20 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

20 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İLAN DEBABAT SANAYI ASLERİ NUMUNELER Her yerde 5 kuruş. AAA R ESİMLERİMİZ. > ka m ak ii e Kayı e eti e arasın-i a ihrilaflzrı tetkil İçtimaa Sıhhat una Sıh-i biye Müfettişi Sabri Bey iştirak etmiş-| — sek Maden Mühendisi Mek- eği EE biten madenler işletme ve Mâkine Bilki” (Zone di 3— tebi Pansi-j e u binası ile e ve ikale iş-! letme Enstii OĞİK's sergi açılacak olan Türk| Ocağı binası. 5, 6 ve 7 — Milli Sanayi Nümünel Sergisinde İpekli, Deri ve Gıda kısım- ları. üksek Maden M Askerlerin Adedi Ne İdi. Eğlence rr cevapları. Askerlerin adedi ne idi? vvela küçük murabbaların 13 olması şıkkınt ele alalım. Bu şıkta askerlerin dedi 324 idi ve 18X18 bir ağ Atelstan gelince adet 325 oldu ve kinci şıkta 602. 116 e olmasi sı api Bu za murabba| dakit eği Bir kisi daha i 1 ca 73X73 lük 113 mesi yapabilirler, amal tertib. rik Tertibi. inci e kantar tabit olarak 10 kilo gösterir. İkinci biraz karışıktır. Yükün bir “ ACUN VE EKMEK TÜRK Mn ŞİRKET İND imizin tahtı istiçamd A ee 2 — Müzayedeye iştirak edebilmek e ia tarihinden itibar t bir yarfında mukavelei Kaliyeyi” imza Bein ve imza ile birlikte bermucibi taahhüt hir ay zarfında azami olarak satacağı buzların satış e tekabül edebilecek miktarda paektubu ita edeceğine dür Sp veya “kili musaddak az ve: teminatı muvakkate mektu; > akleri lüzumu ei olunur. —BAŞA ri tir. müstashiben NŞA EDİLECEK BINA. A. Zinar karen ından: t Bankası Umum e Ed ara'da kâin idare etre çekmek zum Me Binsensleyk Ş kiloyi şe mahallipe veni bir bina yaptırıla az Bu işe ti inlar adi yazı v i ar scceklr in mali kabiliyetini göste- rir en 2 - Talip tarafından evelce yapıl mış olan a e listesi ve fenni ka- biliyetini göster Talipler e EŞ raat Bankası levazım ve mebani müdürlüğüne İstan. bul'da Galata'da Bozkurt hanında mimar bir . Mon pe ri'ye müracaatla sn baptaki bir ve üçte iki kilo lâzımdır. Çizmece. baptaki şeraiti haiz olmak m 5 3 3 — Bul üzere ihzar edi İer he — şirketimizin İt ürlü li siler z E & Sn Eğ 3 z kaça satın alabil İeceğini tespit etmek metburi ir. ir hafta zacfındaki satış bedel li ek takdirde şirket minat kat'iyeye vaziyet etmek | halkına malik olacaktır. Mü üzayedei sebe 24 nisan 930 aat ikidedi li, izzat veya bir -İ teklif kabi linde Mabilirler. Bu iş için 1 mayıs 930 terihine kadar mektubu kabul olunur. Teklit mektupları vE zarfla Ankara'da 'T kiye” Ziraat Banksı Umum. M ne ve İstanbi şubesi ban İstanbul ME olani, ev e ek zat ihale bedeli- isbetinde teminat gös- İşi nin yüzde 10 u ni: terecekitr. kiye Ziraat Bankası, mutlak muhafaz: SATI SA prü caddesinde kereste fabrika- larının ie inde kâin 25 tarındaki tarlamız toptan veyahut pera- keride suretile satılıktır. Çankırı cadde- dönüm mık- Tür mi rette ei bir talibi sr baka 1085 | du ED ima Ala AM le Feyzi Bey apartımanında levazım bii Tevfik Beye müracaat. ANKARA MÜDDEİ SMUMİLİĞİNDEN: rl üncü kat maddesinden maznı g ri ere İsmail oğlu arabacı Durmuş | duruşma ünde ispatı vücut etme- - | miş ve etgâhını da bildirmemiş bu- | lamdağundar tebliğat yapılamamış ol İduğundan merkumı ruşmanın mu- J allak bulunduğu 5 mayıs 930 tarihinden İ evel ikametgâhı bildirmesi veya ispa- | tx vücut etmesi aksi halde ceza muha- İ kemeleri usulü kanununun 280 inci mad- desi hcibiiee muamele olacağı ilan 0- Tun: 2—855 İyi ve Seri bir surette Asri Lisanları BERLİİZ Mektebinde öğreniniz. ANKARA: Taş Han — 1 den 11 nisana kadar KADIN i müpte di NLARA mahsus yeni açılan kurslar Tes STANB i ve müterakki talebeler için KADIN crübe*dersi meccanen yeni kurslar muallimlerle okutulmaktadır dir, UL — Beyoğlu 356 İstiklal Caddesi. açılı

Bu sayıdan diğer sayfalar: