13 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

13 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hakimiyeti Dil li n o KELLS Tie Yi Türk e hükümetin kın gaj ear kilatıdır. yretinden cemiyetlerin mahfuz yükselttiği surların arkasında doğmuş başka surlar var: msi başka başkadır; iradı iyni emel için çalışan “HAMDULLAH SUPHİ Bu fakat lenin No. 3171 On birinci sene. a e “ Gündelik. MİLLİ ZANAATLER SERGİSİ. Ankara Türk Ocağı Merkez MM. iki lale ve yer- li binlerce insanm hayret ve takdi- Fine açık dural öven zanaatler Sergisi bütü e fazlalık” larına rağmı ümit ve emni- yet verici in liye idi. Türk Ocağı Merkez binasını - Salonları zaten 2 sergiye çok dar ve li geldi. Bir sergiye verdiren şey her zanaat Şu” n ü eli- iikemmi iki tipik nümüne, ADLİYE "VEKİLİMİZİN| DAVASI Ş Mal N ILADELERİ LD Davaya Perşembe Günü 10 da Davam Olunacak. ut Esat Beyin Ha; a Rifat Gi ii perşemi B. aleyhii e günü onda Asliye Ceza eke devam edilecektir. Muhakemenin bu üçüncü ren yeti ve vi bir iki işinin naâ etle: | a yi SAR ei “ n göz mütei “ayırmak neşesi ile aş ip (e ordu. snafı türk atleri Türk e zanaa odern gangat âleminin bütün o ve bazan okunması suretile tekriri muhakeme ZN ilahere muhtelif vilayetlerden ge- len istinabe evrakı okunacaktır. İstan- bul'da istinabe suretile ifadeleri alınan udanya'da Neş'et Bi zevattan amam yin, Eskiş Bi e Hilmi B ii ön ve ii emir lari Şirketi Müdürün alınan İN leri mahkemeye gelmişti m ÜÇ NAZIRIN MÜLAKATI. FAÇİST MATBUATI NEŞRİYATININ TESİRLERİ. Paris, 12 A.A. and - Henderson Gra bu seferi merkezi. sikletini — Tems gazetesi Bri- emiyeti Akvam içtimamın teşkil edeceğini ve mükâlematın ihtimal umumi hattan di- ği 13 MAYIS 1930 GRANDİ İ MÜHİM BİR NUTUK SÖYLEDİ. .—. İTALYA” AKVAM CEMİYETİNDE VAZİYETİ. NUTUK İTALYA'DA PEK TAKDİR EDİLDİ. m Roma, 9 (A. A.) — Hariciye Nazır M. Grandi mecliste İtalya'nın harici si- yaseti ve Londra konferansı hakkında, — e Het yerde $ kuruş. 19.652 NUMARAYA 45.000 LİRA ÇIKTI. Tayyare Piyangosu. 222 NUMARAYA 15,000 LİRA ÇIKTI. numaraya 15,000 lira düştü. 37380 numaraya 10,000 lira düş- Kurban M. Meclisinde Br Reisicümhur Hz. ül ipe suretie kaba urek sele bahri e filen ne şekilde disi teşrifini gecme ve halk tarafından * uzun detli ri mii kesilen bir ap söylem: Riin'in tah iyesi tamirat meselesiyle | sıkı kğ alâkadar bulunduğundan. ei Ü | ! İtalya Hariciye Nazırı M. Grandi. 2 m ve Almanya'nın e esine rağ; ziyafet k olduğu £ gi e e Ber- Viyana'nın, . Paris'in bir halr mağazası ida görmelidir. Ankara Mili zanaatler sergi” sin yerin darlığından o na- dide halılarımızın ei bir yp İ çok eşya konmuştu. Deri işleri- <5 miz Türk'ün dericilik d vardığı tekâmülü bi e gös” terdi. Seri i ter tip heyeti bizde ilk 0S gumuz ka Ölüsü yv r r zel şeylerdir. Bir yüzl olmıyan il ni ailenin elindekini 0 bu güzel'şeylere vermesidi Ri “| Avrupa yolculuğuna ç e genç çilt- yüzünden sız”- İtal- ktü st gazetelerinin iyatı, iz Fr Kaza bulu BAL AYI. uymaşak, nek iz alyan birço a r ediyor ki, yavaş avaş, her ME bu seyahati yap- maması bir ak m gelecek. Evlen- mek, Avrupa, seyahat, bütün bunlar gi- bir idenler, yalnızlık zamanında yanyana emet para ile, iğ BUSENE BİZDEŞE- KER İSTİHSALİ ACAK kis ,| Gülcemal vapurile Dae gittiler. İkin. bu Şimdilik o miki kendi kendimize gös- i iganili e vü — Doumergue seya- F.N. nemasında bir balo verildi. Oran, 12 (A. hatine e ai buraya gelmiştir, irmi ihaleye müşkül) else tecrit mintakâ mes'elesinden ei a ta zi yettenberi bir sureti hallin pek âlâ Lo faa etmiştir. - İtalya'nın bu gi r hakir olduğu La Haye Milan me- n son Bein 10 bin se umara araj mükâfat ksim sdillşi 35643 39035 15050 15239 4732 24013 36103 34108 mii site 19086 - 8472 numari bin 54612 7559 1272 iri 20955 119086 8472 üçerbin 43881 16190 İ (55472: 5530 30231 13308 1092 , 46264 581 19061 32524 9911 iE 40030 biner lira kazanmış” 400 lira kazananlar. 5209 26958 50929 5626 2974 48052 34716 4683 2400 41679 28441 11971 32240 — 9230 35834 3 35595 44835 55738 26502 58 37198 10866 8381 32909 15018 14199. 24849 5364 6003 44416 13814 21319 7548 8112 26059 25021 4688 31328 3154 35502 2559 734 573 10920 5 21027 24653 350 (49960 8889 55389 47508 20438 15835 52046 46018 34420 (46170 45586 1693 29465 28750 5011 35665 26152 24810 13084 *| 33067 10269 27352 46063 3968 a İtildemii — “Müahedelşrin 02908 20/12 #b4so e s1lig İm BU RE a vi Men ieirei ŞEKER | aibik'edi ii için mevki ve zamana | 53576 55352 52463. 82738 13888 MIZ MUHTE: uydurulması lâzım geldiği, harpten en| 10218 48507 12712 132 57 ini Ml e e A- | ziyade ıstırap çeken “milletle, dahili! 2268 21808 52521 43223 8612 vi hai gi izi huzura” “kavuşâbilmeleri"““insaniyet 4 16926 56431 e e e hüzirlanmaktağır. İnen erim mese alip devleti 20457 21708 17003 52031 53513 ortadan * kaldırılması ve Bu sene pancat mahsulü çok bereket r milletin hakkını tanımak ire ehe | 49200 aze 46786 olduğu “için yedi şeker istihâalatı iki | sadık kalan Faşist İtalya; bunun aleyhin | 21574 (3248. 51128 26747 3899 ii fala alacağı tahmin edilmektedir | deki siyer garpışmış, md mena (33155 51921 16262 10991 13766 Alpullu fabrikası“ müdiri Hayri Bey ELİM İn EA gl işi 28933 57568 496 2828 9046 deği ki: © hadim olmuştur. Gere m il Pe mi — Köylüleri diğer ziraat işlerinden yarar Bl ve le BR e ie daha kazançlı olan pancar ziraatine teş-| hususta İtaly ailen” tezekkür ve) 12500 5ON2 47 137 3046 ik için 5 yüz bin liralık avans verilmiş ei İtalya bu siyasete de-| 2883 3311 354 11043 51244 bu kredi çok eyi bir tesir icra et-| vam © ve dostluklara sadık kala-| 46797 0 58057 40446 i en e v4 Aşil Ze Buna kat'iyen itimat olunabilir. Devamı 3.üncü sayıfada.) ker fabrikalarının çıkardıkları şeker 8 esl Mi e Ri ii 7 aİbin ton kadardı! Halbuki bu iki fabrika sinden ve daha ziyade Cemiyeti Akvar işler O daha ziyade imalata müsaittir. misakının sekizinci desinden çek- KO m 'u sene şeker istihsalatının 15 bin tı IştIr. Galip e terki teslihatr na baliğ olacağış tahmin olunmaktadır. | bâmüahede taahh ş bulunuyorlar. isveç inthendisierinder Otti az ml 8 emmi m2 mizi > ea de ina edilmiş değil-| siren tarafından Anadoluda. Li GAZETECİLER YALOVA'DA, | ifaya amade bulunan İtalya, 7 teşrini.| Dr mi İstan 22 Çrelelon) 2 Bye ol 1020 da ia €re'den bir nota aldı | 71 diğer memleketlere ait müşahe. ge w'notada Büyük Brltanyi'i ahi.| delörim arasında mukayeseler mevzuu. üttehide arasında bir itilafname ak:| na dair bugün 18'de bir konferans ve- Birinci günü bir kısım gazeteciler * İtolünduğu ve harp al eki Paris rilecektir. ie P; evamı 3 üncü sayfada. aris misakı dahilinde | mişti. a.) ıcart emen hiç malüm olmıyan ni a Se giden E isakına istinat eden bu itilafnamed. z katlerdir. san'at, herhalde ( bir şey elm ci günü Matbuat Cemiyeti tarafından | 1936 dan evel iki memleket kuv- Si iş 'AKUP KADRİ. Yalnız bütün tasarrufunu yabancı bir) Yalı a bir tenezzüh yapıldı. i mü: ilerinin DÜNKÜ MAÇ. — ” İtoprağa gömmek için yapılan yolculuk-| teciler Yalova” kaplıcaları gezdi- AN ve amci cik der; ——:e—— — ja , mirası adi liğin en e ler. Sadullah Bey misafirlerine izahat | edilmekte olduğu bildiriliyordu. kaya) FENER MACARLARLA Ti AYRAMI. Buna “bal ayr,, ismi e gülünç e bir şeydir. Başkaları LE bir yolculu- wi v ei keratta bulunmak davetini kabul et: İ BERABERE KALDI. e, Yalova'da il ela 12 Gi on) — Milli ep ğa kâfi gelecek bir servetle, Avrupa'yı 1 GERİ ada güzel bir; tir. Geçen sene Cenevi konfeti ansına| İstanbul, 12 celi op kayetmu Pakiltesinde değil stadyom ve bir at yarış mahalli, bir) iştirakten imtina eden İtalya 1930 Lon- zel havada Macarlarlâ Fenerbahiçe ara- edi ii ii Süreyya seke düşünmezler. Umumi refah sevi- | park ve sun'i bir dere yapılacaktır. dra konferansına niçin bu kadar. teha:| e 7 e ilmiştir. Fakülte reisi Ali Süreyya hen ale sandetlmizi diyar di Çünkü İtalya 56 milje, | pda maç yapıldı. öl ire karşı en FRANSA tin muvafakatine istinat eden ve İngil, | sayı ile musavatla neticelendi. Galatasa» işi. ri da uzlaşmasına ze) ray, bu takımı bayfamın ilk günü yen» (Tafsilat son haberlerimizde)

Bu sayıdan diğer sayfalar: