20 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

20 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“HARPTEN LLOYD Bu esnada, küçük itilaf da tecessüs ya? ik k üzere ii vakya'nın, ve Yugoslavya'nın başlıca Tuna eme statokunun Romanya, ibi Rusya tarâ- fından tehdit Mi em rdu. Leh- liler ve Çekler >. de Almanya bir pa teşkil ediyor. ne kadar REM bu Malan pek o kadar alâ- kadar değil idise de bu üç azadan ikisi szala harici mes-|'Desi SONRAKİ AVRUPA TARİHİ. FRANSIZ - ei örELesi XI GEORGE tile sarsılmıştı. Bu şerait altında Fransız efkâr! umumiyesi, yalnız ya x de- gil, aynı 2: hep ie SE a- liz ef- Almanyaya ka kârı umumiyesi üzerinde bu — kuv- vetle tesir icra etmiş olan Keyne'nin ki- tabı Fransızları gaz dimi Herşeye ön muahede! daima Avrupa'nın ersailles “Hukuku umu- miye,, sini ii ediyordu. Fransa" rizası olmadan o, tadil edilemezdi. i ii her yapılan tadilat Fransızlar için İngi- HAKİMİYETİ MİLLİYE Taşra Poslaşi KARADENİZ İKTISAT KONGRESİ. KONGREDE NE GİBİ KARAR- LAR VERİ Sansun, 16 (EL ieçen hafta , açıldığını telgraf havadisi olarak bildir- ) diğim Samsun ikıtısat kongresi birkaç günlük mesaisile memleket kemi iya- iz ponya ve İtalya'dan koza tohumları cek bi temennisi... MEYAHİ CARİYE. :enni makların tathirat iki çareleri temini ve Tokat a arkam müfit olması için, (Devriz) ırmağının bozulmuş mecrası- nın yapılması temennisi... DENİZ NAKLİYATI. şeret İki altın oluk ola m ve Kızıl Ir- mecri ye bu ki araziden hakki-| pey “ 20 NİSAN kahramanlığını takdiren Gazi Hz. leri- min bizzat kaleme aldıkla; rı bir hatıra ve Erkânr Harbiyei i Paşa ele yer me - Hepsihder anya halkı- barmen bir lisanı takdir- ii bahsedili, Bunları gözleri ön raları id sonra insanın önünde, ay bim müzakereler ve kararlar ei et- miştir. Kongreye: ie. Kastomonu, Ordu, Samsun, b, e vila- tesirleri altında tahmil ve tahliyede dai: ir güçlük yaratan ve bu suretle ti- cari nakliyatı rağ uğratan İneholu |“ limanına ya e e yn Ana- i , Amasya, Tokat yese bu a bağlı büti rın murahhasları e ettiler. yi © İfet vermişti. de Fransa'nın tesiri e a bir şekil aldı. Fransız askeri memli ordularını rn Fransız Mn mühimmatı, ız hazinesi de bu işlerin mali dihetini te min ediyorlardı. Teşrinevel ayında Amerika'da Reisi- şümhur intihabatı Avrupa'da İngiliz — menafiine 1920 senesinde indirilen in i takviye eti İntihap mücadelesinin sonuna Wodrow Wilson'un gi ikti- hak edeceği ve onun imz oldu- ri hü ei müthiş bir darbe Amerikalılar tarafından . muahedel rin reddi ve Avrupa işlerine alâkadar mamak kararı Fransa'nm görünüyordu. .İpa (Jakar) larıma hiç #eğişmiyeceğimiz| di * üzel ei Sanmsun'a bir liman yapılması. temen- nisi.. HAŞARATLA MÜCADELE. 'ütünlere, ipek kozalarına, dut ün ağaçlarına ve sair meyvalı ee ra musallat olan haşeratla daimi mi delede b ık üzre ziraat memurla- ka n akn ii dar fen ları, Ga un, karaya üs Siz 'nün İngilizlerin Fransız militarizmine| üşhacı köyü" ağ karşı açdıkları mücadele Amerike'da| |. ox yer kliklerile yün ve Fransızlar Ek ine bir tesir uyandır- geen öm e Ba darı Gök tı ki Fransızları fena halde ıyandır. ikkate Hele (Karadeniz tuğla ve kiremit) Fabirkasınm çı amelesi verilmesi tem FABRİKALAR ve SAN'ATLAR. Sinop'taki kibrit fabrikasının bir an evel ikmali, Kastamonu, Çorum, ya, Tokat, Merzifon, Gümü mas- köy, ki giliz matbuatı Amerikan milletinin nüfuzunun artması, Fransız askeri kuv- vetinin yükselmesi, yeni ei ik Sis- teminin ılmış olması, bi bunlar ere'de gittikçe büyüyen bir endişe ile —kazşilsniyerdı. İngilizlere konuşulan ve kabul edilen mevzular şunlardır: İHRACAT EMTİAMIZ. gire yi ye lan me Bütün vak'asını ra oluyor ki bu sayade Fransa'nın Av- m son- rarlanıyordu. bir neticesi idi. Şimdi eski fenalık tek- bo, timi luna Fransa'nın Avrupa'da tekrar imi l d iü ek tün ) tütünle- Buyordu. Amerika'nın lakırdısı, aynı zamanda Fransa'yı Avrupa'da başı rrakmış © ve 'du. Fakat Amerika'nın bu kararı ria- Almanların muahede ahkâmma yetsizlikleri de çök tehlikeli bulran- tevlit etmişlerdi. Spa kol me esnasında adeta yeni bir asker? müdahale olmak üzere idi. silahtan tecrit ahkâmıma karşı eN Jâka; mazeret rın lâkaydisi gayet sarih ve p di. Tabii, bütünbu Alman mukavem. in Fransa'da aksülamelleri ler Fransızların kuvvetini harplar yapmışlar. müteaddit sonunda Fransa, Napoleon devrine hi bir haşmet kazanmıştı. ervatörler o Fransa'ya taraftar olsalar bile ilk safta bul liberaller ve ameleciler Fransa'ya karşı| , yalnız ciddi değil, aynı zamanda saf lüşman bir vaziy: Ve cidden Avrupa'da Bütün olan ten şeyler İngiliz menafii aleyhine idi. İktisadi ve mali buhran gittikçe vahim- Kami erme ii harici teza- kuda ilave olunuyordu. Mazide İngiliz-| tahdit için Bi na ma ası- ina lü edilmesi ei lunan Fındık, fasulya, mısır ve e derilerimiz cat e aç ve mt tihsal m iye bal çarel , | Karadeniz ve dandı yönel “Jiçin Sa ii > iü küşadı ih- Se KIREDİ İHTİYACI. lanıyordu. Rus Çarlı; Avusturya Çarlığınm ve - Ne stan inn beee Fransız efkârr umumiyesi şüpheye düşü- yordu, sinirleşiyordu ve sabırsızlanıyor- du. zda unutulmaz bir e .rbaa, Tokat re > ödenmesi. İtalarınin daha ucuz | alınmakta resminin ilgası. s hattında kâfi mik- in yağa vagon bulundurulması ve n — Siv idarenin, zayi olan eşyadan vereceği taz > EZ e İP enli Şir duran e askerleri arasından bir göl- ge geçiyor: Jeneral Harington... İşte; bu (tarihi) yerin ve tarihi bina- nin bize hatırlattığı şeyle: Mudanya; Bursa'nın han i Çe - | günlerinin sıcağından bunalan Bursa- lılar; Mudanya'nm denizin: lar. Pakat maalesef Mudanya lenişek veya herhangi bir müteşebbis, bu rağ- betten istifade etmesini bilmiyor. Me- sela: ya'nın Arnavut köyünde Ri bir sinirlendirmekt iğ Fransızlar, ea * vi ME Gm sa ile Mudanya- lerin bu m Fransızları Al- ş a Vezirköprü, kasabalarındaki iptidai san-| yı yekdiğerine rapteden demiryolu yol- öniiller Biliş üülğe: üm si ğı giriler başlı başına bir takdir ve he-| atların inceliğini öğretecek ve buralar-| cuların rağbetine mazhar değildir. Dâ- yani e m e oldu i ğat san'atını köseleciliğe çevi-| ha seri ti otomobiller burada Ni 8 ” recek birer mü Ibi temenni-| çok i or. Şimendifer kumpanya- vr de nie, Ge mg i mika servetin tatlı hülyasile mağrur ve neşe- ? ei ee lee : dahi Bi — miş ma beraber kumpan- kalmadı ığı için, Ri Ri Sİ ziyade bir benimseyişle müzakerelerine VERĞİ ve RESİMLER. Yörem Göbel Y8400 ör İmer vi Yan P IN va ardan mahrum bi-| devam ettiler. amele ve kazanç vergilerindekil ridatını ML gönderdiğini de öğ- e yerd Encümenlerin müşterek raporları üze- map tarh usullerinin sade ve ezine ürer enini Badi taraftan pa'da Fransız| rine üç mühim celse yapan kongrede| sait bir ir tatbiki ve Samsun'da| vesini; Tütün gibi kaba ve sallı cş- şi e De yazin mm göre il, degi kain bile bedavaya maletmiş. lümya bizde biri iyi gesi en aşa 2,000 Deve, araba, kambon gibi nakliye vasr- bul ettiği yolcu hattında e gibi tarifenin beş misli üzerin- den tatbiki temennisi. o Zübeyir oğl kabı ve eşya makliyeili Anadolu mem Mektup. ıya'ya hareket ettim. Mu- oldu- m şosesi güzel ve pürüssüz Zundan illerimiz 8090 süratle iyor. bale ei biribirine kavuşan Mudanya, 17 (H.M) — anya | şi 7 sener yüğişi giden heyetle be- r Mudan; da sentincilikle göçinir.Bahikgılk tur. Zeytinin 16 kur ci bulan yokm küçücül bu seneki maliyet fiati ruş olduğu halde 8 kuruşa bile alı- olan bu dan 200 ton çimento getirtmiştir. 800 onluk bir vapur gelmiş. Bu çimentoy: mütebaki tonları A- yancık'a götürmüştür. Milli iktısat ve â Yol izale çimenli Kli halin: de uzayıp gidiyor. Hele bu çimen şeri- olmıyan bu hareketi: Türk o ün şirketinin hazarıdikkatine vazeyliyebilir miyiz. etler ri bir ayle ipe yeni bir harp. , tehlikesinden korku- yordu. ransız hazinesi tahrip edilmiş mım- takaların Alman yardımı olmadan ima- — Sonrası var. — e ame Doktor Mustafa Hakkı siya frengi, deri mere tehassrsr, Eczanesi ,, kar: a Telefon :2611 şahsi vza) ve (Vezirkö; kabil mevduat alan diğer sandıklar da iğ ve az e bu Ni tüccarlarma ticari di Gelincik, papatya ve. kır sy rile USA bir Jİ tarif edilmiyecek kadar m vel b vee e peratif Şirketi ra- | cazip. d üdürü Hakkı Ateş Beyin valdesi Ha-| ümrüt gibi yen ekinle, bir müddetten beri düçar olduğu Zee 55 yapış Daha sonrağğhastalr. urtu dün vefat Alman askerlerinin mat £ ebielerisi ha-ecmiştii öğ. bulunması ve Sinop bavalisindeki zür- rada bul bir miktar Sani An ame a id yapması ve bunun Samsun şube açması m MCULUK VE KOZACILIK. Mahreç bulmaması yüzünden çürü- A. TAPU DAİRESİNDEN: Ankara'nın Demir fırkı mahallesin- den Abdullah mahdumu İbrahim nam. nda mukayyet Devdiran mevkiinde 4 numaralı tarafları mülazim Ahmet Efen ihdut ında | da bire: yüp atılan Tokat, Amasya, den ü zümlerini p ve siagüği ki zeytinlikler başlıyor. Ve niha-| yet Mudanya'dayız. İcideki kabristana defnedilecektir. ttim. Bilhassa Mudanya mütarekena- 3 HAZİN BİR ÖLÜM. 'stiklal mücadelemizde m İş Bankası İdarei Merkeziye Kontro- bir rol oynıyan Mudanya'ya da, C Jörü Hamza Beyin hemşiresi ve Osman ı ve belediye ii aiyaret| Paşanın MM Melek Hanımın evelki ii İsti bae zi Amerikan hastahane. akşam va gezdim. Ne yazık ki: Binanın tarihi vaziye- & aynen muhafaza edilmemiş; birkaç sene burası mektep olarak kullanıldık- fabrika açması yahut açmak is- iret benii müsaadede e temen- Disi... di ve ağa Dayı kızı Emine ile b i 5 e A ğ e. kişafı için bir koza mütehassısı ile Ja- sonra şimdi imza merasiminin ya- pıldığı yer kısmen eski hale getirilmiş. Fakat gene birçok in var... GE mutemedi Saip B. e ederek ai o günkü vaz li ü haber ii Kederdide ailesine ani taziyet ederiz — m emme — BÜTÜN VİLAYETLERDE BİR GÜNÜN VAKALARI. Menemen'de Boşnak Hamdi'yi yara- |lyan üç kişi Adliyeye verilmiştir. tur. Failleri olan iki kişi Ad- iyetini | ası olmuş! işiyor. Mudanya; halkının |liyeye zan

Bu sayıdan diğer sayfalar: