28 Mayıs 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

28 Mayıs 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e * * 4 hakimiyeti vi, MİLLE DERİNİN a milletlerin ideal rr i sevkiyl rülmüştür. Şimdiye kle enni ve nazariy. Di kikat ve mak ME . ve sahasına Fransa En nihayet hususi muk: Nazırı M. Bri Ni Cemiyeti Bileği azası e lakbleni hissedebilirler: re ki yet dan Tansanın lâmdur. ticesinde İKİ MUAHEDE DE DÜN İMZALANDI. a Amerika Muahedeyi rna heyetimizin Rel: Z PE e ÇEKİRGE MÜCADELESİ. Cenup ve şark her tarafta başlanmaktadır. azı merkezdi eiesiir vilay: ÇARŞAMBA 28 MAYIS 1930 Belediye Cemiyetinde. Cümhuriyet Türkiye en zayif sannolunduğu bir zamanda en kuvvetli olduğunu is- pat etmiştir; Ordusu sayesinde!.. 15.2. 1340 GAZİ Het yerde $ kuruş. Cümhuriyet Merkez Bankası Lâyihas Bugün Millet Meclisine Takdim Ediliyor. Merkez Bankası Lâyihası Kabul Edildi Lâyiha Bugün Millet Meclisine Takdim Olunacaktır, LÂYİHAYİ AYNEN NEŞREDİYORUZ. Bankasının tayin 158,748,563 liralık altın karşılık ile temi- I BANKANIN TEŞEKKÜL VE GAYESİ. nakdi ŞEHRİN TENVİRİ. tesisi arsalara encümeni ——— a HANSEN'İN BEYANATI. -- Yeni mukavele müzâkeratr Ancak vekil bugünlerde sonra imza bitecektir. FELEMENK SEFİRİ. 1STANBUL'A GELDİ VE EYANATTA BULUNDU. an 27 (Te yp n Rengel bugü MADENCİLER BİRLİĞİ. HAZİRAN İstanbul, 27 in haziran on beşte olunacak maddede güner cal inci maddeye gün) hükümet tahassül e ekeni ri üzere yatıracaktır. Madde 8: — Devlet; Lâyihayı Meclise takdim eden muhterem Başvekilimiz İSMET Pş. Hz. > her sene Maliye Ve- pert anl 0 Merkez Bankası na- Madde 10: — İşbu tevdiat mü De ei kanunla istikrarma kad ekâletinin eğik İstikrarı takip ge cap ederse bir kanunu mah- yeni tedbirler ittihaz olunur. e Li: kapar. memleket dahilinde ve muhabirler temin TÜRKİYE EVRAK, NAKDİYESİNİN İSTİKRARINA MÜTEALLİK İSTİHZARAT. liralık Madde 12: — Türkiye Cümhuriyeti

Bu sayıdan diğer sayfalar: