28 Mayıs 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

28 Mayıs 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

görülmemiş bir vak'a Kâzım Esat Bey ne tıp fakültesinde m de dişçi mektebinde derse giriyor ! Dişçi mektebi binası Dişçi Kâzım Esat Beyin Da- râlfünun omuallimliğine intiha- bından bundan evvel bahsetmiş ve bu meşele etrafında birçok Mis Conson ! Tayyareci genç kadın devrini tamamlıyor a ve İSE Ma, Mis Conson deniz kıyafetiz .. tarihi, Api Conson, kadınlık inde tesadüf olunmıyan bü- bir cesaret ve gayret gös- yerek Londradan yalnız başına t tayyare ile hareket etmiş ie, İayyaresile © Avusturalyayı yla etmiştir. Bir taraftan bae Britanya, diğer taraftan Mini dünya kadınlığı İngiliz bu harikulâde macerasını gm adım takip etmektedir. haki kaç gün evvel Mis Ami kında birkaç saat telgraf henaması İbgiiterede'derin bir mm tevlit etmiş, ancak genç : selâmetine ait haberlerin Re umumi heyecan sükünet Muştur, As Oöüübe “Hvmdirtiye: dedikodular yapılmakta olduğu- nu haber vermiştik, Aldığımız malümata göre, Kâ- m Esat Beyin muallimliğe in- tihabı meselesi, dedikodulara hak verecek şekilde ve pek ka nşık bir surette icra edilmiştir. Söylendiğine göre, Kâzım E- sat B. Maarif vekili Cemal Hüs- nü Beyin İsviçre arkadaşıdır. Cemal Hüsnü B. vekâlete gel- ! dikten sonra Kâzım Esat Beyin behemehal bir muallimliğe tayi- nini arzu etmiş, Kâzım Esat B. liselerde vazife kabul etmediği ve mesleği de dişçilik olduğu için Dişçi mektebinde bir muallim- liğe tayini tensip edilmiştir. Bunun üzerine Maarif vekili Cemal Hüsnü Bey, darülfünun emini Neşet Ömer Beye bir tezkere yazarak Kâzım Esat Beyin Dişci mektebinde ameli- yatı senniye muallimliğine intiha- bmı tavsiye etmiştir. Neşet Ömer Bey, keyfiyeti Dişci mek- tebinin merbut bulunduğu tıp fakülte riyasetine bildirmiş, fa- kültesi reisi Süreyya Ali Bey, İ fakülte meclisini toplıyarak Kâzım Esat Beyin bu muallimliğe inti- babı teklifini mevkii müzakereye koymuştur. Fakülte meclisi, da- rülfünun hocalığına intihap edi- lecek zatın ya imtihanla, yahut mesleğe ait eserlerinin tetkiki neticesinde (o intihap (edileceği hakkındaki usul ve nizamata te- baiyet edarek Ameliyatı senniye (Aktarafı 6 ma sayıfamızdadır | rasim ile karşılanacaktır. Ran disi seyahatinin en tehlikeli kısmını bitirmiş sayılabilir. Bu seyahat hakkında ajansın verdiği son haber şudur: Bidney, 27 (A.A) — Mis Ami Conson Cluncutryya vasıl olmuş ve Longreach'a müteveccihen hareket etmiştir. Cloncurry Bris- — Bir erkek kendisine karısını öldürmek hakkına malik midir ? ihanet eden Kaçakçılık! Recel Karol vapu-! Esrarı ifşa ederken kendisini pen- runda kaçak cıgara çereden atıp ölen şahit Urla hâkimi İhsan Ziya Beyin katli hadisesi tahkikatı karışık bir safhaya girdi , Urla hâkimi İhsan Ziya Beyin katli etrafında ve yapılan tah- kâğıdı tutuldu Cezası 1 milyon lira Polis tarafından dun bir va- purda mühim miktarda kaçak ki bunların hadiseyi ört bas et- mek için ber çareye baş vur- ci, kâğıdı gümüş kikat arasında çıkan hadiseler- | dukları iddia ediliyor. Diğer yakıillia a Aİ dağı den bahsetmiştik. taraftan, başt- adliye olmak mız malümat şudur: Dünkü posta üzere (büyük Polis beşinci şube midürü ile gelen “Hiz- bir kısım halk Kenan beye iki gün evvel met,, refikimi- hadisenin mey- Pireden hareket eden Ro- | zin verdiği taf- dana çıkması manya bandıralı Recel Karol va- | silâta göre esa- için her türlü purunun Üimniye uğradığı ve | sen ehemmiyetli fedakârlığı ya- buradan vapura kaçak eşya | olan bu bahise pıyorlar. Evvel yükletildiği ihbar edilmiştir. gittikçe muzlim ce yapılan ve Dün sabah vapur limana gi- | ve esrarlı bir gazetemizde rince Kenan bey yanında güm- şekle © bürün- mevzuu bahse- rük müfettişlerinden Cemal Veli | mektedir. “Hiz- dilen bir iddi- bey olduğu halde vapura gitmiş, | met, in verdiği aya o mazaran, ambarları aramış, neticede 2nu- tafsilât şudur: hadisenin mu- maralı ambarda manifesto harici | «Urlada hâ- bükenisi gili- gi ee markalı eek kim İhsan Ziya rimiz ağır ceza , Kenan iz ei i bu denkler hakkında kaptanların | beyin Kai ee mler cna fakat oz Ül Yl daki tahkikat . lanmazdan bir belei bu saflası oldukça Merhum İhsan Ziya Bey. iki gün evvel lerdir olmadığım söylemiş | barak bir vaziyete girmiştir. | hukuku âmme şehitlerinden Fet- Kaptanlar, Hadalari gız. | Şimdi Urlada ileri gelenler, iki- | tah oğlu Abdurrhman, bir husu- si maballe davet edilmiştir. (Al tarafı $ üncü sayıfamızda) ye ayrılmıştır. Bir kısmı, yani Ihsan Ziya beyi sevmiyenlerdir- NELER OKUYORUZ ? dikten sonra. denkler. açılmış, ve içlerinde halılar, aslan mar- | kalı cigara kâğıtları bulunmuş tur. > Bavulda “da binlerce lira kıymetinde gümüş takımlar çık- Ex , gir oğur kiğin | İstanbul kütüpanelerinde... n kımı ip OPAL pa lakin Me İ Amerikan kütüpanesinde ayda 4500, Millet kütüpanesinde 750 kişi kitap okuyor En ziyade hangi eserleri okuyorlar ? miştir. Bir defter yüz yapraktan ibaret ve bir yapraktan beş kuruş ceza alındığına göre bu kaçak cıgara kâğıtlarının cezası 728,000 lira diğer eşyalarla be- raber bir milyon İira tutmakta- dır. Tahkikat devam ediyor. 101 tayyare Devri âlem seyahatine çıktı Paris, 26 (A.A) — Beynelmi- lel devri âlem müsabakasına 101 tayyare iştirak etmiştir. Bunlar- dan 85 i ecnebi memleketlere aittir. 1930 Daktilo — e aa va el Fatihte Millet kütüpanesi ( Ne okuyacağız? serlâvhası ai | rafından ilk defa yalnız gazete tnda yapmış Olduğumuz anketten | ve mecmua kıraati maksadile sonra gayretli Ki onisin e tesis edilen «Amerikan mütaka Refik Beyin Istanbul kütüpanelerinde salonu» bugü Is ei k old bona gün İstanbul mıntaka' em mi a sının ikinci derecede kari olan ütüpanesidir. Eser adedi itiba- rile en fakirlerinden biri olan bu müessenin fazla kari celbin- deki sebebi onun kitaplarının Daktilo kraliçesinin in tihap günü yaklaşıyor Müsabaka nasıl oalcak 7 İstiyenler Türkçe, istiyenler Fransuca iştirak edebilirler bir tetkikini neşrediyoruz. Dün birinci yazısını neşretiğimiz bu tetkik bu gögkü okuma vaziyetimizi sarih bir surette göstermektedir. ) » : manlara yakışacak me | bane'a 900 mil mesafededir. Diyanyolunda Amerikalılar ta- keyfiyetinde aramamız lâzımge- Yazan : Selâhattin Enis Yeni romanımiız RM 26 EE ELA AN ORES MEL A KE ENA NN 5 haziranda

Bu sayıdan diğer sayfalar: