27 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

27 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Neler okuyoruz? Şayanı dikkat bir tetkik Yansı 6 mcı sahifemizdedir Musolini söylüyor: 652 bin maktul, 400 bin malül ve I milyon yaralı veren İtalya A ya Baştan başa müsellâh bir millettir. “00 bin kişinin önünde, > da gayet mühim bir Batuk söylemiştir. M. Mussolini, teemmöllerle Livorno ve Forancada söylediği nutuklara bir Üçüncüsünün ilâve edileceği Rİ siyah gömleklilerin hiç de beklemediğini kaydettikten son- " demiştir ki: — “Bu nutuklar istihdaf etti- Zâyeyi elde etmişlerdir. Bu lar hakiki kurtların kuzu melemeleri önünde İtalyan tinin O uyuklamasına mani için söylenmiştir. M. Mussolini memleket dahi- ide tatbik edilen iktisadi ve imaf usullere karşı da bazı ©cnebi memleketlerde ( hayret gösterildiğini kaydederek demiştir ki: “Fakat bunlar ki beni bir meclisi bütün bir rejimdir ve | Milano, 25 (A.A) — “İstefani Alansı " hale M. Mussolini bu rejim parlâmento gruplarının bir tefessühü değil, siyah göm- leklilerin üzün bir mücadele dev resine malik bulunan bir isyan ve bir ihtilâl abidesidir. Ben müphem iddialarda bu- hunmam, hariçte neler hazırlan- > biliyorum. (çılgınca alkış- M. idarç; Massolini, Milanoda güya | Kizi örfiye ilân edildiği, İş- Lei asker çıkarıldığı hakkın- demişti Je mevzuu bahsederek bariz Pütün bunlar sui niyetin —. ve kat'i delilidir. Milleti yale kapılmasına meydan v i ermeyiz, İtalya harbi umumiye | 652 bin maktul, 400 bin dl ve bir milyon yaralı ver- sonra muzaffer çıkmıştır. 1930 en makinesi ile en dürüst ve e yazı yazma müsabakası üsabakamız iki li- sandan yapılacak ve iki kıraliçe seçile- cektir Birisi — Türkçeden — Fransızcadan Arzu edenler her iki isandan da müsaba- kaya girebilirler acaat edenlerin Yesim vermeleri mec: buri değildir. Verilen Tesimleri memnuni- Yetle neşredeceğiz pıda polis yapılmıştır. Atış yerinde davet- liler kalelerden birinin yanında da nişangâh merkezden seçilen 60 atış birin- cisi dün atış müsabakasına gir- mişler ve her memur yirmi beş metrodan istinatsız olarak ta- bancaları ile nişangâha ateş et- mişlerdir. Ben bunları eski kinlerin alevlen- mesi için söylemiyorum. Çünkü dünkü düşmanlarımızla barıstık. Hatta bunların bazılarına samimi dostluk rabıtalarile merbutuz. Bu tarihi hatırlatıyorum. Çün- kü İtalya inkilâbı 1915 mayısında başlamıştır. İtalyan milleti ancak o tarihte mukadderatına karşı seyirci olmaktan çıkmıştır. Bu- gün Italya mukadderatının ye- güne hâkimidir. Millet her taba- kasında, amelesinden darülfünun talebesine varıncıya kadar mü- sellâhtır, haklarını müdafaaya amadedir.,, ——— Başvekilimizle 2 görüştüler Ankara, 26 (Telefon) — Mü- badele komisyonu bitaraf azala- n bugün Başvekilimiz tarafından kabul” olundülar. Ziyaret iki saat kadar sürdü ve Hariciye vekili de hazır bulundu. Öğrendiğime göre bitaraflar hariciye ile te- maslarına devam edeceklerdir. Yarın bir ictima yapılacaktır. Yunan takımı yapmıyor Bükreşte 8-1 yenildi Şehrimizden geçerek Roman- yaya giden Yunan milli takı- mının avdette burada İstan- bul muhtelitile maç yapması kararlaştırılmıştı. “Bu maçın ya" pılmasından vaz £ geçilmiştir. Federasiyon İstanbul < mınta- kası siyasetinden aldığımız mek- tupta deniliyor ki; “ Beynelmilel futbol federas- yonu O nİZâibnameşi abkâmına tevfikan müsabakanın asgari on dört gün evvel kararlaştırılması icap ettiği halde her iki teşkilât arasında bu yolda müzakere ce- reyan edip henüz bir mutabakat hasıl olmaması ye Yunan milli takım oyuncularının İstanbulda tevakkuflarının ne kadar imtidat edeceği tavazzuh etmemiş bu- lanması dolayısile mezkür ta- kımla şehrimizde hiç bir müsa- baka yapılmıyacağı tebliğ olunur.,, Diğer taraftan şehrimizdeki Rumca gazeteler, gelen telgraf- lar da şu malümatı veriyor: Bükreş, 25 (Apo) -— Dün Bal- kan kupası için burada Romen ve Yunan milli takımları arasın- da vuku bulan maçta Yunan takımı bire karşı 8 golle meflöp oldu. İ (Altrarafı 5 inci Sayfamızda) Polisin atış talimi Bu atışlarda Bakırköy merkezinden Emin Efendi birinci olmuştur Müdürler ve muavinleri de atışa iştirak ettiler İstanbul polis müdürü atış yaparken Dün öğleden sonra Topka- atış müsabakaları için bir çadır kurulmuş, hazırlanmıştır. Her Polis birinci şube müdürü İbrahim, muavini Ziya, ikinci şube müdür muavini Şa- kir Beyler de nişan atmışlardır. Neticede İstanbul polis atıcılık şampiyonu Bakırköy merkezin- den 4363 numaralı Emin Efendi birinci, müdüriyet deppoyunda 7748 numaralı İbrahim Efendi ikinci, Yalova merkezinden 62? Talât Efendi üçüncü olmuşlardır. Bunlara kıymetli hediyeler veri- lecektir. Feci bir inhidam İstanbulda maç İki kadın ve dört erkek enkaz altında kalarak yaralandılar. Mazava uğrıvanların hepsi hastaneye vafırıldılar 4 Dün çöken evin manzarasi olmuş ve bir ev ansızın yıkıla- rak ikisi kadın olmak üzere altı kişi yaralanmıştır. £ Hadisenin tafsilâtı şudur : Gedikpaşada Fransız katolik mektebine ait 88 numaralıev mektep tarafından Berutlu Nas- rullah Efendi isminde bir zata Dün Gedikpaşada bir inbidam verilmiştir. Nasrullah efendi bu evi tamire karar (vermiş, &şebremanetine müracaat ederek tamir için mü- saade istemiştir. Emanet mühen- disleri evi muayene etmişler, ta- mire müsaade vermedikleri gibi kârgir olan bu evin tamamen yıkılmasını söylemişler ve tamir edilmemesini temin için de ka- pisını mühürlemişlerdir. Halbuki Nasrullah efendi, be- lediyenin bu kararını rağmen iki gün evel zevcesi Madam Ta- kohi vasıtasile amele ve işçi te- darik etmiş, dün sabah da giz- lice tamire başlanılmıştır. Tamir öğleye kadar tabii şekilde de- vam etmiş, fakat tam saat bir buçukta, iki kattan ibaret olan bu ev birdenbire yanındaki ma- dam Agavninin evinin üzerine yıkılmıştır. . Evin sahibi Nasrullah efendi, ameleden Bo- us, Armanak diğer bir Boğus, Lutfik ve o esnada ameleden birini görmeğe gelen Sürpik isminde bir kadın yaralanmış- lardır. Bu sırada Madam Agavninin evine misafir olarak girmek üzere olan Vartanoş isminde bir kadın da başından ve dizin- den yaralanmıştır. (Kadınlar Haseki, erkekler de Cerrahpaşa hastanesine yatırılmışlardır. Za- bıta tahkikata başlamıştır. Dahiliye vekili Perşembe günü şehrimize geliyor Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey perşembe günü şehrimize gelecektir. Vekil B. şehrimizde üç gün kalacak, Beynelmilel Turing kulüp kongresini açacak ve vilâyet işlerini teftiş ede- cektir . Yalovada Küşat resmi Gazi Hz.nin huzurile yapılacak Ankaradan bildirildiğine göre Yalovanın küşat merasimi 15 haziranda Reisicümhur Hz. nin huzurlarile yapılacaktır. İ Selâhattin Enis Beyin eseri Fevkalâde cazip, meraklı , heyecanlı bir roman 5 hazirandan itibarer gazetesinde

Bu sayıdan diğer sayfalar: