20 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

20 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hesap Meselesi-Düşünmece-Çizmece. DÜŞÜNMECE, HESAP MESELESİ, iki Çikrik Tertibi. Askerlerin Adedi ne idi? Geçenlerde bir eğlence sayıfamızdaj İpin uçu da yere bağlıdır. Kantacın ne çıkırığın asılı olduğu duvar kolunun| kadar çekmesi lâzımdır? i Yukarıdaki) © İkinci mes'ele biraz daha küçüktür. tuk. resimde de bu meseleyi hatırlatacak iki Silk tertibi, gözğieklünüz. > mıştır. — 2 numaralı resimde görüldüğü numaralı resimde beş kiloluk bir| veShile, şimdi ağırlık yukarr çekildiği siklet çıkrıktan asılmıştır. Aynı zaman-| zaman D ipine binen ağırlık nedir? da çıkırık da bir yaylı kantara asılıdır. Cevabı son sayıfada.) “ÇiZMECE. olduğuna göre askerlerin adedi ne 937 tarihinde yani bundan bin sene- adetlerini bulabilir misiniz? 13 den yedi sene eksik evel, bir takım Dani-! O Evvelâ askerlerin adedi murabba idi.| idi? Bittabi kesirler sayılmaz. Harpte “Sg —— ç marka çapulcuları İngiltere sahillerine| Bir kişi ilave edilince küçük murabba-| ancak tam bir adam işe yarar. $ geçmişlerdi. Bunlar cesur kimselerdi. lara ayrıldı. Küçük murabbalar 13 veya ( Cevabı son sayıfada.) 7 İngiltere'nin nehirlerinden kayıklarla! ! içeri doğru ilerileyerek köyleri yağma! N / fi ediyorlardı. Kılıçları önünde hiç bir kuvvet duramiyordu. ) ww 5 ği İngilizler Saksonya kıralı Atelstan'a| PE imdat için haber gönderdiler. O di bü- M > - Çi yük bir kuvvet toplıyarak İngiltere'nin imdadına geldi. Fal imarka'lılard: . Fakat ılarda İskoç'larla birleşmişlerdi, harebe oldu. mu-! R e adam vardı. i Atelstan sür'atle geldi ve Danimarka-| İlar hücum etmeden askerine iltibak| etti. Resimde askerlerin onu sevinçle | karşrladıkları görülüyor. İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: