21 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

21 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE 21 NİSAN YAA ALL NARA Herkesin Eli Karakterinın Mia larda vücut, ruhunun ve karak- terinin aynasıdır. Üzerinizde & meyı birisi hak- netsiz bir insan tesiri e t bii in Şi ında, muvakkat mış olsan, bütün Rol meyda. lensi hiç süphe etmeyiniz. Şi (Moitke)nin eli. Bu el kuvvet ve iradeyi e Kuvvetli baş parmak ve uzun küçük parmağa dikkat ediniz. er öplerle münasebet de herhalde zımdır. Vücudun muhtelif azası, insanm karakteri iyi temsil eder. Bu fiziyolojik bir hâdise- cak tler- müteyi ere davranmak lâ: terini, az veya kısa bir zaman için| Bu şekil Menzel gibi Şu ttalde göz, yüz, çehre amanda e a vücut aksamı li bir insanm karakteri sa sabit bir veremez. 1, bu dediğimiz şekillerde değişmez. EL s. insanın karakteri hakkında sabit! | ir fikir verir. ! zısı bir insanın karakteri hak- kında nasıl bir fikir-verebiliyorsa el de) me Ele bakarak karakteri anlama Prusya Kıraliçesi « Luise'nin akıllı nan zaman cudun herhangi bir noktasında tezahü- rü Ermin kabul edenler vardır. ezahurat muhtelif dir. Karakterin böyle zam - | ilmi olduğunu gösteren eli. , ine Chiromantie dedikleri gibi elin şekline göre bir insanın karakterini ta- yin eden ilme de hirognomie denir. EL elif da vaki olur. Bu insandaki Ri uz- viyeye tâbidir. ın, her vaziyette sem- ik, kei itimat ve saire te kalır mı? insanın ei ni La bakarak er zaman tayin mümkün müdür? Bu- nun sabit almana m uhakkal zariyle be İnsanın gözlerine mi di Bunu bir g çok büyükbir san'atkârın elini gösteriyor. ka da olsa dahili tabiat daima sabitttir. | an bu,' 'EJ, tabiatin aynasıdır. Fakat idealizm, realizm, irade, lojik, Liebermann ruhan san'atkâr bir in- sandı. sadakat, irade gibi insana mahsus olan vasıfları da temsil eder. Parmaklar ne kadar kuvvetli ve mun- tazam teşekkül etmiş ise insanın yeti o kadar kuvvetli olur. Mesela idea- list bir adamım eli ince ve uzun, realist adamın eli ise kalın ve geniş olur. parmaklar daha naziktir. İptidat düşün- celi, dimağ ve vücüt Dört yaşından beri hokkabaz olan Rostelli'nin eli. p gibi şeyleri insanın akar üzerinde mahrı .İ nasıl görülebilir? Elin, esas şeklini teşkil eden ER lar, bunlardaki adaleler | uluvvücendp, um bir insanın eli çok büyük, etli, kalın-ve sert olur, ş insan sas, sİ- « “İnce, uzun elli bir hirlidir. Faal, girişken insanların eli da- hiç bir 2: eş etmesine imkân yoktur. in harici şekilleri Dize neler öğre- için şu e cevap vermek lâzımdır. İnsan; ed miz een midir, ozitör ve piyano muallimi (Li- hangi bir hâdiseye göre mi değişir, yok- ina türlü harici) 2 sa esasında tesirle sabittirde her »rdön a »zade bir şekilde, mütesel- Napoleon'un eli. sil hâdiselerle tecrübeye mi tâbi tutu- lar, r, karakter,harici dünle tebe- n zaman geniş ve kısa bir ele ta. d©9 Abdullah nda değiş iş olsaydı o t şek- tinin de ayni surette mütehavvi Sl ölme iktiza ederdi. Şu halde mi baş- A. TAPU DAİRESİNDE! Ankara'nın Demir fırkı abi mahdumu İbrahim mukayyet Deydirani ia 4 hmet Efen namı- ve ağa Dayı kızı Emine ile mahdut ke bi ir bap haneyi mumaileyh İbrahim ağa- dan satın alındığından bahisle si Ahmet ağa varisleri tarafından cal Ri ve olanların a za müabir ANKARA MUHASEBE! HUSUSİYE" MÜDÜRİYETİNDEN: kazasının Ballayı özü mevki- bataklı; ığın kurutulması i Bala indeki lesi Jere kılınmak üzere aleni p | nüsl m a arın inti-, ye azası kaymanın müracaat» leri ilan olun! — 8332 San'atkâr eli, idealist gibi uzun, fakat! ri hareketlerinden dir. rıdır. ha ziyade tabii ke par makları bi olan bir insan için, temasa (geldiği kimselerin ellerine bakmak suretile hat- tı hareketini nisbeten tayin edebileceği bir vard da kanaat brin yeniliği nazarı itibara alınırsa b'ına da- ha ziyade iler ide itir .t etmenin doğru ını da söylemek lâzımdır. .....—— —ü SÜNE MÜCADELESİ. a Haber aldığımıza göre Adana valisinde Süne haşerelerile dee ime devam edilmek Süne- nin bu sene geçen seneden -İla ta ari Yapmakta olduki; görül. mekte: Nisanda kâfi miktarda yağmur yağ- maması da zürrar endişeye sevket- mektedir. Tecrüb ilen: sağ Kıbrıs 3 e mahiyetinde gönde- buğdaylarının tün, tohu: oğdaylarını kii ie tes darik etmeğe karar vermişlerdir. Bu takadaki çekirge mücadelesinin son vaziyetine gelinc: dana” ir kilo. metre imtidadında çi hattı tesis e- dilerek a Erzin a in. 300 Is- lâhiyede Andrin kazala- ar > te kis Sie imha e dilmi a Adana ve havalisinde (6) bin kileya, Çe ın süne haşeresi imha edil- miştir. RA an TARSUS ÇAMLARINDAKİ HASTALIK. ve havalisindeki Siri Tarsus son zamanlarda arız olan bir nevi haşe- hakkında mahalli Orman ve Zira- ırılmıştır. Bu kârar üzeri, Pl un Pkni başlamışlardır. Yeni neşriyat: AYIN TARİHİ. Matbuat Umum Müdür! tarafın- dan her ay muntazaman neşredilmekte olan -Ayın-Tarihinin 72 numaralı mart inin nefaseti Ni ee nefis bir surette intişar etmiştir. Mecmuanın bu indis a kanunu - Geniş - Hin- g ishasında (Hi distan teşkilatı esasiye İngiliz impratorluğu ma Türkiye — sada kabine buhranı — ul yeni bir şekil-al- yninde- “Filistin hak- ane PR olunur, 2—8552 GEMS ENE HUSUSİYE MUDUR- nesine dil it umumi meclisin za- ıkamı vilayı ke ile ihale söleceğinde m kl © lanların şartnameyi anlamak ü meni daimisinde hazır bulunmaları ilan olunur, 2 — 8319 | NKARA el ikine ii | Beypazarı'nda Merdi vi si ini ve Sipahi Ocağı çiraligi derü- 10) dönüm ti zili, üzere müzayedi çı! piri mış: ine mü- e kamlığına müracaatları pe olun i — 8382 mü: arlahın mülkiyeti vai ie: | öoğekiküire tavsiye edeiiz. Nüshas inasebatı — Deri ve kemik ihracatı üzerine beynelmilel itilaflar — Dünya muvacehesinde yeni Türkiye — Bir ay- lık dünya şuunu (Ayın resimli tarihi)— İktrsadi ve malt hayat: Petrol hakkında bir konferans ve ecnebi ve Türkiye iktr- sadi haberleri makaleleri v. tur. Müracaat adresi: Ankar: t- İ buat umum müdürlüğü neşriyat bei /

Bu sayıdan diğer sayfalar: