13 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

13 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EEE Eg Yar ag RESİM No. 3171 On birinci sene, HAKİMİYETİ MİLLİYE SALI 13 MAYIS 1930 e ği YAPANLARA Eski çatı kiremidi Kütahya ki- reci Ke kalınlıkta ağaç ve tahta ucuz fiatle istenilen miktar- 'da satılıktır. İmaret camii karşı- sındaki han yerinde sahibine müra- Caat, 2—8159 KİRALIK HANE. Kooperatif 2 er Bentder: si lie müstakil . bir hane kiralıktır. Aile ame pek mi sait olduğu gibi doktor ve dişçi TN — A. Müddei Umumiliğin- we — Yozgat hapishanesinin 1/ mein mayıs93inihayeti- ne kadar enelik ekmek ihti- acı ka at usulile münaka- saya konulmuştur. rtnamenin < #nesaddek İLAN Her yerde 5 kuruş. yat; ırklareli'de dikilen a ilet Gazi Haz- ii Kurban bayramının! ilk günü açılmıştır. Resimde heykelin önünde süvari fırkası Kumandanı - Mürsel Pş. ve mai. yeti görülmektedir. — İtalya zy Fırkası Reisi Sin- or Mussolini kendi im rkârı olan İ- ei gençli A. EVKAF MÜDÜRLÜ- GÜNDEN: Numara Cinsi 555 Lokant 558 Mani EN ilan sn Abime muntazam ve mük dai Mi edilen Hakem ait yeri numar: aları yazılı olan dü hiza- adi 3 — Faşist Milli a her bii , teşkilatına Avangardioti ismi verilir, Lİ i ş ii i den ye 5 er EYE 15 cz a AL m anbul, | le mevcuttur. 930 ii i — Geçenlerde Japonya'da olan ri arz felaketzedelerine gösterdi- Si yardımdan dolayı- Amerika'ya teşek. kür için J. lesi mukarrer bulunmuş olduğun dan tutmak istiyenler O gün o atte Ankara Evkaf Müdi eline müracaatleri . 2—8773 bir e gelmiştir. eisicümhuru — Was- le el bir maçı ilk topu at- mak ia açıyı 6 — Jevear MÜDÜRLÜĞÜN DEN Sali talik edilen cetvelde nu- ara im mi ve wkileri rika” arelerinin pc bombalar iki ton ağırlığındadı rika'nın Seattle se a &r öne mü aliplerin ve an: için er Ogün ihal 7 > cetvelde gösterilen za Ankara E vaki bir MN lamak — Amı EE ticaret sergisinde des ataç, giiydesinden bir saat. Bu saat pek mektedir. mirin En Güzel Si- neması Olan (Tayyare) ti Sineması Kiraya verili e Cemiyeti İzmir şube- sinden İzmir'de Birinci kordonda kâin İzmir'in en e zel ve en büyük sine- ması olan (Tayyare sineması) mü- kemmel techizatile ve müştemila- tile beraber üç sene müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye konmuştur. Zarflar mayısın birinci günü ak- şamı Saat beşe kadar İzmir, An- » stanbul Tayyare Cemiyeti Ve- e yı uçuk te- minatını sinici etmiyen ille ke- galemyekün addolunur. şubelerine tevdi Ba rilen bedelin nm bir sene müddetle m talip olanların zarfları a kabul edilecektir. ki vee şartnameleri: İzmir, Ankara izi şubele- edel haddi layik görüldüğü takdirde sinema mayısm yirmi dördüncü günü ihale edilecektir. 2—8770 SABİT YERLİ MÜREKKEP Li M.Ali VE Sa nkara Evkaf lie atnde müteşekkil a ve ihale komisyo- nuna müracaatleri 2—3486 ——— NÜMÜNE HASTAHANESİ BAŞ: TAKE REN, A. Nümune hastanesi Ser Tababes indne: 1000 Kiye yağ. 000 5, şeker. 1600 ,, sabun 800 , soda 600 oğan 10500 Kilo süt, 8700 9500 Kiye 1500 ,, o küzueti 4000 ,, pirinç. 800 ,, kuru fasulya 2500 patates 300 kuru kayisi 250 kuru üzü 300 salça 200 makarna 100 ,, şehriye. 10 nişasta , 200 ,, pirinçunu, 35 » çay. 100 k. b yağı, 400 |, 14000 adet yumurta 000 300 ton © kol 28200 kilo o birinci ekmek 3500 kiye — benzin . 1500 ,, kum yağı 10800 ,ç omazot yağı, 600 ,, — İspanal 700 ,, pırasa 400 ,, lahana. 150 ,, © taze bakla, 400 ,, tazefasulya. 1000 ,, kabak. 700 ,, patlıca UÇLARINI mi Şa sureti bapikane alınacak Şi perşembe kam e a günü saat on be: TANDIRMAZ ÇÜRÜTM FENA KOKMAZ. MOKKA komisyon reisine verilmiş zi caktır. Bu suretle verilecek teklik nameler İri saatte müddeiumu: İmilik makamında açılacaktır. 4 — Ekmek yerli ununun birin- ci yek olacaktır. Muhammen del (8100) liradır. iş — Münak: şt kl (608) lira muvakkat te- Beyler da elverişlidir. Avni ü i Beye mi Yanında sarraf © 2—8897 minat vermeleri lâzım geldiği ilan olunur, 2.—8974 | vE ve bap MÜRUR Zal MA ANLA REN! NGİNİ, KAY MEZ ik ve DÖRT AT SONRA YAHL AŞIR AVRUPA e UST LER. TELEFON: 1055 balâda muharrer 37 kalı can 104 kırmızı domates, Hastanenin 930 senesi im olan, erzak ile İ benzin, vakum ve mazot yağı 5 mayıs 930 tarhinden 25 mayıs 930 pazar gününe mezkürda teminatlarile birlikte hastane- de müteşekkil komisyona ve evsaf ve şe- raltini görmek içinde hergün idarec ve i hesap memurluğuna müraçaatler ———— Mes'ul- Müdür : NAŞİT HAKKI

Bu sayıdan diğer sayfalar: