27 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

27 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 3185 On birinci sene, Gündelik. PR ra istil inat i lere tesadüf ediy: u yazılar, süphe ve ki, ve tikaya | karişmıyan ve: sul SALI 27 7 MEAL 1930 1930 RESİM SERGİSİ. Yazan: Celal Esat. ediyor. Hele beyı kü gi idişine EE TE hak daha m zl bir memleketlerde umumi su! ve çeper 1 uhuvvet ELİE çok ileri ml mizin 3 pisirin yak men fikirl h |bizi izim e Aleyiünikde Biri için de İN bizzat hakikatm aleyhinde bu rivayetleri mahküm etmi e gene hakikat namma borcumuz- ie Meclisinde bu mev- natı 'n be kiye m Mü “Müdafaa bütçemizin e ni va Her memlekette resim sergil Mili ki ve İHRAÇ BANKASI LAYİHASI. a geçenlerde Maliye Veki- Kr tında Tür- Tü: halkın bu sesi ne dereceye ka- dar ini o Otuz sene evel içinde iki başka bir e ismi bulunm ii görenler birden e elli türk sie © çalışmaktadırlar. E pim ez en mü eski sbetle bir kaç mil er ve bazı devletler arasında id ve müdafaaya Bi la cz milletin. pol oliti-| tahsis ettiğimiz meblağın | başka kada s e harp illetleri V d büyük bir b diğini tesiri al almanin çok kikl ikamlı açık gi e ederek - göstermi: ai ya'nın Harici mukadder: münasebetle dürli d la çi ellerinde M. Mu: ssolini e açık * söylemekte çekinmiyoruz:. Grandi'nin son nutukları işte e Müdafaamızı onun vası- haleti ruhiyeye biraz daha üni alarını, muhtemel olan her nevi verdi: Kuvvete istinat oedemiyen > ra karşı emniyet ve istik- hak, hak değildir! Çok iptidai belki de biraz di ayri İl £ ee ee Çümhuriyet id olan bu düstur, milletlerin bugün bunu “en basit bir hak v: kü münasebatıı birinci derecede | zife telakki e: âmil olma! Siirt Meb'usu kta adalet ve insani hissiyet| MAHMUT mek lâzımdır. Ancak dünyad: beynelmilel münasebatta yalız bul hakikat yürüyor. Gi için hayatta| mahküm ve mağli mak istemi” he ÖKSÜZ AĞAÇLA Şehrin ilk ve meşhur mesiresi Ka- yüş't ta bir Kaç melekti © ene sağ san'at is) O LAYİHA BUGÜNLERDE lan ipa ze VERİLECEKTİR. Acaba bizde di Her sene mii iy şi £ Bankâsı projesi a be işidiyoruz: ”Bu- se, sergi dahi a slm bulunuyor. Bu bolere Hey. ka y Vekiledi bee nuna kadar lâyiha Meclise sev- | cedilmiş bulunacaktır. İhr: rmayesi 25 milyon Türk lirası bulu- sc anohim bei tabi i balik anka sermayesinin tedariki ihti yari. İktadi hayatımız- —— azminden e eke ağu letin uyanıklığına, milletin terak- tekâmül ve LE güvenerek, la şüphe sy ahkâmına | k retin bütün icabatını 5.2.1340 GAZI Hel yerde 5 kuruş. MİLLET amme ve BULGARİSTAN İ MÜCRİMİN eri ESİ. MUKAVELE TASDİK EDİLDİ. B.M, si bugün Reis Vekili Nu- rettin ii b riyasetinde & | ter. Müh. kere ve kabul edilmiştir. Buna nazaran Projede takip olunan €sa: mektebin 930 masarifatı karşılığı olarak leketin bugünkü vaziyetine ve e 439,770 lira tahsis edilmekte ve varidatı in |larına tekabül sin) ep 'kildedir. da ayni miktar olafak tahmin olunmak- za ismi, "İhraç Bani zar. olacak ve| tadır. Tahlisiye idaresinin bütçesi 930 müzakere edilmiş masarifatı 273 bin 317 ve vatidatı 301 bin lira olarak kabul o- unmuştur. Ankara şehri İymar ar ei mi iel Müdiriyetinin 320 ir lira ola ari nen ihraç bankasının sermayesine işti- Varidatr da ayni mr tahmin “edilmektedir. Bazı masuniyeti b'usli selerin tehalüik gösterecekleri kuvvetle ümit ediliyor. E: teşri dee eri talebinin devre sonuna taliki hak- kıni uhtelit Encü esasiyesinde hissedarlara menafi . temin edilmektedir. . 5. i faiz garanti Bu faizin yüzde sekiz” olması ağlebi ih- timaldir. Hisseler Hükümet, Milli Banka ve mü esseselerle halk tarafından in it bi ” | &r arasında aktolu “İma me rm tasdiki hakkındaki kanun İâyihası miizakete ve kabul edil- miştir. Meclis perşembe günü toplanacaktır. ——— m — rinin diğerine nazaran hiç bir imtiyazı MAHMUT ESAT BEYİN TEŞRİİ MASUNİYE şirketlere iştirak ve alelumum teşebbü ETİ REFEDİLMEDİ. iz tg ler, bu sene, yen ei ve ren olma sağt geçirenler, seli ii i büsa Büyük Millet Meclisinin dünkü cel- a, evham vi erden açın” I ticariyede bulunmak gibi mesail ile e mer bura ii İk Aşikepitme Miplaan üreyen, £ sesinde Adliye Vekili Mahmut ast Be- a in ille ayaz, oldukça sık ağapları He” N : hakkında- gün millet-| #4Yas. ağaç öği kalacal LE EE el ae İçerir azal. |bir akibete muntazırdır: Kök , sahili. Çİ imi sr müm et İDA İz selen de ida bri ikeni talik duğu halde tepeleri m “görele Serlerini — ihtiva eden 1930 sergisini - #0 İedilmiştir. e ii LAL e sayısız tırtıllar. tarafından kemiriliyor.| yaret etseler ne derlerdi? Otuz sene Si ir Ba İlla e e İİ azman liymiz 2 İk i verecektir. Sr nr ş e 5 ve ali z sanddediğdei cilek tm ve e iğ o AYUSTURAL, sale debiye ii ime eğe ir gösteriyor, ve gölge altında yemek yi-| değil midir? dilmiştir. Bn bankanot ihraç il IL OLDU. akat bu savaş faydasızdır. yenileri emek dakikada bir milyon| O halde bu si demek haksız. tiyazı verilecek isa mur ile sıvamağa imkân |0rt1/ yumurtası düşüyor. Her ağacı, sö haklı, hi Bu proje ile bir taraftan kuvvetli ve) | KIZI BÜTÜN İNGİLTERE ğınidan, solundan âğ ve zim Haklı, günkü ik sip ee terakki; | ameli bir devlet bankâsı pe ı kuru-| TEBRİK VE TAKDİR EDİYOR. e Ir at, muvaffa-| bi; öl i ü lurken mevcüt milli bani ük rip bir tecel- | 13 alan bu zarar, ir inkişaf görmek istiyor, çünkü halk mil — iiyek için çok garip bir tece ii lerinin neşesile mekan eskisi gibi-her resmi beğenmek veyahut | selerin de inkişdfina gn vi ELM ek Benebi gazetelerde ve hattâ ik|B u ağaçlar kime ait olursa olsun, gene | beğenmemek kabiliyetinde €peyce ileri | esası ehemmiyetle nazarı ki km ME e ie mi tetkiklerde hemen dalma büt-|bi727 şehrin demektir; ve e nasl hiç bir) gitmiştir. Çünkü halk beş on sene evet | mıştır. > e e ıştır. Kendini çemizin en mühim kısmını Milli iü daha eyi a ka EE kanun Meclisti vii edenler me; a kil Müdafaamıza tahsis ettiğimi : > ME ktan rt bir komite vi nald ve Hava Nazırı Th bahs ve bu hattı hareketimiz tenkit|der olduğu zaman belediye “müdahale sim ve ressamların iç ölölke ili başlıyacaktır. e. aktad Do il kıza elli ediliyor. İlaveye lüzum yoktur ki, |eder. Ankara'nın on kilometre ik gelmek ri “büyük buhrandan kâfat iğ Tü iye hi bakım: -İbir şey yapılamamasına, gene; bir - İdikmek için bin zahmete ka elan biz 6 İ güzel resim yaptığı halde onun bu se ya bir şeye benzemiyor? Bu biz e: ibi “neşriyat nikiyet eşi re tashih vr e Yaşı devam Türkiye aleyhdarlığın u | çirenler, bir iki sene sonra tekrar O su Evet ve hayır. Bu öyle bir inhitat ki âmillerini re- FRANSA TEŞKİLATI SIHHİYESİ, BEYNELMİLEL BÜRO TETKİ kenarına gittikleri zaman, ortalığı Ç çıplak bulunca şaşacaklar, ve bu koca- man ağaçların minimini haşaratın mide- p geçirdiği iktısadi ve içtimai buhranlarda aramak lâzım gelir. bin cek ve ken bnn gile bir bir devir SE ki herkes onu ve tayyaresini gö- sie ey ir makaleler ya- Dr. GÖNDERDİ. Paris, 26 (A. A) — Frâhsa'nın mü- li 6 (A. A) — Tayyareci kız him kind sıhhi t -) Amy Jel oran inni Darwin'den Syd- kik ha Saki imilel hrf; ıssıhha bü Z bin sine indiğine asla gelmişlerdir. İstanbul'un : Ada çam i Jdiyorlar. ki; Rİ imi “eryadıdr a ve ymm ihti iyacındadır. Be eyi. © F.N. ZEPPELİ ii SEYAHA' TE Pernambuc, 26 (A. A.) — Mar balonu buraya vasıl Ew olan bu mesafe kısa merbalelr halinde katolunacaktır. Miss İc ia e Kız renin e buradan da Canberra'y: la ANKARA'DA AÇILMIŞ OLAN GÜZEL SANATLAR BİRLİ ĞİNİN RESİM SERGİSİ; SALO NUN BİR.KISML

Bu sayıdan diğer sayfalar: