27 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

27 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a RESİM o HAKİMİYETİ MİLLİYE 'İAN No: 3185 On birimeiiğpnii SALI 27 MAYIS 1930 Her yerde 5 kutuş. RESİMLERİMİZ. Sergideki resimler: 1 — Vecih Beyin "Moda, sı. | 2 — Hikmet Beyin "Kayıklar, 1. 3 — Bursa'lı Şefik Beyin "Ayasofya, 4 — Şevket Beyin ”Cami dahili,,. 2 5 — Müzdan Hanımın ”Bir portre, si. izmir Muallim Mektebi elişleri muallimi İzmi Beyin ”Türk işleri, 7 — Halil Paşanın "Rumeli hisatı;,. 8 — Namrk İsmail Beyin ”Rumelii hisarı, ği Ji $ günü UÇUNCU e SATIN AL-|dif pazartesi günü saat on altıda icra edilecekti: | 'umartesi gi i di ' . Jicra in Taliplerin şartnamesi-| MA KOMİSYONU! lecektir. i Diş Doktoru Hüsamettin Fikret, İl «kiyma mi ves) ka iye iç zem le e), 3 — Tm mn kn ) isy gat ıtaat ihtiyacı içi ye z i namede yazılı olan şekilde teminatlari:|ğır'eti kapalı zarf usulile münakasaya | onumu: şartnamed. ; : ÇIKRIKÇILAR YO- i ii — MUAYENEH NESİ: ÇI zan (O İle ile taatinden evel komüsyanümuz.| çonmuştar. hale 4/6/580 tarikine| “Ü ve Bem sa KUŞUNDA İLYAS ZADE APARTIMANI 2İN-Ü da hazır bulunmaları. ilan olunur. e e e re — li e erini Be Cİ KATTADIR. TELEFON: 2091 2-9021 e icra edilecektir. Taliplerin şartnameşi.| 00 vermeleri ilan olumu ÜÇÜNCÜ ei SATIN ALİ ni komisyonümuzdan almaları ve şartı, | Merkez hastahanesinin bir senelik EErİrİrbpirirriririrhekri sü li namede yazilr olan şekildeki teminat-|süt ve yoğurt ihtiyacı aleni surette ŞUAZNUNUNUNUNUNUNUNANINZNANYNY, icra edilecektir. Taliplerin şartnamesi- aat ihtiyacı için 736,000 kilo ku-|,. 41. ihale saatinden evel komisyonu-| münakasaya konulmuştur. İhalesi 12 İLLİ MÜD i z > > ÜDAFAA VEKÂLETİĞİ ni komisyonumuzdan almaları ve şart-| ru ot 4 kap sart. unla mülâkaieği * İmuzün hazer bulunmaları ilan olunur. |haziran 950 tarihine müsadif. persembe SATIN ALMA KOMİSYONU Gi namede yazılı. olan ve ai elimine” İlaleki, mi ünüleliki a il e S di ga e ILANAT SÜTUNU. | ou ei an vel iz a Mİ müsadif pazartesi günü saat on beşte e m günü saat on birde icra olunacal — ——yo muz. azır bulunmaları - ilan ol Gia N A AL-| Talipler şartnamesini görmek üzere her vene KOLORDU in isra edilecektir. Taliplerin şartnamesi | a ME m MA KOMİSYONUNDAN: UÇUNCU ER SATIN ALİ” e Kıtaat ihtiyacı için 366,150 kilo ku-| MA KOMİSYONUNDAN. ii yazılı olan-gekildeki . teminat. 1 in 200 Lİ ru ot kapalı zarf unlile münakasaya| © Kıtaat ihtiyacı için 420,000 kilo ku.) larile ihale saatinden evel komlayonu:| l9 Sığır eti kapalı zarf usulile münake-| çe saati ihaleden evel merkez satın al konmuştur. - İhalesi *4/6/930 tarihine|ru ot kapalı zarf usulile erer e hazıt bulunmaları rin olunur, | saya konmuştur. ma komisyonu riyasetine müracaatleri, müsadif çarşamba günü saat on altıda! konmuştur. — İhalesi 7/6/930 tacihinel (—— 2 — İhalesi 2/6/9390 tarihine 2 —8127

Bu sayıdan diğer sayfalar: