28 Mayıs 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

28 Mayıs 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ü 28 ARŞAMBA MAYIS 1930 B inci sene, No 1541 NUSHASI 5 KURUŞTUR Avrupa milletlerinin ittihadı | Avrupa milletlerinin ittihadı ikri yeni bir ideal değildir. Bu tir bazan samimi bir kanaatin dzanda politika menfaatlerinin Mvkile zaman zaman ortaya sü- İÜllmüştür. Şimdiye kadar bir Ni ve nazariye şeklinde lan bu tasavvür işte son gün- Etde hakikatle tatbikat sahası- k isteniyor. Fransa y 1 Briandın teşeb- li ile Cemiyeti Akvam aza- devletlere gönderilen muhtı- | Ü bu sahadaki faaliyetin — ilk tahürüdür. Şurası muhakkak her memlekette efkârı ümu- e sulha müteveccik olan her İteket ve teşebbüsü — samimi T hisle karşılar, ancak bu te- slerih her tarafta emniyet itimatla karşılanması için de IZ samimi sulh arzusundan İletler arasında tesisi o kadar men adalet ve müsavat esas İfmdan mülhem olması şarttır. haenaleyh devletlere tebliğ e- muhtıranın mahiyet — ve âyesini bu noktai nazardan tet etmek lâzımdır. Vetsay mu- itdesindenberi Fransanın ta- B ettiği siyaset mah'ımnuı.w thsa umumi harbin neticesin | kazandığı vaziyeti idame ve gayesin- ft hiç değişmiyen bir siyaseti- zce Avrupa mil-| Mleri arasında bir ittihat yap- k yolunda alman son teseb- N tc ayni siyasetin yeni bir ellisidemn ibarettir. Hâdisatın | 'eyanını Yakından takip eden * pek alâ bilirler ki Fransa bu İrlak vaziyeti muhafaza ve tak| İye için her vesileden istifade llyor; sırasma-göre ortaya ko- i siyasi tertipler beynelmilel bir. Hlalet altına koydurmak isti- . Daha Versay müzakerele- hde derpiş edilen Amerika ga- htisi yalnız bu gayeye matuf- Amerikanın böyle bir m İYeti üzerine almaması üzeri- | Cenevre protokalundan daha| Mra da Lokarno itilâfından is- eihetleri düşünüldü. Son za- pölaırda Cemiyeti Akvam misakının İncı maddesinin tefsiri — suretile dra konferansından —müsbet bir immak istendi ise de bütün teşebbüsler arzu edilen ka N heticeyi vermeyince şimdi de ye- bir teşebbüs olarak Avrupa millet. ün ittihadı mesclesi tatbikat sa- a atılmış bulunuyor. Şüphe yok Mületlerin birleşmesi — bu suretle ilmilel — münascbetlerde yalnız h fikrinin yürümesi çok necip bir ir. Ancak en güzel fikir ve te- lerden beklenen parlak - neti- N almak için — tatbikatta ve ta tiku yollarında hiç yanılmamak, * ve maslahatın icaplarına uy- $t lâzımdar. Yazık ki yeni teşebbü- başlarıgıcı csaslı bir noksan ile Hüldür. Meselâ Cemiyeti Akvama olmıyan devletlerin Avrupa it- Mima davet edilmemiş olması şe Miharite büyük bir noksandır, Buna karşı denilebilir ki bu $e | noksaniyeti — teşebbüsün sırf| İyeti Akvama — muvazi bir şey diğini göstermek ve bu suretle eti Akvama — muariz olamk| türunu izale için tercih edilmiş- O halde konlcransın ilk içtimi M birer Avrupa devleti olan Rus- Türkiyenin de mutlaka davet- İh Kap eder. Yoksa bu şekil noksa- iniyete matuf olduğunu far- bir şey olur, Kabul et- ransa davet edilmiyen Upa devi pek haklı olarak Küdişelere düşebilirler. Mesclâ ni taazzuvun kendi aleyhlerin- NOlup olmadığını sorabilirler. Va- bir çok kayit ve ihtirazlar al- Mütaleaya mecbur olurlar, &a ÜiYet hususi muahedelerle muka- ütlere giriştikleri devletler İnde bu noktai nazardan teşeh- MALa bulunmak lüzursunu hissc- itler, Her halde en — güzel ve Hldek teşebbüsler daha - başlar- Tinda umuma emniyet ve ferah , illerdir. Meyzuubahs Avrupa Üi teşebbüsünün ilk adımında | İiç / bir kusurun mevcudiyeti bü- biş dtüle karşı alâkadar memleket- dç hünda kaynıyan — beyecam bilir. Buna meydan verme- | y ZETdir. Mühtranın başka cep| İkiş Hoktai nazarlardan — tahlil ve| , Yarınki mekalemize bırakı- Siirt meb'usu K Mlek tal l ki kon! | muadil Sermayesi devlete ait müessese- lerin safi kârlarının ve Beledi: ye varidatı nın bir kıs- | mı Banka namınatah sil edilecek Zekâi ve külçe Merkez Bankasın ANKARA, 27 (Telefonla) -| Heyeti Vekilede” müzakeresi | ikmal edilen Devlet —Bankası lâyihası yarın Meclise takdim edilecektir. Lâyihanın birinci maddesi ve bankanın teşekkülü ve gaye- Si hakkındaki maddeler aynen şöyledir: Madde: 1 — Türkiyede bank not ihracı imtiyazınt münhası- ran haiz olmak üzce Cümhüri- | yet Merkez — Bankası namı al-| tında Anonim şirketi hükümle- rine tevfikan bir banka tesis e- dilmiştir. Bankanım ve banknot ihracı hususunda haiz olduğu imtiyaz müddeti — elli senedir, Bu imtiyaz, bitmeden beş sene evvel tecdit edilebilir. Madde: 2 — Cümhuryet Mer; kez Bankasının gayesi berveç- hi atidir: 1 — Memleketin iktisadi in- kişafına yardım etmek; | Muhiddin B. Ancak bu dava biraz yesini andırıyor hiddin Bey aleyhine yeni dava ikame olunmuştur. Dava- yı açan Gol gazetesi sahibi Muh tar B. dir. Muhi B. Kadıköy ittihat spor kulül sahasında bir maç esnasında yere düşerek ayağından yaralanmış ve bu sa- hada hayvan otlattırıldığı için tetanös hastalığına tutularak kendisine tetanos aşısı mış. Hastalığı da 15 gün devam etmiş. Bunun üzerine Muhtar ve sıhhiyeye muvafık olup olma dığını tetkik etmek Emanetin edildiğini ve bunun neticesi ola rak hastalığına sebebiyet veril- diğini iddia etmiş ve bin lira da tazminat istemiştir. — Dava gahsen Muhiddin B. aleyhine- dir. (Milliyet — serlâvhada bahs ettiğimiz bulut ve kurbağa hi- kâyesi malüm olmakla beraber kısaca bahsedelim: Bir adam lâf arasında; — Bulüt... diyor. Karşısındaki hemen ba- MAHMUT #riy Devlet Bankası müdi Üç ay içinde Devletin bütün sikke Garip bir dava! bir dava daha açıldı Şehremini ve Vali vekili Mu-| » bir| © yapıl-İ « B. mahkemeye müracaat ederek | Yd spor sahalarının şeraiti fenniye | vazifesi iken bu vazifenin ihmal | | |Gölde ördek yüzer.. Bana ördek ÇA MN BAALAÇA AAAMRRN NN ST CA AAA ” HB ş nancalkı savemdariz Söürt VEclsxasun OA RZTEU K îlîarşılığ_u)ulunacâî Bir banknot bir altına olacak düğüne vamzet olan ve Münür Beyler altınları a verilmiş olacak tesbit ve etmek | 2 — İskonto fia para piyasasını tanzim 3 — Hazine muamelâtını ifa| etmek,Cümhuriyet Merkez Ba-| nkası hükümetle — müştereken Türk evrakı naktiyesinin müz- takbel istikrarına matuf tedbir- leri ittihaz eder. Ş 4 — Bankanın merkezi An- karadır.Heyeti umumiye ve İ- dare meclisi içtimaları Anka- rada yapılır. 5S—Banka Meclisi idare kara-| rı ve Maliye Vekâletinin mu- vafakatile Türkiye Cümhuriye- | tinin diğer şehirlerinde şube a- çar veya kapar. Ayni suretle memleket dahi- linde ve ecnebi memleketlerin-| de muhabirler temin edebilir. Kanun — lâyihasının ikinci faslı Türk evrakı naktiyesinin (Mabadi beşinci sahifede) aleyhine yeni bulut ve ördek hikâ- amma açılmış ! 158 küsur milyon liranın altın Devlet Bankası ne! Budane?. suretletesis edilece Fenere yapılan ve reddolunan bir teklif ANKARA, 27 (Telefonla) ü ete alet eden bazı yabantı politikacıların İstanbulda. beynelmilel bir Ortodoks kongülü akdetmek için Fenere müracaat ettik- leri ve Fener otoriteleri ta- | rafından reı!dedildigi Fener mahafilinden istihsal — edil mişie L S Bir tevkif İGizli Cemiyet tah- kikatı bitti Mevkuflar arasında esbak Beyazıt meb- usu Şevket Fİ. vardır Tevkif ewden sabık meb'ts Şevket >f, ANKARA, 27 (Telefonla)— Şeyh Saidin oğlu Salâhattin ve Tüfekasının tahkikatı - istintak dairesi tarafından ikmal edil- miştir. Muhakemelerine hazi- ran ortalarında başlanacaktır. Aldığım malümata göre bu teşkilât ile alâkadar bir kişi da- ha son zamanlarda tevkif edile- tek Diyarbekire getirilmiş ve Ankaraya gönderilmek üzre yo- la çıkarılmıştı. Buraya gönderilmiş — olan mevkuflar arasında esbak Beya zıt meb'usu Şevket Ef. vardır. Haziranmaaşı Yeni ieadm!ur-!ebllğ edildikten sonra verilecektir.. İdarel hususiye de bütçenin fasdıkinden soura maaş verecek.. Dairelerin- — yeni sene bütçe ve kadrolarının bugünlerde gelmesi bek lehmektedir. Maaş tevziatına 1 ha- ziran pazar günü başlanması mukar- rer ise de maaşın itası için kadrola- j | vi bildirilmesi iktiza etmektedir. Maamafih kadroların gelmesi beklenmektedir. İdarci hususiye büçelerinin Heye- 'ti Vekile kararına — iktiran etmeden 've tebliğat yapılmadan idarci husu- vaktinde İ siyelerde bareme tevfikan maaş veril | | memesi hususu vilâyete tebliğ olun- Biraz buna benziyor — Vay sen bana hakaret et-| tin... Ve muhavere devam ediyor: — Neden?... — Neden olacak. Bulüt yağ- mur olur. Yağmur göl yapar. muştur, Yeni vapur Alınacak vapur seri ve yeni olacak.. Seyrisefain idaresinin İsken- deriye hattı için — İngiltereden vapur almak teşebbüsünde bu- lunduğundan bahsetmiştik, * dare, vapurun almacağı şirketle muhabereye girişmiştir. Vapu- run alınmasında müşkilpesent davranılmaktadır. İdarenin va- demekten daha başka nasıl ha- karet olur..)| purda istediği mühim evsaf, ye- ni, süratli, ve kullanışlı olması- d, Üllliyet T AARAN | Emanet bu Jırsatı C. Halk Fırkası teş- kilâtı da bu mevzu üzerinde teşebbü- salta geçli. Bedava hastanenin harliciye pavyonundan bir höşe Her gün hepimizin dilinde ve ka- leminde: Verem hastanesi yapılacak? Şehremaneti arsa rıyor, inşa için para arıyor ve... bütün bunları bu- labilmek için de vakit, — fırsat, kolaylaştırabilecek bir - tesadül arı- yor. Ancak bu . bir günlük.. bir ay- hık., bir senelik bekleyiş ve aranış ha böyle de gidecek!. Şimdi tesadüf Emanetin karşısına gayet iyi bir vaziyet çıkarmıştır. E- ğer bu tesadüften Emanet istifade edebilirse, yahut ta etmeği kârlr bu- rsa ham “Verem hastanosi,, me- selesini bir yılan hikâyesi olmak ha- linden çıkaracak, — hem de 400, den fazla vatandaşın sıhhatini koru- yacaktır. Ta Rumeli kavağından — itibaren görek sahil, gerek kara hudutları i — tibarile kâğıtaneye kadar bu 400,000) vatandaşın oturduğu — şehir parçası üzerinde Emanetin Beyoğlu hasta- nesinden başka tek bir hastanesi yok. tur. O da 30-40 yatalkdıdır ki: — Devede kulak. . dedikleri gibi bir şey. Bütün burada- ki hastalar, —vatan çocukları hasta- nesizlikten —kavrun kavrım kuvran- makta, İstanbul hastaneleri ise ken- dilerini alıkoyacak yatak — bulama- maktadırlar. Her gün gerek C. H. Fırkasr teş- kilâti, gerek mahalle muhtarları ta- rafından bahtlar yi buriyetinde bir çoğu da sefalet ve bakımsızlık kaçırmamalı..! 2inci eati Neron Tarin Harici - ve San z 4 üncü sahif: 3 üncü sağitedı AlF iktsat mectisi bezlin toplamacak yeni nzayı F H Polis mektebinden me- n köpek geldi de: 'elek likâye - Reman Kulak inisatiri nn Beyoğlunda açtığı dispanser İhalka pek çok hizmet etmekle ber: ve hudütleri içinde yaşıyan vatan- daşlar her fırsatta: tanesinin tet il dert anl tabilmek imkânını buldukları her ma- kama her vazıta ile işitirmeğe çalı ştıyorlar. O halde mesele il Bir: Verem h: : Beyoğlu için şehir has- tanıcı Bunlardan her ikisinin bir arada ve yahut ta ayrı ayrı temini Ema- netin vesaitile ne zaman kabil ola- bilecek?.. Bunun cevabını ancak za- man ve bir. de Allah verebilir. Bunun içindir ki şimdi — yukarda kaydettiğimiz tesndüften bahsedece- Cevabın ne yaptığını, Cevaptan bir cümle: pada aylarca bulun- | Acaba İstanbulun halini benim gibi | bulmuyorlar mi ?, Bırakılan borçlarla neler yapılmış ? Eski Şehreminlerinden operatör Cemil Paşa geçenlerde şehir işleri etrafında bazı tenkit yollu sözler söy lemiş ve Muhiddin Bey bu zata ce- vap vermişti. Bu cevahı cevapsız bi- takmak istemediği — anlaşılan Paşa dün gene bu mevzu üezrinde şunları| söylemiştir Tenkitler şahsi değil — Münakaşayi hiç sevmem. Be- mim tenkitlerim Şehremini Muhiddin Beyin şahsı için değildir. — Kendisi değerli bir zattır ve çok severim. Ancak Muhiddin Beyfendi aylar ça Avrupada bulundular ve gördü- ler. Acaba İstanbulun halini benim gibi bulmuyorlar mı?. . Mesuliyet — meselesi Muhiddin Beyfendi İstanbul Şeh- remaneti mes'uliyetinin benim omuz- larımda olmadığını - söylemekle ten- kitlere tahammül edemediklerini mi lâzım geldiğini anlatıyo “Muhiddin B. Avru-| dular ve gördüler.. Şehremanetine tavisye ediyoruz: yalnız üç pavyonu bü resim üzerinde görülen ve eşi Türkiyede az bulunan bu hastane yakında boşalıyor. Arsa aramıya, bina yaptırmıya lüzum yok. İşte yerem hastanesi.. İşte şehir hastanesi Şehremanetine arsa-| ssile, binasile hazır ve mükemmel bedava bir hastane ! n mükemme', hazır bir bina.. H tarıyor.. ğiz ve Emanete bundan istifade mesini tavsiye eyliyeceğiz. Söyleme. bizden, Ffırsat kaçırmaması Ema- metten, . Kasımpaşada İstanbulun en bör yük ve en mükemmel tesisatını ih- tiva “eden hastanelerinden biri var. (Mabadi dördüncü sahifede) cevabı.. n ÜTL e ” AAPUEE KİDK AĞT TU a Cemil Paşa ecevap veriyor ve ne yapılmak Va * p '*_.1 | Cemlil Paşa Janlatmak istiyorlar?.. | Evvekce Şehremanetinde bul |makla tenkit hakkım — olmamak mr lâzımagelir?. , Verem hastanesi nerede yapılmalı? Kendilerine madde madde cevap veriyorum : ısyıaımığ ki 1 — Daktor sıfatile İstanbulda sanatot olmak üzre şehir dahilinde bir veı hastanesi yapmak lâzım ise en sı yer Şişli civarıdır. Hatta bugün Şi givarında 3 hastane vardır. Orada, Şehremanetinin mali olan arsa Etfal hastancsinin hemen yanı dadır. Eğer o artanın yeri sıhhate ir ise niçin Etfal hastanesi ipka yor? Hatta Etfal hastanesinde v (Mabadı ikinci sahil A Ü Verem öldürüyor, haslalık ——

Bu sayıdan diğer sayfalar: