9 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3

9 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mehajsi ler yağ ücreti e ücre a heği lerini n parâ bu tenakus gittikçe 9 MAYIS ROMANYA'DA BİR İKTISADİ TETKİK. Yazan: Naki Cevat. Romanya'da mevcut 4.552.166 baş ki ra sığırın vilayetler ve kilometre Zi bar üzerine olan taksimi Kilometre metre a mevcut murabbaına isabet eden baş 19 Moldavie 730.767 17,5 Muntenie 922.453 17 Oltenic 426.102 obro: 216.469 54 Transilvanya ( 1.557.289 11,24 Besa 503.801 1 Bucovina 195.818 Dirki bütün iş a'da beher kilo- metre mu ithal mevcuttur; edilmiş iki erliler arasında ova ve dağ ırkları sir edilmekte, Harigten girin ırklar arasıda bil- e Pinzgan'lar ehemmi- — Yerli ova ırkları ârasında şu te- nevvüler zikre şayandır, 1 — Ağırlıkları 600 - 650 ki lo ölan ve besleme suretile 800 - 900 kilograma ka-| dar çıkan" ve irtifar 141'ri bulan Mol- dave'lar . 2 — Boynuzları ve cüssesi daha kü- çük olan ve mir i terevvüden daha güzel bir töşekkül arzeden Bucşan'lar. 3 — Cenup yarıtakasmıda Moldave'- Jara a olan ve boynuzları bundan maksatla zun bulunan Lalomitza'lar. 4 — Yukardakinden daha uzun boy- ge ve yüksek eN lar. —Y E ırkları; yük Bunlar olarak bir wmiye süt hasılatı (10) lizadır. yağın miktarı dı Romanya'da kar: miktarı azal ie istatistike nazaran siker. edici bir hal alm senesinde 5.754.538 olan sığır miktarı 1927 ye kadar süretile 1927 ye kadar 4.552.166 ya ine miştir ki altı sene zarfında tenakus mik- , tarı 1.193.372 dir. Alâkadar zevata bu tenakusun seb bini sorduğum zaman ihracatın ve dahili istihsalin azalması hasebile yetiştir- bivebinin'de o ni 1 1d 2 a AM 21 inekli ve2 nazarı dikkati celp e i başa kadar tenezzül etmiştir. Dahili is- ikta da (tenakus vardır. 1922 de 1.123.388 baş kesilmiş iken seneler de birer miktar tenezzül süretile 1925 te 1.001.459 baş kesilmiştir ki aradaki fark 121.929 baştır. “ HAKİMİYETİ MİLLİYE 3 70) ia SON HABERLER. Macar Futbolcuları İstanbul'da. İLK MAÇ BUGÜN GALATASARAY TAKIMI İLE, İstanbul, 8 (Telefon) — Şehrimize gelmesine intizar “edilen Macar fut-İp bol takımı bugün geldi. Bu ; takımın şerefine Şehremaneti tarafından. ehir HİNDİSTAN'DA ki KARGAŞALIKL ŞOLAPUR ŞEHRİNDE MÜHİM KARIŞIKLIKLAR OLDU. ombay, 8 (A.A.) — Şehrin mülha- amin tabii vaziyet avdet eylemiştir. kânlar açılmış ve pazarlar eskisi gi- mi Ez başlamıştır. Patef'in nutku, ramın birinci günü Galatasaray — Ma- ikinci ii Macarl ler (AA) — 1, yüz Kesilmiş hayvan ve deri ihraç mik-| tarları şunlardır. l > ı Sene | 1921 49.955 kilogram et 1922 406.304 > ” 1923 laa 7 1924 4.508.484 » »” 1925 6120105 . p. 1926 7.741.000 ” » 1927 4.794.307 ”» » ERİ. 1921 314611 “ ” 1922 64.918 » ” 923 2LAS0 ire 1924” 44.832 » 25 00: > rin kısmı mühimmi memleket dal m yi üçüncü günü Fenerbahçe — Macarlar amlar arasında futbol maçları yapı- cemiyetinde irat SAR bir a a ER ki: Memurların içtimat boy- i tedi i Taci İSTANBUL BOR IN İstanbul, 8 (Telefon) — Mİ a sada ingiliz 1033,50, liret 896, frank 12, dolar 47,16, düyunu'muvahhide 135, tikrazı dahili 97,25 üzerinden ei gördü Pp ie e de Mi iz sulh aci ki eda € ,. Bu sefer mut- lak surette reyi ğe etmeliyiz. am Kamarasına izahat. Londra, 8 (A. A. gayet müessir bir silahtır. Ben bilme Ew — Hindistan Na-) £" İSPANYA'DA YENİ HÂDİSELER lir 'TARAFTAKL 'ROFESÖR MADRİD'DEN UZAKLAŞTIRILDI. 8 (A.A) — Konferansları idrar ayaklandıran pro- esör Unanumo âmetin vaki Ol daveti üzerine Madrid. terkederek Sa» -İlamangue'a gitmiştir. Bir gazete idaresine hücüm; Valence, 8 © A.) — Burada'çı ül nesinin camlarını indirmiştir. Seville ekmeksiz kaldı." eville, 8 (AA) e evinden dolayı Dur ne şi mıştır. Çalışan ve çalışmı >> varidat getirmektedir. rasında bilhassa miktarı son senelerde yarım mil- muhtelif peynirlerin ihra yeti er geçmi Sığır çoğaltma ve ıslah etme şeri iz işa Sa ırı Benn Avam Kamarasında Lahore) g.. arasmda bir takım ar Gi de — > imendifer istasiyonuna hücum eden bir kif li Di m e AMERİKANIN ŞİMAL 500 kadar fitiller ile zabıta © arada | bie take tevkifat yapılmıştır. e KISMINDA: SOĞUKLAR. bir müsademe vuku bulduğunu, polisin i e v söylenmektedi B (A. York'tan | havaya birkaç silah atması üzerine mu-| | GAZETECİLERİN GEZMESİ, amülatı Kim. seksi e Day Mite bliridiie göre Mütte- rsrtrlarn dağıldığı Chitagong'de İstanbul, 8 (Telefon) — Bayramın > muhteli i ilik EE PE hariçten memlekete ehemmi-|lar be soğumuştur. Kaliforniya-| zn firara mecbur edildiğini, nizam vel züh tertip etmiştir. Bundan başka bir bil te 2 z r. Buna mul > mle) iü fonlar gm "Yalnız Texas havali- inde 66 kişi ölmüştür. Oklahoma arazi- sindeki milin suları tehlikeli bir iz : yükselmekte edir, Ayni gazetenin Delhi'de polise kücüm. 8 (A. A.) — Delhiden Daily e ii Üç kamyon içinde utekni a ve g 5 25 8 üğüne Ea Bu 1— Rucu'da 20 inek ve iki boğa a bir ıslah yz e r. Alp arzi va tiren bu ağ- nım büyük bir kısmı birdenbire bir s0- ğuk dalgasının istilasına — uğramıştır. Savole âyaletinde kar yağmaktadır. Mi- zanülharare Paris'te hemen sıfıra inmiş- tir. hk uma e vi — Ruştzu'da hara ve deponun ya- rdır. simerili yetiştirir. Po, ayna Moldavie le yetiş. tiren 50 ine 7 buj merkez vardır. bir üçüncü İaazarından fevkalâde mühimdir, Burada yaşında Beher e alınan süt miktarı bu e buğalı yetiştirme | Bu sonuncu merkez yetiştirme noktai | Li yüzde 4,5 - 5,37 dir. Çoğaltma ve ıslah hireketleri beş il ikalaz siratiaden “da takip elime dif, Her yi yukarda yazılı olan ğu cevabını aldım. Filhakika 1922 sene- sinde Romanya'nın 145.000 > olan ih- Taç biribi- rine uymıyan bir nisbetle 1524 de 64.094 Romanya'da mevcut 192.285 mandaya Sör ikte hayvanı nazarile bakılmaktadır. ŞEKREM ANETİ BÜTÇ 'ARİDAT KISMI. diye Cemiyeti Bütçe Encümeni 1930 senesi bütçesinin varidat Kısmının tetkikatını bitirmiştir. Encümen tahmi- natı, bund. i hsi- BELEDİYE CEMİYETİNİN DÜNKÜ İÇTİMAINDA. Belediye Cemiyeti dün toplanmıştır. Yangın yerindeki arsalara biçilen lerin heyeti umumiyesi tarife encüme- latla mukayese ederek Emanetin e fini muvafık görmüştür. Z, piyanko resmi diye bütçede! yeli miktara iki yüz lira arasında çekilen mükâfat kur'asından, da mazbata okunmuş ve ruznameye alm- ştır. HENDERSON nie GİDİYOR. Londra, 8 akşam Paris'e a edece! Mei YAPILACAK Le 'utbol Bugi dal sdyamunda” aylak şiar Ge zalıdır Muhafız . Gücü iyii Altmordüu — e iii sağt 14 te ha- > H. > ; ikımlar: Gençler Birliği — e saat 16'da hakemi Talat Bey. e Günün Hava Vaziyeti. ASKERİ MERKEZİND' ç MALÜMATA NAZARAN: Hava tazyiki ve değişmesi. Akdeniz düşük t: — Henderson bu ti dal şehir: en geçen bir takım polis efradı| gir N dı İzmire hare- gazete! ket edeceklerdir. —— om — FRANSA REİSİCÜMHURU. Bi 8 (A.A) — Reisicümhur Do ergue Gonstantine den Bone'e gitmiş EE ii Biyer seir bir - - ğı ardan si a Bim ye st ise “i ü üncü kamyon kendine bir yol hi ahalinin taarruzuna uğradığı için silah istimaline mecbur kalmıştır. İki taraftan 40 ir Ee vardır. Boykoi Paris'te birliğine göre ecnebi kuma; karşı ni da yapılan böykottan dolayı Fransız ve Alman mensücat bei; ie ii Londra, 8 (i je Berlin'den! Daily Maile MONACO MECLİSİNİN KARARI. Monako, 8 (A.A.) — Milli meclis in- tihabatı kanun! siye muhalif olarak cereyan ettiği beyanedilerek Prens tara- ir İmdan fesholunmuştur. Yeni intihabat ilırw kır. ve 18 mayısta yapılacaktı TEBRİK. Göksu, ai ve 2 rakıları amili Ali Fuat B. muhterem müşterile- rinin bayii Girik öle —e— İ SiRKETİ HAYRİYENİN TALEBİ. vi EE Boğaziçinde oturan dır. Çünkü Hindistan'a ithal olunan ie y ime kine varidat tındai li Diğer taraftan ayni gazeteye ponya'ya v Bombay, 8 çi A, ) — Bombay. ayale- i 'decek demedi; ileri sürerek vapur e zam yapılması için İktısat Vekilliğine müracaat etmistir. Bu talep İktısat Vekilliğince tetkik edilmektedi —şi:.. sarp ki Smm ır. Ye azyik şarki Anadolu üzerinde Hava nasıl olacak? bi Anil iye ve Marma- İsim karışıklıklar vuku bulmuştur. Halk altı karakolu, mahkem: iç ki satılan bütün dükkânları yakmış ve zabrta / ile. çarpışmıştır.. Müsademede ra Br orta şarki EN iie açık ge- mü eksi e tle v mutedil dumanlı olacaktır. Hava nasıl geçti? Sema memleketimizde ekseriyetle a- een mıştır. Mahalli vakaya bir İngiliz aske- ri iizezeşi gönderilmişti bil i| © Bombay, 8 — Patel İngiliz masnuat ve mahsulatının şiddetle boy- Kot edilmesini Gi edi- İyor. Onu ibir Hindis- fikri, le tanı süratle il kavuşturacaktır. Hesapları tetkik eden encümenin bi- dayettenberi yapılan su tesisatına dair ir, name ttikten sonra tetkik için Dev- let eti tâkdim edilecektir. ———— Ankara İdarci hı ve > Vilayetinden: Kurşunlu cadde- ini ele yi fabrikasının X nduğu mağaza ve Tahtakale civa- rındaki İbadullah ve Erzurum mahal- EZ e ve Öksüzçe mahal- lesinde nım ve Leblebi ci max 0 XV medreselerile Pi- we RR BER rak esmiştir. Dün sabah 15 te ki Anadolu mıntakasında 27 Adalarde- raporunun tarafından da tasvip (edildiğine dair tahsil edeceğinin anlaşılmış olmasıdır. a okunarak ruznameye kon- muştur, sahilimizde ve orta Anadolunun garp kısımlarında yasati 22 Trakya ile orta Anadoluda ve Karadeniz sahilimiz le Mar marada 20 imrala Kadar yük sıcaklık cenubu şar-| T' RK OCAĞI SİNEMASINDA. 4 gün İki filim İKİ AHBAP ŞANI UŞLAR KAN GEMİ: Matineler 12 -14- e 18'de Geceleri 21,30 da. e ağ arkasındaki tahta bara- kaların bir senelik -icarı — ayrı mü- şı Kisa uştur. 27 mayıs 930 salr ü Saat 15 te mi Vi iye iha- ine müracaatları ilan olunur. 3 Muhterem Hanım ve Beyefendiler; Bayramda orkestra nağmeleri arasında temiz hava almak isterseniz Gazi Orman Çiftliğinin Marmara parkına gidiniz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: