26 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

26 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e dakimiyeti Milliye (FE) He Almanlarla Ticaret Muahedesi Bugün İmzalanacaktır. PL VEKİLİ B.İN Çekirge Mücadelesi. PLANLI İKTISAT. BİR NUTKU. DAVASI. Dün Döndüler. e 930 EE PEK ““Hariçle ai Hazırlandığını gör Ünel Menumlari Biliyorum!,, desini Tarziye Telakki Ederek Cenup ve şark vilayetlerimizdeki Davanın Sukutunu İstedi. Amerika Tena tinde — — mu, bu sene Müdürü Naki B., girdi. Tayyare Maliye Vekili Tayyare Arif ettikten sonra zevat ailelerile birlikte imhası için iyi unda Taj bizzat üm vali- Reisi Fuat B. şu nutku jandarma ve asker Bu mıntakalardaki faaliyeti tetkik e- hazır Gecen sene, beynelmilel ş gi ie < Evvela reisin talebi tetkik ve tettiş. edecektir. e — haberlere göre, ın çekirgelerin bir kısmı we — Gazeteme mücade! iye in çok şiddet- da öneme dolayi inticar edecek Kararnamede i sonra müddei vekili kat Cemal Hazım e oh Kalktı | dava b izah et Mussolini son nutuklarından birini sl m mira Söylerken, MUAMMA. masına meydanı söyl iii e Mussolini İtalyanın komşularından diaya cevabı a bu nut »k saadetine nail rrmi Devlet ve ağüni ü fertlerin samimi te teessürümü mi ve ni e Şükrü Beyin kendileri d nn , Mini iki sk derin in Gl dahil i ii n le | barla hakaret isnat “telakki çol oka etmesinden bir öemlleetleri de hakikaten Amerikan milletini muhterem Devamı 3 üncü sayıfada. Yeni tesisat, iktısadi sihirkâr year tekabül edecekleri 2 Reis bu ee emretti. kredi hacmi Şartları a 3 üncü sayfada) emin bir alarak davanrı 489 uncu die mucibince karar verilmesi: eye davanın sükutuna

Bu sayıdan diğer sayfalar: