20 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

20 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© No. 31$1 Ol Gündelik. ANLAŞILMIYAN NOKTALAR Memleketin iktısadi vaziyeti bir fısıldanıyor. Yürekle is ve dehşet veren bir homurtu halind azetelerin sütunlarma ak- r. Fakat, bu m mahiyetin ayıp müspet ve MN bir tecelli etmelidir. Zira, mevzubahs olan ik her Dale umı ee eder bir sey olduğu için bunun tashih ve Lamine alk kada e hükümetin de enfaati.olmak karel umi işlere taalluk glelerde yalnız itiraz kâfi gire h de ağız açmak Ii za“ de kalma; le rinde bütün fena none > akıbeti bu olmuşt Ya kağ KADRİ. — Mena iğ İLHAKI GÜNÜ. Paris, 19 (A.A.) — Cezayir'i in Gez sa'ya iltihakının ye ti yıl dönüm münasebetile yapılacak merasim: ini Tak için ayan ve meb'usan Ceza- birgök yir'e gitmişti: iştir. —>—>e m — YİRMİ BEŞ TAYYARE İLE TENEZZÜNE ÇIKTILAR. , 19 (A.A.) — Hava dün a İcna a halde ekserisi kibar âlemi ne mensup çi kadar İngiliz m > adın yirmi askal ds EA için Avrupa- Fakat Belçika mecbur olmuşlardır. biraz yatışır yatışmaz yollarına devam €deceklerdir. ie OğNU TAYYARE SUKU Ve Gity, 19 ÇA. A) — na dei Amı Gazi Hz. Japon Sefirini Kabul Etti. LİLLİ SANAYİ NUMUNE sEmii BUGÜN AÇILIYOR. VAKİT BİTTİ. Mili Milli Sanayi SERGİNİN TANZİMİ DÜN GEÇ İktısat ve Tasarruf Cemiye- ne Sergisi eden AR 20 NİSAN 1930 LORD LLOYD. Pe SABIK MISIR LADE KOMİSERİ m GELDİ. İngilterenin e Mısır fevkalâde iseri Lord Li dün bah sle şehrimize ge eN ve istasiyonda K komi: pre: sabah eks- mesai eiesinde ezik tanzimi. bit- Ke ye MA miri izli a İngiliz Sefareti erkânı memurini tara- işti Bugün; era Vekilleri, Mület a amlar e sml lisi azaları, devlet dairelerinin erkân | <araPalasa misafir olmuştu: ve müdürleri, Sefirler davetlidir. KAYADA, Serginin sa esnasında Cemiye- Rei: Hirdbiğ EEE saat on ye- tin Umumi Kâtibi İzmir Meb'usu Rah-| dide şehrimizde ilm a olan sa- bık ya SIK gr elimi Lord mi Bey bir ik irat BAKAR; y e me IZMİR HALICILARININ KASKAM İPLİKLERİNİN İHTİYACI ir'e müteallik bazı iktısadi işler mum! beri daledini ta göre; ; Tu rgut raç iye, cirler için celbedilen kutu ve lar ile başka sebeplerden sem ihrac k ve va ya iin selen yarlerin ihraç m detinin daha bir htiyacı tesbit edilmiştir. kür miktar Paris, 19 A. üç ayı yar 16 milyon ştur. Bu, p İLE nispetle bi (A. sinde azalmıştır. —e İZMİRDE LİK MAÇLARI. İz 19 (A. 22 larında Karşıya: karş bir rle Yaldız, temdidine e ve Maliye Vekiliklerince mu- idaresine 300 bin il "kabil B- — o — NSANIN İTHALATI. ) 0 senesi > zarfında ee ithalatı 14 mi a baliğ Ei 477 bin frank rad- e lik maç an Bayrak iyefti Jill Reisici irat etmi Japon Büyük Elçisi Çankayada. dr .) shida cenaplarını bul ri namesin İngilterenin Sabık Mışır fevkalâde ve pi e komiseri oyd € | Vekilimizi yan Sike Loj Cenaplari beli ee rn ir. Fıkra. AĞIZ VE BAŞ. irler, gevez: Ke değil, dü- Si kafaların eseridi çin ha- e bu fırtınanın Fırtıma | me, Te karşı iki ile mağlüp etmiştir. — e — ESNAF mai ŞUBESİ, A.) — Eshaf ve ahali dün mera- İzmir, 19 , ii Alpi şubesi simle açılmıştı EKTEPLERİN TATİLİ. merkez, tatil zamanlarını Vila; Ankara yet aza ve ini una nazaran vilayet merkez ve kaza kiler mayısm yirmi sekizinde, ve üçünde Son t £, köy mekteplerinin mayısın on vti Gülimeğeri sir etmiştir.. Gidi t İdare Heyeti son içtimaında k tesbit uyanık, dir. Bı i aşkın Lina di akılsız başındır, ve Di eksik ze! iye mile memnun edecek hiç bir hi yakar. ünya il pie en faydalısı- nı, en şuurlusunu birer birer seçerek se- köy)|kiz on senenin ma reisi bal nde tari “ herisi ah- al y ile e düşmüş ve üçü telef ol ii bazı talebe velilerine de tayin edilmiştir. cezalar k ze! mak iz gidin birkaç bin kere ri la- İdır, F.N. 8 sun dün sese Hitin. İki id iyet w ümhur Hz. REİSİCÜMHUR Hiz. JAPON sm İSİNİ DÜN ETTİ. nkaya köş- Çai künde yeni Japon sas Ysaburo Yo- mutat mer: imei © efir ım ederek atideki nutku. si si Hz. Kreşi Japon İmparatoru Hazret- nezdi devletlerinde Tev- has ve büyük elçi sıfatile ie murah iin buyurduklarını bildiren mektu; 1p> takdim etmekle arı Zati ii kesbeyli Kıymetli bi ire nihâ- eren mektupları dahi gö zaman- en lerim canda olacağını, ütün bir a ve küme ğer ER ütün ga) arzularımın tahal Tr sami ve mehzul mekten hiç bir selefim Ee se a da Zati Me takdim um. değerini ge ettiğim evletinizle tema- »tine ir tmiş m aman geri ki dü olan göster- BAZ G Reksicümhur Hz. bilmukabele atide- Büyük E cut ölan ziyade inkiğan - daki nizin İ Tür da pek e refahını bi sözleriniz “beni cid kiyede derin nutku LE arm ça İmparatoru Haz- Iduracak ve zonleniliredel. kuvvette olduğuna şii, GAZİ ejnin Ş yatı üçüncü phe yoktur. Her yerde 5 kuruş, Hilaliahmer Kongresi Bugün Açılıyor. KONGRE YENİ BİNASINDA 10 da TOPLANACAKTIR. Hilaliahmer Cemiyeti isi bugün saat onda Yenişehirdeki umu- mi merkez binası salonunda içtima ede- cektir. kere imi Meclise intihap olunan zevat raftan gelmiştir, bugün içtima a irak edeceklerdir. IKTISADI ZIRAİ IN. TATBİKİ Üni İcra Vekilleri Heyetince tetkiki in- taç edilen iktşisadi ve zirai yek. rin tatbiki için icap eden tahsisat mik tesbit m İktısat Ve Vekik tarının ince şube müdürlerinden istenmiş- liği i İstihbaratımıza göre: bunlar ikmal ve Vekillik makamına takdim edilmiş ve dün en Vekili Şakir Bey tarafından tetkik edilmiştir. Çİ Vel ri Bey dün akşama doğra t kısmına gelerek Vekillik işlerile ig etmiştir. a İZMİR'DE İLK BAHAR AT KOŞULARI. A.) — İlk bahar dördün. pılmıstır. İzmir, 19(A. at koşuları ai İli ei koşu satış ko: şi EĞ iyii arap erkek ve dişi taylara İkramiye ü öctre idi Hasan Ağan Hakkı Efendi'nin Meftun'u ikinci, lemal Dervişi üçüncü ei ei kosu handikap koşugudur. e daha yukarı yaşta yerli ve arap mahsustu. Yedi at m ğe ka Ge e a Efendinin at ve kısraklarını işti Da leke safe 2600 metre di'nin erek z S sesi Ma ez ni "i ikinci, e Ağanın Say- gelm ü koşuya w ii gi eği da ve daha yukarı iştirak etmiş- satış koşusu olup ai yaşta halis kan ingi- rn İkrami- inasebetlerin daha na eitim sel den * me: de memleketiniz hakkın- bir ve samimi mul i #nillet arasındaki bu sağlam mü, olabilirsini aşmetli lerinin ndeki ve mi abu! > nasebetlerin | kuvvetlenmesi için sarfe-| ayrette ve Su vazife- benim uriyet hükümetinin e türlü yaldız emin on İmparatoru Hazret- ın Devletinin! temenni ederi emine ie ik Rüştü B. hazır bulunmuş- hı habbetli ri Hariciye Ve-İ dini: ye beş ve lira mesafe 1000 metre idi, ednarü ale ayni za- ii u koş İ RN iş Andi ya zade Refik Beyin Mis ri ikinci, Fuat iy Rejan'ı ğe gelmiştir. eşinci koşu dört aki a ve arap vü ni ta i 2400 ui. İkramiyesi 500 mesafesi keza Leylâ ' Dudu'su ücüncü üye Imiştir,

Bu sayıdan diğer sayfalar: