20 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

20 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE 3 7 YAYAYAININIAUNININININANIN : Gi ; YAYNUNININUNUNUNINUNUNZNININİ, SATIN ALMA KOMİSYONU TLANAT SUTUNU. $ : SATIN ALMA me | KOMİSYONU Sevindiriniz! —— 3700 e pamük şerit. N 'Taahhüldünü ifa edemiyen müteah-| hit namma A mamulatından dört bin çift yün eldiven ayni şerait dahilinde pazarlıkla almacaktır. Taliplerin şart ş* name ve ni ini üzere her Yukarıdaki malzeme pazarlıkla 26 | nisan 930 da saat 14 de alınacaktır. Ta» | liplerin şartname için her gün ve pazar Bu hafta Çocurların sevinç | See eee sne e müracaati. hularli girmeineni için pazarlıkla MöndEk haftasıdır. Çocu ğu en çok 2,000 kilo yerli sabun. ve kanal yaptırılacaktır. İhalesi 21 nisan — id Yukarıdaki majzâme pazarlıkla 23 nisan o si saat on birdedir. Talip o- sevindiren Şey KUMBARA 930 da saat 14 te almacaktır. Taliplerin lanları mamesini görmek üzere her şartname için-iergün ve pazarlığa gire gün ve pazarlığa iştirak için o gün o sa- dır. atta merkez satın alma komisyonunda bulunmaları. 2-8522 İ mek için deo > teminat ile müracaati, 2—845! Beş bin liralık yulaf pazarlık sure- tile a g şinasi çiz kekemelik e Kumbara hem ar in eşi A Vi Karar alıştırır, hem de onu sevindirir. Mi KUM BA RA ; ALINIZ tın tedavisi için Yüzumu olan malece« ş ye talip zuhur etmediğinden tekrar pa zarlıkla mevkii mi asaya koni caktır. Yedinde mevcut yula- #r olanları: n. nümunelerile birlikte - pa- İzarlığa iştirak etimek üzre 22 nisan 930 tarihine, müsadif salı günü saat 11 de Merkez satın alma komisyonuna müra- caatleri mamulatından , haki enkte erli a yedi ye metre elbiselik kumaş pazarlık- la 24 nisan 930 çarşamba ya mc okumak üzre tar. Taipei ye imunesini her gün a hususiye müdiriyes öri rgün ve Barirlığa işti- i rak edeceklerin o gün ve saatinde mer- kez satı alma komisyonuna müracaatle- | 2— 8537 Orman Çiftliği Dökümhanesi. ÇİFTLİK ATELYE. SİNDE DÖKÜMCÜLÜK ŞUBESİ AÇILMIŞTIR ' HER NEVİ DÖKÜMLER SK AB A ANKARA m (LANAT SUTU! —...— ski Ene yerinde Tayyare Seza m sl YAPILMAKTADIR. Sİ- PARİŞ KABUL EDİLİR 2—8469 * Kiralık Abartıman. manında üçüncü | katta 7 sirke sie mayıs 930 tal 0 | türlü konfuru havi sıcak ve soğuk sul bar Merkez Hastohanesi Göz Mütehassısı. i KİRALIK APARTIMAN yi #yosu elektrik ve hava gazı te- I ) F I F & i r i add de dl Gi sisatını haizdir. takale caddesinde Anadolu meri anı Talip olanların mezkür apartımanğG| | IT. azı €vzi İ lıktır. Talip olanların sak Abu Abdullah By B. kapıcısı Ahmet ağaya müracaatle- > Paris ve Brüksel Bali an mezun. i gi ini ele 2 009) sz İstanbuldan. geri gelmiş ve Hast ı kabule başlamıştır. SEİR > Hergün : Hacıbavram me esi No, 2-8399 m A. CÜMHURİYET İNŞA AT TÜRK ANONİM ŞİR- Haşarat: muzâhrafatarasın .. > Olüm X a derini 0 meye cemi ırı yek TİNDER Müessesatı Tüccariyenin haberci leri iyi EE » a tesi günü saat on beşte hissedaran | SENE BAŞININ AMAR lr MATBA- . ,güve, karınca, hamam bö- ye lâde| AMIZCA TABI VE İHZAR TN sali haşarati #tlâf uma” içti e urtalarını kat'iyen İmha 6- mw Kasa, Yevmi iy vas mezkürde Ankara Işıklar cadde") A, : ii 3 yen leke yapmaz, sindeki şirket merkezi umumisine i& 3 OFİRi haşarat öldüren diger teşrifleri rica ol 2/8515 mayilerle, karıştırmayınız. eşrifleri rica olunur. e er e şa töneke izan ae —— ğ dikkat ediniz. Doktor Ali Esat EHVEN FİATLA SATILMAKTADIR. AYNI ANDA MERKEZ HASTANESİ DOĞUM MATEMAMIZDA YET GÜZEL BİR TARZDA vENİ OTEL eleme me İL in BÜNDİLMSTİR. ARZU EDİLEN TARZDA MÜNİR YENİDEN “SİPARİŞ DAHİ KABUL EDİLİR. Muayene hanesi Çocuksa: cadde- sinde inleye Etfal aarmanında birinci Heri öğleden anca 6 ya, kadr r) GÖZ DOKTORU hastalarını kablz es zl : gü “e VEFİK HÜSNÜ m ayenesi Mermerci zade apartımanınm birinci katında 1—2 No. ya Mua; POLATLI BELEDİYE nakletmiştir. Hastalarını her gün öğleden sonra kabul etmektedir. RİYASET İNDEN: Telefon: 2631 28445 Polatlınm Gümüşlü mevkiinden Ga-| | Yeni t ale tevfikan ö ea meclini lara rel > ve araların Nazarı Dikkatine / e emma inti içii ar- Zi mahallesine (630 metre mesafeden — $ ve 2,948 lira bedeli keşifli su isalesi ve YÜKSEK, TAM VE ORTA A. EVKAF BE MDCURMEN müceddet çeşme inşası 5 nisan 930 tari-| o ASKERİ EHLİYETNAME İmaret Camii karşısındaki ambarda hinden 26 nisan 930 tarihine kadar 21 ALMAK yk nz mevcut direk, eski tahta ve yerli kire 1 ü münakasaya konulmuştur. P. alay 189. K. mitleri ve saire satılacağından 1/4/930 ; İnşasına talip olanlardan EN e 5 Yüksek, Tam; Orta Askeri ehliyet-| tarihinden itibaren yirmi gün müddetle k isti er cu dı l a a ğ er gün ve pey sürmek istiyenler | name almak istiyen muhtelif mektepler a 0 Eb eN in > > de teminat akçelerile birlikte yevmi iha-| mezunu Efendilerin 1 mayıs 930 tarihi-| unmuş olduğundan taliplerin Si e ÜR a Si |ne kadar Sarr kışladaki Alay, 189. Talim | teminatlariyle o gün o saatte | mezkür Daha - -çabuk ii a ze Si ei egr o” 4 Bölüğü K. lığma müracaatleri ilan 0-| mahalde bulunarak ihale komisyonuna PSİ mg ii di 2—8476 'lunur. 2—8523 müracaatleri, 2—8391

Bu sayıdan diğer sayfalar: