27 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

27 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Merkez acentesi; Galata Köprü buşında 'U PAG2 Şube sctntesi; Mah- Ham altında İstanbul 2740 Burhaniye, A gidecek dönü e akiee Altın, uğnyarak Elci, 29 ÇOMHURİYET) rem ayıs Perşembe akşamı Salata rıhtımından hareketle Zonguldak, İnebolu, Sinop, gsm, Ünye, Fatsa, Ordu, ya tson, Trabzon, Rize, Hopa- Ridecek ve dönüşte Pazar kelesile Rize, Sürmene, Of, tabzon, Polathane, oGire- ton, Ordu, Fatsa, o Sam- Sinop, İneboluya uğrr- k gelecektir. Yelkenci urunun Karadeniz postası Vatan “Bye Çarşamba ünü akşamı 6da Sirkeci rıhtımı dan. hareketle doğru ( Zongul- dak, İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rize) ye gidecektir. : Talsilât için Sirkecide Yel kenci hanında kâin acentasına Müracaat. Tel. İstanbul; 1515 £ Kiralık mobilyalı köşk | ve sahilhaneler Semti Mahallesi sokağı No. Nev İçi Panaiya Körbey 4 Yalı Tarabya Tatubya 286 caddesi ç Kilise 39 Köşk Tia mevkileri o muharrer veği Taa, Sahilhaneler senelik kiraya mevsimlik olmak üzere Mek, verileceğinden isticar et- Be ie nk bülünan zevatın la anda Parmakkapıda İmam mid 20 numatada Gayri- diller tahsilât « tevziat ko- kada, e08 her gün 10'dan 13e müracaatları ilân olünür. Do Kğ; “01 “2 1883 KALK EV VE DÜR. e — No2),16, İstas- , “Sokağı, İmrahor İlyas mahallesi Yedikule, 4 4 2 sofa, 2 mutfak ve * müştemilât altinda, 22, api 1 odalı dük- Ki prn tahmin edi- | ki iymeli 2 sene ve ? oç ile yerilmek ( şarüile v2 ) lira satış müüme- 4, eni müzayede üsülile aş iran 930 salı günü Ya 14,30 da defterdarlıkta Pilacaktir. - (K-188) , Mahkeme ve icrailanları istanbal icra dairesinden: Arabacı Mehmet ağanın Mus- tafa Fadıl Beyden borç aldığı üç yöz liraya mukabil vefaen ferağ eylediği Kadıköyünde Ha- mahallesinin Ulusuluk sokağında 33, 33, 33, 33 mu- kerrer elyevm — 12, 14, 16 No. yekdiğerine maklup iki bap ha- | ne maa dükkân ve bahçe Meh- met ağanın uhtesinde olup bor” cun verilmemesinden dolayı otuz gün müddetle ihalei evveliye müzayedesine vazolunarak altı yöz lirada talibi ubtesine olup bu defa yüzde beş zamla on “beş gün müddetle ihalei katiye müzayedesine vazolunmuştur. Hududu: Con Toson tarlası ve Kâmil efendi ahırı ve sokak ve Mehmet ağa arsası Osman efendi ile Hace Hasna hanım menzili ve müştemilâtı ve bah- çesi ile mahdut dokuz yüz sek- sen dört arşın terbünde arazi- den yüz arşını iki katlı bina ve yüz kırk beş arşını bir katlı hane ve dükkândır. Müştemilâtı: 12 numaralı ba- neye bahçeden girildikte bir ev | altı, iki oda, bir helâ, bir mer- | diven altı, üst katta bir sofa, üç | oda, bir helâ mevcuttur, İ4 nu- marali hane bir katlı olup zemi- ni elvan çini döşeli bir evaltı, bir kuyu, bir helâ, birinde yök ve dolabı bulunan dört oda, mutfağa methali bulunan kısmen taş duvar kısmen tel ile muhat bahçede ceviz, dut, vişne gibi elli kadar meyva fidani ve bir ku- yu vardır; 16 numaralı dükkân bir kattan ibaret zemini toprak, il kepenkleri ahşaptır. Hanede med- yunun zevcesi Ayşe hanım sa- kindir. Umumiyetle abşâp ve yekdi- ! gerine maklup işbu gayri men kulâtın tamamı iki bin beş yüz lira kıymeti muhamminelidir.Ta- lp olanlar ve daha ziyade ma- lümat almak istiyenler kiymeti muhammehesinin yüzde önu nis- petinde pey akçesini ve 928- 11532 dosya numarasını müstah- siben müzayede şubesine mü- | racaat etmeleri ve 16 Haziran 930 tarihinde saat on altıya ka- dar ihalei evveliyesi icra kılına- cağı ilân olunur. (276 - 30) Darülfünun Emanetinden: Boston Massaküzet Mühendis İ mektebi âl'si elektroteknik fakül- tesi reisi profesör Mösyö "Dö- gald Kalep Çekson» tarafından 28 Mayıs-1930 Çarşamba günü saat on yedide Darülfünun mer“ kez binasında «İ» numaralı der- sanede «İlim tahsilinin Türkiye- de ehemmiyeti, hakkında umu ma mahsus bir konferans veri- lecektir. —amii A AY | 'Tavzih Ankarada o Anafartalar elbise mağazası asbibi Mustafa Sabri efendinin göya Ankaradaki ticardıhare. sinin firması kendi namınd olmayıp biraderi pamında olduğuna dair piyasa diyerek © mumalleyhin © haysiyetini ime dair işae olunan havadiş hilali hakikattir. Firma kendisinin oldoğu gibi mutaileyh piyasada namuslu bir zat olduğundan bu cihet beyan olunur efendim, (276-922) Mahmut paşada Rezciler sokağında No. 40 V.B. Esnaf ve tüccara elzem Amelt hesabı ticari 120 Amelt vsulü defteri 4 kım 150 Müderris Kömürcüvan Bey asarından emddesinde İ kocası Gerede kazasının Sey Fotik üçünçü hukuk sulh hakim- litinden- Fethiye OHanım tarafından d aliler kariyesi mühtari Mustafa efendi mahdumuü kaldırmcı Ali ça- vuş aleyhine ikame eylediği nafaka davasının o cari muhakemesinde bir tedbiri ihtiyati olarak kar- na on beş ve çocuguna On lira nafaka ve muavenet bittakdir, | mahalli ikametgâhının meçbul bulünmasından naşi gıyap kara- rının ilânen tebliği takârrür ettiğinden itiraz için on beş gün | mebil itasile © muhakeme 23 | haziran 930 tarihine müsadif saat on bire talik kılınmış oldu- ta işbu tedbir olunan na ka ve müavenet kararına kar- $ı itiraz etmediği takdirde va- kaları Kabul ve ikrar etmiş addolunacağı teblig makamına kaim olmak üzere ilân olunur. İstanbul beşinci icrasından: Mahcuz ve füruhtı mukarrer bulünan Eseks markalı otomo- bilim 26-930 tarihine musadif pazartesi günü saat 12 de Tak- simde Taksim meydanında füruht edileceğinden talip © olanların mahallı mezkürda (omemuruna müracaat eylemeleri ilân olunur. B inci itrâdan: Mahcuz Ve paraya çevrilmesi kararlanan bir çift küpe bir tek yüzük Iki çocuk ağtinları bir alyans yüzük bir zincir bilezik bir kolya bir ince zincir korya 29-5-9) ihinde Sandal be- destaninda saat 14 de satılacagi ilân olunur. Tstanbai - mâhkemeş asliye Ör hi rn iu Kı iken, anım cası Kum kapıda Muhsine —— mahalle- sinde tulumbac, sokağında | 3 Noli * banede sakin Hasan fendi Smütekevvin | boşanma davasında O mumaileyh Hâsan Efendinin ikametgâhının meçhuliyetine binaen hakkında gıyaben cereyan eden mahkeme | neticesinde ( kanünu medeninin 132,134 üncü maddeleri muci- bince (O boşanmaya dair sadır ölân 21 kânunusani 930 tarihli hükmü kavi ilâmin bir püshası divanbaneye talik edilmi İdu- ğündan tarihi ilândan ye ri zarfında ilâmı mezküre itiraz edilmediği taktirde hükmü ilâmın kes.i kati et etmiş addedilceği Tân olunur. İstonoul icra riasttinden, Emirgânda bağlar bhilâli ve İstinye yollarında atik 8/10,8/10 | mükerrer cedit İ4/İ4 numaralı köşk hissedar ve alâkadarların- dan olup halen ikametgâh, meç- hul Cemil paşa Cenaniyar Gül. ter Hanımlarla Ahmet Celâlettin Mehmet Cemalettin beyler ve umumi vekilleri Saip Beye; Hissedar ve alâkadar olduğu- nuz berveçhi balâ 14 numaralı köşk ve müştemilâtından 2/4 hissesi (o Mehmet (Cemalettin Ahmet Celâlettin beylerin borç- lardan dolayı icraya ! 929/89 numara ile vazedilmiş İiera va iflâs kanununun 11) inci maddesi (o mucibince . hissenin satış tarzı tayin edilmek üzere İ mürafaa günü olarak 31-5.930 günü saat 14 tayin edilmiş olduğundan yevm ve saati mezkürda > icta - riyaseti. itiraz mercinde hanr (bulunmanız lüzumu ilânen tebliğ olunur.276-21 Fatih sulh izra dairesinden: Bir deynin temini istifası zım- nmda mahcuz Ve Satılmasına karar verilen bir sâlöh gramo- fonu ve elli adet plâk 3 haziran 930 salı günü saat 14 te Sar. dal bedösteninde satılacağı ilân olunur. gem ODLU - YURT iii sene tertip edilân ve bu seh Hİ resmiyesi alınmış olan * | Gülü ül 7 — VAKTI 27 Mayıs 1730 —— pp) ml ri EMEN 1 din zin ve vt le dans alm g Salonumuz gerek mefruşat ve gerekse bilimum imeş- rubatın nisbet kabul etmiyecek derecede fiatlarının ehven olması itibarile yegâne bir Türk müessesesidir. Etrahı erbaası açık, misli olmıyan güzel, sevimli Marmaraya nazır ruhu sıkmaz ve bil- hassa neşe Jetizdir. Her gün fevkalâde zengin Olan müiik Hüseyin Kaymof Bey idare sinde 18 den 23 ve Cuma günleride 2-1 kadar devam eder . Salonumuzda Perşembe nişamlanma, o hususl merasim © ve gerekse bu gibi işler her etirlü teshi DERE v1 gg Bursa vılâyeti Nafia baş mühendis* ve Cumadın madu günlerde evlenme, zivnletler için gerek kiraya ve dara girişilir. liğinden Uludağ otel, yol ve köprüsünün olbaptaki keşifnamesi muci- bince 6675 lira 73 kuruşluk inşaatı 12- haziran -930 tarihine müs sadif perşembe günü Saat 16 da ihale edilmek Üzere münakasaya vazedilmiş olduğundan taliplerin münakasa kanununa tevfikan İ yevmi mezkürda encümeni daimi vilâyete müracaat eylemeleri ilân olunur. Bilecik vilâyeti daimi encümeninden: 264930 tarihinde ihale kılınacağı ilin olunan ve taliplerin münakasa şeraitini ifa etmemeleri hasebile ihale müamölesinin devamı icrasına imkân bulunmamış olan Vezirhan - Sakarya tariki arasında müceddeden inşa olunacak 2134 lira 76 kuruş bedeli keşfli 8 adet Büzün inşaatı 24 mayıs 930 tarihinden itibaren yeni- den 20 gün müddetle aleni mühakâsaya konulmuştur. 1 — Ehliyet vesikası almak veya kayt ettirmek için'imi- vakasa şeraiti umumiyesinin İ inci ve 2 inci maddesinde yazılı vesaikin münakasa gününden lâakal sekiz gün evvel vilâyet baş- mühendisliğine tevdii. 7 — Münakasa tafsilâtile şartnameler sureti musaddakalarının vilâyet nafia baş mühendisliğmden alına bileceği e veri 3 — Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanu- nile şartnameler ve teferrüatı dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını 12 haziran 930 tarihine müsadif perşenbe günü saat 14 ten evvel vilâyet encümeni riyasetine vermeleri ve ihalenin vilâyet Daimi Encümenince icra kılınacağı ilân olunur. Üsküdar tramvay şirketinden: 1506 numaralı kanuna tevfikan İ-haziran-1930 dan itibaren Gari köprüsü resmi kırk para olarak tahsil edileceğinden mıntaka yer- leri ile bilet ücretlerinde yapılan ve Naha Vekâletince tastik edi- len aşağıdaki tadilât ve tenzilâtın aynı günden itibaren tatbik edi- leceği ilân olunur: 1 Üsküdar-Haydarpaşa hattında yolevlar lehine olmak üzere Ahmediye mıntakası (Doğancılar) ve Çiçekçi mmtakası (Duvardibi) duraklarına naklolunmuş ve mıtakalar şu şekli almıştır: Üsküdar Kısıklı : Bülbülderesi - Bağlarbaşı - Kısıklı. e Üsküdar-Haydarpaşa : Doğan - Duvardibi - Baytar mektebi - e —— Haydarpaşa. Bağlarbaşı » Haydarpaşa :Askerlik şubeşi - Duvardibi - Baytar mek- Pan. tebi - Haydarpaşa. 2 — düncü mıntaka ücreti yine yolcular lehine 3 üncü mıntaka ücretiyle birleştirilmiştir. 3 — Bilet ücretleri, nakliye vergileri ve köprü resmile beraber şöyle olmuştur: Mevki Mıntaks o Tramvay Ücreti Para 20 10 Nakliye Gazi köprüsü Yekün Vergisi o Resmi Para Krş, 10 20 30 10 10 10 K Krş. Para 6 10 10 15 4 7 10 10 1 413 ve 1 1 1 1 10 1 10 2 ve 4 | Nakliye vergisinden muaf olan h : 3 N — olan hüviyet ; ve 4 üncü mıntakalarda dahi 2 inci mali gereği Umumi İdare MECMUASI TARAFINDAN Memleketimizde yabancı istilâ kuvvetini tahakküm ve tazyikatna ki halkımızın müsellâh isyan bayrağı kaldırmış olduğunu ve bu yüzden Azer canın baştan başa etcş ve kan içerisinde bulunduğunu masata alarak, A aycanın milli, hatst ve bedi 3 shi 90 mayısta tertip edilmesi için müsamley Azubaytan gecesi , Nin bu Vİ Yapılacağı rivesesi İstanbulda: yaşıyan muhterem Azerbaycan. 3 bilömum milertaşları ve dostlara ilân eder ii kiii: yi Deli öö

Bu sayıdan diğer sayfalar: