28 Nisan 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

28 Nisan 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

P 28 İhtısas işleri » Basit ve iptidai cemiyetlerde ve fikirlerin tevzide ba- ir. Buralarda bir çok işleri h Buh yetin maddi ve ma- & bölümü de artar. İhtiyaçların nevi ve mikti galması, onlara tekabül e yet sahalarının da ip olur. Emniye- bu şeklinde ihtisâs artık en ühim ve acil bir zaruret hali- girer. Ancak maddi veya fikri işle- "iyi taksim edilmediği mem- tlerde ihtısas işi bir türlü ma giremez.Muayyen bir sa Mta sülük ederek kendi başına —hımı temine uğraşanlar re- Âbetin tesirile bir dereceye ka- Bt daima ileri gitmeği ve bina- yh sanatınin asri icapları- kabul etmeği zarurt görürler. Aksi takdirde sefalet ve meske- , ve nihayet cidal ve faaliyet | #hasından çekilmeğe mecburi- İt gibi korkunç akıbetlerle Biklaşmak — ihtimali - vardır. İhsi teşebbüsleri dalma kam Siliyan işte bu mes'uliyet hissi- F Onm” bulunmadığı veya an olan işlerde ne ihtisas ü ve ne de ihtisasa hör- et zarureti duyulmaz. Bizde devlet işlerinin fikir *İ'iuinc taallük eden kısımla- la hemen herkes mütahassıs ::uğu iddiasındadır. Doktor- ve askerlik gibi maddi ve hne AA edilirse, diğerleri hakkın- İ& ' Memur olsun veya olmasın, ! az okuması ve yazması olan & vatandaş fikir beyan etmek skendım salâhiyettar görür. 'asetçilik, maarifçilik, iktısat k, maliyecilik her gazete o- Yanın sahip olabileceği ihti- 'dan — sayılır.... Hele bir lğ’nı mevkie geçseydi ne fikir KNe Aprojeler. - Bismarklar, ai htlar onun yanında solda kalırdı. Hayalci ve lâfçı olmıyalım. bu işlerde derin bir vukuf bir tecrübe lâzımdır. Çün faaliyet şubeleri muay- bir maddeye değil bütün hayatınım umumf - tahlil Herkibine istinat eder. Hatta memleket hayatma ait kâfi değil, beynelmilel dönelerini, temayülle- ve maddi, manevi bütün izmalarını kavramış - ol- lâzımdır. Maarif, iktısat, iye..... Sahalarındaki - ihti- her vatandaş - bilir; fa- bunları sayıp dökmek - bir işi değildir. Asıl ihtisas etin hali ve istikbaldeki ve kabiliyetlerini doğru l ederek umumi hayatın a- ini bozmıyacak ve bilâkis tıracak müspet ve her için tatbik imkânı olan fikirler, proğramlar orta- aktır. | iktorluk ve askerlikte ta- 4: Bi tığımız gün memlekette terakki adımı atılmış ola Ç * şüjphe yoktur. ZEKIİ MESUT ——— ... klle Eskenazi yarın Ankaraya gidiyor klı'ıı( Amerika milyonerle x Madam Eskinazinin şeh Khuzeldiğıni dün yazmıştık. İlu bir aileye mensup o- ddam Eskinazi, kocası M. izinin ölmezden evvel do- üğü Manisada 200 li bir hastane inşası hak- 1 vasiyetini ifa için yarın | Ya gidecek ve Hilâlah- lerkezi umumisile temas 5 fnci sene, No 1514 NUSHASI 5 KURUŞTUR teşkilâtı yükseldikçe iş ve| istinat eden meslekler is- | Sördüğümüz ihtisas işini di-| ” | esleklere de teşmil etme- AZARTESİ NİSAN 1930 — Yunanliılar teklifleri- ediyor?.. ÂAtina cevabını bugün veriyor Mübadil emlâkin mah subunu reddediyor.. firimize cevap verecek olan M. Mihalakopırlos ATİNA 27 (Hro)— M. Vnizelosla Yunan hariciye nazırı ara- sında vuku bulan uzun bir içtimada türk teklifatı tetkik ve yunan cevabı da tesbit edilmiştir. Yunan cevabı yarın Atinadaki Türk sefirine tevdi olunacaktır. Mukabil cevap hakkında muhafaza olunan ketumiyete rağmen Yunan htikümeti mübadil emlâkin mütekabilen mahsubu teklifini kabul etmemeğe ve hiç olmazsa mücmel bir surette takdiri kıymetleri hususunda ısrar etmeğe karar vermiştir. Şayet bitaraflar bu hususta bir rey beyanından istinkâf e- derlerse o zaman iki hükümetten birinin diğerine ödeyeceği far- kı emlâk için başka bir çarci hal aranacaktır. Yunan hükümeti- nin bu kararı ittihaz etmesinde muhacirin mahafilinde mahsup aleyhinde teressüm eden muhalefetin büyük dahli olmuştur. Bu vaziyet üzerine Türk Yunan müzakeratı sürüncemede kala- cak ve yeni bir buhran geçirecektir. ’Mluuhııı iştirak eden yavrular grup halinde Gürbüz çocuklar seçildi Türkocağında yapılan müsaBakada hangi çocuklar kazandı ? Dün Türkocağında, çocuk Çocuklar ayrı ayrı muayene e- haftası münasebetile, gürbüz | dilmiş, tartılmış ve ölçülmüşler çocuk müsabakası yapıldı. Mü-| dir. Bu esnada hoş bir hâdise sabakaya her yaşta bir çok mi-| olmuştur. Mini minilerden biri, ni mini iştirak etmiştir. Çocuk | muayene esnasında, hiddet ve mütehassısı Ali Şükrü, Niyazi | asabiyetinden, kendisini — tart- Ali, İsmail Kenan B. ler jüri he| makla meşgul bulunan dokto- yetini teşkil etmekte idiler. Mü| run ellerini ıslatmış, ve dokto- şabaka saat 14,30 ta başlamış run: ve iki saat devam etmiştir. Mü-| , — Hatırasını bıraktı!... şabakaya iştirak eden küçükler cevabi, ümumi neş'e ve hande- yaşlarma göre üç grupa ayrıl-| yi mucip olmuştur. Neticede mışlardır: Meme — çocukları, | birinci grupun birinciliğini Çe- mama çocukları, oyun çocukla- | ti: inciliğini Ertan, üçüncü- y lüğünü Sevim kazanmıştır. Çe- | Evvelâ meme çocuklarının | tin 4 aylık, 8 kilo, Ertan 6 ay-| iyileri seçilmiştir. Bu kısma gi-| lık 10 kilo, Sevim 4 aylık 7 kilo ren çacukların en küçüğü 4 ay-| dur. lık, en büyüğü 1 yaşında idi. (Mabadi 3 üncü sahifede) miziretmi Caamem A A am ae n aa A amA D ae nnn M şaencalasamerlri; Siğmt Nebuncsua NEAEENEU'E Kurultayda dullah Suphi Beyler arasında... Kurultaydaki müna- | kaşa pek hararetli oldu.. ANKARA, 27 A.A.— Türk- ocakları kurultayı bugün saat dört buçukta toplanarak müza- keratına devam etmiştir. Bütçe encümeni raporu üzerinde yapı- Jan tenkidata Hamdullah Sup- hi Bey cevap vermiş ve bazı tek lifler encümenlere havale edil- miştir. Yasa maddelerinde ya- pılan bazı tadilâta dalr mesai encümeninin raporu okunarak kabul edilmiştir. Hilâliahmer ve Himayei Etfal gibi kardeş cemiyetler ile birinci mımntaka umumi müfettişi İbrahim Tali Beye kurultayın selâm ve mu- habbetini iblâğı ve teşekkür ya zılması tekarrür etmiştir. Reisi cümhur hazretleri saat on beşte 'Türk ocağını teşrif buyurarak kurultayın aktettiği iki celse a- rasında müzakeratı dinlemiştir. Gazi Hazretlerinin salonu rifleri murahhaslar tarafından ayakta karşılanmış ve hararetle alkışlanmıştır. Reisictimhur Hazretleri iki celse arasında ku :mltm' murahhaslarını kabul bü | yurmuşlar ve kendilerile Türk tarihine dair hasbıhallerde bu- lunmuşlardır. ANKARA 27 (telefonla) günkü Türk Ocağı Kurult: timamda Reşit Galip Bey, Hamdullah Suphi Bey arasında| ehemiyetli akaşalar cere- yan etmiştir. Müni ada Re-| git Galip Bey, şark vilâyetleri ocak heyeti idaresine bütce ma- zeretile müsbetişlergörmeğemu 'affak olamadığını, buna muka 1 ocak mrkez bütçesinde faz- la tediyeler yapıldığını söyledi. Bu iddia, Hamdullah Suphi 3eyi müteessir etti ve Reşit Ga lip Beyin ocak ikinci reisi iken ocağa teberru ettği 2500 liralık tahsisatr ikide bir misal olarak zikretmesinde çok şayanı ifti- har bir şey olmadığıı ve ocak-i ların feragatle kaydedilen me- saisinin bu kadar basit bir para- nın bir. hizmet ölçüsü olarak kaydedilemiyeceğini iddia etti. Reşit Galip Beyin bir zamanlar ocakları teslih etmekistediğini söyledi. Reşit Galip Bey cevap vererek Hamdullah Beyin ce | vaplarını reddetti. Te deği talim ve terbiyesini istediğini | söyledi ve iki taraf arasında çok | dğır sözler teati edildi. -— —.—— Müteka—itler Ücretli olanlar maaşlarını alacaklar Zat işleri muhasibi Hâmdi B., dün bir muharririmize inhi- sarlarda çalışan mütekaitlerin maaşları hakkında demiştir ki “— Tütün inhisarında m, aşla müstahdem olan mütekai- dinin tekaüt maaşlarının kat'i hakkında Maliye Vekâletinden teyit emri gelmiştir. Ücreti şeh riye ile müstahdem olanlar hak kında bir şey yoktur. Onlar ke- mafissabık hem şehri ücretleri- | ni, hem tekalit maaşlarını, tahsi | satile alacaklardır”. —— M. Anderson dün Atinaya gitti Muhtelit mübadele komis- yonu bitaraf azası M. Anderson Yunan hükümeti ile ilk teması tir Gürbüz müsabakasında bicinciliği kazanan üç yavru | ni yapmak üzre dün — Atinaya R. Galip ve Ham- | ve| şoförün otomobilinde | vardır. |'Muhiddin B. Bir şoför valiyi dava ediyor.. nat istiyor Taksim taksisine mensup şo- Muhiddin B. aleyhine darp ve tahkir davasr açılmıştır. Şoför Muhittin B. den 2 bin lira da |maddi tazminat istemektedi! Davaya bakan Beyoğlu ikinci Bir şoför tarafından aleyhine darp davası açılan Muhiddin Bey sulh ceza mahkemesi Muhittin Beye iki defa tebliğat yapmış ve Avrupada olduğu şerhile ia- de edilmiştir. Bunun — üzerine mahkeme Muhittin Beyin ihza- ren celbine karar vererek dava yı talik etti. Hâdisenin — vuku tarzıma göre Vali B. şoföre hü- cum etmiş ve bir ikide tokat at- mıştır. Tecavüze maruz - kalan Şehremi- ni muavini Hâmit B, ile refika- sı bulunmakta imiş. — Daâvacı Muhittin B. aleyhine ikame et- tiği dava için Hâmit B. ile re- fikasını şahit olarak ikame et- miştir, Kim kalacak? Muavin Hâmit Bey mi, İki bin lira da tazmi-| I fötlerden biri tarafından — Vali | | yoksa Şerif Bey mi? Hâmit Bey Şerif Bey Vilâyet ile Emanetin tevhidi Eylülde yapılacaktır. Bu tebed- dülü teşkilât dolayısile büyük ve küçük memurlar arasında bazı değişiklikler olacak ve ba- zı makamlar da lâğvedilecektir. Buü meyanda, İstanbul bele- | diye reisliğini nefsinde cemede cek olan valinin de kaç muavi- ni olacağı meselesi vardır. Mev | suk bir menbadan — aldığımız malümata göre Vilâyet ve bele- diye için birer muavinden iki muavin olacaktır. Vilâyet mua- vinliği için şimdi Vali muavini olan Fazlı Beyin ibkası mukar- rerdir. Emanette ise halen iki mu- avin—Hâmit , ve Şerif Beyler naenaleyh bu — zevattan hangisinin belediye işleri için muavin olacağı henüz belli de- ğildir. 5inci sahifede | Adlüye Vekilinin izahnamesi gitmiştir, BUGÜN , ci sahifede 1— eronz larni sereme ) Vça ? ÜN 4X Harlet Gaberler # 1— Petek h 38 Ümcü gahilede 'Yunan cevabı bugün sefirimize - tevdi edilecektir. Haydar Rifat Bey davasında sâmilerden bir grup H. Rifat B. Davanın kendilehineneticele. - neceğinden ümitvar olduğunu. « söylüyor.. Müdafaa şahitlerinin burada ifadeleri... «İstinabe suretile Ceza mahkemesinde alınacak Davasınm rüyeti 15 mayısa talik edilen avukat Haydar Ri- fât B. dün sabah şehrimize gel miş ve bazı avukat arkadaşları tarafından istikbal edilmiştir. Haydar Rifat B.yol yorgunu ol duğu için doğru evine gitmiş ve dün hiç bir yere çıkmamış- tır. Kendisini ziyaret eden bir muharririmize Haydar Rifat B. rahatsız bulunduğunu söyli- yerek şu izahatta bulunmuştur: — “Dava neticesinin tahmin ettiğim veçhile, lehimde tecelli edeceğimden katiyyen şüphe et miyorum. Mahkemeye bazı a- vukat arkadaşları müdafaa şahi di olarak gösterdim. Fakat icap ainler vekilleri Bugün Ankaraya azimet ediyorlar M. Deklozye'in gaze- temize beyanatı Fransız dayinler vekili M. Deklozyer ile İngiliz dayinler vekili M. Vayt dün Stella d'İtal ya vapuru ile şehrimize gelmiş lerdir, Dayinler vekilleri, muh- telif mali müessesat erkânı ta- rafından karşılanmışlar ve doğ | ruca otellerine gitmişlerdir. M. Deklozyer, dün kendisile görüşen bir muharririmize de- miştir ki: “— Ankaraya " gideceğimizi biliyorsunuz. Orada ne kadar kalacağımızı şimdiden tayin ve tesbit edemem. Bu, vaziyetin i- cabatma bağlıdır. Umumi vaziyet hakkında si ze izahat veremiyeceğim için çok müteessirim. Hükümetle temat etmeden sizi tenvire ça- lışmam elbette doğru değildir.” M. Deklozyer ile M. Vayt bükümetimizle ilk temas neta- yicini düyünu umumiye mecli- sine izah etmek için Parise git mişlerdi. Her iki mümessil yeni Cemiyeti belediye neler- &$ 2— Roman 5 inci sahifede : Küliye vekii, namesi v — tzah Ü dün geldi Avukat Haydar Rifat Bey | | ederse bütün Baroyu şahit ola- , rak ikame edebilirim”. Hağdar Rifat Beyin müda- | faa şahidi olarak mahkemeyebi! dirdiği avukat Neşet, Abdurrah | man Münip, Kenan, Cevat, İs- | mail Sıtkı, Mustafa Hayri, Ah met Hilmi, İbrahim — Beylerin asliye ceza mahkemesinde isti- nabe süretile ifadeleri alınacak ve Ankaraya bildirilecektir. İs- tinabe günü henüz malüm de ğildir. M. Deklazyer ve M Vayt talimat ve salâhiyetle geldikle ri için Ankarada yapacakları te | maslar çok şayanı dikkat ola- caktır. M. Deklozyer ile M. Va. yt bugün Ankaraya gidecekler. dir. Mektepliler | müsabakası 5rinci hafta başladı SI Inci hafta başlamıştır.. Gazetemizde çıkan haber- lerden en

Bu sayıdan diğer sayfalar: