28 Nisan 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

28 Nisan 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YNUNUNY NZNZNY IN MILLI MUDAFAA VEKALE SATIN ALMA b ILANAT SUTU — aa HAVA-MÜSTEŞARLIĞINDAN: lacak lifatın nazarı itibara Aker ilan 2— 859 rli mamulâtından bin adet kel — Ye laska ai İma komisyonuna müracaat adet mahrut Pazarlığı 36 ni- z otuz pazarlıkla almacaktır. komisyonuna müracaatleri. kilo dakik ile 2900 kilo pazarlık suretilç almacaktır. Taliplerin müracaatleri. As. Fh U Md. Bu tehlike eiralınızda dolaşır kabi esnasında himayesiz kalan çoc- ühlik hastalıkların umlarını makieden remake şikârı Giri Ge- istilâ O ezden ri vi ri tat 3 Umumi sayan J. BERT ve ŞÜREKİSİ İ İstanbul - Galata Voyvoda Han Cildin beşeresi için şax balye meyan mürekkep ve hariyle SI ve san derece cildin bütün aga iy göl .ve taravetini hüsni muhafaza için bir İ: ıyri mufarihtir. Cildi. a tatlilar, yarağa. ir, Deyaslatır ve ve kadife gibi maz zikleşiiri ün tagayüratıni, > ” amk ie ve güneşin Yeni dedidinden ve haperatın ısırışlarındam vikaye eyler. Pariste ikon EREM. PUDRASI mağ SATIN ALMA KOMİSYONU İTANT ART Yerli malı bey: an meşini 30/4/9: sma Taliplerin m saat on dörtte pazarlıkla teminat ile mü- 2—8684 Merkezde üç barut deposu ile bir ambarın beton döşemesinin ve merkezde bir çeşmenin e ve merkezdeki kim) bazı 30—4—930 da saat on ör ma ihale edilecektir. kn ve pazarlığa girmek için de e gün teminat ile müracaatleri. 2—s67 5 kalem gönye. Yukarıdaki malzeme aleni münakasa ile 12/5/930 da saat on dörtte alınacak- tır. Taliplerin (o şartname için her gün ve münakasaya ogirmek içinde o zün teminat ile müracaatleri, 858 Müdürlük tarafından lağım tahliye arabası alınacaktır. o Teklifatta bulunmak ve şartnameyi görmek için mübayaat komisyonuna müracaat eyle- meleri. 2—8621 ANKARA TAYYARE ymm > Mer hi lerinde el edilecek Kurban derileri 12 — 1 —5— 930 perşembe gününe müddetle müzayedeye çıkarılmıştır Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere şubemize müracaatları rs olunur. 2 — 8460 e BMÜZAYEDE VE MÜNAKASAE DEFTERDARLIK MILLI EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Mahallesi cinsi Metruke No: Muhammen kı: Li Hacıdoğan Vattarin Hali m mine iğ Ebeoğlu cıdoğan Meydan Çeksiz Çakırlar yo. vi hane Akaeği ” 3 ” 15 o 6 sehim itibarile 1 sehim, Yukarıda e bayer eye şak Tali; ip ol olanlar 415/930 Pazar günü 6.15 2 — 8366 HABİG Erkek levazımatı iksaiyesinin en mühimmi şa apka: dır, Habig Şapkaları e şekil arile en mükemr a larla SL pe Rehberi Ticaret GL ve HANANEL ) ra Yeğenbey caddesinde 2—8541 Anki No: 45 ” elekan: 2113 Kiralık Avartıman. fabrikaları çi anonim sirketi i Sermayesi 100,000 Tür! Tirasıdır 2— SATILIK ARSA. Akköprü caddesinde kereste fabrika- z z A e İLimanları Umumi İdaresinden: .. sa — — Diyarbekir hattının kilometresi arası ray ferşiyatı a a münakasaya konmuştur. Mün: a 2 /930 azartesi günü sinde yapı Tal al e tek- lif mel ve muvakkat larını “e öge Saat ir e kadar komis- eminat- Mi ni ve ii sebe Rem tedarik ede- bilirler. Aşağıda yek müstamel a 5 ma- i günü aleni Taliplerin eşya; 3 ,, Fort kam; 5 Muhtelif sandalya, Perde, saat, masa, mutfak ed utabiye ve sai- Beş tan kalay kapalı zarfla münaka- konmı lif mektuplarını ve muvakkat larını ayni o günde 14,30 a kadar — kasa kâtipliğine ai tâzım- ipe münakasa yam iki a mukabilinde Ankarada, rr kei ez e pera- İş mmm ka Umum No: Muhammen kı: Lira 1400 660 1750 0750 peni Cinsi Metruke No: DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK Mahallesi o Sokağı 173 129 Hane (Hatuniye 12551 © Vattarin o Nardüşmez 1471929 ” Leblebi: Mezarlik 225 m (Hacrdoğan Tahrirciler 15 3/2022 .. .- ye e y Hacıesbap Acıcaçeşme 15/28 Yukarıda yazılı hanelerin $/5/930 reel günü pazarlık mr piraye edilmek üzere müzayedenin bir ay temdit edildiği DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK Mi m © Mahallesi Sokağı i Na Umum mai o: Lira o 6 2 Hacıdoğan ( Döneloğlu — hane > İmamyusut re v Tapu SE İn arıya yale kaale bilmüzayede satılacaktır. Talip Sbeimi 475/930 pazar 0 8. 15de Defterdarlıkta müteşekkil komisyona müracaatleri. Şi GÖZ DOKTORU VEFİK HÜSNÜ zade apartımanının birinci katında 1—2 Ne. iştir. Hastalarını her gün öğleden sonra kabul etmektedir. Telefon: 2631 Mua; ye Menwerci nakletmişt 2—8559 Ankara Un ve Ekmek Türk Anunim Şirketin- iz ME amm - SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET MÜDÜR. mr keme e pazartesi Ja va olunduğu v ie a müzayede Milli Müdafaa Sıhhiye dairesi şube 3 cerrahi kısım amiri tabip miralay Ali Osman Beyim 1324 senesi Haydarpaşa la) harbinde 1336 bulunduğu ilan olunur. 2 —864i ğe senesinde Uşak cephesinde vuku bulan taarruzda Doktor Ali Esat MERKEZ HASTANESİ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI MÜTEHASSISI. Muayene —— iner cadde sinde (o Himaye: birinci kat ve ir Ir günü ihalei kat'iyesi mc Taliplerin yevmi (o mezkürda

Bu sayıdan diğer sayfalar: