9 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

9 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ön e 9 MAYIS “YEŞİL KUY RAKİSİ 9g rumu) © epoğ Paşa : sokak AÇILDI. xe jedilen “Etlik Palas,, umumun leş Bi vakit e Mi ikeasimeki si İk e yiye ır. Fia r nevi içki ETLİK PALAS ni bir idare ekler modem şekild de “HER CUMA GÜ NLERİ ORKESTRA. » İCRAYI AHE NK BDEERE Her vardır. endir Eyi hava, eyi evin, Etlik Palas” ta bullak ve göreceksiniz. HAKİMİYETİ MİLLİYE HAVACILIK ve 5 Denizlerin serbes: omtu 22 inci Sayısı Çıkt HAVA VESPOR 0 AİT EN SON YAZI VE re ei ÇIKTI > SPOR Ii 11. MAYIS 1930 Keşideler; Vilâyet Şehremane- i, Detterdarlık, İş, Ziraat, ve Osmanlı Bankaları Murakıpları ve Halk Huzurunda Yapılır.. BUYUK İKRAMİYE (45000) İHer Keşidede Çikan Numaralar Tekrar Dolaba Konmaz. tanzim ve tefri; çin açılmıştır. Ankara'nın en 3 H güzeil tleri çok ehvi — ? Kütahya Asri Fabrika sı tır. rülmüştür Ankara Şiş Deposu: Koç Zade Ticaretanes " EFAİN İDARESİN (Çan: perşem ag iL AT e. ağeyi 9/5/ e KA çarşal e e TRTBZON NE 0 em vapuru (5/9, iğ vers şembe e a ından, e POSTASI. (İnebolu) vapuru 11/5/930 pazar 10: da Galata rıhtımından. e eş poraz PO (Mersin) ln 13/5/930 Salı 17 de Sirkeci emiziğn —— ANDI Tm POLASI hal) va cumartesi, & z KİREMİT Avrupa'daki Emsali Aya rında ve bazı Evsafça Onlara Hatta Fe ik Olduğu Fenni Talil Raporla Tah akkuk etmiş- Son Sanayi Sergisinde Takdirle gö- ÜRKİYE S MAYIS sadi ami HAFTALIK SEYR PROGRAMI. ki em vapuru ri ğ mba. ii vapuru pazar,per be akşamları İdare rhtr- a arma! öznel e cuma, pi İM İZMİT POSTASI. (Ereğli) v. şembe 9 da İdare rıhtımından a mutat ii azi-| et v t ederi Her gider ve zayn Ki avdet Sia E “mi m ei g < N — e dela anana ölümüz! 551571 sek ve e e a yam amk — e Viyana maçları bakkıda 1 ir mütalea lamdi 2 (| — İstanbul — Viyana maçları. ve Daver — — üste 1 belde . J >— — Sporda ti imize mâni Unvan be G8 —T e gözü ile e ve kl hakkında Bleriot, Hamdi Emin Ee indberg ve iki in fikirleri Hami zg Sai çi — İngi A. İhsan Ss” » — 9! — Anka; Vildan Aşir Tm — Spor e se Sri z — Nobile ve ku Ee © E- Tayyare piyangi m e e W > . l Kliş im, müsabaka, hediyev.s..:... | 0 KURUSTUR. - — © ZMN TN AAA ml MM >. ver p 7 ni Dİ Ta a 2 BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU İŞ e ei > ETMEYİNİZ 3 | 8.inci tertir 4.üncü ir ec IC e rilen EE e semizliği izale çer m in kemeri olup, yila sayesinde hiti hem sasdliyi üznleği İenni ve ceğet kın zuburuna mas Be yogi nda 1 meydan, nunda 12 Me Maç ve e İtikisi caddesinde 395 No. tam boyunuzu sreile eövesimine' günlerime mizi isteyiniz Fiatı 17 Türk hraw Posta ile gönderilen kemerler muvafık ol. madığı tâkdirde tebdil veya bedeh sede edilir bide rmek, YAKACIK E TAŞDELEN Mânba e ar BE. a” zi Karsısı r Paza- Müessesatı Tüccariyenin | Nazarı Dikkatine SENE BAŞININ AM İİ e MATBA- AMIZCA TABI VE İH i Kasa, Yevmiye, Deiterikebir EHVEN FİATLA SATILMAKTADIR. vi MAZRASMIZDA SAYDI GÜZEL BİR TARZDA YENİ OTEL TEPE B' EDİLMİSTİR. ARZU EK ii EN TARZDA YENİDEN SİPARİŞ DAHİ KARNI EDİLİR kiremidi Km MANDA 2—8893 m İN 9 MAYISTAN 15 Eği ER Cildin seşeresi için şayani tavsiye mevattan mürekkep ve tabii çi esanslariyle SI ve son derece sef olan akkale) vapuru pazartesi si K R ” e > MÖ N e akşamları İdare rihti-fii içek m SİMON) BİĞA POST 'ariste SIMON KREMİ, PUDRA: ve SABUNU. —> pa 9 da İdare rhtr e : Kulüp Sinemasında Cuma akşamından. itibaren NAMUS KURBANI a Garbo — Con Jilbi i tarik san'atkârm Dilek apuru pazar, per 2 il SI, vapur Yalov: Erir rininirirkrğ “ İlunmuşt Si ivük damacanası 350 zir ©9902 * dakile Satılık GRAH A KAMYONETİ. rleri, Yeleği Mühendis İlhami Beye muracaat | Ve nl j ile Elektrik Motörleri. Emniyet Şirketi apartman | Maliye Vekâleti Levazım Müdürlüğünden: mi EMLAK: — Trabzon Hükümet Konağı ka- pah er gi irmakakyd vazo” — Münakasa 1069 e müzayede münakasa ile rn sekin mına ikili 3 — Bedeli keşfin “6 7,5 temi natı muvakkate akçesi serilecek 4 — Münakasaya iştirak İle r inşaat işlerinde ehli iye kufu yi una m salâhiyeti fen- niy makamdai seslı oanleniğ komisyon! ibraz etmeğe mecburdur. Sü akasa'nın ihalei kat'i- yesi 17/5/930 Ma müsadif cu- martesi günü 5:

Bu sayıdan diğer sayfalar: