27 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

27 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Gr — 5 — VAKIT 1930 — O EN sed oi Bursa ağır ceza mahkemesinde SEHİR HABERLERİ “VAKIT ,IN Vilâyette : Adliyede 2 — < © sg . lâ : Sabık müstantik Hikmet B. dünkü (| Haziranda ei lecek Vali, en yakın vilâyet mer kezi mah- muhakemede çok mühim izahat eğdi i Yeni sene kazanç vergilerinin tahsi- kemesinde muhakeme edilecek Vekili İrfan Emin B. diyor ki: “ Müekkilim koy” nde li ye a A a Bİ nundaki kâğıtları gösterseydi heyetiniz ve 4 Bazı sikii kapanılması Muhittin B. , mahkemeye gelmedi. Müddei herkes hayretler içinde kalırdı!,, v Oleyısile kazanç e” İZ ak ili “ mm mmm ii : Mabed” vergisinin geçen seneiete umumiliğin bir itirazı ve üçüncü cezanın Bursa, 26 (Vakıt) — Bugün | dolayisile bilvasıta Riyaseti cüm- baki eksileceği zannediliyordü. Hak Mame liğin tahmin edildiği kadar nie, yetli olmadığı! meydana Gık- M. Holştat Stokholmden hareket etti, şirin geliyor in übadele bitaref szasını Ani it mübadı davet edilmesi üzerine mezu- bu husustaki kararı okundu Sulh ceza mahkemesi, a e 1! salâhiyel kararı verdi Şoför Ahmet Hamdi Ef, tara- fından vali vekili ve şehremini Muhittin B. aleyhine açılan to- kat davasının rü'yetine dün sa- bah Beyoğlu ikinci sulh ceza mahkemesinde devam olunmuş- İ haricinde Yapılmıştır. Bundan başka Muhittin B, asaleten şeh- remini ve vekâleten validir. Zik- redilen mnddej kanuniye asale- vali olanlara aittir, Binaenaleyh bu iddia yanlıştır. ağır ceza mahkemesinde müs- tantik Hikmet Beyin temyizden nakzen mubakemesine başlandı. Evvelâ (o temyiz nakız kararnamesi okundu. Bun- da tahkıkat safhalarının başka- larına bildirilmesinin cezayı müs- telzim olup olmadığının düşü- nülmediği noktasından ilk ka- wabkemesinin | bura, Kadriye Hanım rr. se sinin İzmire nakli bildirilmesuua sır ifşası sayıl mıyacağını, bir şikâ- yet olduğunu, o zaman İstanbul- da, alâkadarlardan tevkifi lâzım- gelmiyen dördü yüzünden müd- dei umumilikçe müşkülâta maruz kaldığını, aleyhinde propağan- dalar yapıldığını, bir gardiyandan m 25 ji . disi tehdit ktubu © aldığ e bulunan MJ Holştet tur. Ramiz Bey — Vali filen vali- | raarın nakzedildiği yazılıyordu. hdit o mektubu ığımı Ve 2 pera ya Ke Hâkim, ilk celsede mahkeme- | dir, iradei milliye ile. nasbedil- | Müddei umumi buna ittiba edi | ler bu işi takip a amy raga üzere | ye gelmiyen Muhittin B.in zor- miştir. Mahkemej aliyenizin ka- | mesini istedi, etmi gidi, Kadriye Hanım “ Ankaraya gidececektir. la getirilmesine karar vermiştir. lay RL Hikmet B., gördüğü zaruret hm çi ei 2 sim ii layri B. — Muhittin beyi i ettiklerini, 8 Muhittin B. dünkü ikinci celse- | vekilleri ilk ai yi in Türkiyenin yegâne * mümessili | Tkliyan meselesi de de mabkemede yoktu. Ve- killeri Necati ve Ramiz B.ler gelmişlerdi. Şoför Hamdi Ef. ve lin mahlül olup Ol-| vekili Mustafa Hayri B. ha Madığı tahkik ediliyor. tay diyen otelinin vaziyeti garip bir br Mei otelin vakılı Kirkor Çar ie vefat ettiğini polis tahkikatı kı, Pömsileyhin bugün Avrupada bu- zır bulunuyorlardı. Hâkim, istizah etti: — Müekkiliniz nerededir? Ramiz B., mahkemenin kararı müddei umumiliğe tebliğ edildi- ini, kendilerinin vaziyetten ha- östermektedir. p Mümalhin veli tahakkuk ederse | berdar olmadıklarını söyledi. elin mahı) olduğu tezahür edecektir. Emlâki metruke idaresi ba karışık işin hali için o mumaileyhin musaddak bir Mömini dscemiştir. mesi ve üçüncü ceza mahkeme- «İcabı düşünüldü, Saçlu Mu- göre sır ifşası mahiyetinde ola- alamama sinin bu husustaki bir kararı | yin beye i d : ikan muhabiri | Mıyacağını söyledi. . . okundu. Müddei umumilik itira- | ,, ii hee GE Bir Amerika — 3 wi Diğer avukat Irfan Emin B. ilenciler zanda davadan bahisle bunun | janun vazifei disesinin NE neler demiş? de makız kararının kanun ve İş amm tetkik ve rü'yeti Beyoğlu ikinci | münbsis olmadı; erin di Kg ağn. izi sen | mantık cephesinden ban oldur Kamyonlarla toplat- | sulh ceza mahkemesinin salâhi- | tarafından (iddia olunmasma e ee aaa “hi, | gunu, Hikmet B. tahkikatı biti- ” # haricinde" kulünduğ N : ay nited Press, İstanbul muhabiri Mis | yerek kararnameyi yazacağı, bir tırılacak yeti cinde bulunduğu kâydile ve işbu, hadisenin vukuu | Rayt Türkçe bir nutuk irat etmiş ve bu- d miki önde * Vel vekili ve Şehremini Mu- | mahkemenin muhakemeye devam | *smasnda suçlunun vali vekili | na baş mubarririmiz cevap vermişti, mea ya an, İzmine. GÖNEK! ©: bittin B. dün öğleyin vilâyetten münete giderken cadde üze- Mahkeme dosyasında bulunan müddei umumiliğin bir itirazna- kararını kanuna uygunsuz bulu- yor, «C. M. U, kanununun 422 itirazda bul kabul eki olay e Necati bey — Müddei umu- minin kararına tabi olmak lâ- zımdır. Hayri bey — Şehremini, be- lediye, seyrüsefer memuru hepsi bir küldür, vali vekili ile valiyi birbirinden ayırmak lâzımdır. Bundan sonra hâkim bu hu- susta bir vermek Üzere müzakereye sekildi, bir müddet müzakereden sonra şu kararı tebliğ etti: sıfatını — baiz bulunmasına valiler » hakkında * mevgy müz Yunan takımı (Üste taraf. Tomdi sayıfamızcadır | Maçta naibi kırali prens Niko- la, başvekil, nazırlar Yunan se- fareti erkânı ve binlerce balk hazır bulundu. Maç hakemi Yu- goslavyalı M. Ruzicti. Yunanlılar mağlâbiyetlerini kısmen sahanın çimenlik olmasına ve buna alışık | bulunmadıklarına attediyorlar. em mmm mmm Kfariimiz Kalmamış! Muhabir bu nutukta Türkiyede mat buat vaziyetini takdir eden sözler söyle sayılan Gazi Hz. ne karşı mahre miyet tasavvur edilemiyeceğini, kendilerinin o hayatlarına karşı taallük eden bir iş için seryave- ri vasıtasile yapılan bu müraca- atın sır ifşası olamıyacağını, nak- zan gayri varit olduğunu ve eski kararda israr edilmesini istemiş- tir, Sonra vekili Ali Şevket Bey Kadriye H. tahkikatının İzmire naklinin daha evvel gazeteler tarafından neşrolunduğunu, Gazi Hz. ne bilvasıta müracaatin kanuna muvafık o olamıyacağı hakkında en yüksek makamın dat pen halde âhiren bir alı xetesine İ nazarı dikkatini celbetmekten e” aptes bozan ve yere w- | inci maddesinin birinci fıkrası ai vk eri kaman ii Prag Türk m) başka bir şey yapmadığını, Ad- anarak Ouyuyan bir dilenci | sarabatile hükmü ipka edilen zaruri ve tabii olm ia Teki rinin günde 400 nüsha satacak bir bale | liye otabkikatının kapalı kutu Bu hal karşısında | 20 Şubat 1929 tarihli ve | mülga usulü cezaiye am " geldiklerini bildirmiştir. olmadığını söyledi ve şunları Bey dilencileri topla- hediyem polis ve zabıtai be- ihatt memurlarına şiddetli ten- A en emretmiş- * Ayni zamanda Emanet kam- Sap arndan birinin daha dilen- © söylemiştir. mam 7500 komünist sı hakkındaki kanun mevkii Pari leri icra kılınacağı musarrah ol- K B b Ki dafaa ile iktifa etmiştir... idi aris, iyim. — Sm na ve Muhittin Bey ise is- enan . Tr 5 ra İyi te i Irfan e me Hikmet i s olun: işlediği S . K beddülü gazeteler tarafından büyük bir | B. in aylarca açıkta kaldığı için | etle komünistler bir nümayiş | pat olunan sosu işlediği amda | yagdi umumi bügün | Kiratlkiyede icra edilmiştir. Gazete | gilesine İâyikile bakamadığım mülga usulü muhakematı ceza- iye kanunu muvakkatine müzey- yel madde mucibince valile- rin memuriyet vazifelerinden mü- tevellit olmıyan ceraimden dola- topliyan teşkilâta verilme- | Y! tahtı muhakemeye alınmala- rı lâzım geldiği takdirde bulun- dukları vilâyet merkezine en yakın merkezi vilâyet mahakimi aidesince istintak ve muhakeme- hapları Bu mümayişe 7500 | bilfül valilik vazifesini ifa et- tir. Tevkif edi- kler ai mekte bulunmasına, denilerek muvakkatının müzeyye| z mucibince suçlunun har vilâyet merkezine en yakın mer- kezi vilâyet mahakimi adliyesince muhakemesi icra olunmak üzere tetkiki mahkememizin ei eti haricinde görülen işbu dava evrakınm mercii kanunisine sevki zımnında müddei umumiliğe tev- diine karar verildi.,, —————. tekrar Ankaraya gidiyor Bir kaç gün evvel Ankaradan dönen “Hareket,, gazetesi! sehiplerin- Herhalde muhabirin kendi elile tek- zip edeceğini ümit ettiğimiz bu telgrafın tercümesi şudur: Türk matbuatı karisizdir. « United Press» © vasıtasile “ Zeintungs Varlag ,ın hususi servisi, Londra « Türk matbuatı kânunevvel 1999 dan beri azim müşkulât karsısında bulunmaktadır. 1 kânunuevvelde gözetelerin Latin sifabesinin 24 harile matbasları evazımatını teoğit ettirdiler ve gazetelerin gerek fen gerekse tahrir ilâve etti: “ Müekkilim büyük bir feragat göstermiştir. Eğer koynundaki kâğıtları göstermiş ve hiç kimsenin bilmediği bazı noktaları tasrihe kalkışmış o” saydı inanınız ki Adliye için bir dönüm noktası teşkil eden acı hakikatler karşısında heyetiniz ve vicdanı âmme hayretten hay- rete düşecekti. Fakat bu fazi- letli hâkim yalnız kendini mü- bu yözden pederini kaybettiğini söylerken Hikmet B. ağlamıya bildirdi. adedi 150 dir. Beyoğlu mahkemesinin verdiği | papa müddei ömnmisi Kong g, | gemiler iii. başlamıştı Sonra müddei umumi M M li ind kararın ref'i isteniliyordu. Üçün- vekâletçe tekrar Ankaraya davet edilmiş- ie v9 m. tekrar ittiba talep etti, Z Anl $ 25 (T. n a cü ceza, bu itirazı tasvip et- | tir. Bugünkü wenle gidecektir. ari gazetelerinden en mühimle- Heyet ikinci celsede, temyiz , Meclisini ” : et » ileri d tinin yevmi karileri dört yüze “inmiştir. mahkemesinin nakzına ekseri- Mühendi, bugünkü içtimamda İtirazname ve karar okunduk- Hareketçilerin davası Diger bir çok gazetelerden tek bir | yetie ittibaa karar verildiğini meb'usların masuniyeti teş- mektebi, Ankara şehri | tan sonra, davacının vekili Hay- müdüriyeti 930 bütçelerile | ri Bey şöyle demiştir. — Müddei umumiliğin talebi den Suat Tahsin ve “Türk Tü- tünleri,, mecmuası sahibi Sait nüsba bile şatılmamış ve müreaidı ça. zeteler dabi tatili neşriyat etmek mecbt- riyedinde kalmışlardır. Bu mühlik vazi- Bunun üzerine Hikmet Bey o zaman tahkıkat evrakı kendisin- ' i binin devre mahkemenin hine Herm, i « karşısında hükümet matbuata yardım | den alındıktan sonra mes'uliyet İnna taki hakkdaki mbar besle D ğ atak doğru ee fer t e en diği karır vermiştir. Kanunun neşrinden! kalmadığını söyledi. es uliyı çimen ii Peer mahkümiyet kararile neticelenen | ““*İX ebemmiyet ve satışlarına göre ga- Muhakeme, tahkikat evrakının irie ps fain İ, müdürü Mısırdan geldi tesis edilecek olan Türkiye- p 3 : deniz postası hakkında tetkikst | re bu postanın tesisi ancak Haziran 50- | bu noktalardan nakza ittiba ©- a ÇE akenderiyeye giden Seyrisefain işlet. | nunda kabil olabilecektir. il diğer noktalarda eski Ni iy ürü Burhanettin B. dün şehri. Şirketi Hayriyenin araba vapurlarını | yaka, ala ire dolenelm lale / mii Tüşe, #elmiştir. Mummsileyi kendisile gö- | ancak Boğaz ihtiyacına kafi geldiğim |... Wi iyi SN bir muharririmize şunları söyle. | gören Seyrisefnin idaresi kendi sevahili (miştir. Mahkeme bu hususta karar Ckieresaiği wi mütecaviresi için iki arabi o vapuru el. | ittihazı için muhakemeyi per- li kamal kkek öpüp PARIŞ . Ta muntahip aratan tertip edelmiyir. şi mazbatası babul edil- | cürüm vazifei memuriyet €sna- sında yapılsa idi. Halbuki böyle tehdit suretile para istemek da- zeteler üç sene müddetle Muavenet gö receklerdir. Hikmet Beyden alınması ve dos- z ki kzen rü'ye- ai'bİeM b yenin İzmire nakli t ihlerini, bir yoktur, cürüm vazif; | yasının tem sakren rü'y, Hükümet Arada yeni aliabeyi bilmi- arihlerinin şey kz Gini vifi nbul ikinci ceza yenler aleyhinde açtığı muvaffakıyeci İstanbul müddei umumiliğinden idareye bildireceğim. İskenderiye ve Portsaitie öcenteliğe müteaddit. talipler çıkmıştır. Bu meyanda şehrimiz tüccar. larından Ziya B namında bir Türkde vardır, k Yakında meclisi idaremiz bu teklif Kir raporla bildirecek | leri tctkikle bir karar verecektir. Diğer taraftan haber aldığımıza gö- mahkemesinde başlanmıştır. Şirketin vekiller», Suat ve Sait B. lerle vekilleri bazır bulunmuş” lar, Temyizin nakız ilâm: okun- muştur. Müddei umumi temyizin nakza on sebep gösterdiğini, bunların bir kısmı varit olduğunu şembe gününe bırakmıştır. X mücadele sayesinde gazetelerin o devem kabil olacak surette miktam kâfi kari yetiştireceğine kanidir. Bu anda bütün Türkive bir ilk mek «ep haline İfrağ edilmiş bulunmaktı ve yalnız eski yazıyı bilenlerle biç okuyup yazmayı bilmiyenlere Lâtin alfabesi öp. redlİmektedir. sorulması için 14 hazirana kaldı. Hikmet Bey bu arada: Dava bizim biç haberimiz olmadan telgrafla İzmire gidiyor. İşin İetafeti işte (burada, dedi ve mahkemeye bazı mühim evrak vereceğini söyledi. SIROP DESCHLENS, LE silip EN nen iliği | 1 /

Bu sayıdan diğer sayfalar: