7 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

7 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

imtiyefi DAlilliye © müzakerelerinde atiyen esin uyuş- malarda dahi, halen me: ve usullerin tet ve mevzubahs olmadığını tasrih etiti. NUTUK BAR! vekilimiz, Düyunu Umumiye karşılığın deride be surette varit RÇASI. No, 3168 On birinci sene. Gündelik. FRANSA'DA BİR MÜNAKAŞA, dieu kabinesi birinci teşek- ill? e sürülmesi lerin ile ine verdi. Radikal sosyali: Gi ÇARŞAMBA 7 MAYIS 1930 Z Gi © Her yerde 5 kuruş. - Fırkamız Başvekil Hazretlerine Teşekkür Etti, CÜMHURİYETE TÜRK KÖYLÜSÜNÜN ŞÜKRANI. KEP TOPRAK VERİLE YELLEN DAHİLİYEYE Hükümet arazisiz vermektedir. Hükümeti rumasna karşı di ek üye ei in bu büyük k yan Köylümüz, & Bay EKİL HAZRETLERİNİ FIRKADA BEYANATI. ve PAŞANI TISADİ VE YANA- DDİKİLAME KARŞI ve Halk Fırkası e a Fırkaya ko mi vermiştir. — ükümetin ip izne. bahseden müşarileyh, m büt RM Vekâ- den çelerden İeti bütçe dildiğini ve aa ile nin tekliflerin bütçe ile Büyük | 5,000;000 lira tezyit e-! Meclise verildiğini söylemiştir. Bundan | nx. mayelerine bu sene cem'an 10,000,000 Ti- idi diğer bi mebus ön senelik 65 mil-| tıramızla içinde “yaşadığımız zümr ap baska bir meb'us da 7 sene-| topraklarımıza mazinin saltanat ve is- lik ve 30 iyark bir” program| tibdat devirlerindenberi ol teklik etmi rak il tte bulunurken, Bu ei er e eirağmdz ciddi mü-| mukaddes Cümhuriyetimizin ve aziz ba- e başlamıştır. İhtilaf sarf-| nisinin ve sevgili hükümetimizin kara- edilecek paranın el tedarik edi-| rile istimlâ ii esi nokt li ike ne kar-| yısile nihayetsiz minnet ve sevinç hisleir nerelere tahsi: izi ebâdi iâde teşekkü öylemi ve lan aran işe baş- lamak lâzım geldiği e etrafında baş pür Bugi “Avrupa'nın en ğin milleti si Mi. para ba m re orluk çekmiy: maksi ve ia e zi “ibi eee emin| la arz eyleriz,, Klm dereköy, Karaman nahiyesi Comanr köyü, Ka- in köy, cik ve Masit © muhtarları. HAKEMLİK VE EMNİYET ırka Grupundaki izahatı müttetikan kkür ta zammın ibzar edildiğini tafsil ve tebliğ etmiştir. edil Ş. ei tasvip. ve Kendilerine teşek Muhterem Başvekilimiz İSMET P> — İhra e BU İKTİSAT VEKİLİ NELER süne e YAPıdli mekte bulunduğun um hububat EE gisinin, kezalik halının nescinde isti- TİCARET VE ZİRAAT mal edilen. ipliklerin € olduğu , KISIMLARINDA: İlkiz vötgisisik ip içi ünsi Melise bu ii timadı çakar a kanun lâyihasının V etti; ai: DEDİKODULAR i ARASINDA, vukat Haydar Rifat Beyr yl yolar > ia Mi pin keme; Fakat macı seyrinde e A bir fikde Adliy e Vekili meb'usluktan bir Vekillikten çel istifa, dava açmalı imiş.. miş ve İsmet Paşa günün a m gülünç ii b ç bir vaziyet hasıl olur. ip Vekil, yahut bir meb” tra emre hditlere unları si im iki ei ile teklifin avakrbini canlandı- si sui i kastgi meb'uslara birer mek alınmaz ç SİN HARİCİ TİCARETİMİZİN takdimi tekâr! ini bildirmiştir Bisen ÜErieie ya tırma isti- KOMİTESİNDE. YÜKSELMESİ İÇİN. EB ie öiekdreis ari vi — lerinin e Devlet MORE GMEURİEE NİN İktisat Vekilliğince hazırlanıp ikmal dine ei many ip. eni bu parayı “hususi teşebbüslerden KRİ İZA! edilen ve yeni mali sene başından itiba- ba bilim Ee e BN e mia ki nlar el mz Ss v. va iie EE 3 vi ri e ni sün line Be A oiniti leni gi esin le teca- miş aldemir. mel v mütehassısa- vaziyetin Sam E “döle görek ticallilmet; len tetkik girileceği. yaln H takdirde, müdahalesini. asgari ÖC'İ mali yardım İfyihasınr. tetkik » &tmiştir. |kramı ile sene tatbik edilecek esasları |bu Eiki Soon it eli üirakabesi değil, bütün bir Meclisin röleli li ME akk Be mali yardım |tesbit etmiş bulunmaktadır. Bu hususta irisi denim edileceği me e ieratı bile sergüzeşteularm eline z meselesinin Cemiyeti Akvam misakının | aldığınız malümata göre Vekilliğin ilk | miştir. düşebilir. İlk bakımda make aldata- evletin mill e le nım hi, | senede ticari sahada” yapacağı işler Sul Başvekil, atiyen varılacak uyuşmadan | bilecek bir renk arzeden bu tezin iç yü” mek ve yahut met sie ileti İİ a iliğinden mabi-| ete hulasa edilebilir: ahi halen mevcut karşılığın ve usul-| 2ü bu ütün bir tarihte m za madiyatmı iniş ermek Bâye" | hüttatbik olan 16'tncx maddesinde der). Oy .. iceri sahada “fehabir tesir veİlerin tevsii hiç bir suretli mevzuhahs man duyduğumuz e “erine siyle tanzim edeceği ga gramda | piş edilmiş olduğunu beyan etmiştir. | e.na'bir iz bırakmakta “olan emtianm | olmadığını tasrih eylemiştir. mi ricat edeceği: muhtelif masraflar 'derpi edilir.| İnkrta tehlikesi i olğa takdirde itilaf- | tağşişi mes'elesirie Vekâlet büyük bir €- Müzakerenin hitamından evel hulül Bütün memleket ayağım il ASİ namenin tatzı tatkiki hususunda müba- | hemmiyet atfetmektedir. Tağşişi mes'- |edecek taksitlere gelince, İsmet Pp, ie KOMUNİST salası demek olan iktısadi hayat, | v.,. “rol “POR i Vekâletçe ba- çinde bülunduğumuz hususi vaziyetin ALİYETİ. ei ii faaliyet e alâ- ul e küldür. Asayiş, pen aha aari ii ve saire işleri netice itibariyle e e alanla sada'ki abu e 2 otlatında temerküz etm Milk ikiye ol naza” rından , yol, e TD, Hani sis hep birer ser- maye vi a vatandır Fa t bunların randım: ve neti itibariyle in e mahi- yet arzederler. Mahdut yi 2 llanı, LR bunları göz önün- t e Jâzım gelir, Bu bahiste ikLe esasın kabul x Bp Türkiye, İtalya bulunmuş! İsveç lehte ve AL Mes- tahrir komitesi- manya aleyhte lardır. ele heyeti umumiyesile ne havale edilmiştir. Münir Beyin beyanatı. Cenevre, 6 (A.A.) — Muhabiri mah- susumuzdan: Münir B. bugün emniyet | komitesinde mali smüzakerat projesi mü; e mai 'nin noktai nazarı- nı izah ej ne Ea ükümetinin dünya sulhunu takviyeye hadim tedbir ve plânlara ne kadar büyük bir ehenimi atfettiğini vt binaenaleyh sas itibarile demi olduğunu söyledik ten so! ete dahil olmıyan di letlerin Li hariç EE is- projeye en e a tenmesine itiraz etmiş ve bu kabil ted- bir ve plânlara Türkiye'nin “dahil o slime müzakerat S i kanamindedirer. 1 — Devlet bir | ve mukat mez bil ei pl ni mey: müsavatı dairesinde iştirak hâk dan eki mere: erimli rin i mahallere pa sa bir müddet ük ser- derhal gösterecek di ksa ai Vi atın Yila- en iki muhtelif konsepsiyona da- eni Bu ciheti de ayrıca tetkik Zeki MESUT, kını haiz bülunması şartı esat Gi nu ifade etmi Bir lete şişi meşru olabilmesi için, bu m görecek devletin "hakika- ten Hib e e iştir. devletin harpte bulunan bir dev. ğuna kanaat edilmiş olmasını istilzam al 3 üncü sayıfada.) istilzam ettiği teshilatm. mütalcaya a- i A sd oldu. memnun "hükümetin hareketini tasvip ve Moskova, 6 (A. A.) — Washington Köne ieikbakie biçomi şefi Skvireki Fıkra. Ra ye e bizmi ek beyanatında Cemahiri Mütte- SERGİNİN SON GÜNÜ. |tehanms tarafından yapılmakta. oldu. |şidedeki Komünist faaliyetinden güya ün milli san'atlerimizi teşhir eden | £unu haber vermiş ve keyi -1 EE e 5 iL ii mi biter ümune Sergisinin son günü idi, ve |imad Büyük Meclise bl nnd e on beş gündenberi sergiyi görmeğe ko-|X: i — ve EYTEMİŞ-E asanna olduğunu ve bunların münhası- şan “halkın henüz m ası. kesilmemiş)" an iki mi mü e bozmak bulunuyordu. “Bu. fasılasız Kalabalık) | İsmet Paşanın beyanatından “sonra için tanzim. ap sahte mektuplardan iz meigini Si e iyaca ce. |sözalan Sinop Meb'usu Yusuf Kemali; olduğunu söylemiştir. Pilhakika vap veriri sp Bira misal yok- eyi, nd Uyum aimgpniyede, Yörmlik ves: a imahiri gn, hide Hariciye Nezareti tur, ik, kadın ğde “Amtorg'un ke gi, serginin önünden aktı, geçti. Bi. |bir suretle tevsii varit olmadığı kaydı- mini ön gileE yine > İşini elimizden ar işleri gördü, | ni ehemmiyetle telakki ve teyit eyledi- inden kat'iyen malümattar bulunma Bizim müesseselerimizi tanıdı, ve bize|8İNİ Li ve Diyarıbekir Meb'usu! gi MZ ildirmiş ve Adliye ve Mesai kendimizi tanıtmak için çalışanlardan e kâi ve Eskişehir Meb'usu Emin Bey-| Nezaretleri de ayni şekilde SE - eri bulunmuşlardır. Diğer taraftan Ameri Ötedenberi wi işler yapmağa avi Ve takrirleri reye konularak Fırkaca itti- k dek ân Fakla kabul olunmuştur. ALACAKLILARLA MÜZAKERAT DEVAM EDİYOR. BİR MÜTEHASSISA TETKİKAT .İ YAPTIRILMASI TEKARRÜR ETTİ. e Vekili ile hâmiller dahi bütün diyeli akidenin müzâketat ve mukarrerata iştirakini zaruri kıldr- ğını ilave eylemiştir. Komite Türk tezini tetkike şayan görmüştü: esaslı surette 3 » Mümles-. m te vesikalara kat'iyen eh er- emmiy, New York Times gen memektedir. bunların mahut Zinovyef ktubunu hatırlatmakta seri yazıyor. sam — — ANE DA e New York, 6 h vermekten daha kolaymış!,, der, Bu tip, sileri a cereyan MEŞE, en sağl 1 la birçokları nazarında, hâlâ, bizi temsil) neticesinde tarafeyn itideki tebliğin York Şehri tehdit altındadır. Yalbız eder. Halbuki milletlerin, fertler gibi, Ri ususunda müttehit kalmışlardır: aydezdoden EE tel bir vasfr yol ii ve onda cen- Hükümetle hâ: ler mümessilleri a) iyan milyo Keden kahraman gibi iş yapan san'-| rasında mart aymda açılmiş olan mü- atkâr da bulunur, diyen kalp gibi dü-| zakerata hep ya mESİİE ve itimatİ li Mm veni e kö baş ta. yardır Darb niye avaşı içinde devam edilmiştir. Umuma “or erekte: yumuşak “bir kahraman gibi ışlı | bir süreti halle vasıl olmak için mali m : bir elde en iye iii m vaziyet hakkında bir mütehassısa tara) TİFLİS'TE De FABRİKASI bize bu sergi feynin âtideki müzakerat esnasmda e- Moskova, 6 (A.A ayri Sergi yalnız in asite yapmış ol:| asl re bir iti i saydı gene işini 1 kik a rülmüştür. >

Bu sayıdan diğer sayfalar: