-10) —— G resor hakuk hâ'imliğ nde.: Müddel Bavrakıar oğlu Tevfik Fikret beyin Keşabin Hisar ustu kariyesinden Kaptan oğlu Feyzi aleyhine ikame eyle- diği ba senet iki yüz doksan firs alacık davasindan dolayı müddel aleyh Feyzi- min ikametgih meçhul olduğu ve dave- tiye makamına kaim olmak iizere ilânen tebliğat vapıldığı halde müracaatta | lunmadığından » gıvabinda | İcta muhakemede müddei ( tarstından olunan senet hakkında ititazı bulundu. Ru takdirde beş gün zarfında iirez hak: | kı mahfuz bulunduğu ve itiraz etmediği takdirde hukuk usulü mubakemeleri ka. nununun 409 inci maddesi tevfiken vakaları ikrar addile kara rileceğinden gıyap makamına kaim mak üzere ilâh olunur. 19-494) ri İRAN | Cilt, saç, frengi hastalıkları mütahassısı DOKTOR Ahmet Hâmit Galata, Voyvoda caddesi Atina bankası yanında her gün. üçten sonra. bu. kılına; İbraz ahkiimına ves ok ğ # yi i kata çıkılacak merdiven ile üst MW kıldıkta bır koridor üzerinde isissli bulunan iç içe Iki oda tarafından zemini asfalt murpak” istimal olunan aralık üstü buzl$j mestur bir sola kezalik üstü yana iki oda birhelâ sokak ve İşbu odaların önlerinde zemi to demir parmaklıklı korkuluk! ve bahçede merdiven altnda £ olup mecmuunda elektirik ve t#©j tiban vardır. Üst katta sükna Cemil Bev sakindir. Ale kann © var ve tavanı tam kârgir olup ö kısmı ahşaptır. Hududu ; Bir tarafi yan hanesi diğer tarafı Bedros Şök yan arkası Davudoğlu sokağı Büyükdere tramvay caddesi ile © tur. Tamamı yedi bin sekiz yü İfa kiymeti muhammenelidir. ların kıymeti muhammenesinif onu nisbetinde pey akçesini m ş -5 - 930 tarihinde saat Ofü ön beş buçuğa'kadar ve dosya numarasile ve fazla mal its edileceğinden ii iracsat evli .... nu Felemenk Bahr yi m Bankası ; Merkez Amister&# Hezun sermayesi: FI, Bİ ediye edilm ş sermayesi: , “ akçesi: stanbul şubefi Galata enli yn Tel; Beyoğlu 3711 İstanGul tali şu Istanbul Alalemci re Sy Her nevi Banka ve kiralık

Bu sayıdan diğer sayfalar: