2 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

2 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Artistler, Hayatlarını Kaça Sigorta Ettiriyorlar? Yalnız Hayat Değil, Kıymetli Uzuşlar, Ayrı Ay. Amerika yıldızları niçin sigorta edi- tirler: Amerika filimlerini vücuda geti, ler tamamile pratik kimsi o ve Bir iva'da film çeviren esse-! lunan Rudolph Valantino. Walidesi lehine . 75.000 dolarlık bir si- gorta mukavelesi Bow eee Glara affak sebebi a tesa- seler e daima Herkes bilir ki bir sinema papi mek için daima artistlerin isimleri zik- teşkil ettiklerine şüphe yoktur. Bu ser- cak olan bir sine- ma müessesesi atalete mahküm olmuş demektir. Buna binaen bir Amerika sinema ar- başlamaz derhal sigorta ettirilir, Sigorta bedelle- üsti şöhret kazanmağa başlar ci ekseriya müthiş bir para teşkil eder Yalnız bu sigortaları leri tarafından ei ri ka artistlerin kendi- rıştir Si iktifa etmiştir. Charlie Chaplin'in sigorta miktarı ettirdiği zaman vefatında bu para vere- sesine verilir. Fakat birçok artistler vardır ki ve- fatlarından sonra varislerine bü; sm i servet bırakmışlardır. Bu hususta Ro- ii Valentino” Ni zikredebiliriz. Ma- meşhur yıldızlardan Cons- maruz kalmıştı. Birçok aylar işsiz kalmıtı. Sliyori sa bunun dü içimi #trmamalarıdır. dolph Valentino vefat eğim za- eri en eyi eserleri meydana getir- sesel: mektedirler. 4 para vefatında vali- ei intikal edec: halde eski karısının bu sigortadan isti- deler fade etmesine mani olacak mad kafi al sigorta ii do- sre şey lin görülmüş ve ve anlam Bir e lâzımsa filmin yapilması için hepsi yn ve ei hı k etle bir filmi sahneye vazifesi son derece teshil meni Bu ilmin oyan zatın zat için yapılacak sey fil v 5 ettir. a sineması ii Buna nazaran ve teşkilat fikrinin Bit imuvaffakiyeti. lensup oldukları sinema milessesi artistler tarafından çevrilen filmler bü- sesi ta- “Bu liyakatte bit ukaveleye koymuştur. Bundan başka e a kendi müessesesi tara- tirmi Validesi lehine 350,000 dolarlık bir si- gorta Ettirilir. yalnız 75.000 dolarlık bir sigorta ile| dolara sigorta ettirmiştir. Sinema artistleri arasında en ziyade Tİ yüksek sigorta ettirilen Ramon Novaro malâm değildir. Bu meşhur artist her| dur, Bu artiste üç milyon dolara sigor- ta ettirilmiştir. Ramon Novaro bugün en ziyade şöhret kazanmış bir artisti tir. Jhon Gilbert, Harold Lloyd, Jhon Barymor, George Bancorft, Norma Se- herer, Nancy Carol, Bustecr Keaton büyük meblağlarla mensup oldukları sinema © müesseseleri | tarafından si gorta ettirilmişlerdir. “Hollywood artistlerin sigorta bedel leri hesap edilmiş ve bunun on sekiz milyon dört yüz kırk bine balığ olduğu görülmüştür . şefleri de büyük meblağ- larla sigorta ettirilmiştir. Bu meyarida William Fox ile Adolph ? debiliriz. Bunların Zukor'u zikre- olara sigorta ettirilmiştir. büyük serveti artistlerdir. Şöhret ka- herkes tarafından tanı e teessüf Bm in ww kullanan mües-| sesi ies ne derece ehemmiyeti haiz ol- duğu bu vesile ile tekrar anlaşılmıştır. | > mİ det et tanım miktarı bir milyon ri ary Pikford, Douglas Fairbanks, imei Talmadge bir milyon dolara si- Rudy değildi. Varislerine bıraktığı servet 6 r ehemmiyetli olmamıştır. Hattâ bu artistin mobilyesini elbise- terini satmak mecburiyeti bile hasıl ol- muştur. Rudolph Valentino'nun hali bütün genç Amerika sinema artistlerini meş- ğul etmektedir. Küçük bir artist olan Roland Norma Talmadge ile La Dame Ni ya ren sonra Şöhret En ir gün kendisini ürek bir milyon dolara sigorta ettiğini sabi GEAR Norma Edmunf Lawe yalnız yüzünü 35.000 : Mensup olduğu müessesse tarafından bir mil z ; e r- | zanmış ve tanınmış, mensup oldukları mü- etmektedir- ler. Bu ciheti nazarı dikkate olan Ame: “İ rika sigortalarma azami derecede itina Mn olan artistler essesenin servetini, teşkil rin Fakült, ri Benliye veğ Tenmsliye | Mütehasıs ? Dr ABDULLAH ARİF Himayei Etfal leden sonra hastalarını davi eder. kabul ve merika Tıp zer a Dr. FATMA A Doğum ve kadın ike muayenehanesi Himayei Etfal apartmanında öğ:ğ leden sonra hastalarını kabul ve te.ğ davi eder. Telefon: 2352 © dan sonra Gilberd Ronald pek mütee5- #ir olmuş ve sinema direktörün kendi. ni sigorta ettirmek lütfunda bulundu- undan dolay teşekkür eylemiştir. Gilbert Ronald bunun üzerine ken- mizin tanıdığı meşhur artist Ckarlie| Chaplin. İkünüp Sinemasındağ! Bugün 12,2,4 iv 150.000 dolarlık bir sigorta mukavelesi lryan Behe Daniels. . zamanlarda hüsule gelen'mali buh-/ ran bir kaç Sinema müessesesini kapıla- rm kapamak mecburiyetinde bırakmış- tır. Amerika sinemasının kuvvetini te ühü le r 3 İ Yüzünü 35.000 dolara sigorta ettiren İK : ii lesi aktetmiştir. Bu sigorta bedeli ma: vi ai bu hu- 3 Matinelerinde tedirler. Her halde artistlerin kendile- “Arzu ve talebe binaen Sie sağ tarafından akto- n daha azdır, Çünkü bir müessesenin arti kaybettiği za- man edeceği zarar pek büyüktür. Bu zaraerm telafisi için sinema müesseseleri sigorta! ekseriya bü-. yük bir meblağ üzerine ilan tance Talmadge 350.000 dolar için ken- dini sigorta ettirmiştir. Bebe Danicİs Çıplak Aşıklar 6 İletme VE ve 9,30 da Seni Sevdim «Sesli sözlü ve EMİ SINDA| tepesi mevkiinde -kâin 43 numaralı maa hane bağ bankamızın alacağı dolayısile dairei icraca satılığa Sikarılmış olup ar- 3 mayıs 930 tarihinde cumartesi günü aat 16 ile 17 arasında Ankara İcri me- murluğunda yapılacaktır, Üstünde > zate üstünde biras kılan hanenin Bank: “sulü mevzüası dairesindi gayri “ nkulün ü Banka sie e derece ve sıra 4a ipotek edilmesi mukabilinde bedeli ihalenin nısfı nisbeti ikrazatta bulu- nulmak suretile teshilat irae edileci ilan olunur. nunu ve YAZI VE TERCÜME. . İŞLERİ. © Her nevi daktilo ile yazı ve bilcüm- © le tercüme işleri için Halk İş İdareha- krwmati olduğuna kânidir, Snaamkl Eş “İka mukavelesi aktetmiştir. Clara B Şarkılı Operetğ. müracaat. Telefon: ei < ei her biri üçer milyon

Bu sayıdan diğer sayfalar: