20 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

20 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Zu PEPEE SON H 4ABE RTE E KR. Büyük Zirhlılar Ortadan Kalkacak mı? BAHRİ İTİLAF BÖYLE BİR ve TİCE İLE Mİ KARŞILAŞAC Londra, 19 (A.A.) — Günün birinde li sizhlileri örmli iliş mak- meye eks halinde bu gibi e nin ta lüzum y da hiç olmadığını söylemekle iktifa — Bahri itilâfna- luştur. Bunun n, Tokyo) 8 telgrafla mezküreden ikra: n mühim noktaları a Yüstingi is, ği metlerine ilm sabahına Bi kat'i bir ce- p alınacağı ümit “oluninaktadır. kle alı gühü imza muamelesi “ son acaktır. emma tam on iki en ibar, ———>-— e — Miran: burada bi ARİF ORUÇ BEYİN MUHAKEMESİ, İstanbul, 19 (H.M.) — Arif Oruç B. aleyhine açılan müstehcen ve hilafı ha- kikat neşriyat 'davasma ikinci cezada devam edilmektedir. ———mocam — KONSERVATUVAR BİNASI. İstanbul, 19 (H.M.) — Konservatuvar binasının Taksim'de inşası takarrür etti. ——> e — AVRUPA FEDERASYONU. İSPANYA'DA FIRTINA. 9 Gl bir mektedir. mektedir. ——> eo. — İNGİLİZ VELİAHTI. ahti dün sabah tayyare ile Hartum'dan Kahireye vasıl olmuştur. Kendisi Kıral ti ziyaret ederek öğle yemeğini müşarünileyh ile birlikte yemiştir FRANSA BÜTÇESİ, Paris, — Matin gazetesi- Londra, 1 — Başvekil Tar- ne göre ay A yonunun Shti-| dicu ve Maliye Vekili Reynard meb'u- mali tahakkuk hakkında tetkikatta bu-| san meclisi aliye komisyonunda ver- Yunmuş olan ; Briand bu hususta 26 Av-| gilerdi yeniden yapılacak olan bir mil. rupa hükümeti: göndereceği muhtr-İ yar dokuz yüz on frank tenzilat rayı bitirmek üzere bulunuyor. yüzünden büt, ü ini 5 CENERAL PERSİ Paris, 19 (A.A.) — Fransadaki Amerikan kuvvetlerinin baş- kumandanlığında bulun: ral Perşing rbi umumidı nmuş olan Cen Fransa'da me 2 gelecek rçok Amerikalıların bu tertibat almak buraya vasıl olmuştu: —— e — TAİPA'DA İNFİLAK. izbon, 19 (A.A.) — iel bil- olan bir intilakta 38 kişi telef olmuştur. mam v BİR YANGIN. Bükreş, 19 (A.A.) — Dün akşam Co: testi köyü e zuhur eden yangın hazırun arasında cuk olmak üzere yüz kadar telefat var- GE Ankara Radiyosu. 20/4/1930 pazar Riyaseticümhür Musiki vasi Şefliğinin Musi Saat 18,30 un A kan askerlerinin makberlerini ziyarete) nim duklarını Gini YUNANİSTAN ZELZELESİ, Atina ler yıkılmıştır. Beş yaralı va — e —— ISTANBUL BORSASINDA. İstanbul, 19 (A.A.) — Borsada kapa- nış fiatleri şunlardır: agiliz lirası: 1034 1/2 kuruştur. Bir türk lirası: keiki w 111/99 a » » w : 8/96 liret 5 isviçre E, tarillümin dahili tescil edilmemiştir. Günün Hava Vaziyeti ASKERİ HAVA RASAT MERKE. ZİNDEN ALINAN MALÜMATA Hâva tazyiki ve değişmesi. Karadenizde bulunan düşük ide bütün memleketimizi ya amı; la Simi, mleketimizin bütün mınta- ie giriyi bulutlu ve kısmen ya; Bi ecek rüzgâr umumiyetle ce nupta ii veya kuvvetli esecektir. Hava nasıl m ; Orta Anadolunun şima' Bap. amlar ad rlü Karadeniz — İspan; nya de — k hü Ebre St il yüksek.) z di A.A.) — İngiltere veli- ududunda gayet va- d “a KAMARA FGANİSTANA sim Zz mir sk RUS İTİLAFNAMESİ e KEBİRİN TAN ermez Di EDEN BİR AŞİRE 'AKKINDA NEŞRİYAT. — LAHDI MESELESİ. ü RNİNG POST RUSYA LEHİNE Ra) şe HÜKÜMET ŞİMDİKİ MUŞKULATI : MOJ Eğ lde” R A ven ile birlikte Mısır Firavinlerin- BERTARAF ETMEĞE ÇALIŞIYOR. 00 e GİLTERE ALEYHİNE : e BÜYÜK MÜSADEMELER OLDU. OLDUĞUNU SÖYLİYOR. en Tutankamen'in kabrini keşfeden ondra, 19 (A.A.) — Avam kam; e çak kat in, | Certer İskenderi Kebir'in ahdini skova, ZA) — Tas Ajansı ç li mali sizmikmi İN ekay Hin e era 1d, ÇA i Londra, 19 (A. kent İRİ ana Gakaracağını biliizmekçelir. Map dist stan vaya mevzubaha ederek ve |ülriyor: giliz — Rus itilafnamesini şiddetle ten- > i 5 hur Yunan müverrihlerinden z ve bütün te: Afganistan'dan gelen haberlere naza-İkit eden Morning Post bunun Rusya) > tale ei ir. rr göre milattan 323 sene evel ölen İsken- p eYİemiŞr. | ran yazın yaylamak üzere Hindistan'dan | Lehine ve İngiltere aleyhine yekcihet| “© © ik dan buna verilen cevap- AF Gül ii bil taci deri Kebir sum altın bir tabut içinde ülzay aş ğ i ea, bertaraf edecek çare- | Afganistan'a geç > iz uyuşma olduğunu ispat'için. #ngike-) gay ye e aşi ikimesai eden Hin. | seferde gayet kesi bir halde Hesara |re'deki Rus ticaret mümessillerine siya-| g; dukebğeriyi? ür vecivifindu" günel indistan vi mıntakasna girmeğe teşebbüs etmişisi muafiyet temin olun alde | lü hafriyat yapkiracaktar. oi mesailerine itim. ta akat Hesara aşiretinin “gösterdiği me- Rusya” il â li lâzım geldiğini söylemiştir. tanet İki kabile arasında müsademe-| lere böyle bir imtiyaz e hele e lr dei İileri sürdükten sonra mukabil bir te-| VİYANALILARIN SON MAÇI. BİR YUNAN MEMURU | estiya gazetesi bu hâdisattan ba- v2 mevetik Slsakadn Senyera İnam 19 (ELM. — Viyanalılar üni ii ire, | Kredi inü hareket edecekleri için YENİ TALİMAT GETİRİYOR. his ai makalede Gülzay aşire- ihtilafata zemin hazırlyacağını Gesi ZE li erdi 3 e İstanbul, 19 HM) — Yunan har;.|tinin son sistem silahlarla mücehhez öylemi araya gidemiyeceklerdir. yarı ciye memurlarından . M. Surlas Yunan |bulunması hususuna ma dikkati| © Dail Telgraf gazetesine - ini: gün) son maçlarını yapacaklardır. sefirine yeni talimatnameyi hamil ola-| celbederek bu aşiretin harekâtile müte- liz — e itilaf sayesinde Sovyet —— —— ak br Taban Gil Atia'dan rafi” öleüük ; zere Piegiliz giltere'de yeni bir Arcos teş-i o DUGLAS FAYERBANKS. şehrimize müteveccihen hareket etmiş-| bir takım ülikürl ” teileğene > siler iy İ rdile muvaffak olacaktır. : ISTANBUL'A GELİYOR. fir. Sefir bu talimatname dahilinde Ta-) i ii Meli Amele fırkası nâşiri efkârı Dail Sik GM) — Da — u. riciye Vekili Tevfik Rüştü Beyle mü-|!<7€sİNe ve bu meyanda Afganistan'alı,. 2 silatın akdini alkışlı ya be- mi e zakereye devâm edecektir. t bulunan Vanun'u işgal etmesine Af-| öber bundan bir takım müşkülat zu, | yerbanks 26 : 29 nisan arasında şehri- distan h hur edeceğini tahmin eylemektedir. mize gelecek ve Belgrad'a year gan — bim FE başlryacağına delil detmeki ie gazetesi Vanun'un eş 1921 m haç — Afgan muahedesi ihlal etmekte olduğunu AN iyor ki: “Hindistan Valisi İrwing'e vekâlet e- ın devletleri de Br düşürmekte- SADULLAH B. Birkaç gündenberi Şehrimizde bulun- makta olan Seyrisefain Umum Sadullah Bey İktrsat Vekili Şakir Beyi ziyaret etmiştir. Sadullah Bey işlerini e e e lisi Umumis HİLALİAHMER MER! 1930 HİLALİAH AA OLUNUR. MÜZAKERAT RUZNAME: — MERKEZİ UMUMİ İCRAAT LARININ TETKİKİ, — 1930 - 1931 aşi TAS MERKEZİ UMU Bi 11930 Hilâliahmer Mec- inin İçtimaı. KEZİ UMUMİSİNDEN: (MER MECLİSİ UMUMİSİ, NİSANIN YİRMİNCİ RAHHASLARİLE MERKEZİ UMUMİ AZASININ TEŞRİFLERİ RİCA i —REİS VE ya SANILAN KÂTİPLERİN İNTİHAB VE TETKİK Eee RAPOR- DİKİ. iie BEŞ AZA ÇIKARILARAK iş ERİME klein ar — TETKİK KOMİSYONU EA İNTİHABI, ” — TEKLİF e MAHKEME VE ICRA İLANLARI» A. İCRA MEMURLUĞUNDAN: ZARA HAKİMLİĞİNDEN: 4 iie Hanıma borçlu Yeiyi — Zara küçük sıhhat memuru Ali mahcuz iki ii NG 2 930 tarih saat 12 de Balıl mesir 2 mi tırma suretile füruht edileceği il a hallesinde mukim Elife Hanım arasında “İ boşanma davasında vw aleyh Elife Müdürü | nut Ri © A. ÜÇÜNCÜ ICRA cn ve e ĞUNDAN: ğundan tebliğat icra kılınamamış ve Ka- Bir borcun ödenmesi için satılması) nunu Me 32 ve Hukuku usul sarı yağ 25k ununun 141 vel44 ün- ikmal ettiği takdirde bugün İ: dönecektir. —e m YAĞAN YAĞMURLAR. velki akşamdan itibaren çileme suretile başlıyan yağmurlar çok müsa- decek > Surette r devam etmiştir. it ve toprağa nüfuz e dün v.. kada: sat Vekilliği o aldığımız bu meteoroloji malümata ırlar Türkiyenin bazı şmüştür. sikleti bilhassa orta Meze addedil- EE gayet küçük cesamette olmak üzere iğ dolu da düşmüştür. az DAVET. BÜYÜK amli MECLİSİNDE. isi dün Reis Vekili Refet Beyin alp ME Yeni Dün ii doğru yağmurla beraber | kıyma 15 Esi turşu 20 nisan 930 pazar ünü ği 2 açık artırma suretile sa- aat 17 cü e İni ilanen tebliğat i ilmiş ol muhakeme- leri 7 18 930 çarşamba gününe — Tali olanlar mezkâr gün ve vakıt- kmdığından tel tebliğat ta müzayede mahal ve hazır alimli olmak üzere ilan keyfiyet oem alrı ilan olunu: 2—8538 SATILIK HANE. Ahizafer (Tuğra) mahallesinin| arşı sokağını 1 numaralı iri e sy mer ullah B.ye SIHHİ HİLESİZ İNEK SÜTÜ ALMAK İSTİYEN Ankara baytar heyeti alk ad ve- müracaatleri. 1 —8525 TUZ İNHİSARI UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN iğündet 1930 senesi haziranı iptidasından 931 Tuz inhisarı umum müdürlüj rem aşısı yapılmı lam markası vurulmuş olan inekleri sütünü her süt alıcının gözünün önünde sağılarak alıcıya teslim etmek suretile (30) kuruşa kıyyesini satı Yenişehir caddesi Hariciye Vekâ- leti karşısında odun sergisine müracaat senesi mayısı nihayetine kadar Geni tuzlasından Akdeniz, 2—8556 Ni kedi. 5.— Dönizeiti pk Tai dö tambur Majör t 20,00 — 20,20 © Viyolenist Hari de tarafından, Piyanist Sadri Beyin iştirakile : Konser. utlu geçmiş rüzgür enup istikametle- Hıfzıssıhha kanun: 199 üncü mad-İlecek tuz nakliyesinin kapal zarfla desine kadar müzakeresi Yapdlmlıp v9 ai günü pazartesi gü üdürlü id hafif meyil mutedil olarak miştir. Dün saat 15 te sıcaklık cenup şarki > sim mp ir akasında 23 Tı ile Sâat 20;30 Caz He: vasati i Karadeniz sahilimizde| t 20:30 — 21, Yeti Şettisinin Musiki Programı. 16 siieie kadar yükselmiştir. ran MZ Maliye Encümeni Saat 14,30 da toj iki Men: lanacaktır. ensup azanın teşrifleri ica olunur. ğünde yaprlacaktır. Taliplerin o gün dürlerile Umum Müdürlükten alınabi- lir. 2—8403 A.TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN: Odamızın 100 lira ücretli hesap me- murluğu için 4 mayıs pazar günü saat 2,30 da Oda binasında müsabaka icra

Bu sayıdan diğer sayfalar: